Apel de propuneri - Proiecte de dezvoltare a capacităților implementate de către societatea civilă, destinate autorităților locale și organizațiilor societății civile locale             I.Introducere
EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova este un proiect de 30 de luni implementat de un consorțiu format din trei organizații: EPD - Parteneriatul European pentru Democrație, ALDA - Asociația Europeană pentru Democrație Locală și PIN- Organizația neguvernamentală cehă People in Need. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. 

EU4Accountability urmărește să împuternicească organizațiile societății civile din Moldova (OSC) să își îndeplinească mai bine rolul de actori ai guvernării pentru a îmbunătăți responsabilitatea socială a guvernului local și central din Moldova. În acest scop, proiectul își propune să consolideze capacitatea a peste 60 OSC  din 10 raioane de a participa, monitoriza și pleda pentru o mai mare responsabilitate publică și de a lua parte la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL) și cu guvernul central.

Printr-o serie de activități de dezvoltare a capacităților, monitorizare comună, acțiuni de advocacy și ateliere de lucru, societatea civilă și autoritățile publice vor fi împuternicite să conceapă împreună politici publice locale în sfera socială prin consultări pe parcursul întregului ciclu bugetar. O abordare bazată pe învățare prin practică va permite OSC-urilor abilitate să stabilească parteneriate și alianțe locale semnificative cu APL-urile, care vor avea ca rezultat coaliții de schimbare pentru a reduce decalajul de responsabilitate și a răspunde nevoilor comunităților.

Unul dintre obiectivele cheie ale proiectului EU4Accountability este de a spori capacitățile actorilor locali de a-și servi mai bine comunitățile prin contribuția la procesul bugetar și la politicile publice locale, în special la politicile sociale, într-o abordare participativă și incluzivă. Pentru a realiza acest lucru, pe parcursul proiectului vor fi organizate o serie de activități de consolidare a capacităților atât pentru autoritățile locale, cât și pentru reprezentanții OSC-urilor din următoarele 10 raioane: Cahul, Comrat, Cimișlia, Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești. 

Instruirea  va fi destinată OSC-urilor selectate în domeniul dezvoltării organizaționale și al responsabilității sociale, iar APL-urile vor fi instruite în domeniul responsabilității sociale și al angajamentului cu societatea civilă. În prezent, se desfășoară o evaluare a necesităților OSC-urilor care  va oferi informații cu privire la tipurile de tematici care ar putea fi incluse în sesiunile de formare. Sprijinul pentru dezvoltarea capacităților oferit de către beneficiarii de granturi acordate în cadrul acestui apel de propuneri va permite în continuare OSC-urilor locale să își dezvolte propriul proiect în domeniul responsabilității sociale, al bugetării participative cât și al elaborării politicilor, în cooperare cu APL-urile din raioanele țintă. Este necesar de a consolida capacitățile OSC-urilor selectate în raioanele vizate, pentru că acestea vor juca un rol mai activ ca actori ai guvernării locale. De asemenea, OSC-urile beneficiare al dezvoltării capacităților, li se va oferi coaching post-formare și un sprijin mai personalizat. La fel, ne propunem să consolidăm abilitățile APL-urilor privind procesul de bugetare participativă, implicarea cetățenilor, precum și colaborarea dintre APL și comunitățile locale pentru a ridica nivelul de responsabilitate socială a acestora. Pentru a realiza această componentă de consolidare a capacităților, vor fi selectate printr-o competiție deschisă 4 OSC-uri orientate spre dezvoltarea capacităților, cu experiență în domeniul democrației participative. 

           II. Obiectivele apelului
Scopul acestui apel de propuneri este de a implica patru (4) organizații care vor contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare a capacităților în cadrul proiectului EU4Accountability. În acest scop, lansăm un apel  de propuneri împărțit în două loturi. Se preconizează acordarea a două granturi în cadrul fiecărui lot.

