Solicitare oferte pentru achiziționarea de biocombustibil solid - BricheteAsociația Obștească „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți, anunță concurs de tender pentru achiziționarea unui lot de 168 000 kg de biocombustibil solid - brichete din rumeguș de lemn, paie sau coji de floarea soarelui.

Anunțul dat este lansat în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței și sprijinirea refugiaților ucraineni în Moldova” cu numărul 934.325, din resursele HEKS/EPER, implementat de către AO „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională”.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției: un lot în mărime de 168 000 kg de biocombustibil solid - brichete din rumeguș de lemn, paie sau coji de floarea soarelui, care va fi distribuit cu titlu gratuit familiilor care au găzduit persoane refugiate din Ucraina și care locuiesc pe teritoriul raioanelor Edineț, Glodeni, Fălești, Florești, Telenești și a municipiului Bălți.

CONSIDERAȚII GENERALE

Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la : 1) țara producerii; 2) caracteristicile tehnice și cerințe normative; 3) prețul biocombustibilului; 4) condițiile de livrare a producției; 5) stocul disponibil; 6) tipul de ambalaj al producției.

Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele care vor îndeplini criteriile minime de selecție din specificațiile tehnice prevăzute de REGULAMENTUL cu privire la biocombustibilul solid, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1070 din 27 decembrie 2013.

Se invită operatorii economici interesați, care produc, comercializează și dețin stocul necesar, să participe la procedura de tender privind achiziționarea de biocombustibil solid – BRICHETE, cu următoarele caracteristici și proprietăți:

Tabel: Caracteristicile tehnice şi proprietățile pentru brichete

Forma de comercializare

BRICHETE

Originea

Biomasă lemnoasă

Biomasa erbacee

Amestecuri şi combinații

Dimensiunile (mm)

Diametru (e-D) sau echivalentul mm

D≤40

≤ 50

≤ 60 

Lungimea (L) mm

≤ 50

≤ 100

≤ 200

≤ 300

≤ 400

Exemple de brichete

L – lungimea, D – diametrul

 

Umiditatea, M (w-% la obţinere)

M 10

M 15

≤ 10 %

≤ 15 %

 Cenușa, A (w-% în stare uscată)

 

A 0,5

A 0,7

A 1,0

A 1,5

≤ 0,5 %

≤ 0,7 %

≤ 1,0 %

≤ 1,5 %

Puterea calorică netă obținută, Q (MJ/kg sau kWh/kg)

 

3500-5000

Țara de origine

 

Fabricat în Moldova

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.

Oferta va conține o descriere a biocombustibilului în corespundere cu Tabelul: Caracteristicile tehnice şi proprietățile pentru brichete și va include toate caracteristicile din specificațiile tehnice.

Prețul biocombustibilului va fi specificat în monedă națională (MDL), cu TVA inclus. Prețul va fi indicat pentru 1 Kg și pentru toată cantitatea solicitată de 168 000 kg.

Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului pe fiecare pagină.

Oferta va include obligatoriu condițiile de garanție, condițiile de livrare și forma/tipul de ambalaj.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos.

 DEPUNEREA OFERTELOR

Limba de redactare a ofertei: limba română, limba rusă.

Nu se admit oferte parțiale. Nu sunt luate în considerare oferte incomplete.

Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

  • prin curier sau poștă la adresa str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51/52, Bălți, Republica Moldova.

Plicul cu ofertele va include următoarea informație: Numele și adresa ofertantului, adresa de email, telefon și mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea biocombustibilului.

Toate paginile ofertei trebuie să fie numerotate și semnate de o persoană autorizată a Ofertantului.        

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 14 octombrie 2022.

Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 30 zile calendaristice de la data depunerii.

EVALUAREA OFERTELOR: CONSIDERAȚII DE CALITATE ȘI COST

Evaluarea ofertelor acceptate pentru participare la concurs va fi efectuată de către comisia de selecție, după principiul „cel mai mic preț”.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon:

+373 67711158 -  Tabarcea Andrei

+373 69127895 – Stella Buzuleac

sau la adresa de e-mail: consortiu.refugiati@gmail.com


telegram