ADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal / Specialistă principală în Secția dezvoltare și cooperare externăADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal / Specialistă principală în Secția dezvoltare și cooperare externă

Instituția Publică „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal / Specialistă principală în Secția dezvoltare și cooperare externă 

(cod ocupație 242226)

 1. Instituția Publică „AGENȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA AGRICULTURII” (Agenția), sediul juridic mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD – 2023. email: domnina.calancea@adma.gov.mdoffice@adma.gov.md .

 2. Specialistul principal / Specialista principală în cadrul Secției dezvoltare și cooperare externă realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul accesării și implementării finanțărilor sub formă de proiecte acordate organizaţii internaţionale/ naţionale finanţatoare, inclusiv prin asigurarea comunicării scrise, verbale, ședințe, expoziții, achiziții naționale și internaționale de tehnică agricolă și echipamente conform Statutului Agenției aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2020, care aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate și dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare.

 3. Specialistul principal / Specialista principală în cadrul Secției dezvoltare și cooperare externă îndeplinește următoarele sarcini:
 • Identifică și organizează întâlniri bilaterale, multilaterale cu organizațiile internaționale / naționale potențiale finanțatoare;
 • Dezvoltă dialogul cu potențiali cu potențialii finanțatori și elaborează propunerile de finanțare;
 • Elaborează și negociază conținutul proiectului de finanțare cu organizația internațională / națională;
 • Ține lucrările de secretariat în vederea implementării proiectelor de finanțare cu organizațiile internaționale / naționale;
 • Elaborează rapoartele privind evaluarea implementării proiectelor;
 • Realizează procedurile de licitație, achiziție în vederea implementării proiectelor de finanțare;
 • Ține corespondența cu organizațiile internaționale / naționale;
 • Participă la procesul de negociere a acordurilor, programelor și planurilor bilaterale cu partenerii externi și asigură implementarea în termen a angajamentelor asumate;
 • Elaborează modificări ale Manualelor operaționale/ Regulamentelor Agenției aplicabile programelor de finanțare;
 • Consultă Agenția la aplicarea procedurilor regulatorii ale internaționale / naționale finanțatoare;
 • Elaborează aplicații, formulare-standard în vederea implementării proiectelor de finanțare cu organizațiile internaționale / naționale conform solicitărilor acestora.
 1. Cerințe minime obligatorii față de candidat:
 • Deține cetățenia Republicii Moldova sau deține dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Deține studii superioare în domeniul relațiilor internaționale / juridic/ economic/ administrare publică/ marketing. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
 • Deține experiență profesională (vechime în muncă) dovedită de cel puțin 2 ani în domeniul relațiilor internaționale/ juridic/ economic/ administrare publică/ marketing, dobândită după obținerea diplomei de licență;
 • Deține experiență (dovedită) de participare/ angajare/ consultanță în cadrul unor proiecte/ programe de dezvoltare internaționale, de cel puțin 1 an;
 • Dispune de abilități avansate de utilizare a computerului;
 • Deține competențe lingvistice: cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii engleze (intermediar avansat) B2;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Alte cerințe: cunoștințe temeinice în domeniul tehno-redactării documentelor oficiale, abilități bune de comunicare și argumentare, de analiză și sinteză, de elaborare a documentelor oficiale;
 • Pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrității instituționale. 
 1. Tip de angajare: perioadă nedeterminată.

 2. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • Cererea de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante conform modelului (link);
 • Curriculumul vitae (CV);
 • Copia buletinului de identitate: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională: copia carnetului de muncă (după caz) și certificatul/ certificatele cu privire la munca în cadrul unităților precedente, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcţia, durata muncii;
 • Declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Modalitatea de depunere a documentelor: Candidaţii depun documentele personal/ prin poștă la adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD-2023 sau e-mail la adresa office@adma.gov.md/ cristina.hristoforov@adma.gov.md . Actele depuse prin email vor fi semnate electronic corespunzător Legii nr. 124/ 2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere. Dosarul de participare la concurs, împreună cu documentele de suport indicate mai sus, trebuie semnate  și transmise până la data de 24 mai 2024 ora 17:00.