 • Lotul 1: Dezvoltarea capacităților organizaționale și tehnice a OSC-urilor din raioanele țintă
 • Lotul 2: Îmbunătățirea capacităților APL-urilor pentru asigurarea guvernării  participative și pentru promovarea colaborării cu societatea civilă

Aplicanții selectați vor trebui să colaboreze îndeaproape pentru a armoniza și a oferi o instruire  de înaltă calitate pentru aproximativ 120 de membri ai OSC-urilor și 120 de membri ai APL-urilor din cele 10 raioane  vizate. În cadrul fiecărui lot, candidații selectați vor fi responsabili de formarea OSC-urilor sau APL-urilor din 5 raioane. 

Lotul 1: Dezvoltarea capacităților organizaționale și tehnice a OSC-urilor din raioanele țintă
Obiectiv general: Consolidarea capacităților și a competențelor OSC-urilor din raioanele țintă de a participa, de a monitoriza și de a pleda pentru o mai mare responsabilitate publică, cu accent pe mecanismele de responsabilitate socială legate de bugetarea participativă.
Obiectiv specific: Dezvoltarea capacităților personalizate a OSC-urilor din raioanele țintă, cu accent pe dezvoltarea lor organizațională și pe mecanismele de responsabilitate socială. 

Rezultate așteptate:

 • Instruirea a 60 reprezentanți ai 30 OSC în domeniul dezvoltării organizaționale prin organizarea de instruiri în 5 raioane din Republica Moldova, cu aproximativ 12 participanți fiecare (60 în total):
  • În domeniul dezvoltării capacității organizaționale: Elaborarea și punerea în aplicare a unor cursuri de formare privind competențele cheie legate de dezvoltarea organizațională, - cum ar fi: (i) strângerea de fonduri, (ii) gestionarea ciclului de proiect, (iii) gestionarea financiară și (iv) monitorizarea și evaluarea - alte domenii tematice ad-hoc vor fi identificate prin intermediul constatărilor din raportul de evaluare a  necesităților de capacitare ale OSC-urilor și
  • În domeniul responsabilității sociale: Elaborarea și punerea în aplicare a unor cursuri de formare privind mecanismele de responsabilitate socială și bugetarea publică, elaborarea de politici, comunicarea și promovarea lor, precum și alte domenii de formare ad-hoc identificate ulterior.
 • Elaborarea și participarea la diseminarea materialelor educaționale relevante privind dezvoltarea capacității organizaționale și responsabilitatea socială, elaborate în scopul instruirii. 
 • Furnizarea de sprijin ad-hoc pentru OSC-urile formate în cadrul atelierelor de lucru pe parcursul proiectului în timpul implementării activităților lor și participarea la activitățile (estimat ca durată pînă în Mai 2024) de dialog politic, dacă este cazul. 

Tipuri de activități eligibile: Ateliere de lucru și seminare de dezvoltare a capacităților, consultanță tehnică pentru OSC-uri, organizarea de sesiuni, elaborarea și diseminarea de materiale educaționale pe tema cererii de propuneri, organizarea de cursuri de formare, seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, sprijin ad-hoc pentru OSC-uri.  Lista finală de subiecte pentru activitățile de dezvoltare a capacităților va fi decisă în mod amical de către echipa de proiect și beneficiarii de granturi selectați, aproximativ în septembrie 2022, pentru  toate cele 60 de OSC-uri incluse în activitățile proiectului  EU4Accountability.

Buget disponibil în cadrul acestui lot: Suma totală: 54.800 EUR. Suma maximă pentru un grant: 27.400 EUR. 

Lotul 2: Îmbunătățirea capacităților APL-urilor în asigurarea guvernării participative și în promovarea colaborării cu societatea civilă
Obiectiv general: Sprijinirea dezvoltării mecanismelor de responsabilitate socială legată de bugetarea participativă în cele 10 raioane din Moldova.
Obiectiv specific: Dezvoltarea capacităților administrațiilor publice locale (APL) în domeniul responsabilității sociale și promovarea alianțelor OSC-APL pentru schimbare.

Rezultate așteptate:

 • Organizarea și desfășurarea a 5 ateliere de lucru a câte 3 zile pentru aproximativ 120 (24 pe raion) reprezentanți ai autorităților publice locale (primari, consilieri locali, personal al APL-urilor) și reprezentanți ai OSC-urilor locale din raioanele țintă în domeniul responsabilității sociale:
  • Elaborarea și punerea în aplicare a cursurilor de formare privind (i) Democrația participativă și guvernarea locală (noțiuni, provocări și obiective), (ii) Democrația participativă și receptivitatea socială - managementul guvernării partajate, (iii) Bugetul participativ și responsabilitatea socială, alte domenii de formare ad-hoc vor fi identificate și adăugate pe baza consultărilor care vor avea loc cu APL-urile în momentul elaborării metodologiei de formare, precum și pe baza evaluării necesităților de capacitare ale OSC-urilor;
  • Elaborarea conținutului și a metodologiei sesiunilor din cadrul atelierului, adresându-se și consultând autoritățile locale pentru a le înțelege mai bine nevoile, dar oferind și perspectiva unică a OSC-urilor asupra subiectelor abordate;
  • Organizarea a 5 ateliere de lucru de 3 zile pentru aproximativ 120 (24 pe raion) reprezentanți ai APL-urilor (primari, consilieri locali, personal al APL) din cele 5 raioane menționate mai sus în domeniul democrației participative, receptivității sociale, managementului guvernării partajate, bugetului participativ și responsabilității sociale;
  • Să ofere participanților cunoștințe și competențe atât teoretice, cât și practice în domeniile menționate;
  • Consolidarea colaborării dintre APL-uri și comunitățile locale pentru a capacita "partea ofertantă" a responsabilității și pentru a promova colaborarea cu OSC-uri în procesul de elaborare a politicilor locale și pentru a transmite mesajul că OSC-urile sunt competente și bine informate cu privire la aspectele politice și pot fi aliați în promovarea responsabilității publice.
 • Elaborarea și participarea la diseminarea de materiale educaționale relevante privind responsabilitatea socială destinate APL-urilor, elaborate în scopul instruirii, sub forma unui manual pentru un angajament semnificativ în domeniul responsabilității sociale. 
 • Furnizarea de sprijin ad-hoc pentru APL-uri și OSC-uri pe parcursul derulării proiectului în timpul implementării activităților (estimat să dureze până în mai 2024), pentru a sprijini cooperarea acestora în activitățile de dialog politic, atunci când este cazul.

Tipuri de activități eligibile: ateliere de lucru și seminare de dezvoltare a capacităților, consultanță tehnică pentru APL, organizarea de sesiuni, elaborarea și diseminarea de materiale educaționale pe tematică  apelului  de propuneri, organizarea de cursuri de formare, seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, sprijin ad-hoc pentru OSC și APL.  

Alocarea bugetară în cadrul acestui lot: Suma totală: 55.320 EUR. Suma maximă pentru un grant: 27.660 EUR. 

Informații suplimentare (ambele loturi)

Expertiza tehnică și implicarea în proiect. O parte din propunerea de buget poate fi alocată pentru a oferi expertiză tehnică OSC-urilor pe parcursul acțiunii, precum și pentru a oferi expertiză proiectului în cadrul dialogului politic. Pentru a răspunde acestor două nevoi potențiale, se pot adăuga maxim 20 de zile la propunere.

Activități neeligibile. Următoarele tipuri de activități sunt neeligibile: a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere de lucru, seminare, conferințe, congrese; b) acțiuni care se referă numai sau în principal la burse individuale pentru studii sau cursuri de formare; c) acțiuni de susținere a partidelor politice sau a candidaților la alegeri; d) finanțare retroactivă pentru proiecte deja în curs de implementare sau finalizate; e) proiecte în beneficiul exclusiv al unor persoane sau al unor grupuri restrânse de persoane. De asemenea, nu vor fi finanțate proiecte dăunătoare mediului.

Tipul de sprijin primit. Deși candidații selectați vor putea să-și aplice metodologia, aceștia vor fi pregătiți de People in Need și ALDA în ceea ce privește integrarea unor aspecte cheie de actualitate în conținutul formării, în special în ceea ce privește elaborarea participativă a bugetelor, angajamentul instituțional cu APL și impactul politicilor publice asupra grupurilor vulnerabile. 

Tipuri de costuri. Tipurile de costuri eligibile includ:  Costurile de personal și onorariile experților; costurile de deplasare și de ședere; costurile materialelor consumabile și ale echipamentelor; costurile contractelor de servicii și de furnizare. Costurile neeligibile includ: Costurile cu TVA, Datoriile și cheltuielile de serviciu; Provizioanele pentru pierderi, Datorii sau potențiale obligații viitoare; Achizițiile de terenuri sau clădiri; Pierderile din schimb valutar.

Locație. Activitățile trebuie să fie implementate în Republica Moldova; Distribuția geografică pe raioane va fi stabilită înainte de semnarea acordului de finanțare.

Elemente de valoare adăugată. Integrarea următoarelor obiective în cadrul propunerii va fi considerată ca fiind un element de valoare adăugată și va adăuga relevanță cererii: 

 • Includerea tinerilor în procesele de guvernare locală;
 • Includerea integrării dimensiunii de gen ca abordare pentru a reduce decalajul de inegalitate de gen în ceea ce privește participarea politică și socială și provocările specifice legate de participarea celor mai vulnerabile grupuri, inclusiv a persoanelor cu handicap și a refugiaților;
 • Includerea problemelor  de mediu în conținutul și desfășurarea instruirilor;
 • Promovarea eficientizării instituționale, a transparenței, a deschiderii către colaborare și a acțiunilor comune prin intermediul politicii, procesului și parteneriatului.
 • Implicarea în cadrul proiectului și după ce au fost desfășurate instruiril

  III. Alocări financiare și condiții de subgrantare

Pentru Lotul 1 : Creșterea capacității organizaționale și tehnice a OSC-urilor

 • Suma totală: 54.800 EUR
 • Suma maximă: 27.400 EUR

Pentru Lotul 2: Îmbunătățirea capacităților APL-urilor în asigurarea guvernării participative și în promovarea colaborării cu societatea civilă

 • Suma totală: 55.320 EUR
 • Suma maximă: 27.660 EUR

Se preconizează acordarea a  2 granturi pentru fiecare lot. Potențialii solicitanți pot aplica la ambele loturi, însă, doar o propunere de proiect va fi finanțată în cadrul acestui apel de propuneri.

Bugetul propus ar trebui să fie fără TVA. Costurile legate de TVA nu sunt eligibile în cadrul acestui grant, deoarece proiectul EU4Accountability este scutit de TVA, iar documentația justificativă în acest sens va fi oferită beneficiarilor selectați. Costurile administrative și instituționale nu ar trebui să depășească 30% din bugetul total. Cofinanțarea în numerar a propunerilor depuse este încurajată. Instruirea ar trebui să fie implementată în perioada septembrie - decembrie 2022. După instruire, organizațiile selectate vor fi implicate într-un proces de coaching cu o durată de un an pentru OSC-uri prin sprijin ad-hoc în timpul implementării proiectelor lor. 

Conținutul documentului contractual al proiectului, respectiv planul de implementare și bugetul, va fi negociat cu People in Need și ALDA înainte de semnarea acordului de grant pentru a asigura complementaritatea între cele patru granturi acordate în cadrul acestui apel de propuneri. 

       IV. Criterii de evaluare
Criterii administrative
Toate cererile vor fi supuse unei verificări administrative care va stabili dacă au fost furnizate informațiile solicitate în formularul de cerere online. Cererile vor fi evaluate în funcție de criteriile de conformitate administrativă.

 • Organizația trebuie să fie un ONG înregistrat în Moldova, independentă de administrația locală, regională și centrală, de partide politice și de instituții religioase;
 • Organizația trebuie să fie activă sau să dispună de o rețea solidă de contacte care să poată accesa unele dintre raioanele vizate de proiect: Cimișlia, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești, Florești, Cahul, Comrat/Găgăuzia, Glodeni, Rîșcani și Fălești; și să fie familiarizată cu mediul și realitățile societății civile din Moldova, în special la nivel regional și local;
 • Organizația trebuie să posede cunoștințe și experiență practică în domeniul bugetului public local, al dezvoltării locale, al cooperării între OSC și APL, al implicării societății civile la nivel regional și local etc., precum și experiență în organizarea de exerciții complexe de consolidare a capacităților atât cu societatea civilă, cât și cu funcționarii publici (cel puțin 3 ani de experiență relevantă);
 • Organizația trebuie să furnizeze formularul de cerere și formularul de buget completat. Formularul de buget trebuie să se încadreze în plafonul bugetar aplicabil pentru fiecare lot.
 • Organizația trebuie să fie în măsură să semneze un acord de finanțare cu ALDA sau People in Need;
 • Organizația nu trebuie să fie în stare de faliment sau în curs de lichidare și nici nu trebuie să fie administrată de instanțele de judecată;
 • Organizația nu trebuie să fi primit o opinie de audit negativă, nici din partea propriilor auditori, nici din partea auditorilor donatorilor săi;
 • Organizația trebuie să dispună de politici și/sau practici care să garanteze gestionarea etică a informațiilor personale identificabile;
 • Organizația nu trebuie să fi făcut obiectul unei hotărâri judecătorești pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală.

Criterii tehnice
Cererile vor fi evaluate în funcție de criteriile enumerate mai jos: 

Criterii calitative

Numărul maxim de puncte

Calitatea metodologică a propunerii

20

Relevanța propunerii

20

Sustenabilitatea dezvoltării capacităților 

15

Relevanța activităților pentru ONG-urile beneficiare și administrația locală

10

Capacitatea de a crește gradul de conștientizare privind responsabilitatea socială 

10

Capacitatea de a dezvolta parteneriate durabile cu mai multe părți interesate și pe mai multe niveluri între cetățeni, APL și OSC-uri

10

Valoarea adăugată și aspectele inovatoare ale propunerilor 

5

Raportul cost-eficacitate

5

Impactul asupra mediului 

5

Total

100


      V. Procedura de aplicare
Pachetul de aplicare
Cererea trebuie trimisă prin e-mail și trebuie să includă:

 • Anexa 1: Formularul de cerere completat și semnat corespunzător (OBLIGATORIU)
 • Anexa 2: Propunerea de buget completată corespunzător (OBLIGATORIU)
 • Informații suplimentare considerate relevante (de exemplu, CV-uri ale experților implicați, rapoarte ale unor proiecte similare implementate...) (OPȚIONAL)

Termenul limită și modalitățile de depunere 
Toate aplicațiile în cadrul acestei competiții de granturi trebuie trimise până la data de 8 august 2022 la adresa eu4accountability@epd.eu cu subiectul: 

 • Pentru lotul 1: "Lotul 1 al cererii de finanțare: "dezvoltarea capacităților organizaționale și tehnice a OSC-urilor" - DENUMIREA SOLICITANTULUI"
 • Pentru lotul 2: "Lotul 2 al cererii de finanțare: Îmbunătățirea capacităților APL-urilor în asigurarea guvernării participative și în promovarea colaborării cu societatea civilă
 • " - NUMELE SOLICITANTULUI"

Pentru cei interesați în apel, pe data de 2 august, la ora 14:00, va fi organizată o sesiune informativă în format online. Cei interesați să participe la sesiunea informativă trebuie să se înscrie aici până pe data de 27 iulie. 

Toate întrebările legate de acest apel vor fi trimise prin e-mail la adresa eu4accountability@epd.eu cu subiectul: "Întrebare referitoare la apel: Dezvoltarea capacităților conduse de societatea civilă" cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită.

Calendar orientativ

Deschiderea apelului 

Marți, 19 iulie 2022

Sesiunea informativă online

Marți 2 August, 14:00 Ora Chișinăului

Termenul limită pentru depunerea propunerilor

Luni, 8 august 2022, 23:59, ora Chișinăului

Evaluarea propunerilor

August 2022

Negociere, finalizare și atribuire

Septembrie 2022

Desfășurarea formării

Septembrie 2022 - Decembrie 2022

Sprijin și expertiză ad-hoc 

Ianuarie 2023-Martie 2024

Acest apel de propuneri a fost posibil cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a organizațiilor de implementare a proiectului și nu reflectă în mod necesar opiniile Uniunii Europene.