Extended deadline: School of Journalism from Moldova: call for proposals for the development and piloting of a new course on `Mastering the Mic` for journalists and journalism students 

SJMThe Moldova School of Journalism is calling for proposals for the development and piloting of a new course on `Mastering the Mic` for journalists and journalism students.

The Moldova School of Journalism (SJM) aims to launch a comprehensive training program in the near future, focusing on developing and improving speaking skills for radio, television and online journalists,, journalism students, and MSJ’s graduates . The course aims to enhance the participants' ability to communicate effectively and engagingly in front of a listening audience.

In this context, the SJM is seeking for proposals from qualified individuals for the development of a course concept and course guide for the Mastering the Mic course. The trainer will define the course structure, topics, approach, learning outcomes and teaching methodology. It is important to note that the preferred teaching-learning method at the SJM is learning by doing, with an emphasis on immediate implementation of theory in practice.

Similarly, the course offering will also include a module that aims to equip participants with the skills and knowledge required to successfully conceptualize, create, and host engaging radio shows.

 

Duties and responsibilities :

 

 • Course concept and structure: Develop a comprehensive concept for the course, specifying the purpose, learning objectives and target audience, approach, optimal duration and structure of the course (e.g. modules, practice exercises, assessments, etc.), with a description of the expected learning outcomes for participants upon completion of the course.
 • Themes and content: Identify and define the main topics proposed to be covered in the course,ensuring the relevance and topicality of the content, adapted to the needs of the beneficiaries. Course topics may include, but are not limited to, script writing, interview techniques, storytelling, ethical issues.
 • Methodology: Describe the teaching method, including strategies for engaging participants in the course, interactive sessions, case studies, group activities, and the use of any technologies or tools to be used during the course.
 • Evaluation and feedback: Propose evaluation methods that will measure participants' understanding and application of the course material. Describe how participants' progress will be assessed and suggest ways to provide constructive feedback.

Deliverables

 • Course concept, specifying learning objectives, course structure and proposed approach, teaching and assessment methods;
 • A guide for beneficiaries describing the course topics/modules, concepts, working principles, etc., as well as a list of resources, references and recommended materials for participants;

Beneficiaries of the course

 • Journalism students who want to develop their communication skills on the microphone;
 • Radio, TV and online journalists interested in mastering the art of using the mic or improving their performance as radio hosts.

Calendar

 • The course author must complete the development of the course concept and guide no later than December 15, 2023.

Qualifications

 • Considerable experience in journalism ;
 • Experience in training adults;
 • Excellent communicative skills and ability to convey complex concepts in a clear and engaging manner;
 • Knowledge of modern audio production techniques, radio and/or TV broadcasting and industry trends.

Budget

 • Interested trainers are invited to provide a budget proposal (taxable amount (gross) in Euro) for the development of the course concept and course guide/support.

Eligibility: only experts from different countries, except the Republic of Moldova.

 

Submission of offers

Interested experts should send the following documents until September 18, 2023, at 18:00, to info@scoaladejurnalism.md, with the title Course on Mastering the Mic:

1. concept note on course development;

2. description of relevant qualifications and experience (CV);

3. detailed budget requested.

Contact information

For questions or explanations, please contact the Director of the Moldova School of Journalism, Maia Metaxa, on maia.metaxa@sjm.md or +373 69269956.

The Moldova School of Journalism is a non-profit organization in the Republic of Moldova and is oriented towards media training. The SJM was registered as a legal entity on 28 June 2021 and is the successor of the project Chisinau School of Advanced Journalism Studies, launched in 2006 as a pilot project of the Independent Journalism Centre in Moldova.


In the selection process, the Moldova School of Journalism does not discriminate directly or indirectly against the candidate on the basis of gender, age, nationality, race, ethnicity, religion, political views, sexual orientation, origin/social status, etc. Only the candidate's professional skills will be taken into account. The Moldova School of Journalism offers equal opportunities to all, and files are examined objectively and with the assurance of confidentiality.

                                                                                                                         ***

Școala de Jurnalism din Moldova solicită cereri de oferte pentru dezvoltarea și pilotarea unui curs nou de stăpânire a microfonului, destinat jurnaliștilor/jurnalistelor, precum și studenților/studentelor la jurnalism

Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM) își propune să lanseze în viitorul apropiat un program cuprinzător de instruire cu accent pe dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de vorbit la microfon, pentru jurnaliștii din radio, televiziune, media online, studenții la jurnalism, absolvenții Școlii. Cursul are scopul de a dezvolta capacitățile participanților în a comunica eficient și captivant în fața unui public auditiv.

În acest context, ȘJM solicită oferte din partea persoanelor calificate pentru dezvoltarea unui concept de curs și a unui ghid pentru cursul de stăpânire a comunicării la microfon. Formatorul va defini structura cursului, subiectele, abordarea, rezultatele învățării și metodologia de predare. Precizăm că metoda de predare-învățare la ȘJM este de preferință experiențială (learning by doing), cu accent pe implementarea imediată a teoriei în practică.

La fel, oferta de concept de curs va conține și un modul care va dota participanții cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a conceptualiza, crea și găzdui cu succes emisiuni radio atractive.

 

Sarcini și responsabilități

 • Conceptul și structura cursului: Elaborarea unui concept comprehensiv pentru curs, precizând scopul, obiectivele de învățare și publicul țintă, abordarea, durata optimă și structura cursului (de exemplu, module, exerciții pracite, evaluări etc), cu descrierea rezultatelor așteptate ale învățării pentru participanți la finalizarea cursului.
 • Teme și conținut: Identificarea și definirea principalelor subiecte propuse pentru a fi abordate în cadrul cursului. Asigurarea relevanței și actualității conținutului, adaptat nevoilor beneficiarilor. Temele cursului pot include, dar nu se limitează la scrierea de scenarii, tehnici de interviu, storytelling, chestiuni de etică.
 • Metodologie: Descrieți metoda/metodele de predare, inclusiv strategii de implicare a participanților în cadrul cursului, sesiuni interactive, studii de caz, activități de grup și utilizarea oricăror tehnologii sau instrumente de folosit în timpul cursului.
 • Evaluare și feedback: Propuneți metode de evaluare care vor măsura înțelegerea și aplicarea de către participanți a materialului cursului. Descrieți modul în care va fi evaluat progresul participanților și sugerați modalități de a oferi feedback constructiv.

Livrabile/produse finale

 • Conceptul cursului, cu precizarea obiectivelor de învățare, structura cursului și abordarea propusă, metode de predare și de evaluare;
 • Un ghid pentru beneficiari în care vor fi descrise temele/modulele cursului, conceptele, principiile de lucru etc, precum și o listă de resurse, referințe și materiale recomandate pentru participanți;

Beneficiarii cursului:

 • Studenții la jurnalism care doresc să își dezvolte abilitățile de comunicare la microfon;
 • Jurnaliști de radio, televiziune și online, interesați să își îmbunătățească performanțele de comunicare la microfon sau ca gazde radio.

Calendarul

 • Autorul/autoarea cursului trebuie să finalizeze dezvoltarea conceptului de curs și a ghidului în termen de până la 15 decembrie 2023.

Calificări

 • Experiență vastă în domeniul jurnalismului și a comunicării la microfon;
 • Experiență de instruire a adulților;
 • Abilități excelente de comunicare și capacitatea de a transmite concepte complexe într-o manieră clară și atractivă;
 • Cunoștințe despre tehnicile moderne de producție audio, a emisiunilor radio și/sau TV și tendințele din industrie.

Buget

 • Formatorii interesați sunt invitați să furnizeze o propunere de buget (suma impozabilă, în euro), pentru dezvoltarea conceptului de curs și a ghidului/suportului de curs.

Depunerea ofertelor

Persoanele interesate vor transmite până pe 18 septembrie 2023, ora 18:00, la emailul info@scoaladejurnalism.md, cu titlul „Curs Comunicarea la microfon” următoarele:

 1. notă conceptuală privind dezvoltarea cursului;
 2. descrierea calificărilor și experiențelor relevante (CV);
 3. bugetul solicitat detaliat.

Contact

Pentru întrebări sau clarificări, vă rugăm să contactați directoarea Școlii de Jurnalism din Moldova, Maia Metaxa, la maia.metaxa@sjm.md sau +373 69269956.

Școala de Jurnalism din Moldova este o organizație non-profit din Republica Moldova și este orientată spre instruiri în domeniul mass-media. ȘJM a fost înregistrată ca entitate juridică pe 28 iunie 2021 și este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova.

In procesul de selecție, Școala de Jurnalism din Moldova nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei. Școala de Jurnalism din Moldova oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea confidențialității.