Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

Concurs de materiale jurnalistice (articole și video) în cadrul campaniei naționale, prilejuite Zilei Mondiale de Combatere SIDA – 1 decembrieAsociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” organizează un concurs de materiale jurnalistice (articole și video) în cadrul campaniei naționale, prilejuite Zilei Mondiale de Combatere SIDA – 1 decembrie.

Temele concursului:

HIV și comunitatea

La această categorie vor fi scrise istorii din viața persoanelor care trăiesc cu HIV sau a persoanelor din grupurile de risc (persoane care consumă droguri, bărbați care fac sex cu bărbați, lucrători/lucrătoare sexuale), redate prin prisma:

  • modului în care statutul lor HIV sau apartenența lor la un grup vulnerabil le afectează viața;
  • cine și ce rol a jucat în diferite etape ale vieții lor, de ce sprijin au avut nevoie și dacă l-au primit;
  • ce schimbări au avut loc în domeniul HIV în ultimii 15 ani (legislație, opinie publică, asistență medicală, asistență socială etc.) și modul în care aceseta le afectează viața personală.

HIV și societatea

În materialele la această temă este necesar să se afișeze dinamica eficacității răspunsului la HIV în ultimii 15-20 de ani, conform indicatorilor cheie.

Materialele trebuie să fie elaborate în formatul de materiale analitice sau în stilul „soluțiilor jurnalistice”, care să reflecte principalele succese, lacune/omisiuni/necesități, precum și principalele sarcini, care necesită soluții, pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească pentru a pune capăt epidemiei HIV. 

Organizatorii pot oferi asistență în accesarea surselor de informații, inclusiv și în contextul istoriilor personale.

Volumul materialelor:

Articole - 1600 de cuvinte, Times New Roman, dimensiunea fontului 12

Video - minim 3 minute

La concurs pot participa:

✅Jurnaliști din presa scrisă (print, online);

✅Jurnaliști TV;

Concursul este deschis și pentru jurnaliștii din Transnistria.

Materialele pot fi în limbile română sau rusă.

Premiile

Premiile în categoria „HIV și comunitatea”

Cele mai bune articole

Primul loc - 300 euro;

Al doilea loc - 200 euro;

Al treilea loc - 100 euro;

Cele mai bune materiale video

Primul loc - 300 euro;

Al doilea loc - 200 euro;

Al treilea loc - 100 euro;

IMPORTANT: Organizatorii își rezervă dreptul de a nu acorda anumite locuri, dacă niciunul din materiale nu îndeplinește criteriile de selectare declarate.

 

Criteriile de selectare a câștigătorilor la tema „HIV și comunitatea”:

✅înțelegerea temei;

✅abordare multilaterală în dezvăluirea subiectului;

✅acuratețea datelor prezentate în material, dacă acestea există;

✅capacitatea de a dezvălui caracterul protagoniștilor prin text/video;

✅capacitatea de a stimula empatie prin text/video;

✅respectarea deontologiei jurnalistice;

✅abordări creative;

✅respectarea parametrilor tehnici de calitate.

 

Criteriile de selectare a câștigătorilor la tema „HIV și societatea”:

✅înțelegerea temei;

✅cercetare multiaspectuală și acoperirea;

✅actualitatea datelor și relevanța lor;

✅folosirea opiniei experților;

✅respectarea deontologiei jurnalistice;

✅abordări creative;

✅respectarea parametrilor tehnici de calitate.

Durata concursului: 4 noiembrie – 9 decembrie

Dosarul de participare la consurs va include versiuni scanate ale articolelor
sau link-uri ale materialelor publicate online sau difuzate, însoțite de o scurtă descriere a acestora.

Dosarul va fi expediat la adresa media@initiativapozitiva.md până pe data limită de 9 decembrie 2020, ora 23:59. Solicitările depuse după expirarea termenului, nu vor fi analizate.

Pentru întrebări și/sau consultări, contactați „Inițiativa Pozitivă”. Persoana de contact: Diana Guja/d.guja@initiativapozitiva.md

 

*****

Общественная Ассоциация «Позитивная Инициатива» проводит конкурс журналистских материалов (статей и видео) приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом – 01 декабря 2020.

Темы конкурса:

ВИЧ и сообщество

В данной теме необходимо осветить истории из жизни людей, живущих с ВИЧ, либо людей из групп риска (люди употребляющие наркотики, мужчины, практикующие секс с мужчинами, секс работницы/работники), рассказанные через призму:

  • как их ВИЧ статус, либо причастность к ключевой уязвимой группе влияет на их жизни;
  • кто и какую роль сыграл на различных этапах их жизни, в какой поддержки они нуждались и получили ли они её;
  • какие изменения в последние 15 лет на их взгляд происходят в сфере ВИЧ (законодательство, общественное мнение, здравоохранение, социальная поддержка и т.д.) и как это отражается на их личную жизнь.

ВИЧ и общество

В данной теме необходимо отобразить динамику эффективности ответных мер на ВИЧ за последние 15-20 лет по основным показателям.

Материалы должны быть в формате аналитических материалов или в стиле «журналистиких решений», которые будут отображать основные успехи, пробелы/упущения/потребности, а также основные задачи, требующие решения, которые должна предпринять Республика Молдова, чтобы положить конец эпидемии ВИЧ.

Организаторы могут оказать помощь в доступе к источникам информации, в том числе и в контексте личных историй.

 

Объем материалов:

Статьи - 1600 слов, Times New Roman, размер шрифта 12

Видео - минимум 3 минуты

 

В конкурсе могут участвовать:

✅ журналисты из печатных СМИ (печатные, онлайн);

✅ тележурналисты.

В конкурсе также могут принять участие журналисты из Приднестровья.

Материалы могут быть на румынском или русском языке.

Премии

 

Премии в категории «ВИЧ и сообщество»

Лучшие статьи

Первое место - 300 евро;

Второе место - 200 евро;

Третье место - 100 евро;

Лучшие видео материалы

Первое место - 300 евро;

Второе место - 200 евро;

Третье место - 100 евро;

 

Премии в категории «ВИЧ и общество»

Лучшие статьи

Первое место - 300 евро;

Второе место - 200 евро;

Третье место - 100 евро;

Лучшие видео материалы

Первое место - 300 евро;

Второе место - 200 евро;

Третье место - 100 евро;

ВАЖНО: Организаторы оставляют за собой право не присуждать определенные места, если ни один из материалов не соответствует заявленным критериям отбора.

 

Критерии отбора победителей по теме «ВИЧ и сообщество»:

✅понимание темы;

✅многосторонний подход в раскрытии темы;

✅точность данных приведённых в материале, если такие имеются;

✅способность раскрыть характер героев через текст/видео;

✅способность вызвать эмпатию через текст/видео;

✅соблюдение журналистской этики;

✅креативные подходы;

✅соблюдение технических параметров качества.

 

Критерии отбора победителей по теме «ВИЧ и общество»:

✅понимание темы;

✅многоаспектное исследование и охват;

✅актуальность и релевантность данных;

✅использование мнений экспертов;

✅соблюдение журналистской этики;

✅креативные подходы;

✅соблюдение технических параметров качества.

 

Продолжительность конкурса: 4 ноября - 9 декабря

Принимаются только материалы, которые были сделаны и опубликованы во время конкурса (с момента объявления конкурса).

В конкурсной заявке должны содержаться отсканированные версии работ или ссылки на опубликованные или транслированные материалы, а также краткое описание продукта.

Заявка будет отправлена в электронном виде по адресу media@initiativapozitiva.md до 9 декабря 2020 года, время: 23:59. Заявки, поданные после указанного срока, рассматриваться не будут.

По вопросам и предварительной консультации обращайтесь в О.А. «Позитивная Инициатива». Ответственное лицо - Диана Гужа - d.guja@initiativapozitiva.md.

   
   

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan