Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de consultant/ă, Direcția Drepturile CopiluluiOficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de consultant/ă, Direcția Drepturile Copilului

Scopul general al funcţiei:

Contribuire la asigurarea exercitării atribuțiilor legale ale Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, prin asistarea acestuia în procesul de monitorizare a implementării la nivel național a prevederilor  Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și promovarea acesteia.

Sarcinile de bază:

1.         Participarea la realizarea activităților de promovare a Convenției ONU cu privire la   drepturile copilului și a drepturilor consacrate de aceasta, conform planului de acţiuni al Direcției;

2.         Acordarea protecției și asistenței copilului aflat în dificultate sau în situație de risc;

3.         Oferirea consultanţei copiilor aflați în dificultate sau în situaţii de risc prin intermediul Liniei Fierbinţi „Telefonul Copilului”;

4.         Acumularea, sistematizarea, generalizarea și analiza datelor statistice potrivit matricei indicatorilor de monitorizare și evaluare a nivelului de realizare a drepturilor copilului;

5.         Elaborarea notelor informative, rapoartelor analitice și rapoartelor statistice trimestriale, semestriale și anuale potrivit domeniului de competență.

Salarizare:  conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2167, clasa inițială de salarizare 65, coeficientul 3,81–salariul de bază 7240,0 lei (se adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime, sporuri pentru performanțe profesionale, premii unice, creșteri anuale ale valorii de referință respectiv și a salariului de bază).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare. 

2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă - studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul pedagogiei, psihologiei, asistenței sociale, științelor sociale sau alte domenii relevante;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cunoștințe:

 • legislația în vigoare;
 • standardele internaționale și regionale în domeniul drepturilor copilului, în special a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului;
 • psihologia copilului, metode de comunicare cu copilul;
 • sistemul internațional și regional de protecție  a drepturilor omului;
 • cunoștințe privind abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • o limbă de circulație internațională la nivelul B1.

 Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

 Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul autorității publice

 • Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

Convenția Internațională privind drepturile copilului

Codul familiei RM

Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului

Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți

Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie

Surse de informare:

1. www.legis.md  (cadrul normativ al Republicii Moldova);

2. www.ombudsman.md  (pagina-web a Oficiului Avocatului Poporului).

3. https://www.unicef.org/moldova/ 

 4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate: 10 decembrie 2023

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3; Date de contact: 022 23 48 00, 060002646; e-mail:  eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos:

https://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/

https://cariere.gov.md/ro/job/consultantconsultanta/22354