UNDP Moldova/ Advanced Cross River Capacities for Trade / AdTrade / Develop pilot cross-Nistru river business clusters.United Nations Development Programme, hereinafter referred to as UNDP, through “Advanced Cross-river Capacities for Trade (AdTrade) Project” Project, hereby invites prospective proposers to submit a proposal for Developing and strengthening 4 (four) pilot cross-Nistru river business clusters in accordance with the General Conditions of Contract and the Terms of Reference as set out in this Request for Proposal (RFP). 

To apply please address the link https://sc.undp.md/tnddetails2/2686/ 

To enable you to submit a proposal, please read the following attached documents carefully.

Section 1: This Letter of Invitation

Section 2: Instruction to Proposers

Section 3: Data Sheet 

Section 4: Evaluation Criteria

Section 5: Terms of Reference

Section 6: Conditions of Contract and Contract Forms

Section 7: Proposal Forms

- Form A: Proposal confirmation

- Form B: Checklist

- Form C: Technical Proposal Submission

- Form D: Proposer Information

- Form E: Joint Venture/Consortium/Association Information

- Form F: Eligibility and Qualification

- Form G: Format for Technical Proposal

- Form H: Format for CV of Proposed Key Personnel

- Form I: Statement of Exclusivity and Availability

- Form J: Financial Proposal Submission

- Form K: Format for Financial Proposal

If you are interested in submitting a proposal in response to this RFP, please prepare your proposal in accordance with the requirements and procedure as set out in this RFP and submit it by the deadline for submission of proposals set out in Section 3: Data Sheet.

Should you be interested to submit a proposal, please log in to the Quantum NextGenERP supplier portal and subscribe to this tender following the instructions in the system user guide. Please search for the tender using search filters, namely Negotiation ID: UNDP-MDA-00167. Once subscribed to the tender, you will be able to receive notifications in case of amendments of the tender document and requirements.

Please indicate whether you intend to submit a bid by creating a draft response without submitting directly in the Quantum NextGenERP supplier portal.

Offers must be submitted directly in the Quantum NextGenERP supplier portal following this link: http://supplier.quantum.partneragencies.org/ using the profile you may have in the portal (please log in using your username and password). In case you have never registered before, follow the Supplier Portal Registration Link  (https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000127715297&_adf.ctrl-state=azywmctp_1&_afrLoop=6329722925931702&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=1042&_afrMFH=575&_afrMFDW=1280&_afrMFDH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=144&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_afrMFO=0) to register a profile in the system.

Please note that the access link to the Supplier registered profile is sent from Oracle within up to 3 days. In case you have not received the access link after 3 days since registration, you should address for support to UNDP at the email address: sc.md@undp.org. In case you encounter errors with registration (e.g. system states Supplier already is registered), you should address for support to UNDP at the email address: sc.md@undp.org.

Computer firewall could block oracle or undp.org extension and Suppliers might not receive the Oracle notifications. Please turn down any firewalls on your computers to ensure receipt of email notification.

Do not create a new profile if you already have one. Use the forgotten password feature in case you do not remember the password or the username from previous registration.

Should you require further clarifications on the application through the Quantum online portal, kindly contact the Procurement Unit at sc.md@undp.org. Please pay attention that the proposal shall be submitted online through the Quantum system and any proposal sent to the above email shall be disqualified.

Should you require further clarifications on the Request for Proposal, Terms of Reference or other requirements, kindly communicate using the messaging functionality in the portal.

We look forward to receiving your proposal.

UNDP Moldova

Contacts:
Mr. Dmitrii Parfentiev, e-mail: dmitrii.parfentiev@undp.org
Mr. Roman Turcan, e-mail: roman.turcan@undp.org

Application end Date: 19 June 2023

***

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, denumit în continuare PNUD, prin Programul „Dezvoltarea capacităților de export pe ambele malurile ale rîului Nistru (AdTrade)”, invită potențialii ofertanți să depună propunere pentru Dezvoltarea și consolidarea a 4 (patru) clustere de afaceri pilot pe ambele maluri ale rîului Nistru în conformitate cu Condițiile generale de contractare și cu Termenii de referință prevăzuți în această Cerere de propunere (RFP). Pentru a vă permite să trimiteți o propunere, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele documente atașate.

