Pentru un Răzeni verde și curat - colectează deșeurile separat!Ro

Articol Original

Pentru un Răzeni verde și curat - colectează deșeurile separat!

9Poluarea distruge încet, dar sigur. Este mesajul promovat intens de Asociația Obștească „Eco-Răzeni”, care a organizat mai multe acțiuni de sensibilizare a oamenilor din comuna Răzeni, Ialoveni, pentru a stopa poluarea. Membrii asociației au motivat mai mulți voluntari din sat să salubrizeze râul Botnișoara, care trece prin apropierea localității.

În doar câteva ore, membrii ONG-ului și mai mulți voluntari din localitate au adunat 15 saci cu plastic și gunoi, care completau dezastruos peisajul din preajma râului Botnișoara.

„Această cantitatea de deșeuri demonstrează „grija” noastră față de natură, de noi, de copiii, nepoții și strănepoții noștri. Zi de zi, cu toții interacționăm intens cu râulețele și fluviile de lângă noi. Vedem asta în cantitățile alarmante de deșeuri care plutesc pe ape. De aceea, ne-am gândit și la o altfel de interacțiune, mai umană și mai responsabilă”, spune directorul executiv al Asociației Obștești „Eco-Răzeni”, Sergiu Gurău.

razeniDumitru Braga a decis să participe la salubrizarea râulețului din respect pentru mediu, dar și pentru generațiile următoare. „Cei 15 saci cu deșeuri au fost adunați de pe o porțiune foarte mică. În realitate, cantitatea de reziduuri este mult mai mare. Din păcate, foarte puțini oameni conștientizează că  deșeurile rezistă mult după moartea animalelor acvatice și chiar și a omului. O doză de aluminiu trăiește 200 de ani în natură, un deșeu din plastic rezistă 450 de ani, o pungă de chipsuri abandonată în natură e mai longevivă decât unii oameni - 75 de ani, iar sticla rezistă un milion de ani”, menționează Dumitru Braga.

Pentru a convinge oamenii de pericolul pe care-l au deșeurile aruncate la nimereală asupra mediului înconjurător, dar și asupra sănătății lor,  A.O. „Eco-Răzeni” a testat, în luna decembrie anul trecut, calitatea apei din zece fântâni din sat, selectate în mod participativ împreună cu cetățenii din localitate. Analizele de laborator au demonstrat că apa potabilă nu corespunde normelor sanitare.

razeni„Rezultatele prezentate de Centrul de Sănătate Publică Chișinău ne alarmează. Nici una din cele 10 surse verificate nu corespunde normelor chimice și microbiologice, stabilite de legislație. Au fost depistate nivele înalte de neconformitate atât la parametrii chimici (nitrați, amoniu), cât şi la cei microbiologici (bacteria Coliforme, bacteria E-Coli, Enterococi intestinali). ANSP ne-a recomandat să fierbem apa înainte de consumație, să dezinfectăm fântânile cu substanțe clorigene admise, să respectăm zona de protecție sanitară de 50 de metri de la sursele de poluare și să curățăm fântânile de nămol”, specifică Sergiu Gurău.

„Eco-Răzeni” și-a propus să organizeze trei vizite de studiu și schimb de bune practici în domeniul managementului deșeurilor solide.

razeniPrima a avut loc la o fabrică de sortare și reciclare a deșeurilor din Peresecina, Orhei și la o întreprindere din Criuleni, responsabilă de preluarea și reciclarea reziduurilor colectate. Elena Melinteanu este unul dintre cei 14 participanți. Femeia de 61 de ani spune că „am avut posibilitatea să vedem cum  deșeurile capătă valoare economică, devenind materie primă secundară. Am acumulat informații foarte utile despre bunele practici  de gestionare responsabilă a deșeurilor. Consider că astfel de practici ar trebui implementate în fiecare localitate. Sănătatea fiecăruia dintre noi stă în puterea noastră de a ne proteja mediul înconjurător”.

online„Eco-Răzeni” a desfășurat mai multe seminare online cu oamenii din comună privind calitatea apei, bunele practici de colectare selectivă a deșeurilor, importanța reciclării deșeurilor și a compostării resturilor vegetale și utilizarea iluminatului artificial necorespunzător și în exces. ONG-ul a organizat și două sondaje de opinie legate de problemele de mediu.

