Careeraid.co: Platforma care conectează talentele din Ucraina și companiile din EuropaRo

Articol Original

Careeraid.co: Platforma care conectează talentele din Ucraina și companiile din Europa

medium

Evenimentele tragice care se desfășoară acum în Ucraina au zguduit întreaga lume. Peste 7 milioane de ucraineni și-au părăsit țara până în prezent și sunt în căutarea securității și a stabilității. 

Potrivit Raportului Global Skills 2022 realizat de Coursera, Ucraina se află printre primele zece țări la nivel mondial în ceea ce privește competențele tehnologice. Pentru a încuraja mai mulți ucraineni să lucreze în IT, Mykhailo Fedorov, viceprim-ministru și ministru al transformării digitale al Ucrainei, a lansat recent proiectul IT Generation prin care și-a propus să ofere cursuri gratuite de programare de bază pentru 2.000 de ucraineni. Potrivit lui Fedorov, peste 200.000 de ucraineni au aplicat pentru program, dintre care nouăzeci la sută nu au lucrat niciodată în IT.

Astfel, o echipă de voluntari a lansat Careeraid.co – o platformă care își propune să conecteze specialiști ucraineni cu companii tehnologice din întreaga Europă și nu numai. Proiectul a pornit din necesitatea de a ajuta și de a acorda sprijin în această situație de criză pentru ucrainenii care au rămas fără siguranța zilei de mâine.  

Platforma oferă instrumentele necesare pentru profesioniștii care își doresc o carieră în IT și contribuie la angajarea acestora. De asemenea, Careeraid oferă un program de mentorat personalizat și acces la o echipă de experți care abordează individual fiecare candidat. Astfel, cunoștințele obținute de la experții atent selectați permit talentelor aflate în căutarea unui loc de muncă să-și aleagă jobul din ofertele plasate pe platformă. Dacă nu identifică oferta potrivită, candidații pot completa un formular de înregistrare. Serviciul este gratuit și are scopul de a contribui la stabilitatea financiară a ucrainenilor care își doresc să obținut jobul mult dorit în IT. 

În plus, platforma Carreraid oferă asistență și pentru companii să găsească cei mai buni candidați, care sunt selectați individual de către mentorii dedicați. În șase luni de activitate, platforma a reușit să reunească o comunitate de companii din toată Europa, ce sunt în căutarea celor mai talentați specialiști IT.

„La izbucnirea războiului, am decis imediat că trebuie să ajutăm. Aplicarea cunoștințelor, expertizei și resurselor noastre pentru a ajuta talentele ucrainene să se angajeze și să se dezvolte profesional în domeniul IT a fost cel mai bun lucru pe care l-am putut face. Așa a fost creat Careeraid. Și a fost o onoare să fim parteneri cu EFSE pentru a oferi poporului ucrainean șansa de a găsi un loc de muncă și de a-și construi o carieră în IT”, a spus Mary Nemciuc, fondatoarea Careeraid. 

„Suntem încântați să facem echipă cu Technovator și Carreeraid pentru a oferi oportunități de angajare talentelor tech din Ucraina. Toate acestea pentru a-i ajuta să rămână independenți și pentru a le oferi o nouă speranță, perspectivă și, desigur, stabilitate financiară. Doar dacă acționăm împreună acum, vom putea să ajutăm comunitățile, să creștem talentele, să impulsionăm inovația și să sprijinim dezvoltarea unor societăți mai bune și mai puternice. Războiul din Ucraina nu a făcut decât să ne întărească angajamentul de a promova dezvoltarea economică durabilă și prosperitatea în Europa de Sud-Est și în Regiunea Vecinătate de Est”, a declarat Oxana Bînzaru, Director Regional la Finance in Motion și Consilier la EFSE. 

Astfel, având în vedere numărul tot mai mare de candidați înregistrați pe platformă, invităm companiile să ni se alăture și să completeze formularul

„Am învățat o mulțime de lucruri noi, iar activitățile practice de analiză a CV-ului și simularea interviului m-au ajutat să depășesc multe dintre fricile pe care le-am avut în legătură cu primul interviu cu angajatorii”, a menționat Halyna, participantă la primul Bootcamp organizat de Careeraid. 

*Primul Bootcamp a fost organizat de platforma Careeraid în luna decembrie 2022. Pe parcursul unei zile, participanții au avut ocazia să afle informații și sfaturi utile despre cum să găsești un loc de muncă, ce aspecte să evidențieze în CV-urile lor, cum să interacționeze cu potențialii angajatori și cum să răspundă la cele mai provocatoare întrebări în cadrul unui interviu de angajare. 

Platforma Careeraid pentru Ucraina este implementată de Technovator cu sprijinul Fondului European pentru Europa de Sud-Est (EFSE).

En

Traducere Automata

Careeraid.co: The platform that connects talent from Ukraine and companies from Europe

medium

The tragic events that are now unfolding in Ukraine have rocked the whole world. More than 7 million Ukrainians have left their country so far and are looking for security and stability. 

According to Coursera's Global Skills 2022 Report, Ukraine is among the top ten countries in the world in terms of technological skills. To encourage more Ukrainians to work in IT, Mykhailo Fedorov, Deputy Prime Minister and Minister of Digital Transformation of Ukraine, recently launched the IT Generation project through which he aimed to provide free basic programming courses for 2,000 Ukrainians. According to Fedorov, more than 200,000 Ukrainians applied for the program, ninety percent of whom had never worked in IT.

Thus, a team of volunteers launched Careeraid.co – a platform that aims to connect Ukrainian specialists with technology companies from all over Europe and beyond. The project started from the need to help and provide support in this crisis situation for the Ukrainians who were left without the security of tomorrow.  

The platform provides the necessary tools for professionals who want a career in IT and contributes to their employment. Careeraid also offers a personalized mentoring program and access to a team of experts who individually approach each candidate. Thus, the knowledge gained from carefully selected experts allows talents looking for a job to choose their job from the offers placed on the platform. If they do not identify the right offer, candidates can fill in a registration form. The service is free of charge and aims to contribute to the financial stability of Ukrainians who want to get the much desired job in IT. 

In addition, the Carreraid platform also provides assistance for companies to find the best candidates, who are selected individually by dedicated mentors. In six months of activity, the platform has managed to bring together a community of companies from all over Europe, which are looking for the most talented IT specialists.

"At the outbreak of war, we immediately decided that we needed to help. Applying our knowledge, expertise, and resources to help Ukrainian talents engage and develop professionally in the IT field was the best thing I could do. That's how Careeraid was created. And it was an honor to partner with EFSE to give the Ukrainian people the chance to find a job and build a career in IT," said Mary Nemciuc, founder of Careeraid. 

"We are excited to team up with Technovator and Carreeraid to provide employment opportunities to tech talents in Ukraine. All this to help them remain independent and to give them new hope, perspective and, of course, financial stability. Only if we act together now will we be able to help communities, grow talent, drive innovation and support the development of better and stronger societies. The war in Ukraine has only strengthened our commitment to promote sustainable economic development and prosperity in Southeast Europe and the Eastern Neighbourhood Region," said Oxana Bînzaru, Regional Director at Finance in Motion and Advisor to EFSE. 

Thus, given the increasing number of candidates registered on the platform, we invite companies to join us and fill in the form

"I learned a lot of new things, and the practical activities of analyzing the RESUME and simulating the interview helped me overcome many of the fears I had about the first interview with employers," said Halyna, a participant in the first Bootcamp organized by Careeraid. 

*The first Bootcamp was organized by the Careeraid platform in December 2022. During one day, participants had the opportunity to find out useful information and tips on how to find a job, what aspects to highlight in their resumes, how to interact with potential employers and how to answer the most challenging questions during a job interview. 

The Careeraid platform for Ukraine is implemented by Technovator with the support of the European Fund for South-Eastern Europe (EFSE).

It

Traducere Automata

Careeraid.co: La piattaforma che collega talenti ucraini e aziende europee

medium

I tragici eventi che si stanno svolgendo in Ucraina hanno scosso il mondo intero. Più di 7 milioni di ucraini hanno lasciato il loro paese finora e sono alla ricerca di sicurezza e stabilità. 

Secondo il Global Skills 2022 Report di Coursera, l'Ucraina è tra i primi dieci paesi al mondo in termini di competenze tecnologiche. Per incoraggiare più ucraini a lavorare nell'IT, Mykhailo Fedorov, vice primo ministro e ministro della trasformazione digitale dell'Ucraina, ha recentemente lanciato il progetto IT Generation attraverso il quale mirava a fornire corsi di programmazione di base gratuiti per 2.000 ucraini. Secondo Fedorov, più di 200.000 ucraini hanno fatto domanda per il programma, il novanta per cento dei quali non aveva mai lavorato nell'IT.

Così, un team di volontari ha lanciato Careeraid.co – una piattaforma che mira a collegare specialisti ucraini con aziende tecnologiche di tutta Europa e oltre. Il progetto è partito dalla necessità di aiutare e fornire supporto in questa situazione di crisi per gli ucraini che sono rimasti senza la sicurezza di domani.  

La piattaforma fornisce gli strumenti necessari per i professionisti che desiderano una carriera nell'IT e contribuisce al loro impiego. Careeraid offre anche un programma di mentoring personalizzato e l'accesso a un team di esperti che si avvicinano individualmente a ciascun candidato. Pertanto, le conoscenze acquisite da esperti accuratamente selezionati consentono ai talenti in cerca di lavoro di scegliere il proprio lavoro tra le offerte pubblicate sulla piattaforma. Se non identificano l'offerta giusta, i candidati possono compilare un modulo di registrazione. Il servizio è gratuito e mira a contribuire alla stabilità finanziaria degli ucraini che vogliono ottenere il lavoro tanto desiderato nell'IT. 

Inoltre, la piattaforma Carreraid fornisce anche assistenza alle aziende per trovare i migliori candidati, che vengono selezionati individualmente da mentori dedicati. In sei mesi di attività, la piattaforma è riuscita a riunire una community di aziende provenienti da tutta Europa, che sono alla ricerca degli specialisti IT più talentuosi.

"Allo scoppio della guerra, abbiamo immediatamente deciso che dovevamo aiutare. Applicare le nostre conoscenze, competenze e risorse per aiutare i talenti ucraini a impegnarsi e svilupparsi professionalmente nel campo IT è stata la cosa migliore che potessi fare. È così che è stato creato Careeraid. Ed è stato un onore collaborare con EFSE per dare al popolo ucraino la possibilità di trovare un lavoro e costruire una carriera nel settore IT", ha dichiarato Mary Nemciuc, fondatrice di Careeraid. 

"Siamo entusiasti di collaborare con Technovator e Carreeraid per offrire opportunità di lavoro ai talenti tecnologici in Ucraina. Tutto questo per aiutarli a rimanere indipendenti e per dare loro nuova speranza, prospettiva e, naturalmente, stabilità finanziaria. Solo se agiamo insieme ora saremo in grado di aiutare le comunità, far crescere i talenti, guidare l'innovazione e sostenere lo sviluppo di società migliori e più forti. La guerra in Ucraina ha solo rafforzato il nostro impegno a promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la prosperità nell'Europa sudorientale e nella regione del vicinato orientale", ha dichiarato Oxana Bînzaru, direttore regionale di Finance in Motion e consulente dell'EFSE. 

Pertanto, visto il crescente numero di candidati registrati sulla piattaforma, invitiamo le aziende a unirsi a noi e compilare il form

"Ho imparato molte cose nuove e le attività pratiche di analisi del curriculum e simulazione del colloquio mi hanno aiutato a superare molte delle paure che avevo riguardo al primo colloquio con i datori di lavoro", ha detto Halyna, partecipante al primo Bootcamp organizzato da Careeraid. 

*Il primo Bootcamp è stato organizzato dalla piattaforma Careeraid nel dicembre 2022. Durante una giornata, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di scoprire informazioni utili e suggerimenti su come trovare un lavoro, quali aspetti evidenziare nei loro curriculum, come interagire con potenziali datori di lavoro e come rispondere alle domande più impegnative durante un colloquio di lavoro. 

La piattaforma Careeraid per l'Ucraina è implementata da Technovator con il sostegno del Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE).

Ua

Traducere Automata

Careeraid.co: Платформа, яка об'єднує таланти з України та компанії з Європи

medium

Трагічні події, які зараз розгортаються в Україні, сколихнули весь світ. Наразі понад 7 мільйонів українців покинули свою країну і шукають безпеки та стабільності. 

Згідно зі звітом Coursera Global Skills 2022, Україна входить до десятки найкращих країн світу за рівнем технологічних навичок. Щоб заохотити більше українців працювати в ІТ, Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України, нещодавно запустив проєкт IT Generation, завдяки якому мав на меті надати безкоштовні базові курси програмування для 2 000 українців. За словами Федорова, на програму подали заявки понад 200 000 українців, дев'яносто відсотків з яких ніколи не працювали в ІТ.

Так, команда волонтерів запустила Careeraid.co – платформу, яка має на меті зв'язати українських фахівців з технологічними компаніями з усієї Європи та за її межами. Проект розпочався з необхідності допомогти та надати підтримку в цій кризовій ситуації українцям, які залишилися без безпеки завтрашнього дня.  

Платформа надає необхідні інструменти для професіоналів, які хочуть зробити кар'єру в ІТ та сприяє їх працевлаштуванню. Careeraid також пропонує персоналізовану програму наставництва та доступ до команди експертів, які індивідуально підходять до кожного кандидата. Таким чином, знання, отримані від ретельно відібраних експертів, дозволяють талантам, які шукають роботу, вибирати свою роботу з пропозицій, розміщених на платформі. Якщо вони не визначать правильну пропозицію, кандидати можуть заповнити реєстраційну форму. Послуга є безкоштовною і має на меті сприяти фінансовій стабільності українців, які хочуть отримати бажану роботу в ІТ. 

Крім того, платформа Carreraid також надає допомогу компаніям у пошуку найкращих кандидатів, які підбираються індивідуально відданими менторами. За півроку діяльності платформі вдалося об'єднати спільноту компаній з усієї Європи, які шукають найталановитіших IT-фахівців.

«На початку війни ми відразу вирішили, що нам потрібно допомогти. Застосування наших знань, досвіду та ресурсів, щоб допомогти українським талантам професійно залучатися та розвиватися в ІТ-сфері, було найкращим, що я міг зробити. Так була створена Careeraid. І для мене було честю співпрацювати з EFSE, щоб дати українському народу можливість знайти роботу та побудувати кар'єру в ІТ», – зазначила Марія Немцюк, засновниця Careeraid. 

«Ми раді об'єднатися з Technovator та Carreeraid, щоб надати можливість працевлаштування технічним талантам в Україні. Все це для того, щоб допомогти їм залишатися незалежними і дати їм нову надію, перспективу і, звичайно ж, фінансову стабільність. Тільки якщо ми будемо діяти разом зараз, ми зможемо допомагати громадам, розвивати таланти, стимулювати інновації та підтримувати розвиток кращих і сильніших суспільств. Війна в Україні лише посилила нашу прихильність до сприяння сталому економічному розвитку та процвітанню в Південно-Східній Європі та регіоні Східного сусідства», – сказала Оксана Бінзару, регіональний директор з фінансів у русі та радник EFSE. 

Таким чином, враховуючи збільшення кількості кандидатів, зареєстрованих на платформі, ми запрошуємо компанії приєднатися до нас та заповнити форму

«Я дізналася багато нового, а практична діяльність з аналізу резюме та моделювання співбесіди допомогла мені подолати багато побоювань, які у мене виникли з приводу першого інтерв'ю з роботодавцями», – розповіла галина, учасниця першого Bootcamp, організованого Careeraid. 

*Перший Bootcamp був організований платформою Careeraid у грудні 2022 року. Протягом одного дня учасники мали можливість дізнатися корисну інформацію та поради, як знайти роботу, які аспекти висвітлити у своїх резюме, як взаємодіяти з потенційними роботодавцями та як відповісти на найскладніші питання під час співбесіди. 

Платформа Careeraid для України реалізується компанією «Техноватор» за підтримки Європейського фонду Південно-Східної Європи (EFSE).

Bg

Traducere Automata

Careeraid.co: Платформата, която свързва таланти от Украйна и компании от Европа

medium

Трагичните събития, които сега се развиват в Украйна, разтърсиха целия свят. Над 7 милиона украинци са напуснали страната си досега и търсят сигурност и стабилност. 

Според доклада Global Skills 2022 на Coursera Украйна е сред първите десет страни в света по отношение на технологичните умения. За да насърчи повече украинци да работят в ИТ, Михайло Федоров, заместник министър-председател и министър на цифровата трансформация на Украйна, наскоро стартира проекта IT Generation, чрез който имаше за цел да осигури безплатни основни курсове по програмиране за 2000 украинци. Според Федоров повече от 200 000 украинци са кандидатствали за програмата, деветдесет процента от които никога не са работили в ИТ.

Така екип от доброволци стартира Careeraid.co – платформа, която има за цел да свърже украинските специалисти с технологични компании от цяла Европа и извън нея. Проектът започна от необходимостта да се помогне и да се осигури подкрепа в тази кризисна ситуация за украинците, които останаха без сигурността на утрешния ден.  

Платформата предоставя необходимите инструменти за професионалисти, които искат кариера в ИТ и допринасят за тяхната заетост. Careeraid предлага и персонализирана менторска програма и достъп до екип от експерти, които индивидуално подхождат към всеки кандидат. По този начин знанията, придобити от внимателно подбрани експерти, позволяват на талантите, които търсят работа, да избират работата си от офертите, поставени на платформата. Ако не идентифицират правилната оферта, кандидатите могат да попълнят регистрационна форма. Услугата е безплатна и има за цел да допринесе за финансовата стабилност на украинците, които искат да получат така желаната работа в ИТ. 

В допълнение, платформата Carreraid също така предоставя помощ на компаниите да намерят най-добрите кандидати, които се избират индивидуално от специализирани ментори. За шест месеца дейност платформата успя да събере на едно място общност от компании от цяла Европа, които търсят най-талантливите IT специалисти.

"При избухването на войната веднага решихме, че трябва да помогнем. Прилагането на нашите знания, опит и ресурси, за да помогнем на украинските таланти да се ангажират и развиват професионално в областта на ИТ, беше най-доброто нещо, което можех да направя. Така е създадена Careeraid. И за мен беше чест да си партнирам с EFSE, за да дадем на украинския народ шанса да си намери работа и да изгради кариера в ИТ", каза Мери Немчук, основател на Careeraid. 

"Ние сме развълнувани да се обединим с Technovator и Carreeraid, за да предоставим възможности за заетост на технологичните таланти в Украйна. Всичко това, за да им помогне да останат независими и да им даде нова надежда, перспектива и, разбира се, финансова стабилност. Само ако действаме заедно сега, ще можем да помогнем на общностите, да развием таланти, да стимулираме иновациите и да подкрепим развитието на по-добри и по-силни общества. Войната в Украйна само засили нашия ангажимент за насърчаване на устойчивото икономическо развитие и просперитет в Югоизточна Европа и региона на източното съседство", каза Оксана Бинзару, регионален директор на Finance in Motion и съветник на EFSE. 

По този начин, предвид нарастващия брой кандидати, регистрирани в платформата, каним компаниите да се присъединят към нас и да попълнят формуляра . 

"Научих много нови неща, а практическите дейности по анализиране на автобиографията и симулиране на интервюто ми помогнаха да преодолея много от страховете, които имах за първото интервю с работодателите", казва Халина, участник в първия Bootcamp, организиран от Careeraid. 

*Първият Bootcamp беше организиран от платформата Careeraid през декември 2022 г. В рамките на един ден участниците имаха възможност да намерят полезна информация и съвети как да си намерят работа, какви аспекти да подчертаят в автобиографиите си, как да взаимодействат с потенциални работодатели и как да отговорят на най-предизвикателните въпроси по време на интервю за работа. 

Платформата Careeraid за Украйна се осъществява от Technovator с подкрепата на Европейския фонд за Югоизточна Европа (EFSE).

Ru

Traducere Automata

Careeraid.co: платформа, которая соединяет таланты из Украины и компании из Европы

medium

Трагические события, которые сейчас разворачиваются в Украине, потрясли весь мир. Более 7 миллионов украинцев покинули свою страну и ищут безопасности и стабильности. 

Согласно отчету Coursera Global Skills 2022, Украина входит в десятку лучших стран мира по уровню технологических навыков. Чтобы побудить больше украинцев работать в ИТ, Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины, недавно запустил проект IT Generation, с помощью которого он стремился предоставить бесплатные базовые курсы программирования для 2000 украинцев. По словам Федорова, на программу подали заявки более 200 тысяч украинцев, девяносто процентов из которых никогда не работали в IT.

Так, команда волонтеров запустила Careeraid.co – платформу, целью которой является подключение украинских специалистов к технологическим компаниям со всей Европы и за ее пределами. Проект начался с необходимости помочь и оказать поддержку в этой кризисной ситуации украинцам, которые остались без безопасности завтрашнего дня.  

Платформа предоставляет необходимые инструменты для профессионалов, которые хотят карьеру в ИТ и способствуют их трудоустройству. Careeraid также предлагает персонализированную программу наставничества и доступ к команде экспертов, которые индивидуально подходят к каждому кандидату. Таким образом, знания, полученные от тщательно отобранных экспертов, позволяют талантам, ищущим работу, выбирать свою работу из предложений, размещенных на платформе. Если они не идентифицируют правильное предложение, кандидаты могут заполнить регистрационную форму. Услуга бесплатна и призвана способствовать финансовой стабильности украинцев, которые хотят получить столь желанную работу в IT. 

Кроме того, платформа Carreraid также оказывает помощь компаниям в поиске лучших кандидатов, которые отбираются индивидуально преданными наставниками. За полгода деятельности платформе удалось объединить сообщество компаний со всей Европы, которые ищут самых талантливых IT-специалистов.

«В начале войны мы сразу решили, что нам нужна помощь. Применение наших знаний, опыта и ресурсов, чтобы помочь украинским талантам профессионально заниматься и развиваться в области ИТ, было лучшим, что я мог сделать. Так была создана Careeraid. И для меня было честью сотрудничать с EFSE, чтобы дать украинскому народу шанс найти работу и построить карьеру в сфере ИТ», - сказала Мэри Немцюк, основатель Careeraid. 

«Мы рады объединиться с Technovator и Carreeraid, чтобы предоставить возможности трудоустройства техническим талантам в Украине. Все это для того, чтобы помочь им оставаться независимыми и дать им новую надежду, перспективу и, конечно же, финансовую стабильность. Только если мы будем действовать сообща сейчас, мы сможем помогать сообществам, растить таланты, стимулировать инновации и поддерживать развитие лучших и более сильных обществ. Война в Украине только укрепила нашу приверженность устойчивому экономическому развитию и процветанию в Юго-Восточной Европе и регионе Восточного соседства», - сказала Оксана Бинзару, региональный директор Finance in Motion и советник EFSE. 

Таким образом, учитывая растущее число кандидатов, зарегистрированных на платформе, мы приглашаем компании присоединиться к нам и заполнить форму

«Я узнала много нового, а практические занятия по анализу РЕЗЮМЕ и моделированию собеседования помогли мне преодолеть многие опасения, которые у меня были по поводу первого собеседования с работодателями», — рассказала Галина, участница первого Буткемпа, организованного Careeraid. 

*Первый Буткемп был организован платформой Careeraid в декабре 2022 года. В течение одного дня участники имели возможность узнать полезную информацию и советы о том, как найти работу, какие аспекты выделить в своих резюме, как взаимодействовать с потенциальными работодателями и как отвечать на самые сложные вопросы во время собеседования. 

Платформа Careeraid для Украины реализуется компанией «Техноватор» при поддержке Европейского фонда юго-восточной Европы (EFSE).

Articol adaugat de: Technovator
Alte articole de la acest autor: