ADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de jurisconsult / jurisconsultă în Secția juridică și resurse umane ADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de jurisconsult / jurisconsultă în Secția juridică și resurse umane 

Instituția Publică „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de jurisconsult / jurisconsultă în Secția juridică și resurse umane 

(cod ocupație 261918)

 1. Instituția Publică „AGENȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA AGRICULTURII” (Agenția) cu sediul juridic mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD – 2023.
 2. Jurisconsultul/jurisconsulta Secției juridice și resurse umane realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul juridic, în baza abilităţilor de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul juridic, inclusiv în domeniul insolvabilității.
 3. Jurisconsultul/jurisconsulta Secției juridice și resurse umane îndeplinește următoarele sarcini:
 • Reprezintă interesele Agenției în instanța de fond, apel și recurs pe cauze judiciare inclusiv în procedură de insolvabilitate și alte litigii;
 • Perfectează și depune în instanța de judecată actele procesuale necesare reprezentării intereselor Agenției în procedură de insolvabilitate și alte litigii;
 • Reprezintă interesele Agenției în cadrul adunării creditorilor și în ședințele comitetului creditorilor;
 • Soluționează sarcini delegate de către conducerea Agenției.
 1. Cerințe minime obligatorii față de candidat:
 • Deține cetățenia Republicii Moldova sau deține dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Deține studii superioare de licență în domeniul juridic;
 • Deține experiență profesională (vechime în muncă) dovedită de cel puțin 3 ani în domeniul juridic dobândită după obținerea diplomei de licență;
 • Dispune de abilități avansate de utilizare a computerului;
 • Deține competențe lingvistice: cunoașterea limbii române;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Alte cerințe: cunoștințe temeinice în domeniul tehno-redactării documentelor oficiale, abilități bune de comunicare și argumentare, de analiză și sinteză, de elaborare a documentelor oficiale;
 • Pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrității instituționale. 
 1. Tip de angajare: perioadă nedeterminată.
 2. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • Cererea de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante conform modelului (link);
 • Curriculumul vitae (CV);
 • Copia buletinului de identitate: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională: copia carnetului de muncă (după caz) și certificatul/ certificatele cu privire la munca în cadrul unităților precedente, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcţia, durata muncii;
 • Declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Modalitatea de depunere a documentelor: Candidaţii depun documentele personal/ prin poștă la adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD-2023 sau e-mail la adresa domnina.calancea@adma.gov.md. Actele depuse prin email vor fi semnate electronic corespunzător Legii nr. 124/ 2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere. Dosarul de participare la concurs, împreună cu documentele de suport indicate mai sus, trebuie semnate  și transmise până la data de 12 aprilie 2024, ora 17:00.

FacebookTwitterLinkedInTelegramPrintFriendlyPartajează