Achiziționarea unui lot de 1’545 certificate valorice pentru produse alimentare și produse nealimentareAO „CASMED” din mun. Bălți anunță concurs de achiziționare a unui lot de 1’545 (una mie cinci sute patruzeci și cinci) certificate valorice  (vouchere multifuncționale), cu valoarea nominală de 2000 (două mii) MDL fiecare, pentru produse alimentare și produse nealimentare.

Acest anunț este lansat în cadrul proiectului „Consolidarea protecției victimelor violenței de gen și promovarea bunăstării refugiaților din Ucraina și a categoriilor vulnerabile ale populației Republicii Moldova”, implementat de către A.O. „CASMED” în parteneriat cu HEKS/EPER Moldova, cu suportul financiar al Norwegian Church Aid sub numărul de grant P2206 / PID 102076.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 1’545 certificate valorice  (vouchere multifuncționale), cu valoarea nominală de 2’000 MDL fiecare, pentru produse alimentare și nealimentare, care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina si familiilor gazdă, în raioanele țintă ale proiectului.

CONSIDERAȚII  GENERALE                                                            
Pentru participarea la concurs, ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la:

 • Informații generale despre agent economic ( adresa juridica, date de contact, tipul de activitate, experiența etc.)
 • Locație disponibilă a magazinelor (regiunile de Nord ale R. Moldova);
 • Descrierea mărfurilor oferite (tipul/ asortimentul de mărfuri disponibile pentru achiziție);
 • Specificațiile certificatelor valorice (număr de identificare, valoarea nominală și cantitatea, termenul de valabilitate, condițiile de utilizare ș.a.);
 • Indicarea stocului disponibil de marfă în lei la momentul prezentării ofertei;
 • Disponibilitatea de a prezenta raport lunar privind utilizarea voucherului de către beneficiar (numărul de identificare a voucherului, valoarea nominală, data emiterii, data utilizării, suma utilizată pe fiecare voucher, suma totală a voucherelor utilizate);

Ofertantul va include informația despre certificatele valorice  (vouchere multifuncționale) în corespundere cu tabelul de mai jos:

Tabel: Descrierea produsului

Nr.

Denumirea

Valoarea nominală

Locația unde poate fi utilizat

Specificarea produselor incluse  

Termenul de valabilitate  

1.

Certificate valorice  (vouchere multifuncționale)

2 000 lei

Magazin (denumirea, localitatea, adresa)

Produse alimentare

(non alcool și tutungerie) și produse nealimentare

zile, luni, ani

Valoarea estimativă totală

3.090.000. MDL    

Ofertantul va atașa la ofertă toate documentele solicitate (certificatul de înregistrare, extras din Registrul de Stat, certificate de calitatea mărfurilor).           

INSTRUCȚIUNI  PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.

Oferta va conține o descriere a produselor în corespundere cu Tabelul: Descrierea produsului și va include toate specificațiile din tabel.

Prețul produselor alimentare și de uz personal va fi specificat în monedă națională (MDL).
Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului pe fiecare pagină.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos, până la expirarea termenului concursului de tender.

DEPUNEREA OFERTELOR                         
Limba de redactare a ofertei: limba română.

Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

 • prin curier sau poștă la adresa: str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova.

Plicul cu ofertele va include următoarea informație: Numele/denumirea și adresa ofertantului, adresa de email, telefon și mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea voucherelor pentru articole vestimentare.

 • pe e-mail: refugiati@gmail.com, cu mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 03 iunie 2024, ora 23:59.

Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Toate paginile ofertei trebuie să fie numerotate și semnate de o persoană autorizată a ofertantului.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 35 zile calendaristice de la data depunerii.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la numărul de telefon: +373 69045777 – Andrei Tabarcea, coordonator de proiect,  sau la adresa de email: consortiu.refugiati@gmail.com.

Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului:

 • stoc disponibil;
 • locație disponibilă a magazinelor (regiunea de Nord);
 • diversitatea mărfurilor (sortiment bogat).