Specialist (elaborator de devize), direcția autorizare plăți și monitorizare proiecteDenumirea funcției vacante: specialist (elaborator de devize), direcția autorizare plăți și monitorizare proiecte

Scopul general al funcției vacante: pregătirea și sistematizarea informațiilor necesare procedurii de evaluare a dosarelor în cadrul proiectelor finanțate din FNDRL; examinarea proceselor verbale anexate la cererile de plată prezentate pentru autorizarea plăților pentru lucrările și serviciile executate;

Sarcinile de bază ale funcției:

1.         Colectează informaţia privind preţurile pe unitate de pe piaţa locală pentru materialele şi lucrările de construcţie din sursele centrale şi regionale de informaţie;

2.         Creează şi elaborează baza de date proprie pentru costurile şi preţurile pe unitate de pe piaţa locală de construcţii;

3.         Contribuie la elaborarea specificărilor tehnice tipice ale ONDRL ca parte a documentaţiei de concurs;

4.         Primește estimările de cost, volumul lucrărilor verificat de către inginerii din cadrul unităţii de evaluare, şi calculează costul pentru cererile de investiții sau sub-proiect, care trebuie aprobate pentru implementare;

5.         Evaluează şi revizuiește costurile cererilor de investiții sau sub-proiect propuse de către beneficiari, companiile de proiectare sau consultanţii locali în domeniul proiectării;

6.         Evaluează/verifică ofertele de preţ prezentate la concurs de către companiile de construcţie, prestatorii de bunuri, etc;

7.         Asigură asistenţă beneficiarilor la calcularea costurilor pentru lucrările de construcţie, atît la etapa inițială cît și în cazul modificărilor de deviz în procesul executării lucrărilor;

8.         Consultă specialiștii din cadrul Direcției control implementare în materie de calcul al preţurilor;

9.         Pregătește bugetul sub-proiectelor, oferă direcției finanțe și achiziții informaţia referitoare la buget şi o păstrează în fişiere;

10.     Exercită alte sarcini prevăzute în fișa postului.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiții de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 6. nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

Cerințe specifice pentru participarea la concurs:

Studii: studii superioare în domeniul construcţiei civile şi/sau arhitecturii;

Experienţa de lucru: minimum doi ani de lucru în calitate de devizier în cadrul unei companii de construcţii sau într-o companie de proiectare sau alte instituții;

Cunoștințe:

 • cunoaşterea actelor normative în domeniile de competentă ale ONDRL (construcții);
 • posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: WIN Cmeta,Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități/atitudini: organizatorice, de comunicare, de analiză, responsabilitate, punctualitate, imparțialitate

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. CV-ul;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. Documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă (dacă este), certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 5. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile vacante (Anexa 1);
 6. Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (Anexa 2);
 7. Cel puțin 1 persoană de referință care poate valida experiența profesională

 

Salariul pe funcție: 14 000 lei

Modalitatea de depunere a documentelor:

 1. Prin intermediul poștei electronice, la adresa:office@ondrl.gov.md
 2. Personal, la sediul I.P. „Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală” din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.124, etajul 3, anticamera

Data limită de depunere a documentelor: 31.07.2023.

Bibliografia concursului:

 • Hotărârea Guvernului nr.27 din 20.04.2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală;
 • Legea nr.721 -XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții
 • Legea nr.163 din 09 iulie  2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
 • Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 Cu privire la asigurarea calității construcţiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții,  modificată prin Hotărârea Guvernului  nr. 861 din 31 iulie 2006
 • Hotărârea Guvernului nr.  285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

Telefon anticameră: 022-279-121;

email:office@ondrl.gov.md

Articol adaugat de: Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală