Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de Consultant principal în cadrul Reprezentanței BălțiOficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de Consultant principal în cadrul Reprezentanței Bălți

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la asigurarea exercitării atribuţiilor Avocatului Poporului şi ale Avocatului Poporului pentru drepturile copilului în teritoriul gestionat

Sarcinile de bază:

 1. Realizarea procesului de monitorizare a respectării drepturilor și libertăților omului în circumscripția teritorială a Reprezentanței Bălți, conform priorităților anuale stabilite de OAP;
 2. Examinarea și investigarea cererilor repartizate și a sesizărilor din oficiu, conform procedurii standardizate;
 3. Monitorizarea respectării drepturilor şi libertăţilor omului, conform planului de activitate al Reprezentanței Bălți
 4. Evidența datelor și analiza sistemică a cazurilor examinate/investigate
 5. Realizarea activităţilor de promovare a drepturilor şi libertăţilor omului, precum și a Oficiului Avocatului Poporului în teritoriu.

Salarizare:  conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2109, clasa inițială de salarizare 75, coeficientul 4,70 – salariul de bază 11750,0 lei (se adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime, sporuri pentru performanțe profesionale, premii unice ).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

Locul de muncă: or. Bălți.

 1. Cerințe generale și specifice față de candidați

 2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă - studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul drept;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.2. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și ale fișei postului:

 • Experiență profesională, minimum 1,5 an în domeniu;

Cunoștințe:

 • standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • o limbă de circulație internațională (nivelul B1).

Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158/2008;

2. Legea integrității nr.82/2017;

3. Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014;

4. Codul administrativ al Republicii Moldova;

5. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

6. Convenția Internațională nr.52/1989 privind drepturile copilului;

7. Convenția nr.320/2007 privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Surse de informare:

1. www.legis.md  (Cadrul normativ al Republicii Moldova);

2. www.echr.coe.int  (Ghiduri tematice și jurisprudența CtEDO privind aplicarea Convenției pentru

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale);

3. https://digitallibrary.un.org   ( i. Practica aplicării Convenției Internaționale privind drepturile copilului; ii. Practica aplicării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități; În special, Comentariile generale ale Comitetelor de profil ale ONU).

 

4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:

11 martie 2024

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3

Date de contact: 022 23 48 00, 060002646

e-mail:  eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

Formularul de participare (pe pagina oficială a autorității: www.ombudsman.md )

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere, poate fi descărcat aici:  http://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/informatii-suplimentare/  ,în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.