„Noi, oamenii, suntem cei care provocăm schimbări climatice prin poluare cu prea mult dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră. Și dacă noi suntem cauza, atunci tot noi trebuie să fim soluția. Pentru că stă în puterea noastră, a tuturor, să oprim poluarea. Acest lucru înseamnă schimbări ale modului în care producem și consumăm energie, ale stilului nostru de a trăi, de a călători și ale comportamentului nostru în general”, punctează Sergiu Gurău.

Asociația Obștească „Eco-Răzeni” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Cetățean informat – cetățean implicat!” în comuna Răzeni, raionul Ialoveni.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova).

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și A.O. ADR „Habitat”.

En

Traducere Automata

For a green and clean Razeni - collect waste separately!

9Pollution is slowly but surely destroying. This is the message intensely promoted by the "Eco-Răzeni" Public Association, which organized several actions to raise awareness among the people from Răzeni commune, Ialoveni, in order to stop the pollution. The members of the association motivated several volunteers from the village to clean the Botnişoara River, which passes near the village.

In just a few hours, NGO members and several volunteers from the locality gathered 15 bags of plastic and garbage, which disastrously completed the landscape near the Botnişoara River.

"This amount of waste demonstrates our 'care' for nature, for us, for our children, grandchildren and great-grandchildren. Day by day, we all interact intensively with the rivers and rivers next to us. We see this in the alarming amounts of waste floating on the waters. That is why we thought of a different kind of interaction, more humane and responsible", says the executive director of the "Eco-Răzeni" Public Association, Sergiu Gurău.

razeniDumitru Braga decided to participate in the sanitation of the river out of respect for the environment, but also for the next generations. "The 15 bags of waste were collected from a very small portion. In reality, the amount of residue is much higher. Unfortunately, very few people realize that  waste lasts long after the death of aquatic animals and even humans. A dose of aluminum lives 200 years in nature, a plastic waste lasts 450 years, a bag of chips abandoned in nature is longer than some people - 75 years, and the bottle lasts one million years", mentions Dumitru Braga.

In order to convince people of the danger that the waste thrown away has on the environment, but also on their health,  A.O. "Eco-Răzeni" tested, in December last year, the quality of the water from ten wells in the village, selected in a participatory manner together with the citizens of the locality. Laboratory analyzes have shown that drinking water does not meet sanitary norms.

razeni"The results presented by the Chisinau Public Health Center alarm us. None of the 10 verified sources comply with the chemical and microbiological norms established by the legislation. High levels of non-compliance were detected both at chemical parameters (nitrates, ammonium) and at microbiological parameters (Coliforme bacteria, E-Coli bacteria, intestinal enterococci). ANSP recommended us to boil the water before consumption, to disinfect the wells with permissible chlorigenic substances, to respect the sanitary protection area of 50 meters from the pollution sources and to clean the sludge wells", specifies Sergiu Gurău.

"Eco-Răzeni" aims to organize three study visits and exchange of best practices in the field of solid waste management.

razeniThe first took place at a waste sorting and recycling factory in Peresecina, Orhei and at a company in Criuleni, responsible for taking over and recycling the collected residues. Elena Melinteanu is one of the 14 participants. The 61-year-old says that "we had the opportunity to see how  waste acquires economic value, becoming a secondary raw material. We have accumulated very useful information about good practices  in responsible waste management. I believe that such practices should be implemented in every locality. The health of each of us lies in our power to protect our environment."

online"Eco-Răzeni" held several online seminars with the people of the commune on water quality, good practices of separate waste collection, the importance of recycling waste and composting plant residues and the use of inappropriate and excess artificial lighting. The NGO also organised two opinion polls on environmental issues.

"It is we, the people, who are causing climate change by polluting with too much carbon dioxide and other greenhouse gases. And if we are the cause, then we must also be the solution. Because it's up to all of us to stop pollution. This means changes in the way we produce and consume energy, in our way of living, of traveling and of our behavior in general", points out Sergiu Gurău.

The Public Association "Eco-Răzeni" is the beneficiary of the Local Grants Program of the European Union (EU) and implements the project "Informed citizen – citizen involved!" in Răzeni commune, Ialoveni district.

The Local Grants Programme is launched on the basis of the Single EU Support Framework for the Republic of Moldova (2017-2020) under the European Neighbourhood Instrument, through the project "Empowering the Citizens of the Republic of Moldova" (2019-2021), funded by the European Union and implemented by the German Agency for International Cooperation (GIZ Moldova).

In the Center Development Region, the project implementation partners are the Association for Efficient and Responsible Governance AGER and A.O. ADR "Habitat".

Ua

Traducere Automata

Для зеленого і чистого Разені - збирайте відходи окремо!

9Забруднення повільно, але вірно руйнується. Це повідомлення інтенсивно просувається громадським об'єднанням «Еко-Рузені», яке організувало кілька акцій для підвищення обізнаності серед людей з комуни Рузені, Яловені, щоб зупинити забруднення. Члени асоціації мотивували кількох волонтерів з села очистити річку Ботнішоара, яка проходить поблизу села.

Всього за кілька годин члени ГО та кілька волонтерів з населеного пункту зібрали 15 мішків пластику та сміття, які катастрофічно завершили ландшафт біля річки Ботнішоара.

«Така кількість відходів демонструє нашу «турботу» про природу, про нас, про наших дітей, онуків і правнуків. З кожним днем ми всі інтенсивно взаємодіємо з річками і річками поруч з нами. Ми бачимо це в тривожних кількостях відходів, що плавають на водах. Саме тому ми подумали про інший вид взаємодії, більш гуманну та відповідальну», – каже виконавчий директор Громадського об'єднання «Еко-Рузені» Серджіу Гуру.

razeniДумітру Брага вирішив брати участь в санітарії річки з поваги до навколишнього середовища, а також до наступних поколінь. "15 мішків відходів були зібрані з дуже невеликої порції. В реальності кількість залишку набагато вище. На жаль, мало хто здогадується, що  відходи довго зберігаються після загибелі водних тварин і навіть людини. Доза алюмінію живе в природі 200 років, пластикове сміття - 450 років, кинутий в природі мішок з чіпсами довше, ніж у деяких людей - 75 років, а пляшка - мільйон років", - згадує Думітру Брага.

Щоб переконати людей у небезпеці, яку викидають відходи мають для навколишнього середовища, а також для їхнього здоров'я, А.О. «Еко-Рузені» перевірив у грудні минулого року якість води з десяти колодязів у селі,  відібраних за участю спільно з мешканцями населеного пункту. Лабораторні аналізи показали, що питна вода не відповідає санітарним нормам.

razeni«Результати, представлені Центром громадського здоров'я Кишинева, насторожують нас. Жодне з 10 перевірених джерел не відповідає встановленим законодавством хімічним і мікробіологічним нормам. Були виявлені високі рівні невідповідності як за хімічними показниками (нітрати, амоній), так і за мікробіологічними показниками (бактерії коліформа, бактерії E-Coli, кишкові ентерококи). АНСП рекомендував нам кип'ятити воду перед вживанням, дезінфікувати колодязі допустимими хлорогенними речовинами, дотримуватися санітарно-захисну зону в 50 метрів від джерел забруднення і очищати мулові колодязі», - уточнює Серджіу Гуру.

«Еко-Рузені» має на меті організацію трьох навчальних візитів та обмін передовим досвідом у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

razeniПерший відбувся на заводі з сортування та переробки відходів у Пересекіні, штат Орхей, та на підприємстві в Кріулені, відповідальному за поглинання та переробку зібраних залишків. Олена Мелінтяну - одна з 14 учасниць. 61-річна дівчина каже, що «у нас була можливість побачити, як  відходи набувають економічної цінності, стаючи вторинною сировиною. Ми накопичили дуже корисну інформацію про передові практики  відповідального поводження з відходами. Я вважаю, що такі практики повинні впроваджуватися в кожному населеному пункті. Здоров'я кожного з нас полягає в нашій владі захистити навколишнє середовище».

online«Еко-Рузені» провела кілька онлайн-семінарів з жителями комуни з питань якості води, передового досвіду роздільного збору відходів, важливості переробки відходів і компостування рослинних залишків і використання невідповідного і надлишкового штучного освітлення. Громадська організація також організувала два опитування громадської думки з екологічних питань.

«Саме ми, люди, спричиняємо зміни клімату, забруднюючи занадто великою кількістю вуглекислого газу та інших парникових газів. І якщо ми є причиною, то ми також повинні бути рішенням. Тому що від усіх нас залежить, щоб зупинити забруднення. Це означає зміни в тому, як ми виробляємо і споживаємо енергію, в нашому способі життя, в подорожах і в нашій поведінці в цілому», - зазначає Серджіу Гуру.

Громадська спілка «Еко-Рузені» є бенефіціаром Програми місцевих грантів Європейського Союзу (ЄС) та реалізує проект «Інформований громадянин – громадянин залучений!» у комуні Рузені, район Яловені.

Програма місцевих грантів запускається на основі Єдиної рамки підтримки ЄС для Республіки Молдова (2017-2020) в рамках Європейського інструменту сусідства, через проєкт «Розширення прав і можливостей громадян Республіки Молдова» (2019-2021), що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ Moldova).

У регіоні розвитку Центру партнерами проекту є Асоціація ефективного та відповідального управління AGER та A.O. ADR «Хабітат».

Bg

Traducere Automata

За зелено и чисто Разени - събирайте отпадъците разделно!

9Замърсяването бавно, но сигурно унищожава. Това е посланието, силно популяризирано от обществената асоциация "Еко-Разени", която организира няколко действия за повишаване на осведомеността сред хората от комуна Разени, Яловени, за да спре замърсяването. Членовете на сдружението мотивираха няколко доброволци от селото да почистят река Ботнишоара, която минава край селото.

Само за няколко часа членове на НПО и няколко доброволци от местността събраха 15 торби с пластмаса и боклук, които катастрофално завършиха пейзажа край река Ботнишоара.

"Това количество отпадъци демонстрира нашата "грижа" за природата, за нас, за нашите деца, внуци и правнуци. Ден след ден всички ние взаимодействаме интензивно с реките и реките до нас. Виждаме това в тревожните количества отпадъци, плаващи по водите. Ето защо мислехме за различен вид взаимодействие, по-хуманно и отговорно", казва изпълнителният директор на обществената асоциация "Еко-Разени" Серджиу Гурау.

razeniДумитру Брага решава да участва в санирането на реката от уважение към околната среда, но и към следващите поколения. "15-те торби с отпадъци бяха събрани от много малка порция. В действителност количеството на остатъка е много по-високо. За съжаление, много малко хора осъзнават, че  отпадъците продължават дълго след смъртта на водните животни и дори на хората. Доза алуминий живее 200 години в природата, пластмасовите отпадъци траят 450 години, торба с чипс, изоставена в природата, е по-дълга от някои хора - 75 години, а бутилката издържа един милион години", споменава Думитру Брага.

За да убеди хората в опасността, която изхвърлените отпадъци имат върху околната среда, но и върху здравето им,  А.О. "Еко-Ръзени" тества през декември миналата година качеството на водата от десет кладенеца в селото, подбрани по начин на участие заедно с гражданите на местността. Лабораторните анализи са показали, че питейната вода не отговаря на санитарните норми.

razeni"Резултатите, представени от Центъра за обществено здраве в Кишинев, ни алармират. Нито един от 10-те проверени източника не отговаря на химичните и микробиологичните норми, установени от законодателството. Високи нива на несъответствие са открити както при химични параметри (нитрати, амоняк), така и при микробиологични параметри (бактерии Coliforme, бактерии E-Coli, чревни ентерококи). ДАНО ни препоръча да сварим водата преди консумация, да дезинфекцираме кладенците с допустими хлоригенни вещества, да спазваме санитарната защитена зона на 50 метра от източниците на замърсяване и да почистваме кладенците за утайки", уточнява Серджиу Гюрау.

"Еко-Разени" има за цел да организира три учебни посещения и обмен на добри практики в областта на управлението на твърдите отпадъци.

razeniПървият се състоя във фабрика за сортиране и рециклиране на отпадъци в Пересечина, Орхей и в компания в Криулени, отговорна за поемането и рециклирането на събраните остатъци. Елена Мелинтяну е една от 14-те участници. 61-годишният мъж казва, че "имахме възможност да видим как  отпадъците придобиват икономическа стойност, превръщайки се във вторична суровина. Натрупахме много полезна информация за добрите практики  в отговорното управление на отпадъците. Смятам, че подобни практики трябва да се прилагат във всяко населено място. Здравето на всеки от нас се крие в нашата сила да опазваме околната среда."

online"Еко-Разени" проведе няколко онлайн семинара с хората от комуната относно качеството на водите, добрите практики за разделно събиране на отпадъци, значението на рециклирането на отпадъците и остатъците от инсталации за компостиране и използването на неподходящо и излишно изкуствено осветление. Неправителствената организация организира и две проучвания на общественото мнение по въпросите на околната среда.

"Ние, хората, сме тези, които причиняваме изменението на климата, като замърсяваме с твърде много въглероден диоксид и други парникови газове. И ако ние сме причината, тогава ние също трябва да бъдем решението. Защото от всички нас зависи да спрем замърсяването. Това означава промени в начина, по който произвеждаме и консумираме енергия, в начина ни на живот, на пътуването и на поведението ни като цяло", посочва Серджиу Гюрау.

Обществена асоциация "Еко-Разени" е бенефициент по Програмата за местни грантове на Европейския съюз (ЕС) и изпълнява проект "Информиран гражданин – гражданин!" в община Ръзени, област Яловени.

Програмата за местни грантове стартира въз основа на Единната рамка на ЕС за подкрепа на Република Молдова (2017-2020 г.) по Европейския инструмент за съседство, чрез проект "Овластяване на гражданите на Република Молдова" (2019-2021 г.), финансиран от Европейския съюз и изпълняван от Германската агенция за международно сътрудничество (GIZ Молдова).

В Региона за развитие на центъра партньори по изпълнението на проекта са Асоциацията за ефективно и отговорно управление AGER и A.O. ADR "Habitat".

Ru

Traducere Automata

Для зеленого и чистого Разени - собирайте отходы отдельно!

9Загрязнение медленно, но верно разрушается. Это послание активно продвигается общественным объединением «Eco-Răzeni», которое организовало несколько мероприятий по повышению осведомленности среди людей из коммуны Рэзени, Яловень, чтобы остановить загрязнение. Члены ассоциации мотивировали нескольких добровольцев из деревни очистить реку Ботнишоара, которая проходит рядом с деревней.

Всего за несколько часов члены НПО и несколько волонтеров из населенного пункта собрали 15 мешков пластика и мусора, которые катастрофически завершили ландшафт возле реки Ботнишоара.

«Такое количество отходов демонстрирует нашу «заботу» о природе, о нас, о наших детях, внуках и правнуках. Изо дня в день мы все интенсивно взаимодействуем с реками и реками рядом с нами. Мы видим это в тревожном количестве отходов, плавающих в водах. Именно поэтому мы подумали о другом виде взаимодействия, более гуманном и ответственном», - говорит исполнительный директор Общественного объединения «Эко-Рэзени» Сергей Гурэу.

razeniДумитру Брага решил участвовать в оздоровлении реки из уважения к окружающей среде, а также для следующих поколений. «15 мешков с отходами были собраны из очень небольшой порции. В реальности количество остатков намного выше. К сожалению, мало кто осознает, что  отходы сохраняются еще долго после гибели водных животных и даже человека. Доза алюминия живет в природе 200 лет, пластиковых отходов хватает на 450 лет, брошенный в природе мешок чипсов длиннее, чем у некоторых людей — 75 лет, а бутылки хватает на миллион лет», — упоминает Думитру Брага.

Чтобы убедить людей в опасности, которую выбрасываемые отходы представляют для окружающей среды, а также для их здоровья,  АО «Эко-Рэзени» проверило в декабре прошлого года качество воды из десяти колодцев в селе, отобранных совместно с жителями населенного пункта. Лабораторные анализы показали, что питьевая вода не соответствует санитарным нормам.

razeni«Результаты, представленные Кишиневским центром общественного здоровья, нас тревожат. Ни один из 10 проверенных источников не соответствует химическим и микробиологическим нормам, установленным законодательством. Высокие уровни несоответствия выявлены как по химическим параметрам (нитраты, аммоний), так и по микробиологическим показателям (колиформные бактерии, бактерии E-Coli, кишечные энтерококки). ANSP рекомендовала нам кипятить воду перед потреблением, дезинфицировать скважины допустимыми хлоригенными веществами, соблюдать санитарно-защитную зону в 50 метрах от источников загрязнения и очищать шламовые скважины», - уточняет Сергей Гурэу.

«Eco-Răzeni» стремится организовать три ознакомительные поездки и обмен передовым опытом в области обращения с твердыми отходами.

razeniПервый состоялся на заводе по сортировке и переработке отходов в Пересечине, Оргеев, и на предприятии в Криулени, ответственном за прием и переработку собранных остатков. Елена Мелинтяну – одна из 14 участниц. 61-летний мужчина говорит, что «у нас была возможность увидеть, как  отходы приобретают экономическую ценность, становясь вторичным сырьем. Мы накопили очень полезную информацию о передовой практике  ответственного обращения с отходами. Я считаю, что такая практика должна внедряться в каждом населенном пункте. Здоровье каждого из нас зависит от нашей силы по защите окружающей среды».

online«Eco-Răzeni» провела несколько онлайн-семинаров с жителями коммуны по качеству воды, передовой практике раздельного сбора отходов, важности переработки отходов и компостирования растительных остатков и использованию ненадлежащего и избыточного искусственного освещения. НПО также организовала два опроса общественного мнения по экологическим вопросам.

«Именно мы, люди, вызываем изменение климата, загрязняя его слишком большим количеством углекислого газа и других парниковых газов. И если мы являемся причиной, то мы также должны быть решением. Потому что это зависит от всех нас, чтобы остановить загрязнение. Это означает изменения в том, как мы производим и потребляем энергию, в нашем образе жизни, путешествий и в нашем поведении в целом», - отмечает Серджиу Гурэу.

Общественное объединение «Eco-Răzeni» является бенефициаром Программы местных грантов Европейского Союза (ЕС) и реализует проект «Информированный гражданин – гражданин вовлечен!» в коммуне Рэзени Яловенского района.

Программа местных грантов запущена на основе Единой рамочной программы поддержки ЕС для Республики Молдова (2017-2020 гг.) в рамках Европейского инструмента соседства в рамках проекта «Расширение прав и возможностей граждан Республики Молдова» (2019-2021 гг.), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Германским агентством по международному сотрудничеству (GIZ Moldova).

В Регионе развития Центра партнерами по реализации проекта являются Ассоциация эффективного и ответственного управления AGER и A.O. ADR «Хабитат».