Serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă oferite de Direcțiile de Ocupare a Forței de Muncă din Ungheni și Cahul. Află care sunt acestea

Îți dorești un loc de muncă, însă nu știi unde să te adresezi pentru a-l obține? Să știi că pe lângă oportunitățile de ghidare în carieră oferite de Asociația Obștească  „Făclia”, te poți adresa și la Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunea ta, unde vei beneficia de un spectru larg de servicii și măsuri de încadrare în câmpul muncii.

Direcțiile de Ocupare a Forței de Muncă Ungheni și Cahul sunt subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) – o platformă de legătură între agenții economici și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Activitatea ANOFM este orientată spre prevenirea și reducerea ratei șomajului și a efectelor sociale ale acestuia și asigurarea unui nivel ridicat al ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele de pe piața muncii, în conformitate cu Legea Nr. 105 din 14-06-2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

Serviciile prestate de instituție se aliniază prevederilor legii menționate și sunt destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomerilor, și sunt servicii prin care se asigură conexiunea dintre cererea și oferta de muncă la nivel local și național, în scopul promovării și sprijinirii ocupării forței de muncă.

Îți prezentăm mai jos câteva dintre serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă prestate de instituție:

Servicii de ocupare a forței de muncă prestate de ANOFM

Informare privind piața muncii

La Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunea ta poți obține informații privind situația generală de pe piața muncii și principalele sale tendințe de dezvoltare. De serviciile de informare pot beneficia persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv cele înregistrate cu statut de șomer

Iată tipurile de informații oferite de subdiviziunile teritoriale:

 • cererea și oferta de muncă, înregistrate la Agenția Națională;
 • serviciile și măsurile în vederea plasării în câmpul muncii;
 • condițiile de acces la serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • locurile de muncă vacante înregistrate la Agenția Națională și condițiile de ocupare a acestora;
 • metodele de căutare a unui loc de muncă;
 • situația și tendințele ocupaționale de pe piața muncii.

Pentru a beneficia de informare privind piața muncii, adresează-te la una dintre subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele cărora pe poți găsi aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni 

Ghidare în carieră

Serviciul de ghidare în carieră prestat de ANOFM are drept scop susținerea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în identificarea oportunităților educaționale și profesionale potrivite.

De ghidare în carieră pot beneficia toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Tipuri de activități de ghidare în carieră:

 • Informarea cu privire la profesii și specificul pieței muncii – urmărește sprijinirea persoanei în vederea corelării intereselor profesionale cu solicitările pieței muncii;
 • Autocunoașterea – constă în sprijinirea persoanei în evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea corelării abilităților, aptitudinilor, studiilor și a experienței cu interesele profesionale;
 • Consultanță în elaborarea instrumentelor de marketing personal – include suport și informare în elaborarea curriculumului vitae, scrisorii de intenție și pentru susținerea unui interviu pentru integrare în câmpul muncii;
 • Consultanță pentru decizia de carieră – presupune sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră.   Pentru a beneficia de ghidare în carieră, adresează-te la una dintre subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele cărora le poți găsi  aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni

Intermedierea muncii

ANOFM te ajută să iei legătura cu potențialii angajatori, în vederea stabilirii unor raporturi de muncă și a ocupării posturilor vacante disponibile.

Poți beneficia de servicii de intermediere dacă ești în căutarea unui loc de muncă, inclusiv dacă ai statut de șomer.

Intermedierea muncii se realizează prin:

 • oferirea de informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora prin publicarea, afișarea, organizarea de târguri ale locurilor de muncă;
 • preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența şi cu interesele acestora;
 • intermedierea electronica, care are drept scop punerea automată în corespondență a cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnologiilor informaționale.Pentru a beneficia de serviciu, adresează-te la una dintre subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele cărora le poți găsi aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.

Servicii de preconcediere 

ANOFM acordă servicii de preconcediere persoanelor care urmează a fi disponibilizate (concediate), pentru a nu permite trecerea lor în șomaj sau pentru a se reîncadra cât mai rapid în câmpul muncii.

Scopul acestui serviciu este informarea despre prevederile legale referitoare la protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În acest context, la Direcțiile pentru Ocuparea Forței de Muncă poți primi:

 • informații despre prevederile legale referitoare la asigurarea de şomaj, serviciile și măsurile active de ocupare a forței de muncă, precum și acordarea acestora;
 • informații privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a lor;
 • susținere pentru angajarea în câmpul muncii;
 • instruire despre modalitățile de căutare a unui loc de muncă;
 • informații despre posibilitățile de formare profesională.

De servicii de preconcediere pot beneficia persoanele care urmează să fie concediate din cauza schimbărilor din cadrul organizației, inclusiv lichidarea, reorganizarea sau reprofilarea unității.

În cazul în care știi că urmează să fii disponibilizat(ă) (locul tău urmează a fi lichidat), adresează-te la una dintre subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adresele cărora le poți găsi aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.

Reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități

ANOFM oferă servicii de reabilitare profesională persoanelor cu dizabilități locomotorii, în vederea restabilirii, recuperării sau compensării capacității de muncă a acestora.

De serviciu pot beneficia persoanele cu dizabilități locomotorii înregistrate cu statut de șomer.

Reabilitarea profesională se prestează în cadrul IP „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”, la îndreptarea subdiviziunilor teritoriale, în conformitate cu recomandările conținute în „Programul individual de reabilitare și incluziune socială a persoanei cu dizabilități”, elaborat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Actele necesare:

 • cererea solicitantului privind repartizarea la servicii de reabilitare profesională;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia actelor de studii;
 • copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
 • copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate;
 • copia Programului individual de reabilitare și incluziune socială;
 • formularul nr.027/e, trimitere-extras.

 Angajarea asistată

Angajarea asistată este un serviciu social, ce are drept scop asigurarea accesului, obținerii și păstrării unui loc de muncă remunerat pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, prin creșterea șanselor de ocupare, de promovare a unei ocupări sustenabile și de integrare durabilă pe piața muncii a acestora.

De acest serviciu pot beneficia persoanele cu dizabilități înregistrate cu statut de șomer, care nu au putut fi angajate timp de 6 luni și li se recomandă servicii de angajare asistată, conform concluziilor Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă.

 Subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă direcționează, la cerere, șomerii cu dizabilități către prestatorii de servicii de angajare asistată. Agenţia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă contactează serviciile de angajare asistată de la prestatorii de servicii de angajare asistată, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. Serviciile de angajare asistată sunt oferite persoanelor cu dizabilități gratuit.

 Actele necesare:

 • cererea solicitantului privind repartizarea la servicii de angajare asistată;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia actelor de studii;
 • copia certificatului de căsătorie pentru persoanele care și-au schimbat numele de familie;
 • copia certificatului de încadrare în grad de dizabilitate și, după caz, a „Programului individual de reabilitare și incluziune socială”.

Identificarea tinerilor NEET

Serviciile de identificare a tinerilor NEET au drept scop prestarea serviciilor prietenoase tinerilor prin oferirea informațiilor cu privire la serviciile de care pot beneficia, direcționarea acestora către serviciile sociale sau de ocupare, în vederea creșterii șanselor de încadrare durabilă în câmpul muncii. 

De aceste servicii pot beneficia tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, care nu sunt înregistrați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă/șomeri la nicio subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă, nu au beneficiat și/sau nu beneficiază de măsuri de ocupare a forței de muncă prestate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă contractează serviciile de identificare a tinerilor NEET de la prestatorii serviciilor de identificare a tinerilor NEET, care sunt prestatori privați de servicii sociale, acreditați în modul stabilit de Guvern.

Măsuri active de ocupare a forței de muncă prestate de ANOFM

Măsurile active de ocupare a forței de muncă se adresează șomerilor și angajatorilor și sunt acordate în scopul creșterii șanselor de ocupare a forței de muncă, fie prin crearea de noi locuri de muncă, fie prin înlesnirea accesului la locurile de muncă vacante.

Măsurile active de ocupare a forței de muncă includ:

  - Formarea profesională:

 • cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare;
 • instruirea la locul de muncă în cadrul unității;
 • stagii profesionale;
 • certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală;

- Consultanță, asistență și sprijinirea inițierii unei afaceri;
- Stimularea mobilității forței de muncă.

Pentru mai multe detalii despre serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă prestate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și subdiviziunile ei teritoriale, accesează www.anofm.md, precum și paginile de Facebook ale subdiviziunilor. 

De serviciile și măsurile prestate de Direcțiile pentru Ocuparea Forței de Muncă din Ungheni și Cahul pot beneficia inclusiv victimele violenței în familie aflate în căutarea unui loc de muncă și care au nevoie de ghidare în carieră. Aceste subdiviziuni teritoriale ale ANOFM pot fi găsite la adresele:

 • Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Ungheni: str. Decebal, 21, orașul Ungheni;
 • Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Cahul: str. Ștefan cel Mare, 15, orașul Cahul.

În același context, menționăm că pentru încadrare în câmpul muncii, victimele violenței în familie din Ungheni și Cahul se pot înscrie în programul gratuit „Abilitarea Femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”. Inițiativa oferă femeilor din aceste regiuni sprijin pentru încadrare în câmpul muncii, ghidare în carieră și o multitudine de beneficii. Află mai multe despre programul „Abilitarea Femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă pe www.faclia.md sau la numărul de telefon 060484948.

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, implementat de Asociația Obștească „Făclia”, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women din cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova!

Sursa: www.anofm.md