Apel de concurs pentru dezvoltarea și pilotarea unui serviciu specializat de intervenție, care să răspundă nevoilor copiilor și tinerilor în risc de sau în conflict cu legea.Apel de concurs pentru dezvoltarea și pilotarea unui serviciu specializat de intervenție, care să răspundă nevoilor copiilor și tinerilor în risc de sau în conflict cu legea.

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

pentru dezvoltarea și pilotarea unui serviciu specializat de intervenție, care să răspundă nevoilor copiilor și tinerilor expuși riscului de a comite infracțiuni sau care se află în conflict cu legea și manifestă tulburări de comportament

 

Titlul proiectului:

PACT în justiție: copii și tineri protejați

Donator

Fundația MEDICOR

Țară:

Republica Moldova

Tip de contract:

Livrarea serviciilor specializate

Durata proiectului:

Mai 2024 – octombrie 2026

 

CONTEXTUL ORGANIZĂRII

Lucrând în Moldova din 2004, Fundația „Terre des hommes Moldova” (Tdh Moldova) se dedică asigurării respectării drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova. Prin proiectele sale, Tdh Moldova urmărește prevenirea și răspunsul durabil la violența, neglijarea și exploatarea împotriva copiilor la nivel comunitar, raional și național. Tdh Moldova operează geografic în toată țara. În prezent, activitatea Tdh în Moldova este construită pe trei axe complementare – sistemul de protecție a copilului, copii afectați de migrație și justiția prietenoasă copilului, urmărind să dezvolte sinergii între acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes.

CONTEXTUL PROIECTULUI

Accesul la protecție și justiție este un drept al fiecărui copil atât în țara în care se află, cât și în țara în care a migrat sau s-a refugiat singur ori împreună cu familia / reprezentantul legal. Dacă nu sunt sprijiniți în mod adecvat, atât copiii, cât și familiile lor, riscă să aibă oportunități limitate de a interacționa unii cu alții și riscul să creeze tensiuni sociale și conflicte în cadrul comunităților. În plus, copiii și tinerii care sunt expuși riscului de a comite infracțiuni sau se află în conflict cu legea au acces mai redus la servicii specializate de intervenție și pot fi supuși riscului de a comite infracțiuni noi.

Sistemul de protecție a copiilor trebuie să răspundă și nevoilor copiilor în conflict cu legea și care manifestă tulburări de comportament. O abordare integrată ar trebui să ia în considerare atât dimensiunea de gen, precum și contextele familiale și sociale care pot conduce la comiterea infracțiunilor. Pentru a implementa această abordare, este necesară colaborarea între instituțiile existente, precum și crearea unor servicii adaptate nevoilor specifice, în special pentru a oferi protecție copiilor aflați în conflict cu legea și a preveni riscurile de a comite infracțiuni de către copii.

SUMARUL PROIECTULUI

Proiectul își propune să susțină sistemul de justiție și sistemul de protecție a copilului privind îmbunătățirea protecției copiilor aflați în conflict cu legea, cu un accent special pe copiii în conflict cu legea ce nu au atins vârsta răspunderii penale din Republica Moldova, prin:

 • colectarea și analiza datelor privind situația actuală a copiilor aflați în contact cu legea, cu un accent special pe copiii sub vârsta răspunderii penale, pentru a înțelege mai bine nevoile și provocările acestora.
 • consolidarea competențelor echipelor multidisciplinare pentru  asigurarea respectării drepturilor copiilor care intră în contact cu sistemul de justiție, cu accent  pe copiii în conflict cu legea, promovarea unei abordări sistematice pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și a comportamentelor delincvente la nivel comunitar, având în vedere conexiunile complexe dintre factorii sociali, economici și culturali.
 • dezvoltarea și pilotarea unui serviciu inovator de protecție a copiilor aflați în conflict cu legea, și care manifestă tulburări ce comportament cu scopul de a identifica soluții eficiente și individualizate în sprijinul reintegrării lor sociale și evitării comiterii repetate a faptelor ilegale.

OBIECTIVELE CONTRACTULUI

Tdh Moldova este în căutarea unei instituții/organizații care va dezvolta și va pilota un serviciu specializat de protecție a copiilor și tinerilor,  expuși riscului de a comite infracțiuni sau se află în conflict cu legea și manifestă tulburări de comportament.  

RESPONSABILITATILE INSTITUȚIEI/ORGANIZATIEI

 • Dezvoltarea conceptului serviciului în mod participativ împreună cu copiii, părinții, instituții partenere, societatea civilă - definirea misiunii, viziunii și valorilor serviciului; stabilirea obiectivelor specifice ale serviciului și a strategiei de implementare.
 • Elaborarea regulamentului de funcționare a serviciului - elaborarea regulilor și procedurilor interne ale serviciului conform legislației; asigurarea respectării standardelor etice și deontologice în relația cu beneficiarii.
 • Elaborarea standardelor minime de calitate pentru serviciu și proceduri de evaluare a calității; implementarea mecanismelor de monitorizare și raportare a conformității cu standarde elaborate.
 • Elaborarea fișelor de post pentru personalul implicat, inclusiv descrierea detaliată a responsabilităților și a competențelor necesare.
 • Dezvoltarea și implementarea politicilor interne de garantare a siguranței pentru copiii beneficiari ai serviciului, incluzând proceduri de raportare și intervenție în cazuri de abuz sau neglijare.
 • Selectarea și implementarea programelor care să răspundă nevoilor copiilor și tinerilor expuși riscului de a comite infracțiuni sau se află în conflict cu legea și care manifestă tulburări de comportament.
 • Planificarea și furnizarea de instruire pentru personalul implicat în serviciu, asigurând actualizarea continuă a cunoștințelor și abilităților acestora.
 • Asigurarea unei abordări personalizate și integrate pentru cel puțin 15 copii și familiilor în cadrul programului pilot.
 • Evaluarea serviciului pilotat din perspectiva eficienței serviciului asupra copilului, cât și a eficienței financiare.
 • Utilizarea diverselor canale de comunicare pentru creșterea vizibilității și atragerea de fonduri sau resurse suplimentare și integrarea serviciului în cadrul instituției.
 • colaborarea cu echipa Tdh Moldova și oferirea documentelor și rapoartelor necesare pentru monitorizarea și evaluarea activităților serviciului.

