Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului central

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante:

- Șef Direcție management documente și relații cu publicul;

- Șef adjunct Direcție relații internaționale;

- Șef Serviciu achiziții și logistică din cadrul Direcției economico – financiară și administrativă;

- Șef Serviciu informare și comunicare cu mass-media (pe perioadă determinată);

- Consultant principal, Direcția coordonare politici publice;

- Consultant, Direcția coordonare politici publice;

- Consultant principal, Direcția agent guvernamental;

- Consultant superior, Secția evidență contabilă din cadrul Direcției economico – financiară și administrativă;

- Consultant superior, Secția resurse umane;

- Auditor intern principal, Serviciul audit intern;

- Auditor intern superior, Serviciul audit intern.

 

Informațiile privind cerințele specifice ale funcțiilor publice scoase la concurs poate fi accesată la următorul link:https://www.justice.gov.md/ro/content/anunt-concurs-functii-publice-0.

 Concursul constă într-o probă scrisă și un interviu, petrecute la sediul Ministerului Justiției (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82).

Proba scrisă are drept scop testarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor funcției publice. Întrebările pentru proba scrisă se elaborează în baza bibliografiei concursului.

 Informația privind data, ora și locul desfășurării probelor va fi plasată suplimentar pe pagina de internet a Ministerului Justiției, la rubrica „Posturi vacante/Voluntariat/Informații despre concurs” și pe panoul informațional de la sediul Ministerului.

II.  Persoanele interesate urmează să depună personal, prin poştă sau e-mail Dosarul de concurs, care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei și Cercetării);
  • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
  • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;
  • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere);
  • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Documentele ce atestă experiența profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

III. Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs – 20 martie 2023.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este Natalia Graur, șef adjunct Direcție management instituțional, șef Serviciu resurse umane, secretar al Comisiei, relații la tel.: 022 201483, adresa electronică: resurseumane@justice.gov.md, adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82.

Articol adaugat de: Natalia Graur