Concurs pentru selectarea candidaților la funcția de Director general al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancarLogo

În conformitate cu art. 18 alin (5) din Legea nr. 160 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci, Consiliul de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar anunță concursul de selectare a candidaților la funcția de Director general al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDSB).

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ următoarelor cerințe:

    a) deține cetățenia şi este rezident al Republicii Moldova;

    b) are o bună reputație. Se consideră că nu are o bună reputație persoana care are antecedente penale, inclusiv stinse, persoana care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și/sau persoana în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

    c) are o vechime în muncă de cel puțin 7 ani în domeniul economic, financiar, bancar sau juridic;

    d) nu a fost, pe parcursul ultimilor 10 ani înainte de a fi propus pentru funcție, membru al organului de conducere sau beneficiarul efectiv a mai mult de 1% din capitalul social al unei bănci supuse ulterior lichidării sau oricăror acțiuni de rezoluție, administrării provizorii, procedurii falimentului sau altor proceduri de insolvabilitate.

Restricția prevăzută la lit. d) de mai sus, nu se aplică dacă persoana respectivă:

  • a fost numită în funcție în bancă de către Banca Națională în calitate de administrator provizoriu sau pentru a pune în aplicare orice altă măsură menită să soluționeze problemele instituției; sau
  • a fost considerată de către Banca Națională ca nefiind responsabilă de evenimentele care au condus la lichidare, la impunerea acțiunilor de rezoluție, la administrarea provizorie, la faliment sau la o altă procedură de insolvabilitate.

Alte criterii de evaluare a dosarelor și a candidaților:

   a) nivelul de cunoaștere al limbii române, al limbii engleze;

   b) deținerea studiilor în domeniul economic sau juridic (licență, master, doctorat);

   c) deținerea anterioara a funcției de manager (cel puțin 5 ani);

   d) participarea în cadrul diverselor cursuri de perfecționare profesionala (domeniul financiar-bancar, juridic, management);

   e) deținerea experienței în gestiunea proiectelor informaționale și/sau implementarea diverselor proiecte;

   f) neîmplinirea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

Candidații la funcția de Director general al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, urmează să depună următoarele acte:

   1. scrisoarea de motivare și viziunea privind rolul FGDSB și contribuția potențială a candidatului la dezvoltarea FGDSB;

   2. curriculum vitae (CV);

   3. copia buletinului de identitate;

   4. copia diplomei (diplomelor) de studii și a certificatelor de perfecționare;

   5. referințe profesionale (cel puțin două);

   6. cazierul judiciar;

   7. după caz, certificatul care atestă cunoașterea limbii engleze.

Candidații vor depune actele în formă de document electronic, la adresa electronică: consiliu@fgdsb.md, până la data de 20 iulie 2024.

Selectarea în mod transparent și echitabil a celui mai potrivit candidat pentru a fi desemnat în funcția de Director general al FGDSB se va realiza în conformitate cu Procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea Directorului general al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.