Extended deadline: People in Need Moldova launches a call for expression of interestRo

Traducere Automata

Termen prelungit: People in Need Moldova lansează un apel de exprimare a interesului

Scurtă descriere a proiectului

Scopul proiectului PLACE (Protecție, Legal, Cazare, Coordonare și Educație) este de a garanta accesul la servicii multisectoriale care să permită refugiaților și moldovenilor vulnerabili sprijinul necesar pentru a-și gestiona și reconstrui viața, asigurându-se, în același timp, că autoritățile locale și OSC-urile au capacitatea de a se pregăti și, în cele din urmă, de a răspunde unui nou aflux de refugiați.

În cadrul proiectului Persoanele aflate în dificultate , în cooperare cu partenerii locali, vor oferi servicii de asistență psiho-socială (PSS), inclusiv consiliere individuală și de grup, refugiaților și, într-o mai mică măsură, membrilor vulnerabili ai comunității gazdă. Acestea vor fi furnizate de psihologi și consilieri calificați, cu accent specific pe intervenția în situații de criză, pentru a face față problemelor critice de viață, tulburări asociate cu evenimente și experiențe traumatice, cum ar fi PTSD și alte tulburări de ajustare, tulburări legate de stres. În plus, facilitatorii vor fi instruiți pentru a oferi asistență pss nespecializată și pentru a facilita sesiuni de grup pentru femei, copii și alte grupuri vulnerabile și marginalizate.

Activitățile vor viza, de asemenea, consolidarea capacității copiilor de a face față situațiilor stresante, în special în situații de urgență/deplasare. Acestea vor include sedinte de terapie de grup, consiliere individuala a traumelor adaptata pentru aceasta grupa de varsta specifica, activitati de structurare pentru copii.

Pe cine căutăm:

Ne propunem să selectăm cel puțin 2 OSC-uri bine stabilite din următoarele raioane din nordul Moldovei: Ocnița, Briceni, Edineț, Dondușeni.

Organizațiile societății civile pot fi active în domenii care includ, dar fără a se limita la:

 • Furnizarea de servicii de suport psiho-social (PSS) (sesiuni individuale, terapii de grup);
 • Acordarea de asistență juridică;
 • Promovarea integrării/incluziunii refugiaților ucraineni în comunitățile-gazdă.

Cererile din partea întreprinderilor private, a partidelor religioase sau politice, a autorităților publice sau a organizațiilor conexe nu sunt eligibile în cadrul acestui apel, deoarece sunt destinate actorilor societății civile care nu au legătură cu instituții mai mari.

Mai multe despre OSC-urile pe care le căutăm:

 • OSC de nivel mediu și/sau bine stabilit/experimentat (cu experiență în gestionarea bugetelor de peste 20 000 EUR pe an).
 • Capacitatea operațională de a furniza servicii PSS în următoarele raioane: Ocnița, Briceni, Edineț, Dondușeni.

Durata punerii în aplicare: Februarie 2023 – Noiembrie 2023

Buget estimat: 60.000 EUR

Date și termene specifice:

 • Deschiderea apelului de granturi: 19 decembrie 2022.
 • Termenul limită pentru primirea cererilor inițiale: 8 ianuarie 2023.
 • Comisia de selecție ia decizii finale cu privire la candidații preselectați: până la data de 16 ianuarie 2023.
 • Interviuri cu candidați preselectați: 17-20 ianuarie 2023.
 • Decizie finală și contractare: 30 ianuarie 2023.

Criterii de evaluare: 

Criterii 

 Scor (%) 

Înțelegerea nevoilor, contextului social și problemelor beneficiarilor vizați (refugiați și populație locală afectată de război).

40

Palmares în furnizarea de servicii psiho-sociale populației locale și refugiaților.

20

Evidențe financiare care evidențiază gestionarea financiară de înaltă calitate a diferitelor fonduri donatoare.

20

Interesul și motivația de a sprijini refugiații și populația locală, de a obține schimbări și rezultate concrete.

20 

Data scadentei aplicarii:

Cererea cu modelul de buget completat anexa 1 și anexa 2 Istoricul proiectelor implementate trebuie depusă până la data de 8 ianuarie 2023, la următorul e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net

Titlul mesajului: Ref. PLACE 2023

Vă rugăm să trimiteți întrebările dumneavoastră despre apel până la data de 6 ianuarie 2023 la următoarea adresă: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Eng

En

Articol Original

Extended deadline: People in Need Moldova launches a call for expression of interest

Short Description of the Project

The aim of the project PLACE (Protection, Legal, Accommodation, Coordination and Education) is to guarantee access to multi-sectoral services allowing refugees and vulnerable Moldovans the necessary support to manage and rebuild their life, while at the same time ensuring local authorities and CSOs have the capacity to prepare and eventually respond to a new influx of refugees.

Under the project People in Need in cooperation with local partners will provide psycho-social support services (PSS), including individual and group counselling, to refugees and, to a smaller extend, vulnerable members of the host community. These will be provided by qualified psychologists and counsellors with specific focus on crisis intervention, coping with critical life issues, disorders associated with traumatic events and experiences, such as PTSD and other adjustment disorders, stress related disorders. Additionally, the facilitators will be trained to provide non-specialized PSS assistance and facilitate group sessions for women, children and other vulnerable and marginalized groups.

The activities will also aim at strengthening children’s capacity to cope with stressful situations, particularly in emergency/displacement situations. These will include group therapy sessions, individual trauma counselling tailored for this specific age group, structures activities for children.

Who we are looking for:

We aim to select at least 2 well established CSOs from the following districts in the North of Moldova: Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

CSOs can be active in areas including but not limited to:

 • Provision of psycho-social support (PSS) services (individual sessions, group therapies);
 • Provision of legal assistance;
 • Promoting integration/inclusion of Ukrainian refugees with host communities.

Applications from private business, religious or political parties, public authorities or related organizations are not eligible under this call, as it is intended for civil society actors not linked to larger institutions.

More about CSOs that we are looking for:

 • Mid-level and/or well established/experienced CSO (with experience in managing budgets of more than 20,000 EUR per year).
 • Operational capacity to provide PSS services in the following districts: Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

Duration of the implementation: February 2023 – November 2023

Expected budget: 60.000 EUR

Specific dates and deadlines:

 • Opening the grants call: December 19, 2022.
 • Deadline for receiving initial applications: January 8, 2023.
 • Selection committee makes final decisions on pre-selected candidates: by January 16, 2023.
 • Interviews with pre-selected candidates: January 17-20, 2023.
 • Final decision and contracting: January 30, 2023.

Evaluation criteria: 

Criteria 

 Score (%) 

Understanding target beneficiaries (refugees and local population affected by the war) needs, social context and problems.

40

Track record in provision of psycho-social services to local population and refugees.

20

Financial records highlighting high quality financial management of different donor funds.

20

Interest and motivation to support refugees and local population, achieve concrete changes and results.

20 

Application due date:

Application with the filled in Annex 1 budget template and Annex 2 Track Record of Implemented Projects has to be submitted by January 8, 2023, to the following email: concurs.moldova@peopleinneed.net

Message title: Ref. PLACE 2023

Please send your questions about the call by 6 January, 2023 to the following address: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Eng

It

Traducere Automata

Proroga della scadenza: People in Need Moldova lancia un invito a manifestare interesse

Breve descrizione del progetto

L'obiettivo del progetto PLACE (Protection, Legal, Accommodation, Coordination and Education) è garantire l'accesso a servizi multisettoriali che consentano ai rifugiati e ai moldavi vulnerabili il supporto necessario per gestire e ricostruire la loro vita, assicurando allo stesso tempo che le autorità locali e le OSC abbiano la capacità di prepararsi ed eventualmente rispondere a un nuovo afflusso di rifugiati.

Nell'ambito del progetto People in Need in collaborazione con partner locali fornirà servizi di supporto psico-sociale (PSS), compresa la consulenza individuale e di gruppo, ai rifugiati e, in misura minore, ai membri vulnerabili della comunità ospitante. Questi saranno forniti da psicologi e consulenti qualificati con particolare attenzione all'intervento di crisi, affrontando problemi critici della vita, disturbi associati a eventi ed esperienze traumatiche, come PTSD e altri disturbi dell'adattamento, disturbi legati allo stress. Inoltre, i facilitatori saranno formati per fornire assistenza PSS non specializzata e facilitare sessioni di gruppo per donne, bambini e altri gruppi vulnerabili ed emarginati.

Le attività mireranno anche a rafforzare la capacità dei bambini di far fronte a situazioni stressanti, in particolare in situazioni di emergenza/sfollamento. Questi includeranno sessioni di terapia di gruppo, consulenza individuale sul trauma su misura per questa specifica fascia di età, attività di strutture per bambini.

Chi cerchiamo:

Miriamo a selezionare almeno 2 OSC ben consolidate dai seguenti distretti nel nord della Moldavia: Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

Le organizzazioni della società civile possono essere attive in settori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

 • Fornitura di servizi di supporto psico-sociale (PSS) (sessioni individuali, terapie di gruppo);
 • Fornitura di assistenza legale;
 • Promuovere l'integrazione/inclusione dei rifugiati ucraini con le comunità ospitanti.

Le candidature di imprese private, partiti religiosi o politici, autorità pubbliche o organizzazioni correlate non sono ammissibili nell'ambito del presente invito, in quanto è destinato ad attori della società civile non collegati a istituzioni più grandi.

Maggiori informazioni sulle organizzazioni della società civile che stiamo cercando:

 • CSO di medio livello e/o consolidato/esperto (con esperienza nella gestione di budget superiori a 20.000 EUR all'anno).
 • Capacità operativa di fornire servizi PSS nei seguenti distretti: Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

Durata dell'attuazione: Febbraio 2023 – Novembre 2023

Budget previsto: 60.000 EUR

Date e scadenze specifiche:

 • Apertura del bando: 1 9 dicembre 2022.
 • Termine ultimo per la ricezione delle domande iniziali: 8 gennaio 2023.
 • Il comitato di selezione prende le decisioni finali sui candidati preselezionati: entro il 16 gennaio 2023.
 • Colloqui con candidati preselezionati: 17-20 gennaio 2023.
 • Decisione finale e stipula del contratto: 30 gennaio 2023.

Criteri di valutazione: 

Criteri 

 Punteggio (%) 

Comprendere i bisogni dei beneficiari target (rifugiati e popolazione locale colpita dalla guerra), il contesto sociale e i problemi.

40

Track record nella fornitura di servizi psico-sociali alla popolazione locale e ai rifugiati.

20

Documenti finanziari che evidenziano la gestione finanziaria di alta qualità dei diversi fondi dei donatori.

20

Interesse e motivazione per sostenere i rifugiati e la popolazione locale, ottenere cambiamenti e risultati concreti.

20 

Data di scadenza della domanda:

La domanda con il modello di budget compilato dell'allegato 1 e l'allegato 2 Track Record of Implemented Projects deve essere presentata entro l'8 gennaio 2023 alla seguente e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net

Titolo del messaggio: Rif. PLACE 2023

Si prega di inviare le vostre domande sulla chiamata entro il 6 gennaio 2023 al seguente indirizzo: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Eng

Ua

Traducere Automata

Продовжено дедлайн: «Люди в нужді» Молдова оголошує конкурс на висловлення зацікавленості

Короткий опис проекту

Метою проекту PLACE (Захист, Право, Проживання, Координація та Освіта) є гарантування доступу до багатосекторальних послуг, що дозволяють біженцям та вразливим молдованам отримати необхідну підтримку для управління та відновлення свого життя, водночас забезпечуючи місцеву владу та ОГС здатністю готуватися та врешті-решт реагувати на новий наплив біженців.

В рамках проекту «Люди в біді » у співпраці з місцевими партнерами надаватиме послуги психосоціальної підтримки (PSS), включаючи індивідуальні та групові консультації, біженцям та, меншою мірою, вразливим членам приймаючої громади. Вони будуть надані кваліфікованими психологами та консультантами з особливим акцентом на кризове втручання, подолання критичних життєвих проблем, розладів, пов'язаних з травматичними подіями та переживаннями, таких як ПТСР та інші розлади адаптації, розлади, пов'язані зі стресом. Крім того, фасилітатори будуть навчені надавати неспеціалізовану допомогу PSS та сприяти груповим заняттям для жінок, дітей та інших вразливих і маргіналізованих груп.

Заходи також будуть спрямовані на зміцнення здатності дітей справлятися зі стресовими ситуаціями, особливо в надзвичайних ситуаціях / ситуаціях переміщення. Вони включатимуть сеанси групової терапії, індивідуальні консультації з травматизму, адаптовані до цієї конкретної вікової групи, структурні заходи для дітей.

Кого ми шукаємо:

Ми прагнемо відібрати щонайменше 2 добре зарекомендували себе ОГС з наступних районів на півночі Молдови: Окніта, Брісені, Едінет, Дондусені.

ОГС можуть бути активними у таких сферах, як, зокрема, але не обмежуючись ними:

 • Надання послуг психосоціальної підтримки (ПСС) (індивідуальні заняття, групова терапія);
 • Надання правової допомоги;
 • Сприяння інтеграції/включенню українських біженців до приймаючих громад.

Заявки від приватного бізнесу, релігійних або політичних партій, органів державної влади або пов'язаних з ними організацій не допускаються відповідно до цього заклику, оскільки він призначений для суб'єктів громадянського суспільства, не пов'язаних з більшими установами.

Більше про ОГС, які ми шукаємо:

 • Середній рівень та/або добре зарекомендували себе/або досвідчені ОГС (з досвідом управління бюджетами понад 20 000 євро на рік).
 • Операційна спроможність надавати послуги ПСС в наступних районах: Окніта, Брісені, Едінет, Дондусені.

Тривалість впровадження: Лютий 2023 – листопад 2023

Очікуваний бюджет : 60.000 EUR

Конкретні дати та терміни:

 • Відкриття конкурсу грантів: 19 грудня 2022 року.
 • Кінцевий термін прийому первинних заявок: 8 січня 2023 року.
 • Остаточні рішення щодо попередньо відібраних кандидатів конкурсна комісія приймає: до 16 січня 2023 року.
 • Співбесіди з попередньо відібраними кандидатами: 17-20 січня 2023 року.
 • Остаточне рішення та укладання контракту: 30 січня 2023 року.

Критерії оцінки: 

Критерії 

 Оцінка (%) 

Розуміння цільових бенефіціарів (біженців та місцевого населення, яке постраждало від війни) потреб, соціального контексту та проблем.

40

Послужний список у наданні психосоціальних послуг місцевому населенню та біженцям.

20

Фінансові записи, що підкреслюють високу якість фінансового управління різними донорськими фондами.

20

Зацікавленість та мотивація підтримувати біженців та місцеве населення, досягати конкретних змін та результатів.

20 

Термін подачі заявки:

Заява із заповненим додатком 1 шаблоном бюджету та додатком 2 «Послужний список реалізованих проєктів » подається до 8 січня 2023 року на електронну адресу: concurs.moldova@peopleinneed.net

Назва повідомлення: Посилання МІСЦЕ 2023

Ваші запитання щодо дзвінка просимо надсилати до 6 січня 2023 року за адресою: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Eng

Bg

Traducere Automata

Удължен срок: Хора в нужда Молдова обявява покана за изразяване на интерес

Кратко описание на проекта

Целта на проекта PLACE (Закрила, право, настаняване, координация и образование) е да гарантира достъп до многосекторни услуги, позволяващи на бежанците и уязвимите молдовци необходимата подкрепа за управление и възстановяване на живота им, като в същото време се гарантира, че местните власти и гражданските организации имат капацитета да се подготвят и в крайна сметка да реагират на нов приток на бежанци.

В рамките на проекта " Хора в нужда" в сътрудничество с местни партньори ще предоставят услуги за психо-социална подкрепа (PSS), включително индивидуално и групово консултиране, на бежанци и в по-малък мащаб, уязвими членове на приемащата общност. Те ще бъдат предоставени от квалифицирани психолози и съветници със специален акцент върху кризисната интервенция, справянето с критични житейски проблеми, разстройства, свързани с травматични събития и преживявания, като ПТСР и други разстройства на приспособяването, разстройства, свързани със стреса. Освен това фасилитаторите ще бъдат обучени да предоставят неспециализирана помощ за PSS и да улесняват груповите сесии за жени, деца и други уязвими и маргинализирани групи.

Дейностите ще имат за цел също така да укрепят капацитета на децата да се справят със стресови ситуации, особено в ситуации на извънредни ситуации/разселване. Те ще включват сесии за групова терапия, индивидуално консултиране за травми, пригодено за тази конкретна възрастова група, структурирани дейности за деца.

Кого търсим:

Целта ни е да изберем поне 2 утвърдени неправителствени организации от следните области в северната част на Молдова: Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

ОГО могат да извършват дейност в области, включително, но не само:

 • Предоставяне на услуги за психо-социална подкрепа (ПСС) (индивидуални сесии, групови терапии);
 • Предоставяне на правна помощ;
 • Насърчаване на интеграцията/приобщаването на украинските бежанци към приемащите общности.

Заявления от частни предприятия, религиозни или политически партии, публични органи или свързани организации не са допустими по настоящата покана, тъй като тя е предназначена за участници от гражданското общество, които не са свързани с по-големи институции.

Повече за гражданските организации, които търсим:

 • Средно ниво и/или добре установен/опитен CSO (с опит в управлението на бюджети от над 20 000 EUR годишно).
 • Оперативен капацитет за предоставяне на PSS услуги в следните области: Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

Продължителност на изпълнението: февруари 2023 – ноември 2023

Очакван бюджет: 60.000 EUR

Конкретни дати и срокове:

 • Откриване на поканата за отпускане на безвъзмездни средства: 1 9 декември 2022 г.
 • Краен срок за получаване на първоначалните заявления: 8 януари 2023 г.
 • Комисията за подбор взема окончателни решения относно предварително избраните кандидати : до 16 януари 2023 г.
 • Интервюта с предварително подбрани кандидати : 17-20 януари 2023 г.
 • Окончателно решение и сключване на договор: 30 януари 2023 г.

Критерии за оценка: 

Критерии 

 Резултат (%) 

Разбиране на целевите бенефициенти (бежанци и местно население, засегнати от войната) нужди, социален контекст и проблеми.

40

Опит в предоставянето на психо-социални услуги на местното население и бежанците.

20

Финансови отчети, подчертаващи висококачественото финансово управление на различни донорски средства.

20

Интерес и мотивация за подкрепа на бежанците и местното население, постигане на конкретни промени и резултати.

20 Март 2018 

Краен срок на кандидатстване:

Заявлението с попълнения бюджетен образец от приложение 1 и приложение 2 Резултати от изпълнените проекти трябва да бъде подадено до 8 януари 2023 г. на следния електронен адрес: concurs.moldova@peopleinneed.net

Заглавие на съобщението: Реф. МЯСТО 2023

Моля, изпратете въпросите си относно обаждането до 6 януари 2023 г. на следния адрес: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Eng

Ru

Traducere Automata

Продленный срок: «Люди в беде Молдова» призывают к выражению заинтересованности

Краткое описание проекта

Целью проекта PLACE (Защита, право, размещение, координация и образование) является обеспечение доступа к многосекторальным услугам, позволяющим беженцам и уязвимым молдаванам оказывать необходимую поддержку для управления и восстановления своей жизни, в то же время обеспечивая местным органам власти и ОГО возможность подготовиться и в конечном итоге отреагировать на новый приток беженцев.

В рамках проекта «Люди в беде» в сотрудничестве с местными партнерами будут предоставлять услуги психосоциальной поддержки (ПСС), включая индивидуальное и групповое консультирование, беженцам и, в меньшей степени, уязвимым членам принимающей общины. Они будут предоставляться квалифицированными психологами и консультантами с особым акцентом на кризисное вмешательство, преодоление критических жизненных проблем, расстройств, связанных с травматическими событиями и переживаниями, такими как ПТСР и другие расстройства адаптации, расстройства, связанные со стрессом. Кроме того, координаторы пройдут подготовку по вопросам оказания неспециализированной помощи ВСС и содействия проведению групповых занятий для женщин, детей и других уязвимых и маргинализированных групп.

Эти мероприятия будут также направлены на укрепление способности детей справляться со стрессовыми ситуациями, особенно в чрезвычайных ситуациях/ситуациях перемещения. Они будут включать в себя сеансы групповой терапии, индивидуальное консультирование по травмам, адаптированное для этой конкретной возрастной группы, структурные мероприятия для детей.

Кого мы ищем:

Мы стремимся выбрать по крайней мере 2 хорошо зарекомендовавших себя ОГО из следующих районов на севере Молдовы: Окница, Бричень, Единец, Дондусени.

ОГО могут быть активными в таких областях, как:

 • Оказание услуг психосоциальной поддержки (ПСС) (индивидуальные сеансы, групповая терапия);
 • Оказание правовой помощи;
 • Содействие интеграции/интеграции украинских беженцев в принимающие общины.

Заявки от частного бизнеса, религиозных или политических партий, государственных органов или связанных с ними организаций не имеют права на участие в этом призыве, поскольку он предназначен для субъектов гражданского общества, не связанных с более крупными учреждениями.

Подробнее об ОГО, которые мы ищем:

 • ОГО среднего уровня и/или хорошо зарекомендовавшие себя/опытные ОГО (с опытом управления бюджетами более 20 000 евро в год).
 • Оперативный потенциал для предоставления услуг ПСС в следующих округах: Окница, Бричень, Единец, Дондусени.

Продолжительность внедрения: Февраль 2023 – Ноябрь 2023

Ожидаемый бюджет: 60.000 EUR

Конкретные даты и сроки:

 • Открытие конкурса грантов: 1 декабря9 декабря 2022 года.
 • Крайний срок приема первичных заявок: 8 января 2023 года.
 • Отборочная комиссия принимает окончательные решения по предварительно отобранным кандидатам: до 16 января 2023 года.
 • Собеседования с предварительно отобранными кандидатами: 17-20 января 2023 года.
 • Окончательное решение и заключение контракта: 30 января 2023 года.

Критерии оценки: 

Критерии 

 Оценка (%) 

Понимание целевых бенефициаров (беженцев и местного населения, пострадавшего от войны), потребностей, социального контекста и проблем.

40

Послужной список в предоставлении психосоциальных услуг местному населению и беженцам.

20

Финансовые отчеты, подчеркивающие высокое качество финансового управления различными донорскими фондами.

20

Заинтересованность и мотивация поддержать беженцев и местное население, добиться конкретных изменений и результатов.

20 См. 

Срок подачи заявки:

Заявка с заполненным шаблоном бюджета Приложения 1 и Приложением 2 Послужной список реализованных проектов должна быть подана до 8 января 2023 года на следующий адрес электронной почты: concurs.moldova@peopleinneed.net

Название сообщения: Ref. PLACE 2023

Пожалуйста, присылайте свои вопросы о звонке до 6 января 2023 года по адресу: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Eng