Specialist (inginer), direcția control implementare în cadrul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și LocalăScopul general al funcției vacante: supravegherea tehnică a proiectelor, monitorizarea executării contractelor, plăţilor, calităţii lucrărilor în cadrul proiectelor finanțate din FNDRL
Sarcinile de bază ale funcției:
1. Studiază documentele, ce includ partea tehnică a sub-proiectului: desene și specificări tehnice, bugetul sub-proiectelor, angajamentele beneficiarii privind contribuţia acesteia după necesitate, etc;
2. Studiază documentele de contract semnate cu companiile de construcții și responsabilii tehnici (RT);
3. Monitorizează executarea graficului de executare a contractelor de către compania de construcții;
4. Evaluează problemele apărute pe teren, asistă beneficiarii şi companiile de construcții în luarea deciziilor tehnice pentru rezolvarea acestora. Studiază detaliat fiecare caz, verifică necesitatea şi justificarea schimbărilor de volum ori deciziilor tehnice propuse de comunitate și acceptate de RT;
5. Pregătește documentele pentru examinarea modificărilor în ofertele contractorilor;
6. Verifică procedurile tehnologice privind execuţia lucrărilor de construcţie, registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie, graficele de execuţie a lucrărilor de constricție – montaj, procesele-verbale privind lucrările ascunse, certificatele de calitate, igienice etc. a materialelor și echipamentelor utilizate de companiile de construcții și acceptate de responsabilul tehnic;
7. Exercită controlul executării lucrărilor conform programului de verificare, modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie (prefabricate, articole de tâmplărie, echipamente, etc.), calitatea elementelor de construcţie ce se realizează în atelierele proprii a companiei de construcții;
8. Întreprinde măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare și neacceptate spre plată;
9. Solicită avizul proiectantului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect după necesitate;
10. Informează operativ Primăria, responsabilul tehnic, ONDRL și conducerea companiei de construcţie despre necesitatea lichidării deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;
11. Pregătește și prezintă Direcției autorizare plăți și monitorizare proiecte actele necesare pentru autorizarea plăților;
12. Exercită alte sarcini prevăzute în fișa postului.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată
Condiții de participare la concurs:
1. deține cetățenia Republicii Moldova;
2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
3. are capacitate deplină de exercițiu;
4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
6. nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
Cerințe specifice pentru participarea la concurs:
Studii: superioare, de licență sau echivalente în domeniul tehnic, inginerie, construcții, arhitectură și urbanism
Experiență: minim 1 an de experiență profesională în domeniu similar.
Cunoștințe:
- cunoaşterea actelor normative în domeniile de competentă ale ONDRL (construcții);
- posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
Abilități/atitudini: organizatorice, de comunicare, de analiză, responsabilitate, punctualitate, imparțialitate
Documente ce urmează a fi prezentate:
1. CV-ul;
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4. Documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă (dacă este), certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
5. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile vacante (Anexa 1);
6. Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (Anexa 2);
7. Cel puțin 1 persoană de referință care poate valida experiența profesională

Salariul pe funcție: 14 000 lei
Modalitatea de depunere a documentelor:
1. Prin intermediul poștei electronice, la adresa:office@ondrl.gov.md
2. Personal, la sediul I.P. „Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală” din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.124, etajul 3, anticamera
Data limită de depunere a documentelor: 24.05.2023.
Bibliografia concursului:
- Hotărârea Guvernului nr.271 din 20.04.2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală;
- Legea nr.721 -XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții
- Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
- Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 Cu privire la asigurarea calității construcţiilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 31 iulie 2006
- Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente
-

Telefon anticameră: 022-279-121;
email:office@ondrl.gov.md