Reprezentanții grupurilor etnice au identificat în cadrul unui dialog regional problemele și soluțiile în consolidarea unei societăți puterniceDSC 7931Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat, în perioada 29-30 noiembrie curent, primul eveniment în format de dialog regional din cadrul proiectului „Promovarea societății civile și dialogului interetnic în Republica Moldova în contextul procesului de asociere cu UE (CIVID)”.

La eveniment au participat 35 de participanți din diferite regiuni ale Republicii Moldova, precum și reprezentanți ai diferitor etnii. De asemenea, la eveniment au participat tineri, experți ai societății civile, mediului academic și de afaceri, precum și reprezentanțiu ai autorităților publice centrale și locale. Scopul evenimentului a fost de a genera o discuție referitoare la consolidarea dialogului între grupurile etnice și identificare soluțiilor practice în diverse domenii precum: educația, accesul la mass-media, drepturile sociale sau dezvoltarea economică.

În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut a venit Iulian Groza, Director executiv, IPRE, iar Vlad Kulminski, Director executiv, Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), a prezentat care sunt pericolele ce au dus la dezbinarea societății moldovenești pe diferite criterii. Totodată, Dominic Maugeais, Manager proiecte IEP, a vorbit despre importanța dialogului interetnic în consolidarea unui stat puternic.

De asemenea, Iulian Rusu, expert asociat IPRE, s-a referit la dreptul minorităților de a participa la viața publică. Olga Goncearova, Președinte al Adunării Popoarelor din Moldova, a vorbit despre care sunt soluțiile de îmbunătățire a relațiilor interetnice din Moldova, iar Dr. Ewa Chylinski, Director Regional la Centrul European pentru Probleme Minoritare, Expert al Consiliului Europei, a venit cu o prezentare privind practicile de succes din în îmbunătățirea relațiilor interetnice.

În cea de a doua zi a evenimentului participanții au fost divizați în patru grupuri. La fiecare masă a fost desemnat un moderatori, care a dezbătut timp de 20 minute un subiect din cele patru tematici alese anterior: educația și mass-media (moderat de Stela Babici, Centrul Dacia, Soroca); dezvoltarea economică (moderat de Mihail Șalvir, Comrat); drepturile sociale (moderat de Vadim Pistrinciuc, IPIS); Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană (moderat de Vitalie Ponomariov, istoric, Cahul). Dialogul a fost organizat rotativ, astfel că fiecare tematică a fost discutată în fiecare din cele patru grupuri.

Scopul acestui exercițiu a fost identificarea problemelor și măsurilor ce trebuie implementate privind consolidare a relațiilor interetnice. Iată unele din cele mai importante concluzii ale dezbaterilor:

  • Pentru a schimba situați în domeniul economic ar fi binevenit de implementat așa idei, precum: crearea centrelor de studiere a limbii române benevolă în regiuni; crearea centrelor de dezvoltare a abilităților antreprenoriale regionale; dezvoltarea infrastructurii de turism; stagii pentru tineri în diferite regiuni interculturale ale țării; elaborarea și dezvoltarea brand-urilor locale și regionale; finanțarea mass-media regionale și naționale, precum și a emisiunilor de promovare a dialogului intercultural etc.
  • La nivel social se atestă lipsa unor mecanisme de studiere a limbilor, iar sărăcia a dus la stereotipizarea păturilor defavorizate și a diferitor reprezentanți etniilor. O altă problemă o constituie faptul că etniile nu interacționează una cu alta, iar aceasta duce la creșterea nivelului de intoleranță în societate. De asemenea, este necesar de revizuit modalitatea de predare a limbii de stat în regiunile unde preponderent se vorbește o altă limbă, iar lipsa cadrelor de predare a acesteia acutizează acest fenomen.
  • Pentru schimbarea percepției privind rolul Acordului de Asociere UE-RM sunt necesare următoarele mecanisme de intervenție: informarea corectă a publicului privind AA; contracararea propagandei anti-UE și a dezinformării; societatea civilă ar trebui să exercite presiuni asupra partidelor politice cu scopul descurajării discursurilor și comportamentelor populiste și demagogice. De asemenea, participanții au căzut de acord că procesul de implementarea a AA UE-RM să fie accelerat, iar reformarea sectoarelor cheie să devină o prioritate pentru Republica Moldova.

Evenimentul face parte din proiectul CIVID și a fost realizat cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Proiectul s-a început în iulie 2018 și va dura 12 luni şi are drept obiectiv îmbunătățirea armoniei sociale la nivel regional prin încurajarea discursului public și elaborarea propunerilor de politici publice referitor la integrarea grupurilor etnice, precum și sprijinirea implementării Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova. Printre acțiunile planificate se numără dezbateri publice, ateliere de lucru şi dezbateri TV în regiuni precum Soroca și Taraclia. Pe final experții vor veni cu o serie de recomandări de politici privind îmbunătățirea cadrului legal referitor la integrarea minorităților.

 

DSC 7760

Представители этнических групп идентифицировали, в рамках регионального диалога, решения для укреплении сильного общества

 

Берлинский Институт европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), провели 29-30 ноября 2018, первое мероприятие в формате регионального диалога в рамках проекта «Продвижение гражданского общества и межэтнического диалога в Республике Молдова в контексте процесса ассоциации с ЕС (CIVID)».

В мероприятии принимали участие 35 представителей регионов Республики Молдова, различных этнических групп, среди которых молодые люди, эксперты из гражданского общества, академической и деловой средах, а также представители центральных и местных органов государственной власти. Целью мероприятия было найти практические решения в проблемах образования, доступа к средствам массовой информации, социальных прав или экономического развития посредством диалога между этническими группами.

На открытии мероприятия выступил с приветственным словом Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE, а Владислав Кульминский, исполнительный директор IPIS, представил риски, которые привели к разделению молдавского общества по различным критериям. Также, Доминик Може, руководитель проекта IEP, рассказал о важности межэтнического диалога в укреплении сильного государства.

Юлиан Русу, эксперт IPRE, говорил о правах меньшинств и важности их участия в общественной̆ жизни. Ольга Гончарова, Председатель Ассамблеи народов Молдовы, рассказала о решениях по улучшению межэтнических отношений в Молдове. Также, Ева Чилински, региональный директор Европейского центра по вопросам меньшинств и эксперт Совета Европы, выступила с докладом о успешных практиках ЕС по улучшению межэтнических отношений.

На второй день мероприятия участники были разделены на четыре группы. Для каждой из групп был выбран модератор, который вместе с участниками обсуждал, в течение 20 минут, одну тему из четырех ранее выбранных: образование и средства массовой информации (модератор Стела Бабич, Центр DACIA, Сорока); экономическое развитие (модератор Михаил Шалвир, Центр региональных инициатив, Комрат); социальные права (модератор Вадим Пистринчук, IPIS); Соглашение об ассоциации с Европейским союзом (модератор Виталий Пономарев, профессор, Кагул). Диалог был организован в ротационном формате, так чтобы каждая тема обсуждалась в каждой из четырех групп.

Целью этого упражнения было выявление проблем и мер, которые необходимо реализовать для укрепления межэтнических отношений. Вот некоторые из наиболее важных выводов дебатов:

  • Для изменения в экономической сфере было бы полезно создание в регионах добровольных учебных центров по изучению румынского языка; создание центров для развития региональных предпринимательских навыков; развитие инфраструктуры туризма; проведение стажировок для молодежи в разных межкультурных регионах страны; развитие местных и региональных брендов; финансирование региональных и национальных средств массовой информации, а также передач по продвижению межкультурному диалогу и т. д.
  • На социальном уровне выявлены недостатки механизмов изучения языка, а материальные недостатки приводят к стереотипности неблагополучных и различных этнических групп. Другая проблема заключается в том, что этнические группы не взаимодействуют и это приводит к повышению уровня нетерпимости в обществе. Также необходимо пересмотреть способ преподавания национального языка в регионах, где преимущественно говорят на других языках, а недостаток преподавательского состава акцентирует это явление.
  • Чтобы изменить восприятие роли Соглашения об ассоциации ЕС-Молдова, необходимы следующие механизмы вмешательства: правильное информирование общественности об Соглашении об ассоциации; противодействие пропаганде и дезинформации о ЕС; гражданское общество должно оказывать давление на политические партии, чтобы препятствовать популистским и демагогическим речам. Участники также согласились с тем, что процесс внедрения Соглашении об ассоциации ЕС-Молдова должен быть ускорен, а реформы в ключевые сектора должна стать приоритетом для Республики Молдова.

Мероприятие является частью проекта CIVID и было проведено при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Проект начался в июле 2018 года и будет реализовываться на протяжении 12 месяцев. Его задача улучшить социальную гармонию на региональном уровне через способствование публичному дискурсу и выработку предложений публичных политик по вопросам интеграции этнических групп. Кроме того, проект призван оказать поддержку процессу реализации Стратегии консолидации межэтнических отношений в Молдове.  Планируется проведение публичных дебатов, семинаров и теледебатов в таких регионах, как Сорока и Тараклия. В итоге, эксперты предложат ряд политических рекомендаций по улучшению нормативно-правовых норм интеграции меньшинств.