3 000 de caiete produse din hârtie reciclată au fost donate în 13 școli și centre de creație din Chișinău, Ungheni și OrheiRo

Articol Original

3 000 de caiete produse din hârtie reciclată au fost donate în 13 școli și centre de creație din Chișinău, Ungheni și Orhei

În cadrul campaniei „Implicare prin reciclare”, Asociația de Voluntariat Internațional din Moldova (AVI), cu sprijinul Kaufland Moldova, și-au propus să sensibilizeze și să readucă în atenția publicului importanța protecției mediului, colectării și reciclării hârtiei.

Astfel, în perioada lunilor octombrie - decembrie 2022, AVI-Moldova și Kaufland Moldova, au organizat ediția a II-a a concursului național de desene „3R: Reduce, Reutilizare, Reciclare”. Scopul concursului a fost să încurajeze elevii din școlile a trei orașe din Republica Moldova (Chișinău, Ungheni și Orhei) să prezinte viziunea lor despre importanța reciclării și sortarea deșeurilor pentru protejarea mediului înconjurător.

Peste 300 de elevi din cele trei regiuni au participat la concurs. În urma procesului de evaluare a lucrărilor, au fost selectați câte 5 participanți din fiecare oraș, care au avut posibilitatea să-și expună desenele în magazinele Kaufland din Chișinău, Ungheni și Orhei.

„În cadrul campaniei „Implicare prin reciclare, am reușit să donăm 3000 de caiete produse din hârtie reciclată, instituțiilor de învățământ din Chișinău, Ungheni și Orhei, ca parte a eforturilor noastre de a crește conștientizarea și încurajarea tinerilor să dezvolte obiceiuri responsabile de colectare și reciclare. Prin organizarea concursului național de desene 3R: Reduce, Reutilizare, Reciclare, dorim să încurajăm tinerii să-și exprime mai des viziunea asupra importanței reciclării și sortării deșeurilor pentru protejarea mediului. Suntem încântați să putem oferi generației viitoare oportunitatea de a se implica în acest proces și de a contribui la crearea unei societăți mai sustenabile”, a comentat Cristina Aramă, PR Manager Kaufland Moldova.

 

Cover

Timp de 3 săptămâni, peste 2000 de clienți Kaufland au avut posibilitatea să admire talentele tinerilor și să voteze cea mai reușită lucrare din cele 15 expuse. În rezultat, în perioada 19 - 26 noiembrie, toți participanții la concurs au fost premiați pentru participare și creativitate cu diplome și cadouri din partea Kaufland Moldova.

Trei lucrări cu cele mai multe voturi acumulate în fiecare dintre cele 3 regiuni au fost imprimate pe un lot de 3000 de caiete. Caietele cu desene imprimate pe copertă au fost livrate de către organizatorii în 13 școli și centre de creație din Chișinău, Ungheni și Orhei, acolo unde tinerii participanți la concurs își fac studiile. Astfel, mesajul campaniei a fost transmis mai departe, pentru a sensibiliza societatea despre importanța colectării și reciclării hârtiei.

„Campania implicare prin reciclare nu este doar despre cele 3000 de caiete și doar despre copii implicați în această ediție. În ultimii ani ne-am propus să ajungem în cât mai multe școli din țară, acolo unde putem să comunicăm mesajul despre importanța protecției mediului și despre abordarea unor practici zilnice sustenabile în acest sens. Ne dorim ca tinerii participanți să multiplice cât mai mult posibil acest mesaj și să avem o societate care își unește eforturile de la mic la mare pentru ca lumea în care trăim să fie zilnic mai bună”, a declarat Olga CORTAC,  Președinte AVI-Moldova.

Concursul „3R: Reduce. Reuse. Recycle” este desfășurat pentru al doilea an consecutiv de către AVI, cu sprijinul Kaufland Moldova, în cadrul campaniei de conștientizare- „Implicare prin reciclare”.


Despre AVI Moldova

În decursul activității sale, AVI  a gestionat mai multe proiecte ce au drept scop promovarea păcii, toleranței, voluntariatului internațional, schimbului intercultural, modului sănătos de viață și protecția mediului prin activitățile de voluntariat.

Protejarea  mediului înconjurător este doar una din prioritățile comunității noastre și echipa AVI  își propune în activitatea zilnică să creeze soluții pentru probleme de ordin ecologic ce vizează Republica Moldova.

Pentru a afla mai multe detalii despre activitatea AVI, puteți accesa pagina de Facebook a Asociației

Despre Kaufland Moldova

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.500 de magazine în 8 țări, 148.000 de angajați și o rețea de 9 magazine în Republica Moldova. Compania crede în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia. De aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială.

Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Obiectivul nostru este să aplicăm cele mai inovatoare tehnologii în domeniul retail, astfel încât clienții să se bucure de produse proaspete, la cel mai bun raport calitate-preț, prin promovarea sustenabilității și a produselor locale. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi kaufland.md. 

En

Traducere Automata

3,000 notebooks produced from recycled paper were donated to 13 schools and creative centers in Chisinau, Ungheni and Orhei

Within the campaign "Involvement through recycling", the Association of International Volunteering of Moldova (AVI), with the support of Kaufland Moldova, aimed to raise awareness and bring to the public's attention the importance of environmental protection, paper collection and recycling.

Thus, between October and December 2022, AVI-Moldova and Kaufland Moldova, organized the second edition of the national drawing contest "3R: Reduce, Reuse, Recycle". The purpose of the competition was to encourage students from the schools of three cities in the Republic of Moldova (Chisinau, Ungheni and Orhei) to present their vision about the importance of recycling and sorting waste to protect the environment.

More than 300 students from the three regions participated in the competition. Following the process of evaluating the works, 5 participants from each city were selected, who had the opportunity to exhibit their drawings in Kaufland stores in Chisinau, Ungheni and Orhei.

"Within the campaign "Involvement through recycling, we managed to donate 3000 notebooks produced from recycled paper to educational institutions in Chisinau, Ungheni and Orhei, as part of our efforts to increase awareness and encourage young people to develop responsible collection and recycling habits. By organizing the national contest of drawings 3R: Reduce, Reuse, Recycling, we want to encourage young people to express more often their vision on the importance of recycling and sorting waste to protect the environment. We are pleased to be able to offer the next generation the opportunity to get involved in this process and to contribute to the creation of a more sustainable society", commented Cristina Aramă, PR Manager Kaufland Moldova.

 

Cover

For 3 weeks, over 2000 Kaufland clients had the opportunity to admire the talents of the young people and vote for the most successful work out of the 15 exhibited. As a result, between 19 and 26 November, all participants in the contest were awarded for participation and creativity with diplomas and gifts from Kaufland Moldova.

Three papers with the most votes accumulated in each of the 3 regions were printed on a batch of 3000 notebooks. The notebooks with drawings printed on the cover were delivered by the organizers in 13 schools and creative centers in Chisinau, Ungheni and Orhei, where the young participants in the contest are studying. Thus, the message of the campaign was passed on, in order to sensitize the society about the importance of collecting and recycling paper.

"The campaign involved through recycling is not only about the 3000 notebooks and only about the children involved in this edition. In recent years, we have set out to reach as many schools in the country as possible, where we can communicate the message about the importance of environmental protection and about addressing daily sustainable practices in this regard. We want the young participants to multiply this message as much as possible and to have a society that unites its efforts from small to large so that the world in which we live is better daily", said Olga CORTAC,  President of AVI-Moldova.

Contest "3R: Reduce. It succeeds. Recycle" is carried out for the second consecutive year by AVI, with the support of Kaufland Moldova, within the awareness campaign - "Involvement through recycling".


About AVI Moldova

During its activity, AVI  has managed several projects aimed at promoting peace, tolerance, international volunteering, intercultural exchange, healthy lifestyle and environmental protection through volunteering activities.

Protecting  the environment is just one of the priorities of our community and the AVI  team aims in its daily activity to create solutions for ecological problems that concern the Republic of Moldova.

To find out more about avi activity, you can access the Facebook page of the Association

About Kaufland Moldova

Kaufland is among the largest retail companies in Europe, with over 1,500 stores in 8 countries, 148,000 employees and a network of 9 stores in the Republic of Moldova. The company believes in the idea that the world can be a better place by involving everyone. That is why, in 2018, Kaufland developed the platform "Involvement makes a difference", under the umbrella of which all social responsibility actions are communicated.

Most of the company's CSR projects are carried out in partnership with regional or national non-governmental associations and follow the implementation of complex social programs that address large groups of beneficiaries. Our goal is to apply the most innovative technologies in the retail field, so that customers can enjoy fresh products, at the best value for money, by promoting sustainability and local products. For more information, visit kaufland.md. 

It

Traducere Automata

3.000 quaderni prodotti con carta riciclata sono stati donati a 13 scuole e centri creativi di Chisinau, Ungheni e Orhei

Nell'ambito della campagna "Coinvolgimento attraverso il riciclaggio", l'Associazione del volontariato internazionale della Moldavia (AVI), con il sostegno di Kaufland Moldova, mirava a sensibilizzare e portare all'attenzione del pubblico l'importanza della protezione ambientale, della raccolta della carta e del riciclaggio.

Così, tra ottobre e dicembre 2022, AVI-Moldova e Kaufland Moldova, hanno organizzato la seconda edizione del concorso nazionale di disegno "3R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare". Lo scopo del concorso era quello di incoraggiare gli studenti delle scuole di tre città della Repubblica di Moldova (Chisinau, Ungheni e Orhei) a presentare la loro visione sull'importanza del riciclaggio e della raccolta differenziata dei rifiuti per proteggere l'ambiente.

Più di 300 studenti provenienti dalle tre regioni hanno partecipato al concorso. A seguito del processo di valutazione delle opere, sono stati selezionati 5 partecipanti provenienti da ogni città, che hanno avuto l'opportunità di esporre i loro disegni nei negozi Kaufland di Chisinau, Ungheni e Orhei.

"Nell'ambito della campagna "Coinvolgimento attraverso il riciclaggio", siamo riusciti a donare 3000 quaderni prodotti da carta riciclata alle istituzioni educative di Chisinau, Ungheni e Orhei, come parte dei nostri sforzi per aumentare la consapevolezza e incoraggiare i giovani a sviluppare abitudini di raccolta e riciclaggio responsabili. Organizzando il concorso nazionale di disegni 3R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, vogliamo incoraggiare i giovani ad esprimere più spesso la loro visione sull'importanza del riciclo e della raccolta differenziata dei rifiuti per proteggere l'ambiente. Siamo lieti di poter offrire alla prossima generazione l'opportunità di essere coinvolti in questo processo e di contribuire alla creazione di una società più sostenibile", ha commentato Cristina Aramă, PR Manager Kaufland Moldova.

 

Cover

Per 3 settimane, oltre 2000 clienti Kaufland hanno avuto l'opportunità di ammirare il talento dei giovani e votare per l'opera di maggior successo tra le 15 esposte. Di conseguenza, tra il 19 e il 26 novembre, tutti i partecipanti al concorso sono stati premiati per la partecipazione e la creatività con diplomi e regali di Kaufland Moldova.

Tre documenti con il maggior numero di voti accumulati in ciascuna delle 3 regioni sono stati stampati su un lotto di 3000 quaderni. I quaderni con i disegni stampati sulla copertina sono stati consegnati dagli organizzatori in 13 scuole e centri creativi di Chisinau, Ungheni e Orhei, dove studiano i giovani partecipanti al concorso. Così, il messaggio della campagna è stato trasmesso, al fine di sensibilizzare la società sull'importanza della raccolta e del riciclaggio della carta.

"La campagna di riciclo non riguarda solo i 3000 quaderni e solo i bambini coinvolti in questa edizione. Negli ultimi anni, abbiamo deciso di raggiungere il maggior numero possibile di scuole del paese, dove possiamo comunicare il messaggio sull'importanza della protezione ambientale e sull'affrontare le pratiche quotidiane sostenibili in questo senso. Vogliamo che i giovani partecipanti moltiplichino questo messaggio il più possibile e che abbiano una società che unisca i suoi sforzi da piccoli a grandi in modo che il mondo in cui viviamo sia migliore ogni giorno di più". ha dichiarato Olga CORTAC,  Presidente di AVI-Moldova.

Concorso "3R: Ridurre. Ci riesce. Recycle" è realizzato per il secondo anno consecutivo da AVI, con il supporto di Kaufland Moldova, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione "Coinvolgimento attraverso il riciclaggio".


Informazioni su AVI Moldova

Durante la sua attività, AVI  ha gestito diversi progetti volti a promuovere la pace, la tolleranza, il volontariato internazionale, lo scambio interculturale, lo stile di vita sano e la protezione dell'ambiente attraverso attività di volontariato.

Proteggere  l'ambiente è solo una delle priorità della nostra comunità e il team AVI  mira nella sua attività quotidiana a creare soluzioni per i problemi ecologici che riguardano la Repubblica di Moldova.

Per saperne di più sull'attività avi, puoi accedere alla pagina Facebook dell'Associazione

Informazioni su Kaufland Moldova

Kaufland è tra le più grandi aziende di vendita al dettaglio in Europa, con oltre 1.500 negozi in 8 paesi, 148.000 dipendenti e una rete di 9 negozi nella Repubblica di Moldova. L'azienda crede nell'idea che il mondo possa essere un posto migliore coinvolgendo tutti. Ecco perché, nel 2018, Kaufland ha sviluppato la piattaforma "Il coinvolgimento fa la differenza", sotto l'ombrello della quale vengono comunicate tutte le azioni di responsabilità sociale.

La maggior parte dei progetti di CSR dell'azienda sono realizzati in collaborazione con associazioni non governative regionali o nazionali e seguono l'implementazione di complessi programmi sociali che si rivolgono a grandi gruppi di beneficiari. Il nostro obiettivo è applicare le tecnologie più innovative in ambito retail, in modo che i clienti possano gustare prodotti freschi, al miglior rapporto qualità-prezzo, promuovendo la sostenibilità e i prodotti locali. Per ulteriori informazioni, visitare kaufland.md. 

Ua

Traducere Automata

3 000 зошитів, виготовлених з переробленого паперу, були подаровані 13 школам і творчим центрам в Кишиневі, Унгені і Орхеї

В рамках кампанії «Залучення через переробку» Асоціація міжнародного волонтерства Молдови (AVI) за підтримки Kaufland Moldova мала на меті підвищити обізнаність та довести до відома громадськості важливість захисту навколишнього середовища, збору та переробки паперу.

Так, у період з жовтня по грудень 2022 року AVI-Moldova та Kaufland Moldova організували другий конкурс національного малюнка «3R: зменшення, повторне використання, переробка». Метою конкурсу було заохотити учнів шкіл трьох міст Республіки Молдова (Кишинів, Унгені та Орхея) представити своє бачення важливості переробки та сортування відходів для захисту навколишнього середовища.

У конкурсі взяли участь понад 300 студентів з трьох областей. За підсумками процесу оцінювання робіт було відібрано по 5 учасників з кожного міста, які мали можливість виставити свої малюнки в магазинах Кауфланда в Кишиневі, Унгені та Орхеї.

«В рамках кампанії «Залучення через переробку» нам вдалося передати 3000 зошитів, виготовлених з переробленого паперу, навчальним закладам Кишинева, Унгені та Орхея, в рамках наших зусиль щодо підвищення обізнаності та заохочення молоді до розвитку відповідальних звичок збору та переробки. Організовуючи національний конкурс малюнків 3R: Reduce, Reuse, Recycling, ми хочемо заохотити молодь частіше висловлювати своє бачення важливості переробки та сортування відходів для захисту навколишнього середовища. Ми раді, що можемо запропонувати наступному поколінню можливість долучитися до цього процесу та зробити свій внесок у створення більш стійкого суспільства», – прокоментувала Крістіна Араме, PR-менеджер Kaufland Moldova.

 

Cover

Протягом 3 тижнів понад 2000 клієнтів Kaufland мали можливість помилуватися талантами молоді та проголосувати за найуспішнішу роботу з 15 виставлених. В результаті в період з 19 по 26 листопада всі учасники конкурсу були нагороджені за участь і творчість дипломами та подарунками від Кауфланд Молдова.

