Grant pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climaticeRo

Articol Original

Grant pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice

Grant pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD acordă suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole după cum urmează:

 1. Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 7 500 dolari SUA per beneficiar;
 2. Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant.

Investițiile eligibile

UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, care ar asigura o mai bună adaptare a sistemelor de producere agricolă primară la schimbările climatice și vor include următoarele tipuri de investiții eligibile:

 • Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată:
 • Echipament pentru agricultura conservativă:
 • Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
 • Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din zona de producție;
 • Echipament de producere a energiei solare în zona de producere:
 • Mașini și utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice:

a) maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice;

*Cererile care nu vor corespunde cu cerințele obligatorii pentru constatarea eligibilității echipamentului și specificațiile tehnice minime, nu vor fi admise la evaluare la etapa de calificare.

 

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

 1. sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale controlate de autoritățile din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;
 2. mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
 3. au cel puțin un an de experiență în domeniu;
 4. suprafața terenului deținut în proprietate și/sau arendat cumulativ nu depășește 50 ha;
 5. cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate și/sau arendă cumulativ max. 50 ha.;
 6. posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
 7. nu au datorii la bugetul de stat. În cazul existenței datoriilor la bugetul de stat, solicitanți de grant vor prezenta o confirmare de la organele de resort privind eșalonarea acestora;
 8. dispun de mijloace financiare suficiente pentru asigurarea contribuției proprii la valoarea grantului indicată AICI

 

Detalii privind: investițiile neeligibile și beneficiarii neeligibili; structura și condițiile contractului de achiziție a bunului cu finanțare din grant, procedura de evaluare a cererilor de finanțare și condițiile de prezentare a pachetului de documente sunt descrise detaliat pe pagina UCIP IFAD/Rubrica Servicii/Granturi/ Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII)/ APEL III: Depunerea solicitărilor de grant la finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice.

Modelul Cererilor de finanțare pot fi descărcate accesând pagina web a UCIP IFAD, fiecare cerere va fi semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii agricole însoțite de setul de documente autentificate.

Cererile de finanțare pot fi depuse până sau după ce bunurile au fost procurate. Pentru rambursare sunt eligibile bunurile procurate după data de 14 august 2020.

Programul de granturi este implementat în perioada 2020-2023 până la epuizarea resurselor  financiare disponibile.

Solicitantul de grant va solicita clarificări și concretizări prin expedierea mesajelor la adresa electronică a UCIP IFAD (office@ucipifad.md)

sau va contacta angajații UCIP IFAD la următorul număr de telefon: +(22) 223073.

En

Traducere Automata

Grant to finance measures to adapt agricultural production systems to climate change

Grant pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice

The Consolidated Unit for the Implementation of IFAD Projects provides financial support to agricultural producers in the form of grants for the implementation of climate change adaptation initiatives in agricultural activities as follows:

 1. For registered enterprises/individuals: 70% of the cost of the investment/agricultural technique, but not more than USD 7 500 per beneficiary;
 2. For cooperatives: 50% of the cost of the investment/ agricultural equipment, but not more than 15 000 US dollars per grant applicant.

Eligible investments

UCIP IFAD provides financial assistance in the form of a grant to finance the activities, which would ensure a better adaptation of the primary agricultural production systems to climate change and will include the following types of eligible investments:

 • Equipment for the implementation of efficient micro-pressurized irrigation technologies:
 • Equipment for conservative agriculture:
 • Anti-hail and mesh systems for shading;
 • Set of gutters, pipes and tanks for collecting rainwater from constructions in the production area;
 • Solar energy production equipment in the production area:
 • Machinery and equipment used in the organic crop production system:

a) machines for the distribution of organic fertilizers;

*Applications that do not comply with the mandatory requirements for finding the eligibility of the equipment and the minimum technical specifications, will not be admitted to the evaluation at the qualification stage.

 

Beneficiaries and eligibility criteria

In order to receive grants for measures to adapt agricultural production systems to climate change, applicants must meet the following eligibility criteria:

 1. are enterprises registered in any organizational-legal form or registered individuals (peasant households or individual enterprises), who practice agricultural activities or the processing of agricultural production in rural areas controlled by the authorities of the Republic of Moldova, except for the units that have activity in the cities of Chisinau and Balti. Enterprises that are registered in Chisinau and Balti, but have branches or undertake agricultural activities in rural areas will be considered eligible;
 2. maintain accounting records for all transactions and operations carried out in accordance with the legislation in force;
 3. have at least one year's experience in the field;
 4. the area of the land owned and/or leased cumulatively does not exceed 50 ha;
 5. cooperatives, in which at least 70 % of the members own indvidual ownership and/or cumulative lease of up to 50 ha.;
 6. possesses certificates issued by the national or international certification body, which confirm the activity of organic production (organic, biological) or that the household is in the period of conversion from the traditional method to the ecological one (organic, biological). This concerns only applicants active in organic farming;
 7. they have no debts to the state budget. In case of debts to the state budget, grant applicants will submit a confirmation from the relevant bodies regarding their staggering;
 8. have sufficient financial means to ensure their own contribution to the grant amount indicated HERE

 

Details of: ineligible investments and ineligible beneficiaries; the structure and conditions of the contract for the acquisition of the asset financed from the grant, the procedure for assessing the applications for financing and the conditions for the presentation of the package of documents are described in detail on the page UCIP IFAD / Heading Services / Grants / Rural Resilience Project (IFAD VII)/ CALL III: Submission of grant applications to the financing of measures for the adaptation of agricultural production systems to climate change.

The model of the Financing Applications can be downloaded by accessing the website of UCIP IFAD, each application will be signed and stamped by the manager of the agricultural enterprise accompanied by the set of authenticated documents.

Applications for funding may be submitted until or after the goods have been purchased. Goods purchased after August 14, 2020 are eligible for reimbursement.

The grant program is implemented in the period 2020-2023 until the available financial resources  are exhausted.

The grant applicant will request clarifications and concretizations by sending messages to the E-mail address of UCIP IFAD (office@ucipifad.md)

or contact UCIP IFAD employees at the following telephone number: +(22) 223073.

It

Traducere Automata

Sovvenzione per finanziare misure di adeguamento dei sistemi di produzione agricola ai cambiamenti climatici

Grant pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice

L'Unità consolidata per l'attuazione dei progetti del FIAD fornisce sostegno finanziario ai produttori agricoli sotto forma di sovvenzioni per l'attuazione di iniziative di adattamento ai cambiamenti climatici nelle attività agricole, come segue:

 1. Per le imprese/persone fisiche registrate: 70% del costo dell'investimento/tecnica agricola, ma non più di 7 500 USD per beneficiario;
 2. Per le cooperative: 50% del costo dell'investimento/attrezzature agricole, ma non più di 15 000 dollari USA per richiedente la sovvenzione.

Investimenti ammissibili

UCIP IFAD fornisce assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzione per finanziare le attività, che garantirebbe un migliore adattamento dei sistemi di produzione agricola primaria ai cambiamenti climatici e comprenderà i seguenti tipi di investimenti ammissibili:

 • Attrezzature per l'implementazione di efficienti tecnologie di irrigazione micro-pressurizzata:
 • Attrezzature per l'agricoltura conservativa:
 • Sistemi antigrandine e mesh per ombreggiamento;
 • Set di grondaie, tubi e serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana dalle costruzioni nell'area di produzione;
 • Impianti di produzione di energia solare nell'area di produzione:
 • Macchinari e attrezzature utilizzati nel sistema di produzione di colture biologiche:

a) macchine per la distribuzione di fertilizzanti organici;

*Le domande che non soddisfano i requisiti obbligatori per la ricerca dell'ammissibilità delle attrezzature e le specifiche tecniche minime, non saranno ammesse alla valutazione in fase di qualificazione.

 

Beneficiari e criteri di ammissibilità

Per ricevere sovvenzioni per misure di adattamento dei sistemi di produzione agricola ai cambiamenti climatici, i candidati devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

 1. sono imprese registrate in qualsiasi forma organizzativo-giuridica o persone fisiche registrate (famiglie contadine o singole imprese), che praticano attività agricole o la trasformazione della produzione agricola in aree rurali controllate dalle autorità della Repubblica di Moldova, ad eccezione delle unità che hanno attività nelle città di Chisinau e Balti. Saranno considerate ammissibili le imprese registrate a Chisinau e Balti, ma che hanno succursali o svolgono attività agricole nelle zone rurali;
 2. tenere registri contabili per tutte le operazioni e le operazioni effettuate in conformità con la legislazione vigente;
 3. avere almeno un anno di esperienza nel settore;
 4. la superficie del terreno posseduto e/o affittato cumulativamente non supera i 50 ha;
 5. cooperative, in cui almeno il 70 % dei soci possiede una proprietà individuale e/o un affitto cumulativo fino a 50 ha;
 6. possiede certificati rilasciati dall'ente di certificazione nazionale o internazionale, che confermano l'attività di produzione biologica (biologica, biologica) o che la famiglia è nel periodo di conversione dal metodo tradizionale a quello ecologico (biologico, biologico). Ciò riguarda solo i richiedenti attivi nell'agricoltura biologica;
 7. Non hanno debiti con il bilancio dello Stato. In caso di debiti verso il bilancio dello Stato, i richiedenti la sovvenzione presenteranno una conferma da parte degli organi competenti in merito al loro scaglionamento;
 8. disporre di mezzi finanziari sufficienti per garantire il proprio contributo all'importo della sovvenzione indicato QUI

 

Dettagli su: investimenti non ammissibili e beneficiari non ammissibili; la struttura e le condizioni del contratto per l'acquisizione del bene finanziato dalla sovvenzione, la procedura di valutazione delle domande di finanziamento e le condizioni per la presentazione del pacchetto di documenti sono descritte in dettaglio alla pagina UCIP IFAD / Rubrica Servizi / Sovvenzioni / Progetto di resilienza rurale (IFAD VII)/ INVITO III: Presentazione delle domande di sovvenzione per il finanziamento di misure di adattamento dei sistemi di produzione agricola ai cambiamenti climatici.

Il modello delle Applicazioni di Finanziamento è scaricabile accedendo al sito dell'UCIP IFAD, ogni domanda sarà sottoscritta e timbrata dal dirigente dell'impresa agricola accompagnata dal set di documenti autenticati.

Le domande di finanziamento possono essere presentate fino o dopo l'acquisto dei beni. I beni acquistati dopo il 14 agosto 2020 possono essere rimborsati.

Il programma di sovvenzioni è attuato nel periodo 2020-2023 fino all'esaurimento delle risorse  finanziarie disponibili.

Il richiedente la sovvenzione richiederà chiarimenti e concretizzazioni inviando messaggi all'indirizzo di posta elettronica dell'UCIP IFAD (office@ucipifad.md)

oppure contattare i dipendenti dell'UCIP IFAD al seguente numero di telefono: +(22) 223073.

Ua

Traducere Automata

Грант на фінансування заходів з адаптації систем сільськогосподарського виробництва до зміни клімату

Grant pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice

Консолідований підрозділ з реалізації проектів IFAD надає фінансову підтримку сільськогосподарським товаровиробникам у вигляді грантів на реалізацію ініціатив з адаптації до зміни клімату в сільськогосподарській діяльності наступним чином:

 1. Для зареєстрованих підприємств/фізичних осіб: 70% вартості інвестиційної/сільськогосподарської техніки, але не більше 7 500 доларів США на одного бенефіціара;
 2. Для кооперативів: 50% від вартості інвестиції/сільськогосподарської техніки, але не більше 15 000 доларів США на одного грантоотримувача.

Прийнятні інвестиції

UCIP IFAD надає фінансову допомогу у вигляді гранту для фінансування діяльності, яка забезпечить кращу адаптацію первинних систем сільськогосподарського виробництва до зміни клімату та включатиме наступні види прийнятних інвестицій:

 • Устаткування для впровадження ефективних технологій зрошення під тиском:
 • Обладнання для консервативного землеробства:
 • Протиградові і сітчасті системи для затінення;
 • Комплект жолобів, труб і резервуарів для збору дощової води з конструкцій у виробничій зоні;
 • Обладнання для виробництва сонячної енергії у виробничій зоні:
 • Машини та обладнання, що використовуються в системі органічного рослинництва:

а) машини для розподілу органічних добрив;

*Заявки, які не відповідають обов'язковим вимогам щодо визначення відповідності обладнання та мінімальним технічним умовам, не будуть допущені до оцінювання на етапі кваліфікації.

 

Бенефіціари та критерії прийнятності

Для того, щоб отримати гранти на заходи з адаптації систем сільськогосподарського виробництва до зміни клімату, заявники повинні відповідати наступним критеріям прийнятності:

 1. є підприємствами, зареєстрованими в будь-якій організаційно-правовій формі або зареєстрованими фізичними особами (селянськими господарствами або окремими підприємствами), які здійснюють сільськогосподарську діяльність або переробку сільськогосподарської продукції в підконтрольних владі Республіки Молдова сільських районах, крім підрозділів, які здійснюють діяльність в містах Кишинів і Балті. Підприємства, які зареєстровані в Кишиневі і Балті, але мають філії або здійснюють сільськогосподарську діяльність в сільській місцевості, будуть вважатися придатними;
 2. вести бухгалтерський облік за всіма операціями і операціями, що здійснюються відповідно до чинного законодавства;
 3. мати досвід роботи в даній сфері не менше одного року;
 4. площа земельної ділянки, що перебуває у власності та/або оренді сукупно, не перевищує 50 га;
 5. кооперативи, в яких не менше 70 % членів володіють приватною власністю та/або кумулятивною орендою до 50 га.;
 6. має сертифікати, видані національним або міжнародним органом сертифікації, які підтверджують діяльність органічного виробництва (органічного, біологічного) або що господарство перебуває в періоді переходу з традиційного методу на екологічний (органічний, біологічний). Це стосується лише заявників, які займаються органічним землеробством;
 7. у них немає боргів перед державним бюджетом. У разі наявності заборгованості перед державним бюджетом грантодавці подають підтвердження від відповідних органів щодо їх приголомшливості;
 8. мати достатні фінансові кошти для забезпечення власного внеску в суму гранту, зазначену ТУТ

 

Реквізити: неприйнятні інвестиції та бенефіціари, які не мають права голосу; структура та умови договору на придбання активу, що фінансується за рахунок гранту, порядок оцінки заявок на фінансування та умови подання пакету документів детально описані на сторінці UCIP IFAD / Heading Services / Grants / Rural Resilience Project (IFAD VII)/ CALL III: Подання грантових заявок на фінансування заходів з адаптації систем сільськогосподарського виробництва до зміни клімату.

Модель Заявок на фінансування можна завантажити, зайшовши на веб-сайт UCIP IFAD, кожна заявка буде підписана та скріплена печаткою керівника сільськогосподарського підприємства разом із комплектом засвідчених документів.

Заявки на фінансування можуть бути подані до або після придбання товару. Товари, придбані після 14 серпня 2020 року, підлягають відшкодуванню.

Грантова програма реалізується в період 2020-2023 років до вичерпання наявних фінансових ресурсів .

Грантоотримувач вимагатиме роз'яснень та конкретизації, надсилаючи повідомлення на електронну адресу UCIP IFAD (office@ucipifad.md)

або зв'яжіться зі співробітниками UCIP IFAD за наступним номером телефону: +(22) 223073.

Bg

Traducere Automata

Безвъзмездни средства за финансиране на мерки за адаптиране на системите за селскостопанско производство към изменението на климата

Grant pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice

Консолидираното звено за изпълнение на проекти на IFAD предоставя финансова подкрепа на земеделските производители под формата на безвъзмездни средства за изпълнение на инициативи за адаптиране към изменението на климата в селскостопанските дейности, както следва:

 1. За регистрирани предприятия/физически лица: 70% от стойността на инвестиционната/селскостопанската техника, но не повече от 7 500 USD на бенефициент;
 2. За кооперации: 50% от стойността на инвестиционната/селскостопанската техника, но не повече от 15 000 щатски долара на кандидат за безвъзмездна помощ.

