În atenţia organizaţiilor de tineret şi studenţeşti

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA organizează Forumul naţional al organizaţiilor de tineret şi studenţeşti.

Forumul naţional al organizaţiilor de tineret şi studenţeşti este un răspuns la necesitatea de consultare la scară naţională a sectorului ce reprezintă generaţia tânără din Republica Moldova, în vederea realizării acţiunilor şi eforturilor comune de prevenire a răspândirii infecţiei HIV în rândul tinerilor.

Acest Forum este o componentă a Proiectului „Consolidarea capacităţilor organizaţiilor de tineret şi studenţeşti în vederea profilaxiei infecţiei HIV în rândul principalelor grupuri vulnerabile ale populaţiei şi prevenirea discriminării şi stigmatizării persoanelor ce suferă de această maladie”, proiect realizat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Moldova, cu asistenţa din partea Comisiei Naţionale pentru UNESCO a Republicii Moldova şi sprijinul financiar din partea Biroului UNESCO din Moscova.

Lucrările Forumului vor avea loc în mun. Chişinău, în incinta Hotelului „Codru”, pe data de 18-19 noiembrie şi este deschis pentru participarea la lucrările sale pentru organizaţiile neguvernamentale de tineret, consiliile locale ale tinerilor, centrele de resurse pentru tineri, sindicatele studenţeşti, senatele studenţeşti, clinici cu servicii prietenoase tinerilor, altor structuri nonformale şi din cadrul autorităţilor publice care reprezintă tinerii şi care lucrează pentru aceştia.

În cadrul Forumului vor fi organizate patru ateliere, unde participanţii vor elabora rezoluţii la subiectele:

  • cooperarea dintre organizaţiile de tineret şi studenţeşti cu structurile autorităţilor publice şi organizaţiile internaţionale;
  • educaţia formală şi nonformală pentru promovarea modului sănătos de viaţă;
  • voluntariatul – un instrument de implicare a tinerilor în activităţi de prevenire HIV/SIDA;
  • rolul organizaţiilor de tineret şi studenţeşti în elaborarea politicilor de tineret.

În acest sens, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, face un apel către toţi cei cointeresaţi în participarea la lucrările Forumului naţional al organizaţiilor de tineret şi studenţeşti, să se înregistreze până pe data de 14 noiembrie 2011. Deoarece numărul participanţilor este limitat, pot participa la forum câte un singur delegat din partea unei organizaţii. Pentru înregistrare este necesar de completat un formular de participare şi o scrisoare de intenţie, care pot fi descărcate de pe paginile web http://www.mts.gov.md, şi http://www.youthsoroca.md.

De menţionat, că la moment în cadrul aceluiaşi proiect, cu suportul din partea Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, se desfăşoară o amplă campanie pe întreg teritoriul ţării, cu genericul „Fii responsabil – Trăieşte fără SIDA”.

Pentru informaţii suplimentare: Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”, str. Mihai Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, Republica Moldova

Persoana de contact: Babici Ion, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, GSM: 069014443, e-mail: ion_babici@yahoo.com.

 

* Conform datelor UNAIDS, în Republica Moldova, numărul persoanelor cu vârsta de la 15 până la 45 ani, ce trăiesc cu HIV depăşeşte cifra de 9,000 de persoane. În Moldova este cel mai înalt indicator al răspândirii HIV în comparaţie cu ţările din Europa De Est şi Asia Centrală: la fiecare 100,000 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15-49 ani revin 420 cazuri de infectare cu HIV.

 Descarcă: 

__________________________________________________________________________________________________________

Министерство Молодежи и Спорта Республики Молдова и Молодежный Ресурсный Центр ДАЧИЯ организуют Национальный Форум молодежных и студенческих организаций.

Национальный форум молодежных и студенческих организаций является реакцией на необходимость проведения консультаций на национальном уровне молодежного сектора, что представляет молодое поколение в Молдове, для осуществлению мер и совместных усилий по предотвращению распространения ВИЧ инфекции среди молодых людей.

Данный форум является частью проекта «Укрепление потенциала молодежных и студенческих организаций для профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ, и предотвращения стигматизации и дискриминации людей, затронутых эпидемией». Проект реализуется Молодежным Ресурсным Центром ДАЧИЯ и Министерством Молодежи и Спорта Республики Молдова, при содействии Национальной Комиссии по делам ЮНЕСКО в Республике Молдова и финансовой поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве.

Форум состоится в Кишиневе, в гостинице «Codru», в период 18-19 ноября, и открыт для участия в его работе для неправительственных молодежных организаций, местных молодежных советов, молодежных ресурсных центров, студенческих профсоюзов, студенческих сенатов, клиник дружественные к молодежи, а также других молодежных формирований и структур от органов государственной власти, которые представляет интересы молодых, и работают для них.

В рамке форума будут работать четыре фокус группы, где в задачи участников будет, разработка резолюций на следующие субъекты:

  • сотрудничество между молодежными и студенческими организациями со структурами органов государственной власти и международных организаций;
  • формальные и неформальные образования по пропаганде здорового образа жизни;
  • волонтерство - инструмент для вовлечения молодежи в деятельность по профилактике ВИЧ/СПИДа;
  • роль молодежных и студенческих организаций в разработке молодежной политики.

В связи с этим, Министерство Молодежи и Спорта Республики Молдова и Молодежный Ресурсный Центр ДАЧИЯ, приглашает всех, кто заинтересован в участии в Национальном Форуме молодежных и студенческих организаций, регистрироваться до 14 ноября 2011 года. Поскольку количество участников ограничено, могут принять участие в форуме, только по одному делегату от одной организации. Для регистрации необходимо заполнить бланк заявки на участия мотивационное письмо, бланки которых можно загрузить с веб-страниц http://www.mts.gov.md или http://www.youthsoroca.md.

Необходимо отметить, что в данный момент, в рамке того же проекта, при поддержке Министерства Молодежи и Спорта Республики Молдова, реализуется национальная кампания по всей стране, под названием "Будь ответственным – Живи без СПИДа».


За дополнительной информацией обращайтесь в: Молодёжный Ресурсный Центр ДАЧИЯ, ул. Михай Садовяну 21, г. Сорока, MД-3006, Республика Молдова

Контактное лицо: Бабич Ион, Тел: +373 230 23619, Факс: +373 230 92964, GSM: 069014443, e-mail: ion_babici@yahoo.com.

 

* По оценке ЮНЭЙДС, в Республике Молдова число людей в возрасте от 15 до 45 лет, живущих с ВИЧ, превышает 9,000. В Молдове самый высокий среди стран Восточной Европы и Центральной Азии уровень распространенности ВИЧ среди взрослого населения: более 420 случаев на 100,000 людей в возрасте 15-49 лет.

 Загрузить: