Lucrările de reabilitare a liceului din Holercani, monitorizate din punct de vedere energeticRo

Articol Original

Lucrările de reabilitare a liceului din Holercani, monitorizate din punct de vedere energetic

8aCum poate fi redus consumul de energie? Este întrebarea la care au găsit răspuns mai mulți locuitori ai satului Holercani din raionul Dubăsari, după ce au participat la instruirile și cluburile de discuție organizate de Centrul de Justiție Socială „ECHITATE”, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Centrul monitorizează și lucrările de eficiență energetică în Liceul Teoretic „Holercani”.

Schimbarea prin monitorizare, abilitare, responsabilizare și transparență în Holercani. Este obiectivul măreț pe care și l-a pus Centrul de Justiție Socială „ECHITATE”. Primul pas a fost făcut prin monitorizarea lucrărilor de eficiență energetică a liceului din sat.

3a„Noi monitorizăm în special cum este implementat proiectul de renovare a liceului, care a fost inițiat acum câțiva ani. Școala a fost termoizolată, rețeaua electrică a fost înlocuită totalmente, blocul sanitar a fost reabilitat. Totodată, sistemul de încălzire și de iluminare este în proces de reparație. Noi am vrut să analizăm și facturile pentru electricitate, dar nu am avut deschiderea necesară din partea instituției de învățământ, în acest sens”, menționează coordonatoarea proiectului, Maria Zugravu.

Directoarea liceului, Tamara Rotari, consideră că în urma lucrărilor de reabilitare, dar și a monitorizării, instituția de învățământ va putea face economii. „Banii pe care îi vom economisi îi vom investi în dotarea cabinetelor de studii. Vom achiziționa mai multe materiale didactice, pentru care, în prezent, nu avem suficiente resurse financiare. Sperăm că vom cheltui mai puțin pentru energia electrică”, afirmă Tamara Rotari.

În cadrul instruirilor și a cluburilor de discuție desfășurate de Centru de Justiție Socială „ECHITATE”, participanții au descoperit care sunt sursele moderne și tradiționale de energie regenerabilă, cum pot fi monetizate beneficiile eficientizării energetice a clădirilor și care este costul și perioada de recuperare a investițiilor.

9a„Scopul instruirilor este de a încuraja cetățenii să fie activi, eficienți, responsabili la ei în localitate, deoarece, schimbarea începe de la fiecare dintre noi. În cadrul proiectului ne propunem să schimbăm atitudinea locuitorilor vis-a-vis de dezvoltarea comunității, abilitarea cetățenilor în monitorizarea cheltuielilor publice, responsabilizarea autorităților în cheltuirea eficientă a banilor și transparentizarea activității administrației locale”, punctează Maria Zugravu.

Participanții spun că instruirile i-au ajutat să conștientizeze importanța utilizării eficiente a consumului de energie și a monitorizării permanente. Maria Marinuța declară că „am înțeles că am la îndemână foarte multe metode simple prin care pot economisi energia electrică. Sper că informațiile obținute o să-mi fie de folos nu doar pentru uz personal, dar și pentru a da sfaturi. Aș fi dorit însă că această informație să ajungă la cât mai mulți oameni”.

4aInstruiri au fost organizate și pentru tinerii din sat, care au avut posibilitatea să afle avantajele iluminatului natural, ce este eficiența energetică, cum se măsoară, dar și care sunt modalitățile moderne de reducere a consumului de energie. „Astfel de instruiri sunt foarte necesare pentru că fiecare dintre noi trebuie să știe cum poate să economisească energia, pentru că este o resursă epuizabilă și este foarte important să avem grijă de ea. Instruirile au fost foarte interactive, a trebuit să aplicăm în practică cunoștințele acumulate la sesiunea teoretică”, povestește participanta Alexandrina Batrîncea.

Centrul de Justiție Socială „ECHITATE” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „SMART în Holercani”. Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Cetățean informat – cetățean implicat!” în comuna Răzeni, raionul Ialoveni.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și A.O. ADR „Habitat”.

En

Traducere Automata

The rehabilitation works of the lyceum from Holercani, monitored from the energy point of view

8aHow can energy consumption be reduced? This is the question answered by several residents of Holercani village in Dubasari district, after participating in the trainings and discussion clubs organized by the Center for Social Justice "EQUITY", with the financial support of the European Union. The center also monitors the energy efficiency works in the "Holercani" Theoretical High School.

Change through monitoring, empowerment, accountability and transparency in Holercani. It is the great objective that the Center for Social Justice "EQUITY" has set itself. The first step was made by monitoring the energy efficiency works of the lyceum in the village.

3a"We are monitoring in particular how the renovation project of the high school, which was initiated a few years ago, is implemented. The school was thermally insulated, the electrical network was completely replaced, the sanitary block was rehabilitated. At the same time, the heating and lighting system is in the process of being repaired. We also wanted to analyze the electricity bills, but we did not have the necessary openness from the educational institution in this regard", mentions the project coordinator, Maria Zugravu.

The director of the high school, Tamara Rotari, believes that following the rehabilitation works, but also the monitoring, the educational institution will be able to make savings. "The money we will save will be invested in equipping the study offices. We will purchase more teaching materials, for which, at present, we do not have enough financial resources. We hope that we will spend less on electricity," says Tamara Rotari.

During the trainings and discussion clubs held by the Center for Social Justice "EQUITY", the participants discovered what are the modern and traditional sources of renewable energy, how the benefits of energy efficiency of buildings can be monetized and what is the cost and the period of recovery of investments.

9a"The purpose of the trainings is to encourage citizens to be active, efficient, responsible in their locality, because the change starts from each of us. Within the project, we aim to change the attitude of the inhabitants vis-à-vis the development of the community, the empowerment of the citizens in monitoring the public expenditures, the accountability of the authorities in the efficient spending of the money and the transparency of the local administration's activity", points out Maria Zugravu.

The participants say that the trainings helped them to realize the importance of efficient use of energy consumption and permanent monitoring. Maria Marinuța says that "I understand that I have at hand many simple methods by which I can save electricity. I hope that the information obtained will be useful to me not only for personal use, but also for giving advice. But I would have liked this information to reach as many people as possible."

4aThe trainings were also organized for the young people from the village, who had the opportunity to find out the advantages of natural lighting, what is the energy efficiency, how it is measured, but also what are the modern ways of reducing energy consumption. "Such trainings are very necessary because each of us must know how to save energy, because it is an exhaustible resource and it is very important to take care of it. The trainings were very interactive, we had to apply in practice the knowledge gained at the theoretical session", says the participant Alexandrina Batrîncea.

The Center for Social Justice "EQUITY" is the beneficiary of the Local Grants Program of the European Union (EU) and implements the project "SMART in Holercani". The Local Grants Program of the European Union (EU) and implements the project "Informed citizen – citizen involved!" in Răzeni commune, Ialoveni district.

The Local Grants Programme is launched on the basis of the Single EU Support Framework for the Republic of Moldova (2017-2020) under the European Neighbourhood Instrument, through the project "Empowering the Citizens of the Republic of Moldova" (2019-2021), funded by the European Union and implemented by the German Agency for International Cooperation (GIZ Moldova). In the Center Development Region, the project implementation partners are the Association for Efficient and Responsible Governance AGER and A.O. ADR "Habitat".

Ua

Traducere Automata

Відновлювальні роботи ліцею з Холеркані, що контролюються з енергетичної точки зору

8aЯк можна зменшити споживання енергії? На це питання відповіли кілька жителів села Холеркани Дубасарського району, після участі в тренінгах та дискусійних клубах, організованих Центром соціальної справедливості «EQUITY», за фінансової підтримки Європейського Союзу. Центр також здійснює моніторинг робіт з енергоефективності в теоретичній середній школі «Діркані».

Зміни через моніторинг, розширення прав і можливостей, підзвітність та прозорість у Холеркані. Це велика мета, яку поставив перед собою Центр соціальної справедливості «СПРАВЕДЛИВІСТЬ». Перший крок був зроблений шляхом моніторингу робіт з енергоефективності ліцею в селі.

3a«Ми моніторимо, зокрема, як реалізується проект реконструкції старшої школи, який був ініційований кілька років тому. Школу теплоізолювали, повністю замінили електричну мережу, реабілітували санітарний блок. При цьому система опалення та освітлення знаходиться в процесі ремонту. Ми також хотіли проаналізувати рахунки за електроенергію, але не мали необхідної відкритості від навчального закладу в цьому плані», – згадує координаторка проєкту Марія Зуграву.

Директор середньої школи Тамара Ротарі вважає, що після реабілітаційних робіт, а також моніторингу, навчальний заклад зможе зробити економію. «Гроші, які ми зекономимо, будуть вкладені в оснащення навчальних кабінетів. Ми будемо закуповувати більше навчальних матеріалів, на які, на даний момент, нам не вистачає фінансових ресурсів. Ми сподіваємося, що будемо менше витрачати на електроенергію», – каже Тамара Ротарі.

Під час тренінгів та дискусійних клубів, проведених Центром соціальної справедливості «EQUITY», учасники дізналися, що таке сучасні та традиційні джерела відновлюваної енергії, як можна монетизувати переваги енергоефективності будівель та яка вартість та період відновлення інвестицій.

9a«Мета тренінгів – заохотити громадян бути активними, ефективними, відповідальними у своєму населеному пункті, адже зміни починаються з кожного з нас. В рамках проекту ми прагнемо змінити ставлення мешканців до розвитку громади, розширення можливостей громадян у моніторингу державних витрат, підзвітності влади в ефективному витрачанні коштів та прозорості діяльності місцевої адміністрації», – зазначає Марія Зуграву.

Учасники кажуть, що тренінги допомогли їм усвідомити важливість ефективного використання енергоспоживання та постійного моніторингу. Марія Марінуша каже, що «Я розумію, що у мене під рукою є багато простих методів, за допомогою яких я можу економити електроенергію. Сподіваюся, що отримана інформація буде корисна мені не тільки для особистого користування, але і для дачі порад. Але хотілося б, щоб ця інформація охопила якомога більше людей».

4aТренінги також були організовані для молоді з села, яка мала можливість дізнатися про переваги природного освітлення, що таке енергоефективність, як вона вимірюється, а також які сучасні способи зниження енергоспоживання. «Такі тренінги дуже потрібні, тому що кожен з нас повинен знати, як економити енергію, адже це вичерпний ресурс і про нього дуже важливо дбати. Тренінги були дуже інтерактивними, довелося застосовувати на практиці знання, отримані на теоретичній сесії», – розповідає учасниця Александріна Батринцеа.

Центр соціальної справедливості «EQUITY» є бенефіціаром Програми місцевих грантів Європейського Союзу (ЄС) та реалізує проект «SMART in Holercani». Програма місцевих грантів Європейського Союзу (ЄС) та реалізує проект «Інформований громадянин – громадянин, який бере участь!» у комуні Рузені, район Яловені.

Програма місцевих грантів запускається на основі Єдиної рамки підтримки ЄС для Республіки Молдова (2017-2020) в рамках Європейського інструменту сусідства, через проєкт «Розширення прав і можливостей громадян Республіки Молдова» (2019-2021), що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ Moldova). У регіоні розвитку Центру партнерами проекту є Асоціація ефективного та відповідального управління AGER та A.O. ADR «Хабітат».

Bg

Traducere Automata

Рехабилитационните работи на лицея от Холерчани, наблюдавани от енергийна гледна точка

8aКак може да се намали консумацията на енергия? Това е въпросът, на който отговарят няколко жители на село Холерчани в област Дубасари, след участие в обученията и дискусионните клубове, организирани от Център за социална справедливост "EQUITY", с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Центърът следи и работите по енергийна ефективност в Теоретична гимназия "Холерчани".

Промяна чрез мониторинг, овластяване, отчетност и прозрачност в Holercani. Това е голямата цел, която Центърът за социална справедливост "СПРАВЕДЛИВОСТ" си е поставил. Първата стъпка беше направена чрез мониторинг на работите по енергийна ефективност на лицея в селото.

3a"Следим по-специално как се реализира проектът за обновяване на гимназията, който беше иницииран преди няколко години. Училището е термично изолирано, електрическата мрежа е напълно подменена, санитарният блок е рехабилитиран. В същото време системата за отопление и осветление е в процес на ремонт. Искахме да анализираме и сметките за ток, но нямахме нужната откритост от страна на образователната институция в това отношение", споменава координаторът на проекта Мария Зуграву.

Директорът на гимназията Тамара Ротари смята, че след рехабилитационните работи, но и мониторинга, образователната институция ще може да реализира икономии. "Парите, които ще спестим, ще бъдат инвестирани в оборудването на учебните кабинети. Ще закупим още учебни материали, за които в момента нямаме достатъчно финансови средства. Надяваме се, че ще харчим по-малко за електричество", казва Тамара Ротари.

По време на обученията и дискусионните клубове, провеждани от Център за социална справедливост "EQUITY", участниците откриха кои са съвременните и традиционни източници на възобновяема енергия, как могат да се монетизират ползите от енергийната ефективност на сградите и каква е цената и периодът на възстановяване на инвестициите.

9a"Целта на обученията е да насърчат гражданите да бъдат активни, ефективни, отговорни в своето населено място, защото промяната започва от всеки един от нас. В рамките на проекта целим да променим отношението на жителите към развитието на общността, овластяването на гражданите при мониторинг на публичните разходи, отчетността на властите при ефективното разходване на парите и прозрачността на дейността на местната администрация", посочва Мария Зуграву.

Участниците споделят, че обученията са им помогнали да осъзнаят важността на ефективното използване на потреблението на енергия и постоянния мониторинг. Мария Маринуца казва: "Разбирам, че имам под ръка много прости методи, чрез които мога да пестя електроенергия. Надявам се, че получената информация ще ми бъде полезна не само за лична употреба, но и за даване на съвети. Но бих искал тази информация да достигне до възможно най-много хора".

4aОбученията бяха организирани и за младежите от селото, които имаха възможност да разберат предимствата на естественото осветление, каква е енергийната ефективност, как се измерва, но и какви са съвременните начини за намаляване на потреблението на енергия. "Подобни обучения са много необходими, защото всеки от нас трябва да знае как да пести енергия, защото тя е изчерпаем ресурс и е много важно да се грижим за нея. Обученията бяха много интерактивни, трябваше да приложим на практика знанията, придобити на теоретичната сесия", разказва участничката Александрина Батрансея.

Център за социална справедливост "EQUITY" е бенефициент по Програмата за местни грантове на Европейския съюз (ЕС) и изпълнява проект "SMART in Holercani". Програмата за местни грантове на Европейския съюз (ЕС) и изпълнява проекта "Информиран гражданин – гражданин!" в община Разени, област Яловени.

Програмата за местни грантове стартира въз основа на Единната рамка на ЕС за подкрепа на Република Молдова (2017-2020 г.) по Европейския инструмент за съседство, чрез проект "Овластяване на гражданите на Република Молдова" (2019-2021 г.), финансиран от Европейския съюз и изпълняван от Германската агенция за международно сътрудничество (GIZ Молдова). В Региона за развитие на центъра партньори по изпълнението на проекта са Асоциацията за ефективно и отговорно управление AGER и A.O. ADR "Habitat".

Ru

Traducere Automata

Реабилитационные работы лицея из Холеркан, контролируемые с энергетической точки зрения

8aКак можно снизить потребление энергии? На этот вопрос ответили несколько жителей села Холерканы Дубоссарского района, после участия в тренингах и дискуссионных клубах, организованных Центром социальной справедливости «СПРАВЕДЛИВОСТЬ», при финансовой поддержке Европейского Союза. Центр также следит за работами по энергоэффективности в Теоретической высшей школе «Холеркани».

Изменения посредством мониторинга, расширения прав и возможностей, подотчетности и прозрачности в Холеркани. Это большая цель, которую поставил перед собой Центр социальной справедливости «РАВЕНСТВО». Первый шаг был сделан путем мониторинга энергоэффективных работ лицея в селе.

3a«Мы следим, в частности, за тем, как реализуется проект реновации средней школы, который был начат несколько лет назад. Школа была теплоизолирована, полностью заменена электрическая сеть, восстановлен санитарный блок. В то же время система отопления и освещения находится в процессе ремонта. Мы также хотели проанализировать счета за электроэнергию, но у нас не было необходимой открытости со стороны учебного заведения в этом отношении», - отмечает координатор проекта Мария Зуграву.

Директор средней школы Тамара Ротари считает, что после реабилитационных работ, а также мониторинга, учебное заведение сможет сделать экономию. «Деньги, которые мы сэкономим, будут инвестированы в оснащение учебных кабинетов. Мы будем закупать больше учебных материалов, на которые в настоящее время у нас не хватает финансовых ресурсов. Мы надеемся, что будем меньше тратить на электроэнергию», — говорит Тамара Ротари.

В ходе тренингов и дискуссионных клубов, проводимых Центром социальной справедливости «СПРАВЕДЛИВОСТЬ», участники узнали, что такое современные и традиционные источники возобновляемой энергии, как можно монетизировать преимущества энергоэффективности зданий и какова стоимость и срок окупаемости инвестиций.

9a«Цель тренингов – побудить граждан быть активными, эффективными, ответственными в своей местности, ведь перемены начинаются с каждого из нас. В рамках проекта мы стремимся изменить отношение жителей к развитию общины, расширению прав и возможностей граждан в мониторинге государственных расходов, подотчетности властей в эффективном расходовании денег и прозрачности деятельности местной администрации», - отмечает Мария Зуграву.

Участники говорят, что тренинги помогли им осознать важность эффективного использования энергопотребления и постоянного мониторинга. Мария Маринуца говорит: «Я понимаю, что у меня есть много простых методов, с помощью которых я могу сэкономить электроэнергию. Надеюсь, что полученная информация будет полезна мне не только для личного пользования, но и для дачи советов. Но мне бы хотелось, чтобы эта информация дошла до как можно большего количества людей».

4aТренинги также были организованы для молодых людей из села, которые имели возможность узнать преимущества естественного освещения, что такое энергоэффективность, как она измеряется, а также каковы современные способы снижения энергопотребления. «Такие тренинги очень нужны, потому что каждый из нас должен уметь экономить энергию, потому что это исчерпаемый ресурс и о нем очень важно заботиться. Тренинги были очень интерактивными, нам пришлось применить на практике знания, полученные на теоретической сессии», - говорит участница Александрина Батринча.

Центр социальной справедливости «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» является бенефициаром Программы местных грантов Европейского Союза (ЕС) и реализует проект «SMART in Holercani». Программа местных грантов Европейского Союза (ЕС) и реализует проект «Информированный гражданин – гражданин вовлечен!» в коммуне Рэзени Яловенского района.

Программа местных грантов запущена на основе Единой рамочной программы поддержки ЕС для Республики Молдова (2017-2020 гг.) в рамках Европейского инструмента соседства в рамках проекта «Расширение прав и возможностей граждан Республики Молдова» (2019-2021 гг.), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Германским агентством по международному сотрудничеству (GIZ Moldova). В Регионе развития Центра партнерами по реализации проекта являются Ассоциация эффективного и ответственного управления AGER и A.O. ADR «Хабитат».