Programul de Granturi 2020 pentru organizațiile de tineret

Distribuie prietenilor:Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării a lansat Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, care este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

Cine poate aplica

La concurs pot participa organizaţiile de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de tineret cu impact în politica de tineret la nivel naţional cât şi regional.

Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate juridică, să fie organizaţie necomercială în care tinerii constituie 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.

La concurs sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

Priorităţile programului de granturi pentru anul 2020

În acest context, în cadrul Programului Granturi pentru organizațiile de tineret, în anul 2020 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea planului de acţiuni al Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 în baza a patru priorităţi:

Prioritatea I. Participarea tinerilor

Prioritatea II. Servicii pentru tineri

Prioritatea III. Oportunităţi economice pentru tineri

Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret.

 

Prioritatea I. Participarea tinerilor.

Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri:

 1. Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul politicilor de tineret, elaborarea documentelor de planificare strategică în domeniul tineretului (strategii, programe, etc.);
 2. Crearea şi dezvoltarea structurilor de co-management;
 3. Promovarea programelor de mobilitate a tinerilor și a lucrătorilor de tineret;
 4. Realizarea studiilor, cercetărilor în domeniul tineret, dezvoltarea normelor metodologice privind crearea bazelor de date şi a instrumentelor de colectare a datelor, aplicarea unor metode noi de analiză şi cercetare în sectorul de tineret etc.;
 5. Desfăşurarea unor campanii de informare pe diferite tematici, crearea unor platforme de comunicare, stimularea şi susţinerea iniţiativelor tinerilor în domeniul mass-media etc. Realizarea campaniilor de informare vor viza: promovarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, promovarea practicilor pozitive de activism civic şi de voluntariat, importanţa voluntariatului şi mobilizarea voluntarilor, promovarea modului de viaţă sănătos în rândul tinerilor, etc.

Prioritatea II. Serviciile pentru tineri.

Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri:

 1. Desfăşurarea unor campanii de informare pe diferite tematici de sensibilizare a opiniei publice și cu accent pe schimbarea de comportament și cu implicarea activă a tinerilor;
 2. Dezvoltarea mecanismelor de comunicare și relaționare sectorială prin implicarea prestatorilor de servicii pentru tineri în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice ce vizează tinerii;
 3. Desfăşurarea campaniilor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor și extinderea reţelei de tineri educatori „De la egal la egal”;
 4. Realizarea studiilor și cercetărilor privind nivelul de acces și calitatea serviciilor oferite tinerilor;
 5. Realizarea studiilor, cercetărilor privind necesităţile specifice ale serviciilor outreach și dezvoltarea metodologiei de outreach, în special pentru a ajunge la cei mai vulnerabili tineri;
 6. Susţinerea platformelor ce vizează dezvoltarea capacităților tinerilor și implicarea lor în promovarea serviciilor și evaluarea continuă a programelor și activităților Centrelor de Tineret prin instrumente digitale inovative și rețele de socializare, etc.

Prioritatea III. Oportunităţile economice pentru tineri.

Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri:

 1. Desfăşurarea unor campanii de informare privind oportunităţile de antreprenoriat şi cele de angajare în câmpul muncii;
 2. Organizarea forumurilor, taberelor de vară, conferinţelor şi sesiunilor de informarea privind angajarea în câmpul muncii şi/sau iniţierea afacerilor;
 3. Crearea platformelor online de învăţare în domeniul antreprenorial, crearea bazelor de date, mediatizarea online a oportunităţilor de angajare în câmpul muncii, de antreprenoriat şi internship;
 4. Susţinerea platformelor ce vizează dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor precum şi a serviciilor de orientare, consiliere şi calificare privind accesul tinerilor la piaţa muncii, susţinerea antreprenoriatului social etc.

 Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret.

Vor fi finanţate proiectele ce vizează realizarea următoarelor acţiuni şi măsuri: 

 1. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale, serviciilor de auto-finanţare a organizaţiilor de tineret;
 2. Realizarea studiilor și cercetărilor în domeniul sectorului asociativ de tineret;
 3. Dezvoltarea mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret;
 4. Organizarea târgurilor ONG-urilor de tineret la nivel național și regional;
 5. Promovarea şi recunoaşterea lucrului şi lucrătorului de tineret, activităţilor de formare şi instruire a lucrătorilor de tineret;
 6. Promovarea şi recunoaşterea competenţelor obţinute în cadrul educaţiei nonformale etc.

              Tipul activităţilor care pot fi prevăzute în cadrul proiectelor sunt următoarele: campanii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întâlniri oficiale, cursuri de instruire, crearea de site-uri şi de reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi televizate precum şi alte acţiuni similare consacrate sectorului de tineret.

 Criterii de selectare

Toate proiectele înaintate la concurs, care îndeplinesc criteriile de solicitare a finanţării vor fi evaluate de către Comisia de examinare şi selectare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, iar în urma obţinerii unui eventual aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării va încheia un contract de finanţare cu aplicantul, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor (http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109593&lang=ro).

Având în vedere condiţiile de participare cât şi caracterul naţional al Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, proiectele depuse vor fi supuse examinării, dacă presupun organizarea unor acţiuni cu caracter macro care ar avea un impact pozitiv asupra politicilor de tineret.

 La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

 • Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret;
 • Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;
 • Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART;
 • Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
 • Bugetul estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate;
 • Capacitatea de a atrage resurse, altele decât ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
 • Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
 • Consistenţa acţiunilor de promovare;
 • Durabilitatea proiectului;
 • Capacitatea de realizare și experiența organizației. 

Notă: Dacă 2 sau mai multe proiecte depuse de către o singură organizaţie au fost selectate pentru faza finală a concursului, finanţatorul în comun cu aplicantul vor decide asupra finanțării unui singur proiect din cele depuse.                              

Valoarea grantului oferit:

Pentru proiectele care se vor realiza la nivel local/regional, suma minimă acordată poate fi de 70 000,00 lei până la 200 000,00 lei maximum.

Pentru proiectele care se vor realiza la nivel naţional/internațional, suma minimă acordată poate fi de 100 000,00 lei până la 350 000,00 lei maximum.  

Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 10 luni şi trebuie să se încheie în luna decembrie a anului 2020.

        Procesul de aplicare

Dosarul trebuie să includă:

 1. Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1 din regulamentul-cadru;
 2. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2 din regulamentul-cadru;
 3. CV-ul organizației de tineret;
 4. CV-ul coordonatorului de proiect;
 5. Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3 din regulamentul-cadru;
 6. Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului;
 7. Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
 8. Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;
 9. Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi:
 10. Scrisori de intenție din partea terţilor;
 11. Contracte de sponsorizare;
 12. Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
 13. Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
 14. Alte documente considerate relevante.

Notă: Anexele pot fi descărcate din Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor (http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109593&lang=ro).

Dosarul poate fi depus până la data de 31.01.2020, ora 17.00, la sediul Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, cutia poștală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu - Bodoni.

Totodată, dosarul urmează a fi expediat, în mod obligatoriu, și la adresa de e-mail: [email protected]

Pentru detalii: tel. (022) 820-859.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.