Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de consultant/ă superior/ă, Direcţia promovarea drepturilor omului şi comunicareOficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de consultant/ă superior/ă, Direcţia promovarea drepturilor omului şi comunicare

Scopul general al funcţiei:

Organizarea, monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităților de promovare a drepturilor și libertăților omului

Sarcinile de bază:

1.         Realizarea activităților de promovare a drepturilor şi libertăţilor omului/drepturilor copilului, în conformitate cu planul de acţiuni al OAP;

2.         Elaborarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind activitățile de promovare a drepturilor şi libertăţilor omului/drepturilor copilului organizate, inclusiv pe domenii concrete;

3.         Elaborarea materialelor informative pentru editare de către OAP;

4.         Organizarea publicării/republicării materialelor informative;

5.         Asigurarea cooperării cu autorităţile publice/organizațiile societății civile care practică activitate de apărare și promovare a drepturilor omului.

Salarizare:  conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2141, clasa inițială de salarizare 70, coeficientul 4,23–salariul de bază 8040,0 lei (se adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime, sporuri pentru performanțe profesionale, premii unice ).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

 1. Cerințe generale și specifice față de candidați

 

2. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă - studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul pedagogiei, relațiilor cu publicul, jurnalismului, comunicării publice;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.1. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și ale fișei postului:

Experiență profesională - minimum 1 an în domeniu

Cunoștințe:

 • standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • o limbă de circulație internațională (nivelul B2).

Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate: 10  decembrie 2023

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3; Date de contact: 022 23 48 00, 060002646; e-mail:  eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora

 Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

 Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul autorității publice

- Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

- Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr.

164/2015

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

 • Rezoluția ONU cu privire la Instituțiile Naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului,

(Principiile de la Paris)

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului
 • Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare
 • Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială

Surse de informare:

1. www.legis.md  (cadrul normativ al Republicii Moldova);

2. www.ombudsman.md  (pagina-web a Oficiului Avocatului Poporului).

3. www.hudoc.echr.coe.int/eng 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos:

https://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/

https://cariere.gov.md/ro/job/consultant-superior/22355