Concurs Propuneri de Proiecte în domeniul Conservării bazate pe comunitate a ecosistemelor și speciilor amenințateProgramul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF), implementat de PNUD Moldova, invită OSC-urile (inclusiv GAL-urile) să prezinte propuneri de proiecte în domeniul Conservării bazate pe comunitate a ecosistemelor și speciilor amenințate

GEF SGP oferă granturi din fondurile Etapei Operaționale 7 în valoare de până la 50 000 dolari SUA organizațiilor societății civile (OSC) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă.

Perioada maximă de implementare a proiectului va fi de 24 luni.

Pentru a se demonstra susţinerea proiectului pe plan local şi durabilitatea rezultatelor, proiectul trebuie să asigure o cofinanţare, la un nivel de cel puţin 50% din costurile totale ale proiectului. Cofinanţarea se poate face în numerar şi în natură. Din totalul cofinanţării, se recomandă ca cca 50% să fie în numerar şi cca 50% în natură. 

Activități eligibile: 

Protecție peisaje: extinderea peisajelor cu valoare ecologică sporită (păduri, pășuni), reconstrucţia ecologică a terenurilor erodate sau supuse alunecărilor, sporirea potențialului ecoprotectiv şi bioproductiv, conservarea peisajului rural, protecția bazinelor hidrografice, renaturarea albiilor râurilor, conservarea biodiversității și restabilirea habitatelor acvatice, protecția zonelor cu calcare (inclusiv peisajul, flora, fauna),

Împăduriri: împădurirea terenurilor degradate (rîpi, terenuri afectate de alunecări, terenuri erodate), soluții pentru asigurarea durabilității pentru terenuri împădurite, plantarea speciilor autohtone de arbori (inclusiv crearea de pepiniere, bancă de semințe), implicarea populației în activități de reconstrucție silvică, plantări silvice pe stâncării

Înierbări: acțiuni de creștere a ponderii pășunilor, înierbarea cu plante melifere/medicinale multianuale, îmbunătățirea pășunilor degradate,

Consolidarea rețelei de arii protejate: extinderea Rețelei ecologice naționale (în special celei de nivel local), crearea zonelor și fâșiilor de protecție a râurilor și bazinelor de apă, îmbunătățirea managementului rețelei de arii naturale protejate, crearea micii infrastructuri pentru valorificarea peisajelor naturale protejate (ex: amenajare puncte de belvedere);

Reabilitare peisaje agricole și rurale: promovarea managementului integrat al agro-ecosistemelor, promovarea elementelor de agricultură ecologică şi practici prietenoase mediului (agroterase, garduri din nuiele, valuri/fîşii antierozionale etc.), reabilitare izvoare/fântâni, tehnologii pentru bazine acvatice impermeabile, crearea/restabilirea fîşiilor de protecţie și diminuarea proceselor de degradare a terenurilor agricole, implementarea de asolamente,

Protejarea speciilor amenințate: identificarea și îmbunătățirea habitatelor pentru specii pereclitate, sporirea vizibilității problematicii speciilor pereclitate, inventarierea cuiburilor speciilor rare, îmbunătățirea condițiilor de trai pentru animale (ex: acțiuni de instalare a cuiburilor pentru speciile periclitate), consolidarea habitatelor (unificarea câtorva habitate izolate).

Procedura de aplicare:

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa denis.parea@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Grant Tematic BD, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 30 Septembrie 2023, 23:59 (GMT +2).

Pentru informație adițională cu privire la procesul de participare la concurs, Vă rugăm să-l contactați pe Denis Parea, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, prin e-mail: denis.parea@undp.org, sau la tel. (+373) 22 839-876, mob. 0 686 86 777.

Documente de suport

Articol adaugat de: GEF SGP Moldova