BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice din cadrul contului curent al Balanței de plățiRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice din cadrul contului curent al Balanței de plăți

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice din cadrul contului curent al Balanței de plăți

Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora.

Obiectivele postului:

Expertul principal elaborează metodologia și indicatorii macroeconomici privind comerțul internațional cu servicii din balanței de plăți.

Cerințe minime obligatorii față de candidați:

1.    Studii economice superioare, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova);  În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;

2.  Experiența profesională de minim 1 an în domeniul economic;

3.  Utilizator avansat al aplicațiilor Microsoft Office;

4.  Vorbitor fluent al limbii române și cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);

5.  Familiarizat cu legislația din domeniu;

6.  Competențe:  integritate, onestitate, responsabilitate, profesionalism, acuratețe, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Experiența de lucru în domeniul statistic sau financiar-bancar;

2.    Cunoștințe în domeniul statisticii macroeconomice;

3.    Cunoștințe/experiență de lucru cu baze de date (limbajul SQL), de analiză a datelor;

4.    Vorbitor fluent al unei limbi străine de circulație internațională.

Principalele atribuții ale economistului principal al Secţiei compilarea balanței de plăți, Direcţia statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică sunt colectarea, verificarea, analiza și prelucrarea datelor primare, elaborarea metodologiei și producerea indicatorilor macroeconomici privind evoluția comerțului internațional cu servicii de (1) prelucrare; (2) întreținere și reparații; (3) transport; (4) călătorii; (5) servicii de instruire și de perfecționare a cadrelor, (6) construcții; (7) financiare; (8) asigurări; (9) taxe pentru folosirea proprietății intelectuale; (10) telecomunicații, de informatică și de informare; (11) servicii de cercetare și dezvoltare; (12) juridice; (13)  contabile și audit; (14) consulting; (15) marketing; (16) arhitectură; (17) inginerie; (18) științifice și alte tehnice; (19) agricole; (20) servicii operaționale leasing; (21) servicii legate de comerț; (22)  alte servicii profesionale si de afaceri; (23) servicii personale, culturale si de recreare; (24) bunuri și servicii ale administrației publice ale balanței de plăți.

- Organizează sursele de date. Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor şi elaborare a unor noi formulare, precum şi executarea cercetărilor în teren;

- Colectează și prelucrează datele;

- Elaborează metodologii;

- Elaborează estimări;

- Participă la compilarea statisticii sectorului extern;

- Participă la diseminarea datelor;

- Participă la dezvoltarea sistemului informaţional de colectare şi producere a statisticii balanţei de plăţi a statului;

- Participă la procesul de control intern al calităţii datelor.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 09 februarie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia de mai jos:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 ;

2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;

3. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

4. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

5. Codul de bune practici al statisticilor europene.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of principal expert responsible for the elaboration of macroeconomic statistics within the current account of the Balance of Payments

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice din cadrul contului curent al Balanței de plăți

The tasks of the Directorate for International Accounts Statistics are to compile international accounts, analyse them and disseminate them.

The objectives of the job:

The main expert develops the methodology and macroeconomic indicators on international trade in services in the balance of payments.

Mandatory minimum requirements for candidates:

1.    Higher economic studies, with the general average for the years of study 8 or higher (applicable for studies obtained in the Republic of Moldova);  In the case of a rating lower than the grade 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 3 years of experience in the requested field. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated;

2.  Professional experience of at least 1 year in the economic field;

3.  Advanced user of Microsoft Office applications;

4.  Fluent speaker of Romanian and knowledge of English (medium level);

5.  Familiar with the legislation in the field;

6.  Competencies:  integrity, honesty, responsibility, professionalism, accuracy, teamwork, results orientation, credibility, perseverance, learning and continuous development.

Additional requirements that will be an advantage:

1.    Experience of working in the field of statistics or financial-banking;

2.    Knowledge in the field of macroeconomic statistics;

3.    Knowledge/experience of working with databases (SQL language), data analysis;

4.    Fluent speaker of a foreign language of international circulation.

The main tasks of the principal economist of the Balance of Payments Compilation Section, International Accounts Statistics Directorate, Reporting and Statistics Department are the collection, verification, analysis and processing of primary data, the elaboration of the methodology and the production of macroeconomic indicators on the evolution of international trade in (1) processing services; (2) maintenance and repair; (3) transport; (4) journeys; (5) training and training services for staff, (6) constructions; (7) financial; (8) insurance; (9) fees for the use of intellectual property; (10) telecommunications, computer science and information; (11) research and development services; (12) legal; (13)  accounting and auditing; (14) consulting; (15) marketing; (16) architecture; (17) engineering; (18) scientific and other technical; (19) agricultural; (20) leasing operational services; (21) trade-related services; (22)  other professional and business services; (23) personal, cultural and recreational services; (24) government goods and services of the balance of payments.

- Organize data sources. Participates in the revision of the statistical forms for data collection and elaboration of new forms, as well as the execution of field researches;

- Collects and processes data;

- Develop methodologies;

- Elaborates estimates;

- Participates in the compilation of statistics of the external sector;

- Participates in the dissemination of data;

- Participates in the development of the information system for collecting and producing the balance of payments statistics of the state;

- Participates in the process of internal control of data quality.

The deadline for submitting CVs is: February 9, 2023.

! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the cv form online or you can send your CV. by address recrutare@bnm.md At the same time, you have the possibility to submit your CV in physical format at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for. For further information you can contact us by phone at 022 822 158.

Only persons who meet the conditions of the contest will be contacted by e-mail.

We recommend that you consult the bibliography below:

1. Law on the National Bank of Moldova no. 548-XIII of 21.07.1995 ;

2. Law on official statistics no. 93 from 26.05.2017;

3. International accounts: compilation methodology and information base.

4. Handbook "Balance of payments and international investment position", sixth edition (2009), International Monetary Fund;

5. European statistics code of good practice.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di esperto principale responsabile dell'elaborazione di statistiche macroeconomiche nell'ambito del conto corrente della bilancia dei pagamenti

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice din cadrul contului curent al Balanței de plăți

La direzione delle statistiche dei conti internazionali ha il compito di redigere i conti internazionali, analizzarli e diffonderli.

Gli obiettivi del lavoro:

Il principale esperto sviluppa la metodologia e gli indicatori macroeconomici sul commercio internazionale di servizi nella bilancia dei pagamenti.

Requisiti minimi obbligatori per i candidati:

1. Studi economici superiori, con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore (applicabile per gli studi ottenuti nella Repubblica di Moldova);  Nel caso di una valutazione inferiore al voto 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 3 anni di esperienza nel campo richiesto.    Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione;

2.  Esperienza professionale di almeno 1 anno in campo economico;

3.  Utente avanzato delle applicazioni Microsoft Office;

4.  Parla fluentemente rumeno e conoscenza della lingua inglese (livello medio);

5.  Familiarità con la legislazione in materia;

6. Competenze:  integrità, onestà, responsabilità, professionalità, accuratezza, lavoro di squadra, orientamento ai risultati, credibilità, perseveranza, apprendimento e sviluppo continuo. 

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

1.    Esperienza di lavoro nel campo della statistica o finanziario-bancaria;

2.    Conoscenze nel campo delle statistiche macroeconomiche;

3.    Conoscenza/esperienza di lavoro con database (linguaggio SQL), analisi dei dati;

4. Parla fluentemente una lingua straniera di circolazione internazionale.   

I compiti principali del principale economista della sezione Compilazione della bilancia dei pagamenti, della direzione delle statistiche dei conti internazionali, del dipartimento relazioni e statistiche sono la raccolta, la verifica, l'analisi e l'elaborazione dei dati primari, l'elaborazione della metodologia e la produzione di indicatori macroeconomici sull'evoluzione del commercio internazionale in (1) servizi di elaborazione; (2) manutenzione e riparazione; (3) trasporto; (4) viaggi; 5) servizi di formazione e formazione del personale, 6) costruzioni; (7) finanziarie; (8) assicurazione; (9) contributi per l'uso della proprietà intellettuale; (10) telecomunicazioni, informatica e informazione; (11) servizi di ricerca e sviluppo; (12) legale; (13)  contabilità e revisione contabile; (14) consulenza; (15) commercializzazione; (16) architettura; (17) ingegneria; (18) scientifico e altri aspetti tecnici; (19) agricolo; 20) leasing di servizi operativi; (21) servizi connessi al commercio; (22)  altri servizi professionali e commerciali; 23) servizi personali, culturali e ricreativi; (24) Beni e servizi pubblici della bilancia dei pagamenti.

- Organizzare le fonti di dati. Partecipa alla revisione dei moduli statistici per la raccolta dei dati e l'elaborazione di nuovi moduli, nonché all'esecuzione di ricerche sul campo;

- Raccoglie ed elabora i dati;

- Sviluppare metodologie;

- Elabora preventivi;

- partecipa alla compilazione di statistiche del settore esterno;

- partecipa alla diffusione dei dati;

- Partecipa allo sviluppo del sistema informativo per la raccolta e la produzione delle statistiche della bilancia dei pagamenti dello stato;

- Partecipa al processo di controllo interno della qualità dei dati.

La scadenza per l'invio dei CV è: 9 febbraio 2023.

! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online oppure puoi inviare il tuo CV. per indirizzo recrutare@bnm.md Allo stesso tempo, hai la possibilità di inviare il tuo CV in formato fisico presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi. Per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente al numero 022 822 158.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia di consultare la bibliografia qui sotto:

1. Legge sulla Banca nazionale della Moldova n.  548-XIII del 21.07.1995 ;

2. Legge sulle statistiche ufficiali n.  93 dal 26.05.2017;

3. Conti internazionali: metodologia di compilazione e base di informazioni

4. Manuale "Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero", sesta edizione (2009), Fondo monetario internazionale;

5. Codice europeo di buone pratiche statistiche

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення вакансії головного експерта, відповідального за уточнення макроекономічної статистики в межах поточного рахунку платіжного балансу

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice din cadrul contului curent al Balanței de plăți

Завданнями Директорату статистики міжнародних рахунків є складання міжнародних рахунків, їх аналіз та поширення.

Завдання роботи:

Головний експерт розробляє методологію та макроекономічні показники з міжнародної торгівлі послугами в платіжному балансі.

Обов'язкові мінімальні вимоги до кандидатів:

1. Вищі економічні дослідження, із загальним середнім показником за роки навчання 8 або вище (застосовується для досліджень, отриманих у Республіці Молдова);  У разі оцінки нижче 8 класу умова вважається виконаною, якщо кандидат має не менше 3 років досвіду роботи в запитуваній сфері.    Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах;

2.  Стаж роботи за фахом не менше 1 року в економічній сфері;

3.  Досвідчений користувач додатків Microsoft Office;

4.  Вільне володіння румунською мовою  та знання англійської мови (середній рівень);

5.  Ознайомлений із законодавством у цій сфері;

6. Компетенції:  доброчесність, чесність, відповідальність, професіоналізм, точність, командна робота, орієнтація на результат, авторитет, наполегливість, навчання та постійний розвиток. 

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

1.    Досвід роботи в сфері статистики або фінансово-банківської діяльності;

2.    Знання в області макроекономічної статистики;

3.    Знання/досвід роботи з базами даних (мова SQL), аналізу даних;

4. Вільно володіє іноземною мовою міжнародного обігу.   

Основними завданнями головного економіста відділу компіляції платіжного балансу, Управління статистики міжнародних рахунків, відділу звітності та статистики є збір, перевірка, аналіз та обробка первинних даних, розробка методології та вироблення макроекономічних показників з питань еволюції міжнародної торгівлі (1) процесинговими послугами; (2) технічне обслуговування та ремонт; (3) транспорт; (4) подорожі; (5) послуги з навчання та навчання персоналу, (6) будівництва; (7) фінансові; (8) страхування; (9) збори за використання об'єктів інтелектуальної власності; (10) телекомунікації, інформатика та інформація; (11) послуги з досліджень і розробок; (12) юридичний; (13)  облік і аудит; (14) консультування; (15) маркетинг; (16) архітектура; (17) машинобудування; (18) науковий та інший технічний; (19) сільськогосподарські; (20) надання в оренду операційних послуг; (21) послуги, пов'язані з торгівлею; (22)  інші професійні та ділові послуги; (23) особисті, культурні та рекреаційні послуги; (24) державні товари та послуги платіжного балансу.

- Упорядкування джерел даних. Бере участь у перегляді статистичних форм для збору даних та опрацювання нових форм, а також у виконанні польових досліджень;

- Збирає і обробляє дані;

- Розробити методології;

- Розробляє кошториси;

- Бере участь у складанні статистики зовнішнього сектора;

- Бере участь у поширенні даних;

- Бере участь у розробці інформаційної системи збору та формування статистики платіжного балансу держави;

- Бере участь у процесі внутрішнього контролю якості даних.

Кінцевий термін подання резюме : 9 лютого 2023 року.

! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть форму резюме онлайн або ви можете надіслати своє резюме. за адресою recrutare@bnm.md При цьому у вас є можливість подати своє резюме у фізичному форматі в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати. Для отримання додаткової інформації Ви можете зв'язатися з нами за телефоном 022 822 158.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією:

1. Закону про Національний банк Молдови No 548-XIII від 21.07.1995 ;

2. Закону про офіційну статистику немає.  93 від 26.05.2017;

3. Міжнародні рахунки: методологія складання та інформаційна база

4. Довідник "Платіжний баланс і міжнародна інвестиційна позиція", шосте видання (2009), Міжнародний валютний фонд;

5. Кодекс європейської статистики належної практики

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен експерт, отговарящ за разработването на макроикономическа статистика в рамките на текущата сметка на платежния баланс

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice din cadrul contului curent al Balanței de plăți

Задачите на дирекция "Статистика на международните сметки" са да съставя международни сметки, да ги анализира и разпространява.

Целите на работата:

Основният експерт разработва методологията и макроикономическите показатели за международната търговия с услуги в платежния баланс.

Задължителни минимални изисквания към кандидатите:

1. По-високи икономически изследвания, с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока (приложима за проучвания, получени в Република Молдова);  В случай на рейтинг, по-нисък от степен 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 3 години опит в исканата област.    За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или учебни заведения;

2.  Професионален опит от най-малко 1 година в икономическата област;

3.  Разширен потребител на приложения на Microsoft Office;

4.  Владее свободно румънски език и владее английски език (средно ниво);

5.  Запознат със законодателството в областта;

6. Компетенции:  почтеност, честност, отговорност, професионализъм, точност, работа в екип, ориентация към резултатите, доверие, постоянство, учене и непрекъснато развитие. 

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

1.    Опит в работата в областта на статистиката или финансово-банковото дело;

2.    Знания в областта на макроикономическата статистика;

3.    Знания/опит за работа с бази данни (SQL език), анализ на данни;

4. Свободно говорещ чужд език с международно разпространение.   

Основните задачи на главния икономист на секция "Съставяне на платежния баланс", дирекция "Статистика на международните сметки", отдел "Отчетност и статистика" са събирането, проверката, анализа и обработката на първични данни, разработването на методологията и изготвянето на макроикономически показатели за развитието на международната търговия в (1) услуги за обработка; (2) поддръжка и ремонт; (3) транспорт; (4) пътувания; (5) услуги за обучение и обучение на персонала, (6) конструкции; (7) финансови; (8) застраховка; (9) такси за използване на интелектуална собственост; (10) телекомуникации, компютърни науки и информация; (11) услуги за научноизследователска и развойна дейност; (12) правни; (13)  счетоводство и одит; (14) консултиране; (15) маркетинг; (16) архитектура; (17) инженеринг; (18) научни и други технически; (19) земеделски; (20) лизинг на оперативни услуги; (21) услуги, свързани с търговията; (22)  други професионални и бизнес услуги; (23) лични, културни и развлекателни услуги; (24) държавни стоки и услуги на платежния баланс.

- Организиране на източници на данни. Участва в ревизията на статистическите форми за събиране на данни и изработване на нови форми, както и в извършването на теренни проучвания;

- Събира и обработва данни;

- Разработване на методологии;

- Разработва разчети;

- Участва в съставянето на статистика на външния сектор;

- Участва в разпространението на данни;

- Участва в разработването на информационната система за събиране и изготвяне на статистика на платежния баланс на държавата;

- Участва в процеса на вътрешен контрол на качеството на данните.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 9 февруари 2023 г.

! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете автобиографията онлайн или можете да изпратите автобиографията си. по адрес recrutare@bnm.md В същото време имате възможност да подадете автобиографията си във физически формат в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на телефон 022 822 158.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Препоръчваме Ви да се консултирате с библиографията по-долу:

1. Закон за Националната банка на Молдова бр.  548-XIII от 21.07.1995 г.;

2. Закон за официалната статистика бр.  93 от 26.05.2017 г.;

3. Международни сметки: методология за съставяне и информационна база

4. Наръчник "Платежен баланс и международна инвестиционна позиция", шесто издание (2009 г.), Международен валутен фонд;

5. Кодекс на добрите практики на европейската статистика

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного эксперта, ответственного за разработку макроэкономической статистики в рамках текущего счета платежного баланса

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea statisticilor macroeconomice din cadrul contului curent al Balanței de plăți

Задачи Директората по статистике международных счетов заключаются в составлении международных счетов, их анализе и распространении.

Цели работы:

Главный эксперт разрабатывает методологию и макроэкономические показатели по международной торговле услугами в платежном балансе.

Обязательные минимальные требования к кандидатам:

1.    Высшее экономическое образование, с общей средней за годы обучения 8 или выше (применимо для исследований, полученных в Республике Молдова);  В случае оценки ниже 8 класса, условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 3 лет опыта работы в запрашиваемой области. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях;

2.  Профессиональный опыт работы не менее 1 года в экономической сфере;

3.  Продвинутый пользователь приложений Microsoft Office;

4.  Свободное владение румынским языком  и знание английского языка (средний уровень);

5.  Ознакомление с законодательством в данной области;

6.  Компетенции:  честность, честность, ответственность, профессионализм, аккуратность, командная работа, ориентация на результат, авторитет, настойчивость, обучение и постоянное развитие.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

1.    Опыт работы в сфере статистики или финансово-банковского дела;

2.    Знания в области макроэкономической статистики;

3.    Знания/опыт работы с базами данных (язык SQL), анализа данных;

4.    Свободно владеющий иностранным языком международного распространения.

Основными задачами главного экономиста Секции составления платежного баланса Управления статистики международных счетов Департамента отчетности и статистики являются сбор, проверка, анализ и обработка первичных данных, разработка методологии и подготовка макроэкономических показателей эволюции международной торговли в 1) обрабатывающих услугах; 2) техническое обслуживание и ремонт; 3) транспорт; 4) поездки; 5) услуги по обучению и подготовке персонала, 6) строительство; 7) финансовые; 8) страхование; (9) пошлины за использование интеллектуальной собственности; 10) телекоммуникации, информатика и информация; 11) услуги в области научных исследований и разработок; 12) юридические; 13)  бухгалтерский учет и аудит; 14) консалтинг; 15) маркетинг; 16) архитектура; 17) инженерное дело; 18) научные и другие технические; 19) сельскохозяйственные; 20) лизинг оперативных услуг; 21) связанные с торговлей услуги; 22)  другие профессиональные и деловые услуги; 23) личные, культурные и рекреационные услуги; (24) государственные товары и услуги платежного баланса.

- Организация источников данных. Участвует в пересмотре статистических форм для сбора данных и разработке новых форм, а также в проведении полевых исследований;

- Собирает и обрабатывает данные;

- Разработка методологий;

- разрабатывает сметы;

- участвует в составлении статистических данных по внешнему сектору;

- участвует в распространении данных;

- участвует в разработке информационной системы сбора и подготовки статистики платежного баланса государства;

- Участвует в процессе внутреннего контроля качества данных.

Крайний срок подачи резюме: 9 февраля 2023 года.

! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните форму резюме онлайн или вы можете отправить свое резюме. по адресу recrutare@bnm.md В то же время у вас есть возможность представить свое резюме в физическом формате в штаб-квартире НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать. Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по телефону 022 822 158.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже:

1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995 г.;

2. Закона об официальной статистике нет. 93 от 26.05.2017;

3. Международные счета: методология составления и информационная база.

4. Справочник «Платежный баланс и международная инвестиционная позиция», шестое издание (2009), Международный валютный фонд;

5. Кодекс надлежащей практики европейской статистики.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram