IDIS „Viitorul" anunță runda a doua a concursului de granturi pentru societatea civilă din Moldova în domeniul monitorizării achizițiilor publice 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă lansează cea de-a doua rundă a concursului de finanțare prin granturi pentru monitorizarea achizițiilor publice (Prima rundă de subgranturi a avut loc în 2022 și 2023, cu implementarea și finanțarea a opt proiecte). Granturile (în valoare între 5.000 și 25.000 de dolari SUA) vor fi acordate reprezentanților organizațiilor societății civile din Republica Moldova pe baza unui proces deschis și competitiv de selecție ce urmărește implicarea societății civile în activități de monitorizare efectivă a achizițiilor publice. Pentru a participa la concursul de granturi, reprezentanții organizațiilor societății civile vor depune o propunere de proiect de monitorizare a achizițiilor publice.

Programul de granturi se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Scopul proiectului este de a sprijini reforma sectorului achizițiilor publice din Moldova, ceea ce va contribui la creșterea transparenței și echității procedurilor de achiziții prin abilitatea cetățenilor în sensul responsabilizării instituțiilor relevante.

Obiectivele programului de granturi

 1. Efectuarea monitorizării independente a achizițiilor publice la nivel național, central, local (APL nivelul I și APL nivelul II), sectorial de către OSC-uri, utilizând o varietate de instrumente.
 2. Promovarea achizițiilor publice transparente, eficiente și responsabile. Pe baza constatărilor monitorizării efectuate, consilierea autorităților/entităților contractante cu privire la: potențialele riscuri în procesul de achiziție publică; indicatorii de risc la toate etapele procesului de achiziție; neregulile și modalitățile de abordare a acestora în sensul îmbunătățirii procesului și prevenirii riscurilor de fraudă și corupție.
 3. Îmbunătățirea legislației, reglementărilor, politicilor, procedurilor și practicilor prin formularea de recomandări către autoritățile/entitățile contractante și cele de reglementare, ca urmare a constatărilor din procesul de monitorizare a achizițiilor publice.

Cine poate aplica?

Asociațiile obștești (organizațiile societății civile) înregistrate în Republica Moldova (din toate localitățile și regiunile țării) sunt eligibile să aplice în cadrul acestui apel.

Criteriile de eligibilitate

Asociațiile obștești pot depune propunerile de proiect în mod individual sau în parteneriat cu una sau mai multe organizații ale societății civile. În cazul unui consorțiu se va atașa la dosar un acord de parteneriat semnat de toate părțile.

Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească cele nouă cerinţe obligatorii de la punctul 5 din Ghidul de finanţare.

Ce trebuie să includă propunerea de proiect?

Propunerea de proiect va fi axată pe monitorizarea procedurilor de achiziție publică în curs de desfășurare (condiție obligatorie).  Vor fi monitorizate autoritățile contractante (cum ar fi autoritățile publice centrale și locale – de nivelul I și II) și/sau achizițiile dintr-un anumit sector (spre exemplu: educație, sănătate, utilități etc.).

Fiecare organizație selectată va trebui să formuleze și să transmită în mod obligatoriu recomandări autorităților/entităților contractante, factorilor de decizie, organelor de control/de drept/anticorupție, după caz. Iar la sfârșitul fiecărui proiect, fiecare organizație selectată va elabora în mod obligatoriu un raport de monitorizare.

Activități neeligibile

Următoarele activități nu sunt eligibile pentru finanțare:

 1. activități care urmăresc fie în mod exclusiv, fie în mod specific, sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminare, conferințe, congrese;
 2. activități care urmăresc obținerea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;
 3. activități care presupun elaborarea tezelor (Licenţă, Masterat sau Doctorat);
 4. activități care vizează finanțarea unei singure conferințe. Conferințele pot fi finanțate doar dacă fac parte dintr-o serie de activități care urmează să fie implementate în cadrul unui anumit proiect de monitorizare;
 5. proiecte de monitorizare ce urmăresc profitul economic sau proiecte non-profit care servesc interesele unor grupuri țintă foarte limitate;
 6. activități care sprijină partidele politice;
 7. cercetare, analiza politică și juridică care nu are legătură cu o propunere anumită de monitorizare a achizițiilor.

Valoarea și durata proiectelor

Suma totală disponibilă pentru programul de granturi este de 100 000 USD. Asociațiile obștești înregistrate în Republica Moldova pot aplica și solicita granturi, care vor fi de minim 5 000 USD și maxim 25 000 USD.

Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească 12 luni. Propunerile de proiect vor fi evaluate de către Comisia de evaluare în baza unei grile de evaluare. După evaluarea tuturor propunerilor, granturile vor fi oferite în limita bugetului disponibil.

Grila de evaluare a propunerilor de proiect și toate condițiile de aplicare pot fi găsite în Ghidul de finanțare.

Procedura de aplicare

Dosarul de participare trebuie să cuprindă următoarele documente obligatorii:

 • Certificatul de înregistrare
 • Formularul de aplicare (pentru partea narativa). Formularul poate fi completat în limba română sau în limba engleză. Vor fi admise doar aplicațiile ce respectă acest model de formular. Pentru a pregăti acest formular, asigurați-vă că luați în considerare cerințele obligatorii de la punctul 5 din Ghidul de finanţare. În cazul unui consorțiu, rolul ambelor organizații trebuie să fie clar descris, precum și activitățile care urmează să fie desfășurate de experții propuși.
 • Profilul organizației (descrierea organizației)
 • CV-urile membrilor echipei de implementare și ale experților
 • Bugetul proiectului. Bugetul va fi formulat utilizând acest model de buget. Bugetul trebuie să includă și suma pentru efectuarea auditului financiar extern (1 000 USD). Bugetul obligatoriu va include și justificarea cheltuielilor (conform formularului: pagina 1 și pagina 2). Compania care va efectua auditul financiar va fi desemnată de IDIS și PTF. Vor fi admise doar aplicațiile ce respectă acest model de formular.

În cazul unui consorțiu: se va atașa acordul de parteneriat semnat de toate părțile și contractul va fi semnat cu partenerul principal.

Doar dosarele complete vor fi admise pentru participarea la concurs.

Termenul limită

Termenul-limită de depunere a dosarului este 16 iulie 2023, ora 23.00, ora Moldovei. În subiectul mesajului trebuie să fie indicat cuvântul ”Aplicație_subgrantare_monitorizarea achizițiilor publice”. Dosarul va fi expediat la adresa mihai.turcanu@viitorul.org și ungureanu.carolina@gmail.com

Participanții pot adresa întrebări de clarificare pe adresa de email mihai.turcanu@viitorul.org până pe 10 iulie 2023. Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe  11 iulie 2023 pe pagina www.viitorul.org.

Lista organizațiilor beneficiare va fi publicată pe pagina web a IDIS www.viitorul.org.

…………..

Urmărește-ne online:

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.