Planul de lucru și termenii de executare (mai 2024 – octombrie 2026)

Activități

Termen

Livrabile

Elaborarea conceptului cadru pentru dezvoltarea serviciului (elaborarea conceptului serviciului, regulamentului de funcționare a serviciului, standardelor minime de calitate și a procedurilor de evaluare, fișelor de post, politicilor interne pentru protecția copilului, cadrul de colaborare și coordonare, strategie de comunicare, plan de monitorizare și evaluare, instruirea personalului).

Iunie-decembrie 2024

·        conceptul serviciului;

·        regulamentul de funcționare;

·        standarde minime de calitate;

·        proceduri de evaluare și monitorizare a intervenției;

·        fișe de post;

·        politica de protecție a copilului;

·        cadru de colaborare și coordonare;

·        plan de monitorizare și evaluare;

·        plan de instruire.

Selectarea și implementarea programelor ce răspund nevoilor copiilor și tinerilor.

Iunie 2024 – decembrie 2025

Programe dezvoltate

Oferirea serviciilor pentru cel puțin 15 copii și familiile acestora.

septembrie 2024 – decembrie 2025

Dosarele copiilor

Monitorizarea funcționării serviciului specializat și evaluarea rezultatelor pilotării acestuia.

pe parcursul contractării

Feedback-ul copiilor, părinților, partenerilor, analiza programului (cost-eficiență)

Colaborarea cu echipa Tdh Moldova.

pe parcursul contractării

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

 • Instituția/organizația candidată este legal constituită și operează conform legislației în vigoare și are autorizare de oferire a serviciilor specializate pentru copii care manifestă tulburări de comportament.
 • Instituția are experiență în furnizarea de servicii pentru copii cu tulburări de comportament.
 • Instituția/organizația dispune de personal calificat în domeniile psihologiei, asistenței sociale, educației, sănătății mintale sau altor domenii relevante pentru intervenția la nivelul comportamentului și dezvoltării copilului.
 • Instituția/organizația are capacitatea să implementeze și să gestioneze programe complexe și integrate pentru copii și familiile lor, să adopte o abordare centrată pe nevoile și drepturile copilului, asigurând respectarea demnității și participarea activă a copilului/tânărului în procesul de intervenție.
 • Instituția/organizația are resurse umane, materiale și poate oferi contribuție financiară proprie pentru a asigura furnizarea eficientă a serviciilor conform termenilor de referință.
 • Instituția/organizația are experiență de colaborare cu alte organizații implicate în protecția copilului, inclusiv cu autoritățile locale și cu comunitatea.
 • Instituția/organizația acceptă să se angajeze în asigurarea durabilă și calitativă a serviciilor și să propună îmbunătățiri continue în funcție de nevoile și feedback-ul beneficiarilor și al altor părți interesate.
 • Instituția/organizația are capacitate de a asigura durabilitatea serviciului după finalizarea proiectului.

Instituțiile/organizațiile interesate și care întrunesc condițiile specificate, sunt invitate să expedieze:

 • actul de înregistrare și funcționare a instituției/organizației (certificat de înregistrare a instituției ca persoană juridică, statut al organizației, certificat de atestare fiscală și a altor obligații legale);
 • documente ce confirmă experiența instituției (lista cu programele și serviciile furnizate de instituție,   referințe de la organizații partenere, clienți sau alte părți interesate care atestă experiența și expertiza instituției în domeniul serviciilor pentru copii cu tulburări de comportament);
 • autorizații speciale sau acreditări în domeniul prestării serviciilor psihologice, sănătate mintală, socială, etc.;
 • CV-uri ale personalului cheie ai instituției/organizației, cu mențiuni despre experiență, calificări și formare relevantă domeniului;
 • orice alte documente sau materiale care atestă competențele, resursele și capacitatea instituției de a furniza serviciile solicitate conform termenilor de referință.
 • oferta tehnică și financiară estimativă pentru prestarea serviciului timp de 12 luni.

Dosarele de concurs vor fi expediate la adresa de e-mail: mda.office@tdh.org, până la data de 10.06.2024, cu mențiunea „Dezvoltarea și implementarea unui program / serviciu specializat de protecție” numele și prenumele instituției. Se vor lua în considerare doar dosarele complete și depuse în termen.

*Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Fundația „Terre des hommes Moldova” oferă oportunități egale pentru toate persoanele și instituțiile calificate, indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen.

Politica de protecție a copiilor

Procedura de recrutare a Fundației „Terre des hommes Moldova” se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților noastre, precum și în afara organizației. Fundația „Terre des hommes Moldova” are o politică de protecție a copilului, iar candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, candidatul/a selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.