Micro grant program "Increasing the resilience of vulnerable populations, ethnic minority groups and refugees from Ukraine in Moldova June to December 2023" HEKS EPER MoldovaMicro grant program Increasing the resilience of vulnerable populations, ethnic minority groups and refugees from Ukraine in Moldova June to December 2023 HEKS EPER Moldova

Category: Grants

Target organisations: Community groups/local NGOs

Introduction

HEKS/EPER Moldova Foundation is pleased to announce the implementation of a micro-grant program aimed at helping vulnerable populations, ethnic minority groups and refugees from Ukraine in Moldova from June to December 2023. Through this program we want to support both people affected by the conflict and small organizations that are involved in responding to their needs.          

This programme is supported by partners Christian Aid, a UK-based foundation with a mission to fight global poverty.

Key details

Programme title: Increasing the resilience of vulnerable populations, ethnic minority groups and refugees from Ukraine in Moldova from June to December 2023 through food, non-food items (NFI) and services, community mobilization and community projects.

Timeframe: June 2023 – December 2023

Maximum amount per grant: MDL 95 000 (approx. EUR 5000)

Eligible organisations:         
- NGOs that have carried out community activities focused with vulnerable populations in the last 3 months. 
- NGOs operating in the following locations: Chisinau municipality, Ialoveni rayon, Causeni rayon, Stefan Voda rayon, Singerei rayon.

Ineligible organisations: Legal entities with commercial activities (companies, enterprises, for-profit organisations).

Eligible costs/activities: Basic food, hygiene products, medical consultations, medicines for seasonal/non-prescription diseases, emergency medical cases among vulnerable populations, maintenance costs of organisations hosting activities with beneficiaries, NFI (non-food items) necessary for comfort/living (blankets, pillows, heaters, etc. ), psychological counselling, activities enhancing social cohesion (lessons, sport activities, cultural projects), legal counselling.

Ineligible costs/activities: The staff salaries should not exceed 30% of the costs.

Prioritised activities: provision of first necessity products, actions with refugees from conflict areas, with ethnic minority groups, with people from vulnerable groups (orphaned children, pregnant women, people with disabilities, people with chronic diseases, etc.), activities enhancing cohesion and support between communities.

Criteria on the basis of which the selection will be made

Organisation criteria:

1.         Previous experience in projects with vulnerable populations, ethnic minority groups and refugees from Ukraine (number of beneficiaries helped, actions carried out)      
2.         Image of the organisation (its integrity and legitimacy).      
3.         History in managing funds in different projects        
4.         Capacity to implement the current project (coordination, financial, communication, monitoring and safeguarding)

Project criteria:

 • How robust is the proposed plan (is it the best way to achieve the set objectives)?
 • How realistic, efficient and transparent is the budget (to avoid conflict of interest)?
 • Inclusion of refugees from conflict zone towns/orphans/no current source of income and other vulnerable groups in the programme.
 • Involvement of Ukrainians, vunlerable populations or ethnic minority in project design and implementation is encouraged.

Next steps

 • The application form can be downloaded here.
 • Other attachments: please include with the application, in a PDF: the registration certificates of the non-profit legal entity and the Statute of the organization.
 • Application deadline: applications must be received by Sunday 11 June 2023 23:59 at ilinka.leger@heks-eper.org
 • Beneficiaries will be selected on the basis of the above criteria by an internal HEKS/EPER committee.
 • Once eligibility has been established, an interview will take place to clarify the partnership conditions.

Please fill in the form and the detailed description of activities, respecting the word limit. The budget must reflect the activities chosen for implementation. There is no limit to the number of activities, but one of the criteria is the effectiveness of the proposed plan in achieving the set objectives.

Good luck to all!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program microgranturi „Creșterea rezilienței populațiilor vulnerabile, grupurilor etnice minoritare și refugiaților din Ucraina în Moldova - Din iunie până în decembrie 2023”

Categorie: Granturi

Organizații vizate: Grupuri comunitare/ONG-uri locale


Introducere


Fundația HEKS/EPER Moldova anunță demararea unui program de microgranturi care are ca scop ajutorarea populațiilor vulnerabile, grupurilor etnice minoritare și refugiaților din Ucraina în Moldova în perioada iunie - decembrie 2023. Prin acest program dorim să sprijinim atât persoanele afectate de conflict, cât și organizațiile mici care sunt implicate în soluționarea  nevoilor acestora. 

Acest program este susținut de partenerii Christian Aid, o fundație din Marea Britanie, care are ca misiune combaterea sărăciei la nivel global.

Detalii cheie

Titlul programului: Creșterea rezilienței populațiilor vulnerabile, a grupurilor etnice minoritare și a refugiaților din Ucraina în Republica Moldova în perioada iunie - decembrie 2023 prin oferirea produselor alimentare, produselor non-alimentare (igienice și a.) și a serviciilor, prin incurajarea mobilizației comunitare si implementarea proiectelor comunitare.

Perioada de desfășurare: Iunie - Decembrie 2023

Suma maximă per grant: 95 000 MDL (aprox. 5000 EUR)

Organizații eligibile:            

- ONG-uri care au desfășurat activități comunitare axate pe populațiile vulnerabile în ultimele 3 luni.
- ONG-uri care își desfășoară activitatea în următoarele locații: municipiul Chișinău, raionul Ialoveni, raionul Căușeni, raionul Ștefan Vodă, raionul Sîngerei.

Organizații neeligibile: Unități juridice cu activități comerciale (firme, întreprinderi, organizații de profit).   

Costuri/activități eligibile: Alimente de bază, produse de igienă, consultații medicale, medicamente pentru boli de sezon / care nu necesită rețetă, cazuri medicale de urgență în rândul populației vulnerabile, costuri de întreținere a organizațiilor care găzduiesc activități cu beneficiari, produse nealimentare (igienice), necesare pentru confort/viață (pături, perne, calorifere etc. ), consiliere psihologică, activități de consolidare a coeziunii sociale (lecții, activități sportive, proiecte culturale), consiliere juridică.

Costuri/activități neeligibile: Salariile personalului nu trebuie să depășească 30% din costuri.

Activități prioritare: furnizarea de produse de primă necesitate, acțiuni cu refugiați din zonele de conflict, cu grupurile minoritare etnice, cu persoane din grupuri vulnerabile (copii orfani, femei însărcinate, persoane cu dizabilități, persoane cu boli cronice etc.), activități care sporesc coeziunea și sprijinul între comunități.

Criterii de selectare

Criterii privind organizația:

1.         Experiență anterioară în proiecte cu populații vulnerabile, grupuri etnice minoritare și refugiați din Ucraina (număr de beneficiari ajutați, acțiuni desfășurate)    
2.         Imaginea organizației (integritatea și legitimitatea sa)         
3.         Istoric în gestionarea fondurilor în cadrul diferitelor proiecte           
4.         Capacitatea de a implementa proiectul actual (coordonare, financiar, comunicare, monitorizare și salvgardare) 

Criterii privind proiectul:   

 • Cât de argumentat este planul propus (este cel mai bun mod de a atinge obiectivele stabilite)?
 • Cât de realistic, eficient și transparent este bugetul (pentru a evita conflictul de interese)?
 • Includerea în program a refugiaților din orașele din zonele de conflict/orfani/care nu au o sursă actuală de venit și a altor grupuri vulnerabile.
 • Este încurajată implicarea ucrainenilor, a populațiilor vunerabile sau a minorităților etnice în elaborarea și implementarea proiectului.

Etapele următoare

 • Formularul de cerere de finanțare poate fi descărcat aici.
 • Alte anexe: Vă rugăm să includeți alături de aplicație, în format PDF: certificatul de înregistrare al organizației non-profit și Statutul acesteea.
 • Termenul limită pentru depunerea cererei de finanțare: Cererile trebuie depuse până duminică, 11 iunie 2023, ora 23:59, la adresa ilinka.leger@heks-eper.org
 • Selectarea beneficiarilor se va face pe baza criteriilor menționate mai sus, în cadrul unei comisii interne HEKS/EPER.
 • După constatarea eligibiltății, va avea loc un interviu de clarificare a condițiilor de parteneriat.

Vă rugăm să completați formularul și descrierea detaliată a activităților, respectând limita de cuvinte. Bugetul trebuie să reflecte activitățile alese pentru implementare. Nu există o limită a numărului de activități, dar unul dintre criterii este eficiența planului propus în atingerea obiectivelor stabilite.

Mult succes tuturor!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программа микро-грантов Повышение устойчивости уязвимых групп населения, этнических меньшинств и беженцев из Украины в Молдове - с июня по декабрь 2023 года

Категория: Гранты

Целевые организации: Общественные группы/местные НПО

Введение

Фонд HEKS/EPER Moldova объявляет о реализации программы микро-грантов, направленной на помощь уязвимым слоям населения, группам этнических меньшинств и беженцам из Украины в Молдове с июня по декабрь 2023 года. С помощью этой программы мы хотим поддержать как людей, пострадавших от конфликта, так и небольшие организации, которые участвуют в удовлетворении их потребностей. 

Эта программа финансируется партнерами из Christian Aid, британского фонда, миссия которого заключается в борьбе с глобальной бедностью.

Основные детали

Название программы: Повышение устойчивости уязвимых групп населения, этнических меньшинств и беженцев из Украины в Молдове с июня по декабрь 2023 года посредством предоставления продовольствия, непродовольственных товаров  и услуг, мобилизацией сообщества и общественных проекты .

Временные рамки: Июнь 2023 - Декабрь 2023

Максимальная сумма одного гранта: 95 000 леев (около 5000 евро).

Организации, имеющие право на получение гранта:            

- НПО, которые в течение последних 3 месяцев проводили общественную деятельность, ориентированную на уязвимые группы населения.   
- НПО, действующие в следующих регионах: Муниципалитет Кишинэу, Яловенский район, Кэушеньский район, район Штефан Водэ, Сынжерейский район.

Несоответствующие требованиям организации: Юридические лица с коммерческой деятельностью (компании, предприятия, коммерческие организации).

Приемлемые расходы/мероприятия: Основные продукты питания, средства гигиены, медицинские консультации, лекарства от сезонных заболеваний/заболеваний без рецепта, экстренные медицинские случаи среди уязвимых групп населения, расходы на содержание организаций, проводящих мероприятия с бенефициарами, непродовольственные товары (гигиенические товары и др.), необходимые для комфорта/проживания (одеяла, подушки, обогреватели и т.д.), психологические консультации, мероприятия, способствующие социальной сплоченности (уроки, спортивные мероприятия, культурные проекты), юридические консультации.

Неприемлемые расходы/мероприятия: Заработная плата персонала не должна превышать 30% от общего бюджета проекта.

Приоритетные виды деятельности: обеспечение продуктами первой необходимости, мероприятия с беженцами из зон конфликта, с этническими меньшинствами , с людьми из уязвимых групп (дети-сироты, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями, люди с хроническими заболеваниями и т.д.), мероприятия, повышающие сплоченность и поддержку между сообществами.

Критерии, на основании которых будет производиться отбор

Критерии организации:

1.         Предыдущий опыт реализации проектов с уязвимыми группами населения, группами этнических меньшинств и беженцами из Украины (количество бенефициаров, которым была оказана помощь, проведенные мероприятия).     
2.         Имидж организации (ее целостность и легитимность).  
3.         История управления средствами в различных проектах 
4.         Способность реализовать текущий проект (координация, финансы, коммуникация, мониторинг и защита).

Критерии проекта:

 • Насколько аргументирован предлагаемый план (является ли он наилучшим способом достижения поставленных целей)?
 • Насколько реалистичен, эффективен и прозрачен бюджет (чтобы избежать конфликта интересов)?
 • Включение в программу беженцев из городов, находящихся в зоне конфликта/сирот/не имеющих текущего источника дохода и других уязвимых групп.
 • Приветствуется вовлечение украинцев, уязвимых групп населения или этнических меньшинств в разработку и реализацию проекта.

Следующие шаги

 • Форму заявки можно скачать здесь.
 • Другие приложения: пожалуйста, приложите к заявке в формате PDF: свидетельства о регистрации некоммерческого юридического лица (организации) и Статут.
 • Крайний срок подачи заявок: Заявки должны быть получены до воскресенья 11 июня 2023 года 23:59 по адресу ilinka.leger@heks-eper.org.
 • Бенефициары будут отобраны на основе вышеуказанных критериев внутренним комитетом HEKS/EPER.
 • После определения соответствия критериям, будет проведено собеседование для уточнения условий партнерства.

Пожалуйста, заполните форму и подробное описание деятельности, соблюдая лимит слов. Бюджет должен отражать выбранные для реализации мероприятия. Количество мероприятий не ограничено, но одним из критериев является эффективность предложенного плана в достижении поставленных целей.

Удачи всем!

Articol adaugat de: HEKS MOLDOVA INFO