IP „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” anunță Concurs pentru selectarea membrilor Comisiei de evaluare a proiectelor din apelul de proiecte cu finanțare din Fondul Național pentru MediuIP „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului”

A N U N Ț Ă

Concurs pentru selectarea membrilor Comisiei de evaluare a proiectelor din apelul de proiecte cu finanțare din Fondul Național pentru Mediu, lansat la data de 18.07.2023, pe următoarele domenii:

 1. Managementul integrat al deșeurilor și substanțelor chimice;
 2. Managementul integrat al resurselor de apă;
 3. Protecția și conservarea biodiversității;
 4. Schimbări climatice și protecția aerului atmosferic.

 

În cadrul concursului vor fi selectați cel puțin trei experți pe fiecare domeniu.

Membrii Comisiei de evaluare a proiectelor sunt experți independenți, care vor fi contractați de către IP „ONIPM” în vederea prestării serviciilor pentru efectuarea evaluării proiectelor din apelul de proiecte curent, în conformitate cu Formularele de evaluare furnizate de IP „ONIPM”, anexă la contractul de prestări de servicii.

 

Data limită de aplicare: 08.09.2023, ora 16.00

 

Perioada estimativă de prestare a serviciilor: 18.09.2023-28.09.2023

 

Remunerarea

Remunerarea pentru serviciile prestate de către evaluatori se face în funcție de zilele de muncă efectiv lucrate, reieșind dintr-o productivitate de evaluare a 7 (șapte) proiecte pe zi. Remunerarea se efectuează după evaluarea tuturor proiectelor din apel, pe domenii, cu prezentarea Formularelor de evaluare semnate și a unui Raport de evaluare final, nu mai târziu de termenul-limită stabilit în contractul de prestări servicii.

 

Atribuțiile membrului Comisiei de evaluare

 • Analiza actelor normative și administrative referitoare la apelul de proiecte curent furnizate de IP „ONIPM”;
 • Participarea în cadrul ședințelor Comisiei de evaluare;
 • Evaluarea fezabilității proiectelor din același domeniu sau domenii similare, prin acordarea de note conform Formularelor de evaluare și argumentarea acestora;
 • Elaborarea unui Raport de evaluare final de justificare a clasificării proiectelor evaluate.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare de masterat sau echivalent academic în domeniile relevante protecției mediului, economic, juridic, politicilor publice;
 • Experiență de lucru de cel puțin 3 ani în elaborarea, evaluarea, monitorizarea și implementarea de proiecte de mediu pe domeniile expuse în apel;
 • Să cunoască perfect limba română.
 • Să dovedească calități analitice și gândire strategică, spirit de inițiativă, ingeniozitate, flexibilitate, orientare spre rezultate; să fie capabil să organizeze munca în condiții de sarcini multiple.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV-ul
 • Scrisoare de motivare
 • Copia buletinului de identitate.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • Documente ce atestă experiența profesională:

-copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată, sau alte documente confirmative.

 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail: cancelaria@onipm.gov.md
 • Poștă:  mun. Chișinău (MD-2028), str. Gheorghe Tudor 5
 • Personal: mun. Chișinău,  str. Gheorghe Tudor 5, et. 4

Bibliografia concursului (Surse de informare):