Допустими инвестиции

UCIP IFAD предоставя финансова помощ под формата на безвъзмездна помощ за финансиране на дейностите, която би осигурила по-добро адаптиране на системите за първично селскостопанско производство към изменението на климата и ще включва следните видове допустими инвестиции:

 • Оборудване за внедряване на ефективни технологии за напояване под микроналягане:
 • Оборудване за консервативно земеделие:
 • Противоградови и мрежести системи за засенчване;
 • Комплект улуци, тръби и резервоари за събиране на дъждовна вода от строежи в района на производство;
 • Оборудване за производство на слънчева енергия в производствения район:
 • Машини и оборудване, използвани в системата за биологично растениевъдство:

а) машини за дистрибуция на органични торове;

*Заявления, които не отговарят на задължителните изисквания за намиране на допустимост на оборудването и минималните технически спецификации, няма да бъдат допускани до оценката на етапа на квалификация.

 

Бенефициери и критерии за допустимост

За да получат безвъзмездни средства за мерки за адаптиране на системите за селскостопанско производство към изменението на климата, кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за допустимост:

 1. са предприятия, регистрирани в каквато и да е организационно-правна форма или регистрирани физически лица (селски домакинства или отделни предприятия), които практикуват селскостопанска дейност или преработка на селскостопанска продукция в селските райони, контролирани от властите на Република Молдова, с изключение на единиците, които имат дейност в градовете Кишинев и Балти. Предприятия, които са регистрирани в Кишинев и Балти, но имат клонове или извършват селскостопански дейности в селските райони, ще се считат за допустими;
 2. поддържа счетоводна документация за всички сделки и операции, извършени в съответствие с действащото законодателство;
 3. да имат най-малко една година опит в областта;
 4. площта на земята, притежавана и/или отдадена под аренда кумулативно, не надвишава 50 ha;
 5. кооперации, в които най-малко 70 % от членовете притежават вътрешна собственост и/или кумулативен лизинг до 50 ха;
 6. притежава сертификати, издадени от националния или международния сертифициращ орган, които потвърждават дейността на биологичното производство (органично, биологично) или че домакинството е в период на преминаване от традиционния метод към екологичния (органичен, биологичен). Това се отнася само за кандидати, занимаващи се с биологично земеделие;
 7. Те нямат дългове към държавния бюджет. В случай на задължения към държавния бюджет, кандидатите за безвъзмездни средства ще представят потвърждение от съответните органи относно тяхното залитане;
 8. разполагат с достатъчно финансови средства, за да осигурят собствения си принос към размера на безвъзмездните средства, посочен ТУК

 

Подробности за: недопустими инвестиции и недопустими бенефициенти; структурата и условията на договора за придобиване на актива, финансиран от безвъзмездната финансова помощ, процедурата за оценка на заявленията за финансиране и условията за представяне на пакета документи са описани подробно на страницата на UCIP IFAD / Heading Services / Grants / Проект за устойчивост на селските райони (IFAD VII)/ ПОКАНА III: Подаване на заявления за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на мерки за адаптиране на системите за селскостопанско производство към изменението на климата.

Образецът на Заявленията за финансиране може да бъде изтеглен чрез достъп до интернет страницата на UCIP IFAD, като всяко заявление ще бъде подписано и подпечатано от управителя на земеделското предприятие, придружено от набор от заверени документи.

Заявления за финансиране могат да се подават до или след закупуването на стоките. Стоките, закупени след 14 август 2020 г., отговарят на условията за възстановяване.

Грантовата програма се изпълнява в периода 2020-2023 г. до изчерпване на наличния финансов ресурс .

Кандидатът за безвъзмездна финансова помощ ще поиска разяснения и конкретизации, като изпрати съобщения на имейл адреса на UCIP IFAD (office@ucipifad.md)

или се свържете със служителите на UCIP IFAD на следния телефонен номер: +(22) 223073.

Ru

Traducere Automata

Грант на финансирование мероприятий по адаптации систем сельскохозяйственного производства к изменению климата

Grant pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice

Объединенная группа по реализации проектов МФСР оказывает финансовую поддержку сельскохозяйственным производителям в виде грантов для реализации инициатив по адаптации к изменению климата в сельскохозяйственной деятельности следующим образом:

 1. Для зарегистрированных предприятий/физических лиц: 70% от стоимости инвестиционной/сельскохозяйственной техники, но не более 7 500 долларов США на одного бенефициара;
 2. Для кооперативов: 50% от стоимости инвестиций/сельскохозяйственной техники, но не более 15 000 долларов США на одного заявителя гранта.

Приемлемые инвестиции

UCIP МФСР предоставляет финансовую помощь в виде гранта для финансирования деятельности, которая обеспечит лучшую адаптацию систем первичного сельскохозяйственного производства к изменению климата и будет включать следующие виды приемлемых инвестиций:

 • Оборудование для внедрения эффективных технологий микронапорного орошения:
 • Оборудование для консервативного сельского хозяйства:
 • Противоградовые и сетчатые системы для затенения;
 • Комплект желобов, труб и резервуаров для сбора дождевой воды со сооружений в производственной зоне;
 • Оборудование для производства солнечной энергии в производственной области:
 • Машины и оборудование, используемые в системе органического растениеводства:

а) машины для распределения органических удобрений;

*Заявки, не соответствующие обязательным требованиям для определения приемлемости оборудования и минимальным техническим характеристикам, не будут допущены к оценке на квалификационном этапе.

 

Бенефициары и критерии приемлемости

Для получения грантов на меры по адаптации систем сельскохозяйственного производства к изменению климата заявители должны соответствовать следующим критериям приемлемости:

 1. являются предприятиями, зарегистрированными в любой организационно-правовой форме, или зарегистрированными физическими лицами (крестьянскими хозяйствами или индивидуальными предприятиями), которые осуществляют сельскохозяйственную деятельность или переработку сельскохозяйственной продукции в сельских районах, контролируемых властями Республики Молдова, за исключением единиц, осуществляющих деятельность в городах Кишинев и Бельцы. Предприятия, зарегистрированные в Кишиневе и Бельцах, но имеющие филиалы или осуществляющие сельскохозяйственную деятельность в сельской местности, будут считаться правомочными;
 2. вести бухгалтерский учет по всем сделкам и операциям, осуществляемым в соответствии с действующим законодательством;
 3. иметь опыт работы в данной области не менее одного года;
 4. площадь земельного участка, находящегося в собственности и (или) арендуемого в совокупности, не превышает 50 га;
 5. кооперативы, в которых не менее 70 % членов владеют индивидуальной собственностью и/или совокупной арендой до 50 га.;
 6. обладает сертификатами, выданными национальным или международным органом по сертификации, которые подтверждают деятельность органического производства (органического, биологического) или то, что домашнее хозяйство находится в периоде перехода с традиционного метода на экологический (органический, биологический). Это касается только заявителей, занимающихся органическим сельским хозяйством;
 7. у них нет долгов перед государственным бюджетом. В случае возникновения задолженности перед государственным бюджетом заявители на гранты представят подтверждение от соответствующих органов относительно их очередности;
 8. иметь достаточные финансовые средства для обеспечения собственного вклада в сумму гранта, указанную ЗДЕСЬ

 

Подробная информация: неподходящие инвестиции и неправомочные бенефициары; Структура и условия контракта на приобретение актива, финансируемого за счет гранта, порядок оценки заявок на финансирование и условия представления пакета документов подробно описаны на странице UCIP IFAD / Рубрика Услуги / Гранты / Проект устойчивости сельских районов (IFAD VII)/ CALL III: Подача грантовых заявок на финансирование мероприятий по адаптации систем сельскохозяйственного производства к изменению климата.

Модель Заявок на финансирование можно скачать, зайдя на сайт UCIP IFAD, каждая заявка будет подписана и заверена печатью менеджера сельскохозяйственного предприятия с приложением комплекта заверенных документов.

Заявки на финансирование могут быть поданы до или после приобретения товаров. Товары, приобретенные после 14 августа 2020 года, подлежат возмещению.

Грантовая программа реализуется в период 2020-2023 годов до исчерпания имеющихся финансовых ресурсов .

Заявитель гранта запросит разъяснения и конкретизацию, отправив сообщения на адрес электронной почты UCIP IFAD (office@ucipifad.md)

или свяжитесь с сотрудниками UCIP IFAD по следующему номеру телефона: +(22) 223073.

telegram