Cerere de exprimare a interesului privind Instruire în domeniul Tehnologii ale informației și comunicațiilor „Sisteme inteligente”Cerere

Cerere de exprimare a interesului

 Republica Moldova

Denumirea subproiectului ,,Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT” (CreMA IT)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-07 din 24.10.2022

Nr. Referinţă MD-ALECUR.UNI-353756-CS-INDV

 Titlul sarcinii: Instruire în domeniul Tehnologii ale informației și comunicațiilor „Sisteme inteligente”

 Proiectul Învățământul Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământul superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul „Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT” (CreMA IT) și, respectiv, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 061 ,,Tehnologii ale informației și comunicațiilor” prin dotarea a 2 săli (Sala de testare a aplicațiilor software și aparate tehnice de securitate cibernetică, Sala angajatorului absolvenților USARB în IT) și a spațiilor digitale în afara sălilor de curs.

Subproiectul CreMA IT - „Crearea Mediului Academic orientat spre formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii IT” este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

  • Creșterea numărului de parteneriate în domeniul TIC prin creșterea capacităților profesionale ale membrilor catedrei și implicarea mai activă a partenerilor la formarea absolvenților
  • Dialog constant cu viitorii studenți în TIC de mîine și specialiști angajați de poimîine prin identificarea și organizarea de activități de orientare în carieră pentru candidații la studenți TIC la USARB pentru creșterea numărului de absolvenți de la specialitățile TIC din cadrul USARB.
  • Diversificarea ofertei educaționale în domeniul TIC prin identificarea și lansarea posibilelor noi oferte de studii în domeniul TIC în colaborare cu angajatorii.
  • Preluarea celor mai bune practici academice universitare de colaborare cu mediul de afaceri prin vizitarea universităților europene cu scopul de identificare experților internaționali cu experiență din mediul academic și conlucrarea cu mediul de afaceri în domeniul IT, preluare, adaptarea și implementarea bunelor practici la nivelul USARB în domeniul de colaborare cu mediul de afaceri de IT.

Serviciile de instruire includ formarea cadrelor didactice și studenților în vederea dezvoltării competențelor de aplicare a sistemelor inteligente. Grup de instruire – 1 grup de 30 studenţi şi 12 cadre didactice, durata formării - 5 zile (8 ore/zi: 4 ore contact direct și 4 ore follow up).

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/03/CERERE-DE-EXPRIMARE-A-INTERESULUI_3_7_353756_Crema-IT-_USARB_.pdf

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți invită consultanții eligibili (,,Consultanți”) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de formare a cadrelor didactice şi studenților pentru a consolida competențele de aplicare a sistemelor inteligente.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru asigurarea predării la subiectul „Sisteme inteligente”

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

  • studii superioare în domeniul ,,Tehnologii ale informației și comunicațiilor” sau domenii conexe;
  • experiență profesională, de cel puțin 5 ani, de cercetare / aplicare a sistemelor inteligente;
  • experiență în prestarea serviciilor de formator de cel puțin 3 ani;
  • experiență de utilizare a metodelor moderne interactive de instruire;
  • capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate și de comunicare avansată;
  • posedarea limbii române Nivelul C1/ maternă (scris și oral).

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din ,,Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda ,,Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru: 8:00 - 16:30.

mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, 3100, Republica Moldova +373 231 52473

e-mail: proiect.usarb@gmail.com

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 01 aprilie 2024, ora 14:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, 3100, Republica Moldova

Tel/fax: +373 231 52 473

E-mail: proiect.usarb@gmail.com

 

 SEMNĂTURA MANAGERULUI DE PROIECT

PRIȚCAN VALENTINA __________________