AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” anunță concurs de granturi mici pentru ONG-uri din r. CantemirArticol adaugat de: Violina Lavric

Articol adaugat de: Violina Lavric

Ro

Articol Original

AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” anunță concurs de granturi mici

AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” anunță concurs de granturi mici

Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului schema de suport bazată pe țară pentru Republica Moldova

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country-based Support Scheme (CBSS) for the Republic of Moldova

CONCURS DE GRANTURI MICI

INFORMAȚII GENERALE:

AO „Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC), cu suportul Uniunii Europene, anunță extinderea concursului de granturi mici în raionul CANTEMIR.

Scopul programului de granturi mici constă în consolidarea organizațiilor societății civile, care activează în domeniul social, și facilitarea parteneriatelor durabile între acestea și autoritățile publice locale pentru a asigura implementarea eficientă a programelor de asistență psiho-socială și suport familial întru asigurarea bunăstării copilului.

Concursul este desfășurat cu suportul Uniunii Europene în cadrul proiectului „Edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își realizează potențialul la maximum cu demnitate și respect”, implementat de AO „Parteneriate pentru fiecare copil” și AO „Centrul Național de Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova” (CNFACEM) în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și autoritățile publice locale de nivelul II din raioanele Cantemir, Cimișlia, Ștefan Vodă și Taraclia.

Scopul proiectului: Copiii în Republica Moldova sunt tratați cu respect și demnitate ca titulari de drepturi depline, în conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului.

Implementarea programului de granturi mici va contribui la atingerea rezultatelor scontate ale proiectului:

 • Susținerea organizațiilor societății civile locale pentru a deveni parteneri cheie în furnizarea de servicii pentru copii;
 • Dezvoltarea, testarea și integrarea în sistemul local de servicii sociale și educaționale pentru copil și familie a programelor inovatoare bazate pe cercetările cu privire la traumă;
 • Sporirea angajamentului durabil cu autoritățile publice locale pentru a asigura o mai bună acoperire a lacunelor în ceea ce privește nevoile copiilor la nivel local.
 1. Cine poate aplica la concursul de granturi mici?

La concursul de granturi mici, POT APLICA organizații necomerciale, înregistrate în Republica Moldova, din raionul CANTEMIR.

Important!!!

Propunerile de proiect depuse de organizațiile necomerciale trebuie să fie în parteneriat cu autoritățile publice locale.

 1. Numărul de cereri de finanțare depuse de un aplicant

APLICANTUL poate depune un singur proiect pentru a obține un grant.

 • Durata proiectelor

Durata planificată pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor va fi de 6 luni.

 1. Acoperirea geografică

Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în raionul CANTEMIR.

 1. Tipurile de activități eligibile pentru concursul de granturi mici:

(a) activități care se axează pe consolidarea familiei și implementarea unor programe inovatoare care au ca grup țintă copiii în situație de risc, copiii victime ale violenței și cei rămași fără îngrijire ca rezultat al migrației părinților, inclusiv dezvoltate cu suportul proiectului (ex. Mellow Parenting, PANDA);

(b) activități de mobilizare comunitară și programe de promovare a unui mediu non violent întru asigurarea bunăstării copiilor în comunitate.

Activitățile propuse în cadrul proiectelor pot viza și include ambele tipuri.

Important!!!

Se va ține cont de integrarea principiilor transversale precum sunt: drepturile omului, egalitatea de gen, protecția mediului ambiant pe tot parcursul implementării proiectelor.

 1. Mărimea granturilor mici

Suma totală disponibilă în cadrul programului de granturi mici din sursele financiare ale Uniunii Europene este de 32 000 EUR.

Suma maximă pentru un grant este de 6400 EUR.

 • Utilizarea fondurilor

COSTURI ELIGIBILE: costuri pentru remunerarea echipei de implementare a proiectului, consultanților/experților angajați pentru prestarea serviciilor în cadrul proiectului; costuri pentru chiria localului, alimentația participanților, transportului, consumabilelor necesare pentru desfășurarea programelor; costuri pentru activități de instruire și informare; costuri pentru editarea materialelor informaționale și alte costuri asociate cu activitățile din cadrul proiectului.

COSTURI CARE NU SUNT ELIGIBILE: datorii și cheltuieli aferente serviciului (dobândă); pierderi sau potențiale datorii; costuri declarate de beneficiar și finanțate de un alt program de acțiune din sursele financiare ale Uniunii Europene (inclusiv prin intermediul unui grant); achiziționarea unor terenuri sau clădiri; pierderi de schimb valutar; credit către părți terțe; costuri salariale funcționarilor publici în cadrul instituțiilor de stat.

 • Elaborarea propunerilor

Propunerile de proiect se vor elabora în limba română sau rusă, folosind formatul paginii A4, caracterul scrisului Arial 10, cu margini de 2 cm, un singur spațiu. Vor fi completate toate compartimentele Formularului de aplicare pentru grant (Formularul de aplicare îl găsiți aici). Bugetul proiectului se va completa în format Excel, utilizând formatul Formularului de buget (Formularul de buget îl găsiți aici).

 1. Procedura de depunere a propunerilor de proiect

Pentru a participa la concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente: 1. Propunerea de proiect completată; 2. Bugetul solicitat în baza propunerii de proiect; 3. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale cu indicarea suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public îl va oferi; 4. Scrisoare de confirmare din partea finanțatorului, în cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus; 5. Copia certificatului de înregistrare a organizației aplicante.

Formularele de aplicare completate vor fi transmise prin e-mail la adresa office@p4ec.md cu subiectul „Concurs de granturi mici”. Termenul limită de depunere a formularelor completate este: 13 februarie 2023.

Important!!!

Dosarele cu propunerile depuse nu vor fi returnate; Dosarele incomplete, dosarele expediate după termenul limită, precum și cele completate de mână sau expediate prin fax nu vor fi evaluate.

Sesiunea de informare privind concursul de granturi mici va fi organizată în format online, data și ora vor fi comunicate ulterior. Organizațiile interesate să participe în cadrul sesiunii sunt rugate să acorde informația de contact, accesând link-ul https://ee.humanitarianresponse.info/x/6eeoVqfK

 1. Procesul decizional/Procedura și criteriile de evaluare a dosarelor

Evaluarea și selectarea propunerilor va fi efectuată de către echipa de evaluare formată din angajații PPFC și CNFACEM, în baza criteriilor prestabilite:

 • Capacitatea și experiența organizațiilor de a realiza proiectele propuse – 30 puncte;
 • Relevanța pentru scopul finanțării și impactul asupra beneficiarilor finali – 30 de puncte;
 • Calitatea și structura logică a acțiunii propuse – 15 puncte;
 • Cost-eficiența dintre bugetul solicitat si rezultatele așteptate – 15 puncte;
 • Gradul de inovare și posibilități de multiplicare a intervenției – 10 puncte.

Informația privind decizia echipei de evaluare va fi expediată tuturor organizațiilor (selectate și celor care nu vor fi selectate) în decurs de o lună de la data depunerii propunerilor.

Pentru informații suplimentare cu privire la procesul de completare a formularelor, întrebări de clarificare etc. puteți să contactați responsabilii din cadrul proiectului: Ala Scalschi, ascalschi@p4ec.md; Irina Spivacenco ispivacenco@p4ec.md

En

Traducere Automata

NGO "Partnerships for each child" announces small grants competition

AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” anunță concurs de granturi mici

European Instrument for Democracy and Human Rights country-based support scheme for the Republic of Moldova

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country-based Support Scheme (CBSS) for the Republic of Moldova

SMALL GRANT COMPETITION

GENERAL INFORMATION:

AO "Partnerships for each child" (PPFC), with the support of the European Union, announces the extension of the small grant competition in cantemir district.

The purpose of the small grants program is to strengthen civil society organizations, working in the social field, and to facilitate sustainable partnerships between them and local public authorities to ensure the effective implementation of psycho-social assistance and family support programs in order to ensure the child's well-being.

The competition is held with the support of the European Union within the project "Building a society in which every girl and boy realize their potential to the maximum with dignity and respect", implemented by ngo "Partnerships for every child" and NGO "National Center for Training, Assistance, Counseling and Education of Moldova" (CNFACEM) in collaboration with the Ministry of Labor and Social Protection, The Ministry of Education and Research and the local public authorities of level II in the districts of Cantemir, Cimislia, Ștefan Vodă and Taraclia.

The aim of the project: Children in the Republic of Moldova are treated with respect and dignity as full rights holders, in accordance with the United Nations Convention on the Rights of the Child.

The implementation of the small grants program will contribute to achieving the expected results of the project:

 • Supporting local civil society organizations to become key partners in providing services to children;
 • Development, testing and integration into the local system of social and educational services for the child and family of innovative programs based on trauma research;
 • Increase sustainable engagement with local public authorities to better address gaps in children's needs at local level.
 1. Who can apply for the small grant competition?

At the small grant competition, non-commercial organizations, registered in the Republic of Moldova, from cantemir district, CAN APPLY.

Important!!!

Project proposals submitted by non-commercial organizations must be in partnership with local public authorities.

 1. Number of applications for funding submitted by an applicant

THE APPLICANT may submit only one project to obtain a grant.

 • Duration of projects

The planned duration for carrying out the activities within the projects will be 6 months.

 1. Geographical coverage

The activities within the project will take place in cantemir district.

 1. Types of activities eligible for the small grant competition:

(a) activities focusing on family strengthening and the implementation of innovative programmes targeting children at risk, children victims of violence and those left without care as a result of parental migration, including developed with the support of the project (e.g. Mellow Parenting, PANDA);

(b) community outreach activities and programmes to promote a non-violent environment in order to ensure the well-being of children in the community.

The activities proposed in the projects may cover and include both types.

Important!!!

The integration of cross-cutting principles such as human rights, gender equality, environmental protection throughout the implementation of projects will be taken into account.

 1. Size of small grants

The total amount available under the small grant programme from the European Union's financial sources is EUR 32 000.

The maximum amount per grant is 6400 EUR.

 • Use of funds

ELIGIBLE COSTS: costs for the remuneration of the project implementation team, to the consultants/experts hired for the provision of services within the project; costs for the rent of the premises, the food of the participants, transport, consumables necessary for the carrying out of the programs; costs for training and information activities; costs for editing informational materials and other costs associated with the activities within the project.

COSTS THAT ARE NOT ELIGIBLE: liabilities and expenses related to the service (interest); losses or potential liabilities; costs declared by the beneficiary and financed by another action programme from eu financial sources (including through a grant); the purchase of land or buildings; currency exchange losses; credit to third parties; salary costs to civil servants in state institutions.

 • Preparation of proposals

The project proposals will be developed in Romanian or Russian, using the A4 page format, the character of the Arial 10 writing, with margins of 2 cm, a single space. All the compartments of the Grant Application Form will be completed (the Application Form can be found here). The budget of the project will be filled in Excel format, using the format of the Budget Form (Budget form can be found here).

 1. Procedure for submitting project proposals

In order to participate in the competition, applicants will submit an application file containing the following documents: 1. Completed project proposal; 2. The budget requested under the project proposal; 3. Letter of support from the local public administration indicating the concrete support that the administration or other entities active in the public service will provide; 4. Confirmation letter from the financier, if there are third-party sources of co-financing of the submitted project; 5. Copy of the certificate of registration of the applicant organization.

The completed application forms will be sent by e-mail to the address office@p4ec.md with the subject "Small grant competition". The deadline for submitting the completed forms is: February 13, 2023.

Important!!!

The files with the submitted proposals will not be returned; Incomplete files, files sent after the deadline, as well as those completed by hand or sent by fax will not be evaluated.

The information session on the small grant competition will be organized in an online format, the date and time will be communicated later. Organizations interested in participating in the session are asked to provide the contact information by accessing the link https://ee.humanitarianresponse.info/x/6eeoVqfK

 1. Decision-making/Procedure and criteria for the evaluation of files

The evaluation and selection of proposals will be carried out by the evaluation team made up of PPFC and CNFACEM employees, based on predetermined criteria:

 • The capacity and experience of the organizations to carry out the proposed projects – 30 points;
 • Relevance for the purpose of funding and impact on final beneficiaries – 30 points;
 • The quality and logical structure of the proposed action – 15 points;
 • Cost-efficiency between the requested budget and the expected results – 15 points;
 • Degree of innovation and possibilities for multiplication of intervention – 10 points.

The information on the decision of the evaluation team will be sent to all organizations (selected and those that will not be selected) within one month from the date of submission of proposals.

For further information on the process of filling in the forms, clarification questions, etc., you can contact the project managers: Ala Scalschi, ascalschi@p4ec.md; Irina Spivacenco ispivacenco@p4ec.md

It

Traducere Automata

ONG "Partenariati per ogni bambino" bandisce il concorso per piccole sovvenzioni

AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” anunță concurs de granturi mici

Regime di sostegno nazionale dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani a favore della Repubblica moldova

Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) Regime di sostegno nazionale (CBSS) per la Repubblica moldova

CONCORSO PER SOVVENZIONI DI MODESTA ENTITÀ

GENERALITÀ:

AO "Partnerships for each child" (PPFC), con il sostegno dell'Unione Europea, annuncia l'estensione del concorso small grant nel distretto di Cantemir.

Lo scopo del programma di piccole sovvenzioni è quello di rafforzare le organizzazioni della società civile, che lavorano nel campo sociale, e di facilitare partenariati sostenibili tra loro e le autorità pubbliche locali per garantire l'effettiva attuazione di programmi di assistenza psico-sociale e di sostegno familiare al fine di garantire il benessere del bambino.

Il concorso si svolge con il sostegno dell'Unione Europea nell'ambito del progetto "Costruire una società in cui ogni ragazza e ragazzo realizzi al massimo il proprio potenziale con dignità e rispetto", realizzato dalla ONG "Partenariati per ogni bambino" e dalla ONG "Centro nazionale per la formazione, l'assistenza, la consulenza e l'istruzione della Moldavia" (CNFACEM) in collaborazione con il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale, Il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e le autorità pubbliche locali di II livello nei distretti di Cantemir, Cimislia, Ștefan Vodă e Taraclia.

L'obiettivo del progetto: I bambini nella Repubblica di Moldova sono trattati con rispetto e dignità come titolari di pieni diritti, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

L'implementazione del programma di piccole sovvenzioni contribuirà al raggiungimento dei risultati attesi del progetto:

 • Sostenere le organizzazioni locali della società civile a diventare partner chiave nella fornitura di servizi ai bambini;
 • Sviluppo, sperimentazione e integrazione nel sistema locale dei servizi sociali ed educativi per il bambino e la famiglia di programmi innovativi basati sulla ricerca sul trauma;
 • Aumentare l'impegno sostenibile con le autorità pubbliche locali per affrontare meglio le lacune nelle esigenze dei bambini a livello locale.
 1. Chi può candidarsi per il concorso per piccole sovvenzioni?

Al concorso di piccole sovvenzioni, le organizzazioni non commerciali, registrate nella Repubblica di Moldova, dal distretto di Cantemir, POSSONO APPLICARE.

Importante!!!

Le proposte di progetto presentate da organizzazioni non commerciali devono essere in collaborazione con le autorità pubbliche locali.

 1. Numero di domande di finanziamento presentate da un richiedente

IL RICHIEDENTE può presentare un solo progetto per ottenere una sovvenzione.

 • Durata dei progetti

La durata prevista per lo svolgimento delle attività nell'ambito dei progetti sarà di 6 mesi.

 1. Copertura geografica

Le attività all'interno del progetto si svolgeranno nel distretto di Cantemir.

 1. Tipi di attività ammissibili al concorso per piccole sovvenzioni:

a) attività incentrate sul rafforzamento della famiglia e sull'attuazione di programmi innovativi rivolti ai minori a rischio, ai minori vittime di violenza e a coloro che sono rimasti senza cure a causa della migrazione dei genitori, anche sviluppate con il sostegno del progetto (ad esempio Mellow Parenting, PANDA);

(b) attività e programmi di sensibilizzazione della comunità per promuovere un ambiente non violento al fine di garantire il benessere dei bambini nella comunità.

Le attività proposte nei progetti possono riguardare e comprendere entrambi i tipi.

Importante!!!

Si terrà conto dell'integrazione di principi trasversali quali i diritti umani, la parità di genere e la protezione dell'ambiente in tutta l'attuazione dei progetti.

 1. Entità delle piccole sovvenzioni

L'importo totale disponibile nell'ambito del programma di piccole sovvenzioni provenienti dalle fonti finanziarie dell'Unione europea è di 32 000 euro.

L'importo massimo per sovvenzione è di 6400 EUR.

 • Utilizzo dei fondi

COSTI AMMISSIBILI: costi per la remunerazione del team di implementazione del progetto, ai consulenti/esperti assunti per la fornitura di servizi nell'ambito del progetto; costi per l'affitto dei locali, il cibo dei partecipanti, il trasporto, i materiali di consumo necessari per lo svolgimento dei programmi; costi per attività di formazione e informazione; costi per la redazione di materiali informativi e altri costi associati alle attività all'interno del progetto.

COSTI NON AMMISSIBILI: passività e spese relative al servizio (interessi); perdite o potenziali passività; costi dichiarati dal beneficiario e finanziati da un altro programma d'azione da fonti finanziarie dell'UE (anche attraverso una sovvenzione); l'acquisto di terreni o fabbricati; perdite di cambio; credito a terzi; costi salariali per i dipendenti pubblici nelle istituzioni statali.

 • Preparazione delle proposte

Le proposte progettuali saranno sviluppate in rumeno o russo, utilizzando il formato di pagina A4, il carattere della scrittura Arial 10, con margini di 2 cm, un unico spazio. Tutti i compartimenti del modulo di domanda di sovvenzione saranno compilati (il modulo di domanda può essere trovato qui). Il budget del progetto sarà compilato in formato Excel, utilizzando il formato del modulo di budget (il modulo Budget può essere trovato qui).

 1. Procedura di presentazione delle proposte progettuali

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno presentare un dossier di candidatura contenente i seguenti documenti: 1. Proposta progettuale completata; 2. Il budget richiesto nell'ambito della proposta di progetto; 3. Lettera di sostegno della pubblica amministrazione locale indicante il sostegno concreto che l'amministrazione o altri soggetti attivi nel servizio pubblico forniranno; 4. Lettera di conferma da parte del finanziatore, se ci sono fonti terze di cofinanziamento del progetto presentato; 5. Copia del certificato di registrazione dell'organizzazione richiedente.

I moduli di domanda compilati saranno inviati via e-mail all'indirizzo office@p4ec.md con oggetto "Concorso per piccole sovvenzioni". La scadenza per l'invio dei moduli compilati è: 13 febbraio 2023.

Importante!!!

I file con le proposte presentate non verranno restituiti; Non saranno valutati i file incompleti, i file inviati dopo la scadenza, così come quelli compilati a mano o inviati via fax.

La sessione informativa sul concorso per piccole sovvenzioni sarà organizzata in formato online, la data e l'ora saranno comunicate in seguito. Le organizzazioni interessate a partecipare alla sessione sono invitate a fornire le informazioni di contatto accedendo al link https://ee.humanitarianresponse.info/x/6eeoVqfK

 1. Processo decisionale/Procedura e criteri per la valutazione dei fascicoli

La valutazione e la selezione delle proposte sarà effettuata dal team di valutazione composto da dipendenti PPFC e CNFACEM, sulla base di criteri predeterminati:

 • La capacità e l'esperienza delle organizzazioni per realizzare i progetti proposti – 30 punti;
 • Pertinenza ai fini del finanziamento e impatto sui beneficiari finali – 30 punti;
 • La qualità e la struttura logica dell'azione proposta – 15 punti;
 • Efficienza in termini di costi tra il budget richiesto e i risultati attesi – 15 punti;
 • Grado di innovazione e possibilità di moltiplicazione dell'intervento – 10 punti.

Le informazioni sulla decisione del gruppo di valutazione saranno inviate a tutte le organizzazioni (selezionate e quelle che non saranno selezionate) entro un mese dalla data di presentazione delle proposte.

Per ulteriori informazioni sul processo di compilazione dei moduli, domande di chiarimento, ecc., è possibile contattare i responsabili del progetto: Ala Scalschi, ascalschi@p4ec.md; Irina Spivacenco ispivacenco@p4ec.md

Ua

Traducere Automata

ГО «Партнерство для кожної дитини» оголошує конкурс малих грантів

AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” anunță concurs de granturi mici

Європейський інструмент демократії та прав людини на основі національної підтримки Республіки Молдова

Європейський інструмент демократії та прав людини (EIDHR) Національна схема підтримки (CBSS) для Республіки Молдова

КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

АТ «Партнерство для кожної дитини» (PPFC) за підтримки Європейського Союзу оголошує про продовження конкурсу малих грантів у Кантемірському районі.

Метою програми малих грантів є зміцнення організацій громадянського суспільства, що працюють у соціальній сфері, та сприяння сталому партнерству між ними та місцевими органами державної влади для забезпечення ефективної реалізації програм психосоціальної допомоги та підтримки сім'ї з метою забезпечення добробуту дитини.

Конкурс проводиться за підтримки Європейського Союзу в рамках проекту «Побудова суспільства, в якому кожна дівчинка і хлопчик реалізують свій потенціал по максимуму з гідністю і повагою», що реалізується ГО «Партнерство для кожної дитини» і ГО «Національний центр навчання, допомоги, консультування та освіти Молдови» (CNFACEM) у співпраці з Міністерством праці та соціального захисту, Міністерство освіти та досліджень та місцеві органи державної влади II рівня в районах Кантемир, Цімісля, Штефан-Воде та Тараклія.

Мета проекту: До дітей в Республіці Молдова ставляться з повагою і гідністю як до повноправних правовласників, відповідно до Конвенції ООН про права дитини.

Реалізація програми малих грантів сприятиме досягненню очікуваних результатів проекту:

 • Підтримка місцевих організацій громадянського суспільства, щоб вони стали ключовими партнерами у наданні послуг дітям;
 • Розробка, тестування та інтеграція в локальну систему соціальних та освітніх послуг для дитини та сім'ї інноваційних програм на основі досліджень травматизму;
 • Посилити стійку взаємодію з місцевими органами державної влади для кращого усунення прогалин у потребах дітей на місцевому рівні.
 1. Хто може подати заявку на конкурс малих грантів?

На конкурс малих грантів можуть подати заявку некомерційні організації, зареєстровані в Республіці Молдова, з Кантемирського району.

Важливий!!!

Проектні пропозиції, що подаються некомерційними організаціями, повинні бути у партнерстві з місцевими органами державної влади.

 1. Кількість заявок на фінансування, поданих заявником

ЗАЯВНИК може подати лише один проект для отримання гранту.

 • Тривалість проектів

Запланована тривалість проведення заходів в рамках проектів складе 6 місяців.

 1. Географічне охоплення

Заходи в рамках проекту відбуватимуться в Кантемирському районі.

 1. Види діяльності, що мають право на участь у конкурсі малих грантів:

(a) діяльність, спрямована на зміцнення сім'ї та впровадження інноваційних програм, спрямованих на дітей з груп ризику, дітей, які постраждали від насильства, та тих, хто залишився без піклування внаслідок міграції батьків, у тому числі розроблених за підтримки проекту (наприклад, Mellow Parenting, PANDA);

(b) інформаційно-просвітницькі заходи та програми спільноти для сприяння ненасильницькому середовищу з метою забезпечення добробуту дітей у громаді.

Заходи, запропоновані в проектах, можуть охоплювати і включати обидва види.

Важливий!!!

Буде врахована інтеграція наскрізних принципів, таких як права людини, гендерна рівність, захист навколишнього середовища під час реалізації проектів.

 1. Розмір малих грантів

Загальна сума, доступна в рамках програми малих грантів з фінансових джерел Європейського Союзу, становить 32 000 євро.

Максимальна сума за грант становить 6400 євро.

 • використання засобу

ПРИЙНЯТНІ ВИТРАТИ: витрати на оплату праці команди з реалізації проекту, консультантам/експертам, найнятим для надання послуг в рамках проекту; витрати на оренду приміщення, харчування учасників, транспорт, витратні матеріали, необхідні для проведення програм; витрати на навчання та інформаційну діяльність; витрати на редагування інформаційних матеріалів та інші витрати, пов'язані з діяльністю в рамках проекту.

ВИТРАТИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА: зобов'язання і витрати, пов'язані з наданням послуги (відсотки); збитки або потенційні зобов'язання; витрати, заявлені бенефіціаром та профінансовані іншою програмою дій з фінансових джерел ЄС (у тому числі за рахунок гранту); покупка земельної ділянки або будівель; втрати валютного обміну; кредит третім особам; витрати на заробітну плату державним службовцям у державних установах.

 • Підготовка пропозицій

Проектні пропозиції будуть розроблятися румунською або російською мовою, з використанням формату сторінки А4, символу написання Arial 10, з полями 2 см, єдиним пробілом. Усі розділи Форми заявки на грант будуть заповнені (Форму заявки можна знайти тут). Бюджет проекту буде заповнений у форматі Excel, використовуючи формат Бюджетної форми (Бюджетну форму можна знайти тут).

 1. Порядок подання проектних пропозицій

Для участі у конкурсі претенденти подадуть аплікаційну справу, що містить такі документи: 1. Заповнена проектна пропозиція; 2. Бюджет, що запитується за проектною пропозицією; 3. Лист підтримки від місцевої державної адміністрації із зазначенням конкретної підтримки, яку надаватиме адміністрація або інші суб'єкти, що здійснюють діяльність на державній службі; 4. Лист-підтвердження від фінансиста, якщо є сторонні джерела співфінансування поданого проекту; 5. Копія свідоцтва про реєстрацію організації-заявника.

Заповнені анкети будуть надіслані електронною поштою на адресу office@p4ec.md з темою «Конкурс малих грантів». Кінцевий термін подання заповнених форм: 13 лютого 2023 року.

Важливий!!!

Файли з поданими пропозиціями поверненню не підлягають; Неповні файли, файли, надіслані після кінцевого терміну, а також ті, що заповнені вручну або надіслані факсом, оцінюватися не будуть.

Інформаційна сесія щодо конкурсу малих грантів буде організована в онлайн-форматі, дата та час будуть повідомлені пізніше. Організації, зацікавлені в участі в сесії, просять надати контактну інформацію, перейшовши за посиланням https://ee.humanitarianresponse.info/x/6eeoVqfK

 1. Прийняття рішень/Процедура та критерії оцінки файлів

Оцінка та відбір пропозицій здійснюватиметься групою з оцінки, що складається зі співробітників PPFC та CNFACEM, на основі заздалегідь визначених критеріїв:

 • Спроможність та досвід організацій виконувати запропоновані проекти – 30 балів;
 • Актуальність для цілей фінансування та впливу на кінцевих бенефіціарів – 30 балів;
 • Якість і логічна структура запропонованої дії – 15 балів;
 • Економічна ефективність між запитуваним бюджетом та очікуваними результатами – 15 балів;
 • Ступінь інноваційності та можливості множення інтервенції – 10 балів.

Інформація про рішення оціночної групи буде розіслана всім організаціям (відібраним і тим, які не будуть відібрані) протягом одного місяця з моменту подачі пропозицій.

Для отримання додаткової інформації про процес заповнення форм, уточнюючих питаннях і т.д., ви можете звернутися до менеджерів проекту: Ала Скальщі, ascalschi@p4ec.md; Ірина Співакенко ispivacenco@p4ec.md

Bg

Traducere Automata

НПО "Партньорства за всяко дете" обявява конкурс за малки грантове

AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” anunță concurs de granturi mici

Европейски инструмент за демокрация и права на човека национална схема за подпомагане на Република Молдова

Европейски инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) Схема за подпомагане по държави (CBSS) за Република Молдова

КОНКУРС ЗА МАЛЪК ГРАНТ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

AO "Партньорства за всяко дете" (PPFC), с подкрепата на Европейския съюз, обявява разширяването на конкурса за малък грант в квартал Кантемир.

Целта на програмата за малки грантове е да укрепи гражданските организации, работещи в социалната сфера, и да улесни устойчивите партньорства между тях и местните публични власти, за да се гарантира ефективното прилагане на програми за психо-социално подпомагане и подкрепа на семейството, за да се гарантира благосъстоянието на детето.

Конкурсът се провежда с подкрепата на Европейския съюз в рамките на проект "Изграждане на общество, в което всяко момиче и момче реализират максимално потенциала си с достойнство и уважение", изпълняван от НПО "Партньорства за всяко дете" и НПО "Национален център за обучение, подпомагане, консултиране и образование на Молдова" (CNFACEM) в сътрудничество с Министерството на труда и социалната защита, Министерството на образованието и научните изследвания и местните публични органи от II ниво в областите Кантемир, Чимислия, Щефан Вода и Тараклия.

Целта на проекта: Децата в Република Молдова се третират с уважение и достойнство като пълноправни носители на права, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето.

Изпълнението на програмата за малки грантове ще допринесе за постигане на очакваните резултати от проекта:

 • Подпомагане на местните граждански организации да станат ключови партньори в предоставянето на услуги на деца;
 • Разработване, тестване и интегриране в местната система на социални и образователни услуги за детето и семейството на иновативни програми, базирани на изследване на травми;
 • Увеличаване на устойчивата ангажираност с местните публични органи за по-добро преодоляване на пропуските в нуждите на децата на местно равнище.
 1. Кой може да кандидатства за конкурса за малки грантове?

На конкурса за малък грант могат да кандидатстват нетърговски организации, регистрирани в Република Молдова, от област Кантемир.

Важен!!!

Проектните предложения, подадени от нетърговски организации, трябва да бъдат в партньорство с местните публични власти.

 1. Брой на заявленията за финансиране, подадени от кандидат

КАНДИДАТЪТ може да представи само един проект за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

 • Продължителност на проектите

Планираната продължителност за извършване на дейностите в рамките на проектите ще бъде 6 месеца.

 1. Географски обхват

Дейностите по проекта ще се проведат в квартал Кантемир.

 1. Видове дейности, допустими за участие в конкурса за малки грантове:

а) дейности, насочени към укрепване на семейството и прилагане на иновативни програми, насочени към деца в риск, деца, жертви на насилие и такива, оставени без грижи в резултат на родителска миграция, включително разработени с подкрепата на проекта (напр. Mellow Parenting, PANDA);

б) информационни дейности и програми на общността за насърчаване на ненасилствена среда, за да се гарантира благосъстоянието на децата в общността.

Дейностите, предложени в проектите, могат да обхващат и включват и двата вида.

Важен!!!

Ще бъде взето предвид интегрирането на междусекторни принципи като правата на човека, равенството между половете, опазването на околната среда по време на изпълнението на проектите.

 1. Размер на малките безвъзмездни средства

Общата сума, налична по програмата за малки безвъзмездни средства от финансови източници на Европейския съюз, е 32 000 EUR.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е 6400 евро.

 • Използване на средствата

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: разходи за възнаграждение на екипа за изпълнение на проекта, на консултантите/експертите, наети за предоставяне на услуги в рамките на проекта; разходи за наем на помещенията, храна на участниците, транспорт, консумативи, необходими за изпълнение на програмите; разходи за обучение и информационни дейности; разходи за редактиране на информационни материали и други разходи, свързани с дейностите в рамките на проекта.

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ДОПУСТИМИ: задължения и разходи, свързани с услугата (лихви); загуби или потенциални задължения; разходи, декларирани от бенефициера и финансирани от друга програма за действие от финансови източници на ЕС (включително чрез безвъзмездни средства); закупуване на земя или сгради; загуби от обмяна на валута; кредити на трети страни; разходи за заплати на държавните служители в държавните институции.

 • Изготвяне на предложения

Проектните предложения ще бъдат разработени на румънски или руски език, като се използва формат на страница А4, символът на писането на Arial 10, с полета от 2 см, едно пространство. Всички части на формуляра за кандидатстване за безвъзмездни средства ще бъдат попълнени (формулярът за кандидатстване може да бъде намерен тук). Бюджетът на проекта ще бъде попълнен в Excel формат, като се използва форматът на формуляра "Бюджет" (формуляр "Бюджет" можете да намерите тук).

 1. Процедура за подаване на проектни предложения

За участие в конкурса кандидатите ще подадат досие за кандидатстване, съдържащо следните документи: 1. Завършено проектно предложение; 2. Заявеният бюджет по проектното предложение; 3. Писмо за подкрепа от местната публична администрация, в което се посочва конкретната подкрепа, която администрацията или други субекти, работещи в публичната служба, ще предоставят; 4. Потвърдително писмо от финансиста, ако има източници на съфинансиране на подадения проект от трета страна; 5. Копие от удостоверението за регистрация на кандидатстващата организация.

Попълнените формуляри за кандидатстване ще бъдат изпратени по електронна поща на адреса office@p4ec.md с предмет "Конкурс за малък грант". Крайният срок за подаване на попълнените формуляри е: 13 февруари 2023 г.

Важен!!!

Преписките с подадените предложения няма да бъдат върнати; Непълните файлове, файловете, изпратени след крайния срок, както и тези, попълнени на ръка или изпратени по факс, няма да бъдат оценявани.

Информационната сесия за конкурса за малък грант ще бъде организирана в онлайн формат, датата и часът ще бъдат съобщени по-късно. Организациите, които се интересуват от участие в сесията, са помолени да предоставят информацията за контакт чрез достъп до връзката https://ee.humanitarianresponse.info/x/6eeoVqfK

 1. Вземане на решения/процедура и критерии за оценка на досиетата

Оценката и подборът на предложенията ще се извършват от оценяващия екип, съставен от служители на PPFC и CNFACEM, въз основа на предварително определени критерии:

 • Капацитетът и опитът на организациите за изпълнение на предложените проекти – 30 точки;
 • Релевантност за целите на финансирането и въздействие върху крайните бенефициенти – 30 точки;
 • Качеството и логичната структура на предложеното действие – 15 точки;
 • Разходна ефективност между искания бюджет и очакваните резултати – 15 точки;
 • Степен на иновативност и възможности за мултиплициране на интервенцията – 10 точки.

Информацията за решението на оценяващия екип ще бъде изпратена до всички организации (избрани и такива, които няма да бъдат избрани) в едномесечен срок от датата на подаване на предложенията.

За допълнителна информация относно процеса на попълване на формулярите, уточняващи въпроси и др., можете да се свържете с ръководителите на проекта: Ala Scalschi, ascalschi@p4ec.md; Ирина Спиваченко ispivacenco@p4ec.md

Ru

Traducere Automata

ОО «Партнерство для каждого ребенка» объявляет конкурс малых грантов

AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” anunță concurs de granturi mici

Европейский инструмент демократии и прав человека на страновой основе схемы поддержки Республики Молдова

Европейский инструмент демократии и прав человека (ЕИДПЧ) Страновая схема поддержки (СГБМ) для Республики Молдова

КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

АО «Партнерства для каждого ребенка» (PPFC) при поддержке Европейского Союза объявляет о продлении конкурса малых грантов в Кантемирском районе.

Целью программы малых грантов является укрепление организаций гражданского общества, работающих в социальной сфере, и содействие устойчивому партнерству между ними и местными органами государственной власти для обеспечения эффективной реализации программ психосоциальной помощи и поддержки семьи в целях обеспечения благополучия ребенка.

Конкурс проводится при поддержке Европейского Союза в рамках проекта «Построение общества, в котором каждая девочка и мальчик максимально реализуют свой потенциал с достоинством и уважением», реализуемого НПО «Партнерства для каждого ребенка» и НПО «Национальный центр обучения, помощи, консультирования и образования Молдовы» (CNFACEM) в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты, Министерство образования и науки и местные органы государственной власти уровня II в районах Кантемир, Чимишлия, Штефан Водэ и Тараклия.

Цель проекта: К детям в Республике Молдова относятся с уважением и достоинством как к полноправным правообладателям в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка.

Реализация программы малых грантов будет способствовать достижению ожидаемых результатов проекта:

 • Оказание поддержки местным организациям гражданского общества в превращении в ключевых партнеров в предоставлении услуг детям;
 • Разработка, апробация и интеграция в локальную систему социально-образовательных услуг для ребенка и семьи инновационных программ, основанных на травматологических исследованиях;
 • Расширение устойчивого взаимодействия с местными органами государственной власти в целях более эффективного устранения пробелов в удовлетворении потребностей детей на местном уровне.
 1. Кто может подать заявку на конкурс малых грантов?

На конкурс малых грантов могут подать заявки некоммерческие организации, зарегистрированные в Республике Молдова, из Кантемирского района.

Важный!!!

Проектные предложения, представленные некоммерческими организациями, должны быть в партнерстве с местными органами государственной власти.

 1. Количество заявок на финансирование, поданных заявителем

ЗАЯВИТЕЛЬ может представить только один проект для получения гранта.

 • Продолжительность проектов

Планируемая продолжительность проведения мероприятий в рамках проектов составит 6 месяцев.

 1. Географический охват

Мероприятия в рамках проекта будут проходить в Кантемирском районе.

 1. Виды деятельности, подлежащие конкурсу малых грантов:

а) мероприятия, направленные на укрепление семьи и осуществление новаторских программ, ориентированных на детей из групп риска, детей, ставших жертвами насилия, и детей, оставшихся без попечения в результате миграции родителей, в том числе разработанных при поддержке проекта (например, Mellow Parenting, PANDA);

b) информационно-пропагандистские мероприятия и программы на уровне общин, направленные на создание ненасильственной обстановки в целях обеспечения благополучия детей в общине.

Мероприятия, предлагаемые в проектах, могут охватывать и включать оба вида.

Важный!!!

При осуществлении проектов будет учитываться интеграция межсекторальных принципов, таких, как права человека, гендерное равенство, охрана окружающей среды.

 1. Размер малых грантов

Общая сумма, доступная в рамках программы малых грантов из финансовых источников Европейского Союза, составляет 32 000 евро.

Максимальная сумма одного гранта составляет 6400 EUR.

 • Использование средств

ПРИЕМЛЕМЫЕ РАСХОДЫ: расходы на вознаграждение группы по осуществлению проекта консультантам/экспертам, нанятым для оказания услуг в рамках проекта; расходы на аренду помещений, питание участников, транспорт, расходные материалы, необходимые для проведения программ; расходы на профессиональную подготовку и информационную деятельность; расходы на редактирование информационных материалов и другие расходы, связанные с деятельностью в рамках проекта.

РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ: обязательства и расходы, связанные с услугой (проценты); убытки или потенциальные обязательства; расходы, заявленные бенефициаром и финансируемые другой программой действий из финансовых источников ЕС (в том числе за счет гранта); покупка земли или зданий; валютные потери; кредитование третьих лиц; расходы на заработную плату государственным служащим в государственных учреждениях.

 • Подготовка предложений

Проектные предложения будут разрабатываться на румынском или русском языках, с использованием формата страницы А4, символа написания Arial 10, с полями 2 см, одним пробелом. Все разделы Формы заявки на грант будут заполнены (Форму заявки можно найти здесь). Бюджет проекта будет заполнен в формате Excel, используя формат Бюджетной формы (Бюджетную форму можно найти здесь).

 1. Порядок представления проектных предложений

Для участия в конкурсе заявители представят файл заявки, содержащий следующие документы: 1. Завершенное проектное предложение; 2. Бюджет, запрашиваемый в рамках проектного предложения; 3. Письмо поддержки от местной публичной администрации с указанием конкретной поддержки, которую администрация или другие субъекты, действующие на государственной службе, будут оказывать; 4. Письмо-подтверждение от финансиста, если имеются сторонние источники софинансирования представленного проекта; 5. Копия свидетельства о регистрации организации-заявителя.

Заполненные анкеты будут отправлены по электронной почте на адрес office@p4ec.md с темой «Малый грантовый конкурс». Крайний срок подачи заполненных форм: 13 февраля 2023 года.

Важный!!!

Файлы с представленными предложениями не возвращаются; Неполные файлы, файлы, отправленные после установленного срока, а также заполненные вручную или отправленные по факсу, не будут оцениваться.

Информационная сессия по конкурсу малых грантов будет организована в онлайн-формате, дата и время будут сообщены позже. Организациям, заинтересованным в участии в сессии, предлагается предоставить контактную информацию, перейдя по ссылке https://ee.humanitarianresponse.info/x/6eeoVqfK

 1. Принятие решений/Процедура и критерии оценки файлов

Оценка и отбор предложений будут осуществляться оценочной группой, состоящей из сотрудников PPFC и CNFACEM, на основе заранее определенных критериев:

 • Потенциал и опыт организаций по выполнению предложенных проектов – 30 баллов;
 • Актуальность для целей финансирования и воздействия на конечных бенефициаров – 30 баллов;
 • Качество и логическая структура предлагаемой акции – 15 баллов;
 • Экономическая эффективность между запрашиваемым бюджетом и ожидаемыми результатами – 15 баллов;
 • Степень инновационности и возможности умножения интервенции – 10 баллов.

Информация о решении группы по оценке будет направлена всем организациям (отобранным и тем, которые не будут отобраны) в течение одного месяца с даты представления предложений.

За дополнительной информацией о процессе заполнения форм, уточняющими вопросами и т.д., можно обратиться к руководителям проекта: Ала Скалски, ascalschi@p4ec.md; Ирина Спиваченко ispivacenco@p4ec.md

telegram