Три роботи з найбільшою кількістю голосів, накопичених в кожній з 3 областей, були надруковані на партії з 3000 зошитів. Зошити з малюнками, надрукованими на обкладинці, були доставлені організаторами в 13 школах і творчих центрах Кишинева, Унгені та Орхея, де навчаються юні учасники конкурсу. Таким чином, меседж кампанії був переданий далі, щоб сенсибілізувати суспільство про важливість збору та переробки паперу.

«Кампанія, пов'язана з переробкою, стосується не лише 3000 зошитів і лише дітей, які беруть участь у цьому виданні. В останні роки ми поставили собі за мету охопити якомога більше шкіл у країні, де ми можемо донести повідомлення про важливість захисту навколишнього середовища та про вирішення щоденних сталих практик у цьому відношенні. Ми хочемо, щоб молоді учасники максимально примножили це послання і мали суспільство, яке об'єднує свої зусилля від малого до великого, щоб світ, в якому ми живемо, був кращим щодня», – зазначила Ольга КОРТАК,  президент AVI-Moldova.

Конкурс «3R: Зменшити. Це вдається. Recycle» проводиться другий рік поспіль компанією AVI, за підтримки Кауфланд Молдова, в рамках інформаційної кампанії - «Залучення через переробку».


Про АВІ Молдова

За час своєї діяльності AVI  керувала кількома проектами, спрямованими на сприяння миру, толерантності, міжнародному волонтерству, міжкультурному обміну, здоровому способу життя та захисту навколишнього середовища через волонтерську діяльність.

Захист  навколишнього середовища є лише одним із пріоритетів нашої громади, і команда AVI  у своїй повсякденній діяльності прагне створювати рішення екологічних проблем, які турбують Республіку Молдова.

Щоб дізнатися більше про діяльність avi, ви можете зайти на Facebook-сторінку Асоціації

Про Кауфланд Молдова

Kaufland є однією з найбільших роздрібних компаній Європи, з більш ніж 1 500 магазинами в 8 країнах, 148 000 співробітників і мережею з 9 магазинів в Республіці Молдова. Компанія вірить в ідею, що світ може бути кращим місцем, залучаючи всіх. Саме тому в 2018 році Кауфланд розробив платформу «Залученість має значення», під егідою якої повідомляються всі дії соціальної відповідальності.

Більшість КСВ-проектів компанії здійснюються в партнерстві з регіональними або національними неурядовими асоціаціями і слідують за реалізацією комплексних соціальних програм, спрямованих на великі групи бенефіціарів. Наша мета - застосувати найбільш інноваційні технології в сфері роздрібної торгівлі, щоб клієнти могли насолоджуватися свіжими продуктами за найкращим співвідношенням ціни і якості, просуваючи стійкість і місцеві продукти. Для отримання додаткової інформації відвідайте kaufland.md. 

Bg

Traducere Automata

3000 тетрадки, произведени от рециклирана хартия, бяха дарени на 13 училища и творчески центрове в Кишинев, Унгени и Орхей

В рамките на кампанията "Участие чрез рециклиране" Асоциацията на международното доброволчество на Молдова (AVI), с подкрепата на Kaufland Молдова, имаше за цел да повиши осведомеността и да привлече вниманието на обществеността към значението на опазването на околната среда, събирането и рециклирането на хартия.

Така между октомври и декември 2022 г. AVI-Moldova и Kaufland Moldova, организираха второто издание на националния конкурс за рисунка "3R: Reduce, Reuse, Recycle". Целта на състезанието бе да насърчи ученици от училищата на три града в Република Молдова (Кишинев, Унгени и Орхей) да представят своята визия за значението на рециклирането и сортирането на отпадъците за опазване на околната среда.

В състезанието участваха над 300 ученици от трите региона. След процеса на оценяване на творбите бяха избрани по 5 участници от всеки град, които имаха възможност да изложат свои рисунки в магазините на Kaufland в Кишинев, Унгени и Орхей.

"В рамките на кампанията "Включване чрез рециклиране" успяхме да дарим 3000 тетрадки, произведени от рециклирана хартия, на образователни институции в Кишинев, Унгени и Орхей, като част от усилията ни да повишим осведомеността и да насърчим младите хора да развият отговорни навици за събиране и рециклиране. Чрез организирането на националния конкурс за рисунки 3R: Reduce, Reuse, Recycling, искаме да насърчим младите хора да изразяват по-често своята визия за значението на рециклирането и сортирането на отпадъците за опазване на околната среда. Радваме се, че можем да предложим на следващото поколение възможността да се включи в този процес и да допринесе за създаването на по-устойчиво общество", коментира Кристина Арама, PR мениджър Kaufland Молдова.

 

Cover

В продължение на 3 седмици над 2000 клиенти на Kaufland имаха възможност да се възхитят на талантите на младите хора и да гласуват за най-успешната работа от 15-те изложени хора. В резултат на това между 19 и 26 ноември всички участници в конкурса бяха наградени за участие и творчество с дипломи и подаръци от Kaufland Молдова.

Три документа с най-много гласове, натрупани във всеки от 3-те региона, бяха отпечатани на партида от 3000 тетрадки. Тетрадките с рисунки, отпечатани на корицата, бяха доставени от организаторите в 13 училища и творчески центрове в Кишинев, Унгени и Орхей, където учат младите участници в конкурса. Така посланието на кампанията беше предадено, за да се повиши чувствителността на обществото за важността на събирането и рециклирането на хартия.

"Кампанията, свързана с рециклирането, не е само за 3000-те тетрадки и само за децата, участващи в това издание. През последните години си поставихме за цел да достигнем до възможно най-много училища в страната, където да предадем посланието за важността на опазването на околната среда и за справяне с ежедневните устойчиви практики в това отношение. Искаме младите участници да умножат това послание възможно най-много и да имаме общество, което обединява усилията си от малки до големи, така че светът, в който живеем, да е по-добър ежедневно", каза Олга КОРТАК,  президент на AVI-Молдова.

Конкурс "3R: Намаляване. Успява. Recycle" се извършва за втора поредна година от AVI, с подкрепата на Kaufland Moldova, в рамките на разяснителната кампания - "Участие чрез рециклиране".


За AVI Молдова

По време на своята дейност АВИ  е управлявала няколко проекта, насочени към насърчаване на мира, толерантността, международното доброволчество, междукултурния обмен, здравословния начин на живот и опазването на околната среда чрез доброволчески дейности.

Опазването  на околната среда е само един от приоритетите на нашата общност и екипът на АВИ  се стреми в ежедневната си дейност да създава решения на екологични проблеми, които засягат Република Молдова.

За да научите повече за авиационната дейност, можете да влезете във Facebook страницата на Сдружението

За Kaufland Молдова

Kaufland е сред най-големите компании за търговия на дребно в Европа, с над 1500 магазина в 8 държави, 148 000 служители и мрежа от 9 магазина в Република Молдова. Компанията вярва в идеята, че светът може да бъде по-добро място, като включи всички. Ето защо през 2018 г. Kaufland разработи платформата "Участието има значение", под шапката на която се съобщават всички действия за социална отговорност.

Голяма част от КСО проектите на компанията се осъществяват в партньорство с регионални или национални неправителствени сдружения и следват изпълнението на сложни социални програми, които са насочени към големи групи бенефициенти. Нашата цел е да прилагаме най-иновативните технологии в областта на търговията на дребно, така че клиентите да могат да се насладят на пресни продукти, с най-добра стойност за парите, чрез насърчаване на устойчивостта и местните продукти. За повече информация посетете kaufland.md. 

Ru

Traducere Automata

3000 тетрадей, изготовленных из переработанной бумаги, были переданы в дар 13 школам и творческим центрам в Кишиневе, Унгенах и Оргееве

В рамках кампании «Вовлечение через переработку» Ассоциация международного волонтерства Молдовы (AVI) при поддержке Kaufland Moldova стремилась повысить осведомленность и привлечь внимание общественности к важности охраны окружающей среды, сбора и переработки бумаги.

Так, в период с октября по декабрь 2022 года AVI-Moldova и Kaufland Moldova организовали второе издание национального конкурса рисунков «3R: Сокращение, повторное использование, переработка». Цель конкурса состояла в том, чтобы побудить учащихся из школ трех городов Республики Молдова (Кишинева, Унгены и Оргеева) представить свое видение важности переработки и сортировки отходов для защиты окружающей среды.

В конкурсе приняли участие более 300 студентов из трех регионов. По итогам процесса оценки работ были отобраны 5 участников из каждого города, которые имели возможность выставить свои рисунки в магазинах Kaufland в Кишиневе, Унгенах и Оргееве.

«В рамках кампании «Вовлечение через переработку» нам удалось пожертвовать 3000 тетрадей, изготовленных из переработанной бумаги, учебным заведениям в Кишиневе, Унгенах и Оргееве в рамках наших усилий по повышению осведомленности и поощрению молодых людей к развитию ответственных привычек сбора и переработки. Организуя национальный конкурс рисунков 3R: Reduce, Reuse, Recycling, мы хотим побудить молодых людей чаще выражать свое видение важности переработки и сортировки отходов для защиты окружающей среды. Мы рады, что можем предложить следующему поколению возможность принять участие в этом процессе и внести свой вклад в создание более устойчивого общества», - прокомментировала Кристина Арамэ, pr-менеджер Kaufland Moldova.

 

Cover

В течение 3 недель более 2000 клиентов Kaufland имели возможность полюбоваться талантами молодых людей и проголосовать за самые успешные работы из 15 выставленных. В результате с 19 по 26 ноября все участники конкурса были награждены за участие и творчество дипломами и подарками от Kaufland Moldova.

Три газеты с наибольшим количеством голосов, накопленных в каждом из 3-х регионов, были напечатаны на партии из 3000 тетрадей. Тетради с рисунками, напечатанными на обложке, были доставлены организаторами в 13 школ и творческих центров Кишинева, Унгень и Оргеева, где обучаются юные участники конкурса. Таким образом, послание кампании было передано, чтобы привлечь внимание общества к важности сбора и переработки бумаги.

«Кампания, связанная с переработкой, касается не только 3000 тетрадей и только детей, участвующих в этом издании. В последние годы мы поставили перед собой задачу охватить как можно больше школ в стране, где мы можем донести послание о важности охраны окружающей среды и о решении повседневных устойчивых практик в этом отношении. Мы хотим, чтобы молодые участники как можно больше умножали это послание и имели общество, которое объединяет свои усилия от малого до большого, чтобы мир, в котором мы живем, был лучше с каждым днем». - сказала Ольга КОРТАК,  президент AVI-Moldova.

Конкурс «3Р: Уменьшить. Это удается. Переработка» второй год подряд осуществляется AVI, при поддержке Kaufland Moldova, в рамках информационной кампании - «Вовлечение через переработку».


О компании AVI Молдова

За время своей деятельности AVI руководила несколькими  проектами, направленными на содействие миру, терпимости, международному волонтерству, межкультурному обмену, здоровому образу жизни и охране окружающей среды посредством волонтерской деятельности.

Защита  окружающей среды является лишь одним из приоритетов нашего сообщества, и команда AVI  стремится в своей повседневной деятельности создавать решения экологических проблем, которые касаются Республики Молдова.

Чтобы узнать больше о деятельности avi, вы можете зайти на страницу Ассоциации в Facebook

О Кауфланд Молдова

Kaufland является одной из крупнейших розничных компаний в Европе, с более чем 1 500 магазинами в 8 странах, 148 000 сотрудников и сетью из 9 магазинов в Республике Молдова. Компания верит в идею, что мир может стать лучше, вовлекая всех. Именно поэтому в 2018 году Кауфланд разработал платформу «Вовлеченность имеет значение», под эгидой которой сообщаются все действия социальной ответственности.

Большинство КСО-проектов компании осуществляются в партнерстве с региональными или национальными неправительственными объединениями и следуют за реализацией комплексных социальных программ, ориентированных на большие группы бенефициаров. Наша цель состоит в том, чтобы применять самые инновационные технологии в области розничной торговли, чтобы клиенты могли наслаждаться свежими продуктами с лучшим соотношением цены и качества, продвигая устойчивое развитие и местные продукты. Для получения дополнительной информации посетите kaufland.md.