Pentru a aplica vă rugăm să accesați link-ul https://sc.undp.md/tnddetails2/2686/  

Secțiunea 1:  Scrisoare de invitație

Secțiunea 2: Instrucțiuni pentru ofertanți

Secțiunea 3: Fișă de date

Secțiunea 4: Criterii de evaluare

Secțiunea 5: Termeni de referință

Secțiunea 6: Condițiile contractului și formularele contractului

Secțiunea 7: Formular de propunere

- Formular A: Confirmarea propunerii

- Formularul B: Lista de verificare

- Formularul C: Depunerea propunerii tehnice

- Formularul D: Informații despre ofertant

- Formularul E: Informații privind asociere/consorțiu/asociație

- Formularul F: Eligibilitate și calificare

- Formular G: Șablon pentru propunerea tehnică

- Formularul H: Șablon pentru CV-ul personalului cheie propus

- Formularul I: Declarație de exclusivitate și disponibilitate

- Formular J:  Propunerea financiară pentru depunere

- Formularul K: Șablon pentru propunerea financiară

Dacă sunteți cointeresat să aplicați, ca răspuns la această cerere de propunere, vă rugăm să pregătiți formularul în conformitate cu cerințele și procedurile stabilite și să îl transmiteți până la termenul limită de depunere a propunerilor specificat în Secțiunea 3: Fișa de date.

Dacă sunteți cointeresat să aplicați, vă rugăm să vă conectați la portalul furnizorilor Quantum NextGenERP și să vă abonați la această licitație urmând instrucțiunile din ghidul de utilizare a sistemului. Vă rugăm să căutați oferta folosind filtrele de căutare, și anume ID-ul negocierelor: UNDP-MDA-00167. Odată abonat la licitație, veți putea primi notificări în cazul modificării documentului de licitație și a cerințelor.

Vă rugăm să indicați dacă intenționați să depuneți o ofertă prin crearea unei schițe de răspuns fără a trimite direct în portalul furnizorilor Quantum NextGenERP.

Ofertele trebuie trimise direct pe portalul furnizorilor Quantum NextGenERP, urmând acest link: http://supplier.quantum.partneragencies.org/  folosind profilul care îl aveți pe portal (vă rugăm să vă conectați folosind numele de utilizator și parola). În cazul în care nu v-ați înregistrat niciodată înainte, urmați Supplier Portal Registration Link  (https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000127715297&_adf.ctrl-state=azywmctp_1&_afrLoop=6329722925931702&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=1042&_afrMFH=575&_afrMFDW=1280&_afrMFDH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=144&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_afrMFO=0) pentru a înregistra un profil în sistem.

Important, să țineți cont că linkul de acces la profilul de Furnizor înregistrat este trimis de Oracle în maximum 3 zile. În cazul în care nu ați primit linkul de acces după 3 zile de la înregistrare, ar trebui să vă adresați pentru asistență la PNUD la adresa de e-mail: sc.md@undp.orgÎn cazul în care întâmpinați erori la înregistrare (de exemplu, sistemul indică că Furnizorul este deja înregistrat), ar trebui să vă adresați pentru asistență la PNUD la adresa de e-mail:sc.md@undp.org.

Firewall-ul computerului ar putea bloca Oracle sau extensia undp.org și este posibil ca Furnizorii să nu primească notificările Oracle. Vă rugăm să opriți orice firewall de pe computerele dvs. pentru a vă asigura că primiți notificările pe e-mail.

Nu creați un profil nou dacă aveți deja unul. Utilizați funcția de parolă uitată în cazul în care nu vă amintiți parola sau numele de utilizator de la înregistrarea anterioară.

Dacă aveți nevoie de clarificări suplimentare cu privire la aplicarea prin portalul online Quantum, vă rugăm să contactați Unitatea de achiziții la sc.md@undp.org. Vă rugăm să acordați atenție faptului că propunerea va fi transmisă online prin sistemul Quantum și orice propunere trimisă la adresa de e-mail de mai sus va fi descalificată.

Dacă aveți nevoie de clarificări suplimentare cu privire la Cererea de propunere, Termenii de referință sau alte cerințe, vă rugăm să comunicați folosind funcția de mesagerie din portal.

Așteptăm cu nerăbdare propunerile dvs.

PNUD Moldova

Persoanele de contact:

Domnul Dmitrii Parfentiev, e-mail: dmitrii.parfentiev@undp.org

Domnul Roman Turcan, e-mail: roman.turcan@undp.org

Data limită de depunere a ofertelor: 19 iunie 2023

***

Программа развития Организации Объединенных Наций, именуемая в дальнейшем «ПРООН», в рамках Программы «Развитие экспортного потенциала на обоих берегах реки Днестр (AdTrade)» приглашает потенциальных участников подать заявку на разработку и укрепление 4 (четырех) пилотных бизнес-кластеров на обоих берегах реки Днестр. в соответствии с Общими условиями контрактирования и Техническим заданием, изложенными в настоящем Запросе предложений (ЗП).

Для подачи заявки перейдите по ссылке: https://sc.undp.md/tnddetails2/2686/  

Чтобы вы могли подать заявку, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие прилагаемые документы.

Раздел 1. Письмо-приглашение

Раздел 2: Инструкции для участников торгов

Раздел 3: Лист данных

Раздел 4: Критерии оценки

Раздел 5: Техническое задание

Раздел 6: Условия договора и формы договора

Раздел 7: Формы предложении

- Форма А: Подтверждение предложения

- Форма B: Контрольный список

- Форма C: Подача технического предложения

- Форма D: Информация об участнике тендера

- Форма E: Информация об совместном предприятии/консорциуме/ассоциации

- Форма F: Право на участие и квалификация

- Форма G: Шаблон технического предложения

- Форма H: Шаблон резюме предлагаемого ключевого персонала

- Форма I: Декларация об эксклюзивности и доступности

- Форма J: Подача финансового предложения

- Форма K: Шаблон финансового предложения

Если вы заинтересованы в подаче заявки в ответ на этот запрос, пожалуйста, подготовьте свое предложение в соответствии с требованиями и процедурами, изложенными в этом запросе, и подайте его до крайнего срока подачи предложений, указанного в Разделе 3: Лист данных.

Если вы заинтересованы в подаче заявки, войдите на портал Поставщиков Quantum NextGenERP и подпишитесь на этот тендер, следуя инструкциям в руководстве пользователя системы. Пожалуйста, найдите предложение, используя поисковые фильтры, а именно ID переговоров: UNDP-MDA-00167. Подписавшись на тендер, вы сможете получать уведомления если тендерные документы и требования изменятся.

Укажите если вы намерены подать заявку, создав черновик ответа без отправки напрямую на портал поставщиков Quantum NextGenERP.

Предложения должны быть представлены непосредственно на портале поставщиков Quantum NextGenERP по этой ссылке: http://supplier.quantum.partneragencies.org/ с использованием профиля, который есть у вас на портале (пожалуйста, войдите, используя свое имя пользователя и пароль). Если вы никогда ранее не регистрировались, перейдите по ссылке для регистрации на портал поставщиков Supplier Portal Registration Link  (https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000127715297&_adf.ctrl-state=azywmctp_1&_afrLoop=6329722925931702&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=1042&_afrMFH=575&_afrMFDW=1280&_afrMFDH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=144&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_afrMFO=0) для регистрации профиля в системе .

Внимание, ссылка для доступа к профилю, зарегистрированному Поставщику, отправляется Oracle в течение максимум 3 дней. Если вы не получили ссылку для доступа через 3 дня после регистрации, вам следует обратиться за помощью в ПРООН по адресу электронной почты: sc.md@undp.org. Если вы столкнулись с ошибками при регистрации (например, система указывает, что Поставщик уже зарегистрирован), вам следует обратиться за помощью в ПРООН по адресу электронной почты: sc.md@undp.org.

Брандмауэр компьютера может блокировать Oracle или расширение undp.org, и Поставщики могут не получить уведомления от Oracle. Пожалуйста, отключите все брандмауэры на своих компьютерах, чтобы получать уведомления по электронной почте.

Не создавайте новый профиль, если он у вас уже есть. Используйте функцию забытого пароля, если вы не помните свой пароль или имя пользователя из предыдущей регистрации.

Если вам требуются дополнительные разъяснения относительно вашей заявки через онлайн-портал Quantum, обратитесь в отдел закупок по адресу sc.md@undp.org. Обратите внимание, что предложение будет подано онлайн через систему Quantum, и любое предложение, отправленное на указанный выше адрес электронной почты, будет отклонено.

Если вам требуются дополнительные разъяснения по Запросу предложений, Техническому заданию или по другим требованиям, сообщите об этом, используя функцию обмена сообщениями на портале.

Мы с нетерпением ждем ваши предложения.

ПРООН в Молдове

Контактные лица:

Дмитрий Парфентьев, email: dmitrii.parfentiev@undp.org

Роман Цуркан, email: roman.turcan@undp.org

Крайний срок подачи предложений: 19 июня 2023 

Articol adaugat de: Alina Rosca
Alte articole de la acest autor: