Extended deadline: School of Journalism from Moldova: call for proposals for the development and piloting of a new course on `TV News Production` for journalists and journalism students 

SJM

The Moldova School of Journalism is calling for proposals for the development and piloting of a new course on `TV News Production` for journalists and journalism students.

The Moldova School of Journalism (SJM) aims to launch a comprehensive training program in the near future, with a focus on developing and improving TV production skills for journalists in radio, television, online media, graduates of the school, students of Moldovan journalism faculties  who want to specialize in TV production.

The course aims to develop participants' ability to understand production processes, from the idea of the news story to its production, through a complex working process (taking into account technical aspects (writing, editing, montage, post-production and publication) as well as ethical considerations). The course should also explain the working processes in the production team.

In this context, the SJM is seeking offers from qualified persons for the development of a course concept and a guide for the course ` TV News Production `. The trainer will define the structure, topics, teaching methodology and course impact. Please note that the teaching-learning method at the SJM is preferably learning by doing, with an emphasis on immediate implementation of theory in practice.

Also, the course concept offering will include a module that will equip participants with the skills and knowledge to conceptualize, create and host TV  talk shows.

Duties and responsibilities :

 

 • Course concept and structure: Develop a comprehensive concept for the course, specifying the purpose, learning objectives and target audience, approach, optimal duration and structure of the course (e.g. modules, practice exercises, assessments, etc.), with a description of the expected learning outcomes for participants upon completion of the course.
 • Themes and content: Identify and define the main topics proposed to be covered in the course,ensuring the relevance and topicality of the content, adapted to the needs of the beneficiaries.
 • Methodology: Describe the teaching method, including strategies for engaging participants in the course, interactive sessions, case studies, group activities, and the use of any technologies or tools to be used during the course.
 • Evaluation and feedback: Propose evaluation methods that will measure participants' understanding and application of the course material. Describe how participants' progress will be assessed and suggest ways to provide constructive feedback.

Deliverables

 • Course concept, specifying learning objectives, course structure and proposed approach, teaching and assessment methods;
 • A guide for beneficiaries describing the course topics/modules, concepts, working principles, etc., as well as a list of resources, references and recommended materials for participants;

Beneficiaries of the course

 • Journalism students who want to specialize in TV production;
 • Radio, TV and online journalists interested in either specialising or improving their performance in TV production.

Calendar

 • The course author(s) must complete the development of the course concept and guide no later than December 15, 2023.

Qualifications

 • Extensive experience in journalism and TV production;
 • Eperience in training adults;
 • Excellent communication skills and ability to convey complex concepts in a clear and engaging manner;
 • Knowledge of up-to-date news and television production techniques and industry trends.

Budget

 • Interested trainers are invited to provide a budget proposal (taxable amount (gross) in Euro) for the development of the course concept and course guide/support.

Eligibility: only experts from different countries, except the Republic of Moldova

Submission of offers

Interested persons should send the following by September 18, 2023, at 18:00, to info@scoaladejurnalism.md, with the title `Course TV Production`:

1. concept note on course development;

2. description of relevant qualifications and experience (CV);

3. detailed budget requested.

Contact information

For questions or explanations, please contact the Director of the Moldova School of Journalism, Maia Metaxa, on maia.metaxa@sjm.md or +373 69269956.

The Moldova School of Journalism is a non-profit organization in the Republic of Moldova and is oriented towards media training. The SJM was registered as a legal entity on 28 June 2021 and is the successor of the project Chisinau School of Advanced Journalism Studies, launched in 2006 as a pilot project of the Independent Journalism Centre in Moldova.

 

In the selection process, the Moldova School of Journalism does not discriminate directly or indirectly against the candidate on the basis of gender, age, nationality, race, ethnicity, religion, political views, sexual orientation, origin/social status, etc. Only the candidate's professional skills will be taken into account. The Moldova School of Journalism offers equal opportunities to all, and files are examined objectively and with the assurance of confidentiality.

                                                                 ***

Școala de Jurnalism din Moldova solicită cereri de oferte pentru dezvoltarea și pilotarea unui curs nou „Producția TV de știri”, destinat jurnaliștilor/jurnalistelor, precum și studenților/studentelor la jurnalism 

Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM) își propune să lanseze în viitorul apropiat un program cuprinzător de instruire cu accent pe dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de producție TV, pentru jurnaliștii din radio, televiziune, media online, absolvenții Școlii, studenții la facultățile de jurnalism din țară care își doresc o specializare în producția de televiziune.  

 Cursul are scopul de a dezvolta capacitățile participanților pentru a înțelege procesele de producție, de la ideea știrii până la realizarea ei, trecând printr-un proces complex de lucru (luând în considerație aspectele tehnice (scriere, editare, montaj, post-producție și publicare) și aspectele etice). Cursul trebuie să explice și procesele de lucru în echipa de producție.

 În acest context, ȘJM solicită oferte din partea persoanelor calificate pentru dezvoltarea unui concept de curs și a unui ghid pentru cursul „Producția TV de știri”. Formatorul va defini structura , subiectele, metodologia de predare și impactul cursului. Precizăm că metoda de predare-învățare la ȘJM este de preferință experiențială (learning by doing), cu accent pe implementarea imediată a teoriei în practică.  

La fel, oferta de concept de curs va conține și un modul care va dota participanții cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a conceptualiza, crea și găzdui talk-show-uri televizate. 

 

Sarcini și responsabilități

 • Conceptul și structura cursului: Elaborarea unui concept comprehensiv pentru curs, precizând scopul, obiectivele de învățare și publicul țintă, abordarea, durata optimă și structura cursului (de exemplu, module, exerciții pracite, evaluări etc), cu descrierea rezultatelor așteptate ale învățării pentru participanți la finalizarea cursului.
 • Teme și conținut: Identificarea și definirea principalelor subiecte propuse pentru a fi abordate în cadrul cursului. Asigurarea relevanței și actualității conținutului, adaptat nevoilor beneficiarilor.
 • Metodologie: Descrieți metoda de predare, inclusiv strategii de implicare a participanților în cadrul cursului, sesiuni interactive, studii de caz, activități de grup și utilizarea oricăror tehnologii sau instrumente de folosit în timpul cursului.
 • Evaluare și feedback: Propuneți metode de evaluare care vor măsura înțelegerea și aplicarea de către participanți a materialului cursului. Descrieți modul în care va fi evaluat progresul participanților și sugerați modalități de a oferi feedback constructiv.

Livrabile/Produse finale

 • Conceptul cursului, cu precizarea obiectivelor de învățare, structura cursului și abordarea propusă, metode de predare și de evaluare;
 • Un ghid pentru beneficiari în care vor fi descrise temele/modulele cursului, conceptele, principiile de lucru etc, precum și o listă de resurse, referințe și materiale recomandate pentru participanți;

Beneficiarii cursului:

 • Studenții la jurnalism care doresc să se specializeze în producția TV;
 • Jurnaliști de radio, televiziune și online, interesați fie să se specializeze, fie să își îmbunătățească performanțele în producția TV.

Calendarul

 • Autorul/autoarea cursului trebuie să finalizeze dezvoltarea conceptului de curs și a ghidului în termen de până la 15 decembrie 2023.

Calificări

 • Experiență vastă în domeniul jurnalismului și a producției TV;
 • Experiență de instruire a adulților;
 • Abilități excelente de comunicare și capacitatea de a transmite concepte complexe într-o manieră clară și atractivă;
 • Cunoștințe despre tehnicile moderne de producție a știrilor și emisiunilor televizate și tendințele din industrie.

Buget

 • Formatorii interesați sunt invitați să furnizeze o propunere de buget (suma impozabilă, în euro), pentru dezvoltarea conceptului de curs și a ghidului/suportui de curs.

Depunerea ofertelor

Persoanele interesate vor transmite până pe 18 septembrie 2023, ora 18:00, la emailul info@scoaladejurnalism.md, cu titlul „Curs Producția TV” următoarele:

 1. notă conceptuală privind dezvoltarea cursului;
 2. descrierea calificărilor și experiențelor relevante (CV);
 3. bugetul solicitat detaliat.

Contact

Pentru întrebări sau clarificări, vă rugăm să contactați directoarea Școlii de Jurnalism din Moldova, Maia Metaxa, la maia.metaxa@sjm.md sau +373 69269956.

Școala de Jurnalism din Moldova este o organizație non-profit din Republica Moldova și este orientată spre instruiri în domeniul mass-media. ȘJM a fost înregistrată ca entitate juridică pe 28 iunie 2021 și este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova.

In procesul de selecție, Școala de Jurnalism din Moldova nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei. Școala de Jurnalism din Moldova oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea confidențialității.

Articol adaugat de: Scoala de Jurnalism din Moldova
Alte articole de la acest autor: