Accountant for ICRCRo

Traducere Automata

Contabil pentru CICR

Accountant for ICRC

HR-Consulting Srl in numele clientului sau - Comitetul International al Crucii Rosii cauta un candidat extrem de profesionist pentru a indeplini functia de Contabil.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR) 
este o organizație umanitară internațională neutră și independentă care ajută și protejează victimele conflictelor armate și ale altor situații de violență. CICR caută în prezent personal pentru operațiunile sale din Moldova.

Oferta CICR:
 • Alăturându-vă organizației noastre, veți avea ocazia să vă practicați profesia în medii stimulatoare, complexe și uneori provocatoare, în care munca dumneavoastră poate face diferența.
 • Veți lucra cu colegi din diferite domenii de expertiză într-o manieră transversală pentru a ajuta victimele conflictelor și ale altor situații de violență. Veți face față situațiilor umanitare care necesită experiență, inventivitate și inovare pentru a obține cel mai bun impact posibil.
 • Veți lucra pentru cea mai veche organizație umanitară internațională majoră din lume, adăugându-vă sentimentul de realizare în atenuarea suferinței oamenilor și a comunităților și oferindu-vă șansa de a promova valorile umanitare în aceste vremuri tulburi.
 • Veți beneficia de un pachet competitiv de angajare care include diverse oportunități de dezvoltare personală și profesională. Veți lua parte la un curs de onboarding și veți primi instruire continuă pentru a vă construi cariera în cadrul CICR și nu numai.
 • Pachetul de compensare competitiv este un salariu lunar cu prestații de securitate socială.
ATRIBUȚII GENERALE:
 • Înțelege și aderă la cele șapte principii fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie
 • Înțelege și aderă la Codul de conduită al CICR
 • Înțelege rolurile componentelor Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie
 • Respectă și respectă în permanență statutul funcționarilor și normele de securitate
 • Reprezintă CICR într-un mod profesionist în orice moment
 • Dezvolta si mentine un mediu de lucru placut si propice cu colegii si managerii de linie
 • Îndeplinește toate atribuțiile cu cel mai înalt nivel de confidențialitate în interesul angajaților și al CICR
 • I se poate solicita să îndeplinească sarcini care nu sunt cuprinse în această fișă a postului și să ofere sprijin altor departamente
ABILITĂȚI ȘI RESPONSABILITĂȚI CONTABILE

Înregistrări contabile:
 • Pregătiți zilnic înregistrările contabile în IRIS.
 • Asigura acuratetea si integralitatea tranzactiilor contabile in conformitate cu procedurile financiare.
 • Verifică documentele justificative pe baza tuturor facturilor, informează supraveghetorul în caz de neconcordanță.
 • Efectuează verificări de integritate a înregistrărilor contabile efectuate în mod regulat.
 • Imprimați toate voucherele zilnic
 • Înregistrarea furnizorilor (verificați documentul justificativ și înregistrați în IRIS) 
Inchiderea contabila:
 • Participa la activitatile de inchidere lunara
 • Treceți la reconcilierea lunară a conturilor bancare
 • Trimiteți pachetul de vouchere la FAD REV în Manilla
 • Intocmeste toate documentele de deducere si inregistrarile (telefon, utilizarea masinii si alte deduceri lunare) pentru personalul mobil si rezident
Divers:
 • Menține dosarele actualizate în orice moment și garantează depunerea corespunzătoare a documentelor justificative relevante pentru referințe viitoare, inclusiv audituri.
 • Cunoaște, aplică și respectă toate procedurile și termenele administrative și financiare legate de activitatea sa.
 • Identifică anomaliile sau alte probleme și le raportează supraveghetorului său.
 • Intocmeste lunar Dosarele LARC si investigheaza diferentele si trimite dosarul de reconciliere in saptamana 1 a lunii catre finantele responsabile conform instructiunilor FAD_REV.
 • Răspundeți la întrebările post-închidere și la comentariile tranzacționale lunare.
 • Urmărește și consultă în mod regulat manualul F&A pentru a fi la curent cu modificările în orice moment
TAXE SUPLIMENTARE
 • Urmărirea tuturor mesajelor legate de muncă și a corespondenței cu persoanele de contact și departamentele relevante
 • Este conștient de obiectivele delegației și cunoaște bine mișcarea și alte contacte relevante pentru această poziție.
 • Colectează și partajează informații pentru a îmbunătăți înțelegerea de către CICR a mediului și a tendințelor și răspunsurilor umanitare.
 • Reprezintă CICR într-un mod adecvat în timpul activităților, în cadrul reuniunilor și pe teren și evită orice activitate care ar putea reflecta negativ asupra imaginii CICR.
 • Își asumă responsabilitatea pentru propria învățare și dezvoltare profesională.
 • Este deosebit de conștient de natura confidențială a acestei poziții și tratează toate informațiile legate de resurse umane în consecință. 
Cum se aplică:
Candidații interesați pot trimite CV-uri la adresa de e-mail HR-Consulting (www.search4staff.com): a.bonari@search4staff.com 
Vă rugăm să indicați codul relevant al postului vacant ACC în linia de subiect sau cv-ul.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la: +373 22 20 29 86; +373 62101257

Candidatul selectat va trece printr-o perioadă de probă de trei luni.
NB: Dacă nu ați auzit de la noi în termen de o lună de la primirea cererii dvs., vă rugăm să considerați că cererea dumneavoastră nu a avut succes.
Fără taxă:
CICR NU PERCEPE O TAXĂ ÎN NICIO ETAPĂ A PROCESULUI DE RECRUTARE, INCLUSIV (CERERE, ÎNTÂLNIRE DE INTERVIU SAU PROCESARE).

En

Articol Original

Accountant for ICRC

Accountant for ICRC

HR-Consulting Srl on behalf of its client - International Committee of the Red Cross is looking for a highly professional candidate to fulfill the position of Accountant.

The International Committee of the Red Cross (ICRC) 
is a neutral and independent international humanitarian organization that helps and protects victims of armed conflict and other situations of violence. The ICRC is currently looking for staff for its operations in Moldova.

CICR offer:
 • By joining our organisation, you will have the opportunity to practice your profession in stimulating, complex and sometimes challenging environments where your work can make a difference.
 • You will work with colleagues from various areas of expertise in a transversal manner to help victims of conflict and other situations of violence. You will deal with humanitarian situations that require experience, resourcefulness and innovation to achieve the best possible impact.
 • You will work for the world's oldest major international humanitarian organisation, adding to your sense of achievement in alleviating the suffering of people and communities and giving you the chance to promote humanitarian values in these troubled times.
 • You will benefit from a competitive employment package that includes various personal and career development opportunities. You will take part in an onboarding course and receive ongoing training to build your career within the ICRC and beyond.
 • Competitive compensation package is a monthly salary with social security benefits.
GENERAL DUTIES:
 • Understands and adheres to the seven Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement
 • Understands and adheres to the ICRC Code of Conduct
 • Understands the roles of the components of the International Red Cross and Red Crescent Movement
 • Respects and observes staff regulations and security rules at all times
 • Represents the ICRC in a professional manner at all times
 • Develops and maintains a pleasant and conducive working environment with colleagues and line managers
 • Performs all duties with the highest level of confidentiality in the interest of the employees and the ICRC
 • May be asked to perform tasks not covered in this job description and to provide support to other departments
ACCOUNTABILITIES AND RESPONSIBILITIES

Accounting entries:
 • Prepare accounting entries in IRIS on a daily basis.
 • Ensures accuracy and completeness of accounting transactions in accordance with financial procedures.
 • Checks the supporting documents against all invoices, informs the supervisor in case of any discrepancy.
 • Performs integrity checks of accounting entries made on a regular basis.
 • Print all vouchers on daily basis
 • The suppliers registration (check the supporting document and recorded in IRIS) 
Accounting closing:
 • Participate in the monthly closing activities
 • Proceed to the monthly reconciliation of the bank accounts
 • Send the vouchers package to FAD REV in Manilla
 • Prepare all deduction documents and entries (phone, privet use of car and other monthly deduction) for mobile and resident staff 
Miscellaneous:
 • Keeps files up to date at all times and guarantees proper filing of relevant supporting documents for future reference, including audits.
 • Knows, applies and complies with all administrative and financial procedures and deadlines linked to his/her work.
 • Identifies anomalies or other issues and reports them to his/her supervisor.
 • Prepares the monthly LARC Files and Investigate differences and send the reconciliation file 1st week of the month to the finance responsible according to FAD_REV instructions.
 • Reply to the post-closing queries and the monthly transactional comments.
 • Follows and consults the F&A manual regularly to be up to date with changes at all times
ADDITIONAL DUTIES
 • Follows up on all work-related messages and correspondence with the relevant contacts and departments
 • Is aware of the delegation’s objectives and has a good knowledge of the Movement and other contacts relevant to the position.
 • Collects and shares information so as to improve the ICRC’s understanding of the environment and humanitarian trends and responses.
 • Represents the ICRC in an appropriate way during activities, in meetings and in the field, and avoids any activity that may reflect negatively on the ICRC’s image.
 • Takes responsibility for his / her own professional learning and development.
 • Is particularly aware of the confidential nature of this position and treats all HR related information consequently. 
How to Apply:
Interested candidates may send CVs to HR-Consulting (www.search4staff.com) email address: a.bonari@search4staff.com 
Please, indicate the relevant vacancy code ACC in the subject line or resume.
For more information, please call: +373 22 20 29 86; +373 62101257

The successful candidate will undergo a three months probation period.
NB: If you have not heard from us within a month of receiving your application, please consider your application unsuccessful.
No Fee:
ICRC DOES NOT CHARGE A FEE AT ANY STAGE OF THE RECRUITMENT PROCESS INCLUDING (APPLICATION, INTERVIEW MEETING, OR PROCESSING).

It

Traducere Automata

Contabile del CICR

Accountant for ICRC

HR-Consulting Srl per conto del proprio cliente - Comitato Internazionale della Croce Rossa è alla ricerca di un candidato altamente professionale per ricoprire la posizione di Commercialista.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) 
è un'organizzazione umanitaria internazionale neutrale e indipendente che aiuta e protegge le vittime di conflitti armati e altre situazioni di violenza. Il CICR è attualmente alla ricerca di personale per le sue operazioni in Moldavia.

Offerta CICR:
 • Entrando a far parte della nostra organizzazione, avrai l'opportunità di esercitare la tua professione in ambienti stimolanti, complessi e talvolta stimolanti in cui il tuo lavoro può fare la differenza.
 • Lavorerai con colleghi di varie aree di competenza in modo trasversale per aiutare le vittime di conflitti e altre situazioni di violenza. Affronterai situazioni umanitarie che richiedono esperienza, intraprendenza e innovazione per ottenere il miglior impatto possibile.
 • Lavorerai per la più antica organizzazione umanitaria internazionale del mondo, aggiungendo al tuo senso di realizzazione nell'alleviare la sofferenza delle persone e delle comunità e dandoti la possibilità di promuovere i valori umanitari in questi tempi difficili.
 • Beneficerai di un pacchetto di lavoro competitivo che include varie opportunità di sviluppo personale e di carriera. Parteciperai a un corso di onboarding e riceverai una formazione continua per costruire la tua carriera all'interno del CICR e oltre.
 • Il pacchetto retributivo competitivo è uno stipendio mensile con prestazioni di sicurezza sociale.
COMPITI GENERALI:
 • Comprende e aderisce ai sette principi fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
 • Comprende e aderisce al Codice di condotta del CICR
 • Comprende i ruoli dei componenti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
 • Rispetta e osserva lo statuto del personale e le regole di sicurezza in ogni momento
 • Rappresenta il CICR in modo professionale in ogni momento
 • Sviluppa e mantiene un ambiente di lavoro piacevole e favorevole con colleghi e manager di linea
 • Svolge tutti i compiti con il massimo livello di riservatezza nell'interesse dei dipendenti e del CICR
 • Può essere richiesto di svolgere compiti non coperti in questa descrizione del lavoro e di fornire supporto ad altri reparti
RESPONSABILITÀ E RESPONSABILITÀ

Scritture contabili:
 • Preparare le scritture contabili in IRIS su base giornaliera.
 • Garantisce l'accuratezza e la completezza delle transazioni contabili in conformità con le procedure finanziarie.
 • Controlla i documenti giustificativi rispetto a tutte le fatture, informa il supervisore in caso di discrepanza.
 • Esegue controlli di integrità delle registrazioni contabili effettuate su base regolare.
 • Stampa tutti i voucher su base giornaliera
 • La registrazione dei fornitori (controllare il documento giustificativo e registrato in IRIS) 
Chiusura contabile:
 • Partecipare alle attività di chiusura mensile
 • Procedere alla riconciliazione mensile dei conti bancari
 • Invia il pacchetto voucher a FAD REV in Manilla
 • Preparare tutti i documenti di detrazione e le voci (telefono, uso ligustro dell'auto e altre detrazioni mensili) per il personale mobile e residente
Misto:
 • Mantiene i file aggiornati in ogni momento e garantisce la corretta archiviazione dei documenti giustificativi pertinenti per riferimento futuro, compresi gli audit.
 • Conosce, applica e rispetta tutte le procedure amministrative e finanziarie e le scadenze legate al suo lavoro.
 • Identifica anomalie o altri problemi e li segnala al proprio supervisore.
 • Prepara i file LARC mensili e indaga sulle differenze e invia il file di riconciliazione 1a settimana del mese al responsabile finanziario secondo le FAD_REV istruzioni.
 • Rispondi alle domande post-chiusura e ai commenti transazionali mensili.
 • Segue e consulta regolarmente il manuale F&A per essere sempre aggiornato con le modifiche
DAZI AGGIUNTIVI
 • Segue tutti i messaggi relativi al lavoro e la corrispondenza con i contatti e i dipartimenti pertinenti
 • È consapevole degli obiettivi della delegazione e ha una buona conoscenza del Movimento e di altri contatti rilevanti per la posizione.
 • Raccoglie e condivide informazioni in modo da migliorare la comprensione del CICR dell'ambiente e delle tendenze e risposte umanitarie.
 • Rappresenta il CICR in modo appropriato durante le attività, nelle riunioni e sul campo, ed evita qualsiasi attività che possa riflettersi negativamente sull'immagine del CICR.
 • Si assume la responsabilità del proprio apprendimento e sviluppo professionale.
 • È particolarmente consapevole della natura confidenziale di questa posizione e tratta di conseguenza tutte le informazioni relative alle risorse umane. 
Come candidarsi:
I candidati interessati possono inviare CV all'indirizzo email di HR-Consulting (www.search4staff.com): a.bonari@search4staff.com 
Si prega di indicare il relativo codice di posto vacante ACC nella riga dell'oggetto o nel curriculum.
Per ulteriori informazioni, chiamare: +373 22 20 29 86; +373 62101257

Il candidato prescelto sarà sottoposto a un periodo di prova di tre mesi.
NB: Se non hai ricevuto nostre notizie entro un mese dal ricevimento della tua domanda, ti preghiamo di considerare la tua domanda non accolta.
Nessun costo:
IL CICR NON ADDEBITA ALCUNA COMMISSIONE IN NESSUNA FASE DEL PROCESSO DI RECLUTAMENTO, INCLUSA LA DOMANDA, L'INCONTRO CON IL COLLOQUIO O L'ELABORAZIONE).

Ua

Traducere Automata

Бухгалтер МКЧХ

Accountant for ICRC

HR-Consulting Srl від імені свого клієнта - Міжнародного комітету Червоного Хреста шукає високопрофесійного кандидата на посаду бухгалтера.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) 
є нейтральною і незалежною міжнародною гуманітарною організацією, яка допомагає і захищає жертв збройних конфліктів та інших ситуацій насильства. Наразі МКЧХ шукає персонал для своєї діяльності в Молдові.

CICR пропонує:
 • Приєднавшись до нашої організації, ви матимете можливість практикувати свою професію в стимулюючих, складних, а іноді і складних умовах, де ваша робота може змінити ситуацію.
 • Ви будете працювати з колегами з різних галузей знань у поперечний спосіб, щоб допомогти жертвам конфліктів та інших ситуацій насильства. Ви будете мати справу з гуманітарними ситуаціями, які вимагають досвіду, винахідливості та інновацій для досягнення найкращого можливого впливу.
 • Ви будете працювати в найстарішій у світі великій міжнародній гуманітарній організації, додаючи до свого почуття досягнень у полегшенні страждань людей і громад і даючи вам можливість просувати гуманітарні цінності в ці неспокійні часи.
 • Ви отримаєте вигоду від конкурентоспроможного пакету працевлаштування, який включає різні можливості особистого та кар'єрного розвитку. Ви візьмете участь у курсі адаптації та пройдете постійне навчання для побудови своєї кар'єри в МКЧХ та за його межами.
 • Конкурентний компенсаційний пакет - це щомісячна заробітна плата з виплатами по соціальному забезпеченню.
ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ:
 • Розуміє і дотримується семи Основних принципів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
 • Розуміє та дотримується Кодексу поведінки МКЧХ
 • Розуміє роль складових Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
 • Завжди поважає та дотримується правил персоналу та безпеки
 • Представляє МКЧХ професійно в будь-який час
 • Розробляє і підтримує приємне і сприятливе робоче середовище з колегами і лінійними керівниками
 • Виконує всі обов'язки з найвищим рівнем конфіденційності в інтересах співробітників і МКЧХ
 • Може бути запропоновано виконувати завдання, не охоплені цією посадовою інструкцією, і надавати підтримку іншим відділам
ПІДЗВІТНІСТЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Бухгалтерські проводки:
 • Щодня готуйте бухгалтерські проводки в IRIS.
 • Забезпечує точність і повноту бухгалтерських операцій відповідно до фінансових процедур.
 • Перевіряє підтверджуючі документи по всіх рахунках-фактурах, повідомляє про це наглядову установу в разі будь-якої невідповідності.
 • Виконує перевірки цілісності бухгалтерських проводок, що проводяться на регулярній основі.
 • Друкуйте всі ваучери щодня
 • Реєстрація постачальників (перевірте підтверджуючий документ і запишіться в IRIS) 
Закриття бухгалтерського обліку:
 • Беріть участь у щомісячних заходах закриття
 • Переходьте до щомісячної звірки банківських рахунків
 • Надішліть пакет ваучерів до FAD REV у Маніллі
 • Підготуйте всі документи і записи про відрахування (телефон, бирючина користування автомобілем та інші щомісячні відрахування) для мобільного і житлового персоналу 
Різне:
 • Постійно підтримує файли в актуальному стані та гарантує належну подачу відповідних підтверджуючих документів для подальшого ознайомлення, включаючи аудити.
 • Знає, застосовує та дотримується всіх адміністративних та фінансових процедур та термінів, пов'язаних з його/її роботою.
 • Виявляє аномалії або інші проблеми і доповідає про них своєму керівнику.
 • Готує щомісячні файли LARC та розслідує відмінності та надсилає файл звірки 1-го тижня місяця фінансовим відповідальним згідно з FAD_REV інструкціями.
 • Відповідайте на запити після закриття та щомісячні коментарі щодо транзакцій.
 • Регулярно слідкує за посібником F&A та консультується з ним, щоб завжди бути в курсі змін
ДОДАТКОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
 • Слідкуйте за всіма повідомленнями, пов'язаними з роботою, та листуванням з відповідними контактами та відділами
 • Знає про цілі делегації та добре знає Рух та інші контакти, що мають відношення до посади.
 • Збирає та обмінюється інформацією з метою покращення розуміння МКЧХ навколишнього середовища та гуманітарних тенденцій та реагування.
 • Представляє МКЧХ належним чином під час заходів, на зустрічах та на місцях, а також уникає будь-якої діяльності, яка може негативно вплинути на імідж МКЧХ.
 • Бере на себе відповідальність за власне професійне навчання та розвиток.
 • Особливо обізнаний про конфіденційний характер цієї посади і, відповідно, ставиться до всієї інформації, пов'язаної з персоналом. 
Як подати заявку:
Зацікавлені кандидати можуть надсилати резюме на електронну адресу HR-Consulting (www.search4staff.com): a.bonari@search4staff.com 
Будь ласка, вкажіть відповідний код вакансії АСС у темі листа або резюме.
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: +373 22 20 29 86; +373 62101257

Успішний кандидат пройде тримісячний випробувальний термін.
Примітка: Якщо ви не почули від нас протягом місяця з моменту отримання вашої заявки, будь ласка, визнайте вашу заявку невдалою.
Без комісії:
МКЧХ НЕ СТЯГУЄ ПЛАТУ НА БУДЬ-ЯКОМУ ЕТАПІ ПРОЦЕСУ НАЙМУ, ВКЛЮЧАЮЧИ (ПОДАННЯ ЗАЯВКИ, СПІВБЕСІДИ АБО ОБРОБКИ).

Bg

Traducere Automata

Счетоводител за МКЧК

Accountant for ICRC

HR-Consulting Srl от името на своя клиент - Международен комитет на Червения кръст търси високопрофесионален кандидат за изпълнение на позицията на счетоводител.

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) 
е неутрална и независима международна хуманитарна организация, която помага и защитава жертвите на въоръжени конфликти и други ситуации на насилие. В момента МКЧК търси персонал за операциите си в Молдова.

CICR оферта:
 • Присъединявайки се към нашата организация, ще имате възможност да практикувате професията си в стимулираща, сложна и понякога предизвикателна среда, в която работата ви може да направи разликата.
 • Ще работите с колеги от различни области на експертиза по хоризонтален начин, за да помогнете на жертвите на конфликти и други ситуации на насилие. Ще се справите с хуманитарни ситуации, които изискват опит, находчивост и иновации, за да постигнете възможно най-доброто въздействие.
 • Ще работите за най-старата голяма международна хуманитарна организация в света, добавяйки към чувството си за постижение в облекчаването на страданията на хората и общностите и давайки ви възможност да популяризирате хуманитарните ценности в тези смутни времена.
 • Ще се възползвате от конкурентен пакет за заетост, който включва различни възможности за лично и кариерно развитие. Ще участвате в курс за въвеждане и ще получавате непрекъснато обучение, за да изградите кариерата си в рамките на Международния комитет на Червения кръст и извън него.
 • Конкурентният компенсационен пакет е месечна заплата с обезщетения за социално осигуряване.
ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 • Разбира и се придържа към седемте основни принципа на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец;
 • Разбира и се придържа към Кодекса за поведение на Международния комитет на Червения кръст
 • Разбира ролята на компонентите на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец
 • Спазва и спазва Правилника за длъжностните лица и правилата за сигурност по всяко време
 • Представлява МКЧК по професионален начин по всяко време
 • Развива и поддържа приятна и благоприятна работна среда с колеги и линейни мениджъри
 • Изпълнява всички задължения с най-високо ниво на поверителност в интерес на служителите и Международния комитет на Червения кръст
 • Може да бъде поискано да изпълнява задачи, които не са обхванати в настоящата длъжностна характеристика, и да предоставя подкрепа на други отдели
ОТГОВОРНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ

Счетоводни записи:
 • Подгответе счетоводни записи в IRIS ежедневно.
 • Осигурява точност и пълнота на счетоводните операции в съответствие с финансовите процедури.
 • Проверява подкрепящите документи спрямо всички фактури, информира надзора в случай на несъответствие.
 • Извършва проверки за почтеност на счетоводните записи, които се извършват редовно.
 • Отпечатвайте всички ваучери ежедневно
 • Регистрация на доставчиците (проверете подкрепящия документ и вписани в IRIS) 
Счетоводно приключване:
 • Участвайте в месечните дейности по закриване
 • Преминете към месечното изравняване на банковите сметки
 • Изпратете пакета ваучери на FAD REV в Manilla
 • Подгответе всички документи за приспадане и вписвания (телефон, частно ползване на автомобил и друго месечно приспадане) за мобилен и резидентен персонал 
Смесен:
 • Поддържа файловете актуални по всяко време и гарантира правилното подаване на съответните подкрепящи документи за бъдещи справки, включително одити.
 • Знае, прилага и спазва всички административни и финансови процедури и срокове, свързани с работата му.
 • Идентифицира аномалии или други проблеми и ги докладва на своя ръководител.
 • Подготвя месечните LARC файлове и разследва различията и изпраща файла за съгласуване 1-ва седмица на месеца на отговорния финансист съгласно инструкциите за FAD_REV.
 • Отговорете на запитванията след затварянето и месечните транзакционни коментари.
 • Следи и се консултира редовно с ръководството за F & A, за да бъде в крак с промените по всяко време
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • Проследяване на всички свързани с работата съобщения и кореспонденция със съответните контакти и отдели
 • Е запознат с целите на делегацията и познава добре Движението и други контакти, свързани с позицията.
 • Събира и споделя информация, за да подобри разбирането на Международния комитет на Червения кръст за околната среда и хуманитарните тенденции и отговори.
 • Представлява МКЧК по подходящ начин по време на дейности, на срещи и на място и избягва всяка дейност, която може да се отрази негативно върху имиджа на Международния комитет на Червения кръст.
 • Поема отговорност за собственото си професионално обучение и развитие.
 • Е особено наясно с поверителния характер на тази позиция и следователно третира цялата информация, свързана с човешките ресурси. 
Как да кандидатствате:
Заинтересованите кандидати могат да изпращат автобиографии на HR-Consulting (www.search4staff.com) имейл адрес: a.bonari@search4staff.com 
Моля, посочете съответния код за свободна длъжност ACC в полето за тема или резюме.
За повече информация, моля обадете се на: +373 22 20 29 86; +373 62101257

Успешният кандидат ще премине тримесечен изпитателен срок.
NB: Ако не сте се чули с нас в рамките на един месец от получаването на кандидатурата ви, моля, считайте кандидатурата си за неуспешна.
Без такса:
МКЧК НЕ НАЧИСЛЯВА ТАКСА НА НИТО ЕДИН ЕТАП ОТ ПРОЦЕСА НА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО (КАНДИДАТСТВАНЕ, СРЕЩА ЗА ИНТЕРВЮ ИЛИ ОБРАБОТКА).

Ru

Traducere Automata

Бухгалтер МККК

Accountant for ICRC

HR-Consulting Srl от имени своего клиента - Международного Комитета Красного Креста ищет высокопрофессионального кандидата для выполнения должности Бухгалтера. 

Международный комитет Красного Креста (МККК) 
является нейтральной и независимой международной гуманитарной организацией, которая помогает и защищает жертв вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. В настоящее время МККК ищет персонал для своей деятельности в Молдове.

CICR предлагает:
 • Присоединившись к нашей организации, у вас будет возможность практиковать свою профессию в стимулирующих, сложных, а иногда и сложных условиях, где ваша работа может изменить ситуацию.
 • Вы будете работать с коллегами из различных областей знаний в поперечной форме, чтобы помочь жертвам конфликтов и других ситуаций насилия. Вы будете иметь дело с гуманитарными ситуациями, которые требуют опыта, находчивости и инноваций для достижения наилучшего возможного воздействия.
 • Вы будете работать в старейшей в мире крупной международной гуманитарной организации, добавляя к своему чувству достижения в облегчении страданий людей и общин и давая вам возможность продвигать гуманитарные ценности в эти смутные времена.
 • Вы получите выгоду от конкурентоспособного пакета занятости, который включает в себя различные возможности личного и карьерного роста. Вы примете участие в курсе адаптации и пройдете постоянное обучение, чтобы построить свою карьеру в МККК и за его пределами.
 • Конкурентоспособный компенсационный пакет – это ежемесячная заработная плата с пособиями по социальному обеспечению.
ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ:
 • Понимает и придерживается семи основополагающих принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца
 • Понимает и соблюдает Кодекс поведения МККК
 • Понимает роль компонентов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца
 • Всегда уважает и соблюдает положения о персонале и правила безопасности
 • Всегда профессионально представляет МККК
 • Развивает и поддерживает приятную и благоприятную рабочую среду с коллегами и линейными руководителями
 • Выполняет все обязанности с высочайшим уровнем конфиденциальности в интересах сотрудников и МККК
 • Может быть предложено выполнить задачи, не охваченные настоящей должностной инструкцией, и оказать поддержку другим отделам
ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Бухгалтерские проводки:
 • Подготавливайте бухгалтерские проводки в IRIS на ежедневной основе.
 • Обеспечивает точность и полноту учета операций в соответствии с финансовыми процедурами.
 • Сверяет подтверждающие документы по всем счетам-фактурам, информирует руководителя в случае какого-либо несоответствия.
 • Выполняет проверки целостности бухгалтерских записей, сделанных на регулярной основе.
 • Ежедневно распечатывайте все ваучеры
 • Регистрация поставщиков (проверка подтверждающего документа и запись в IRIS) 
Закрытие бухгалтерского учета:
 • Участвуйте в ежемесячных заключительных мероприятиях
 • Переход к ежемесячной сверке банковских счетов
 • Отправить пакет ваучеров в FAD REV в Манилье
 • Подготовьте все вычетные документы и записи (телефон, частное пользование автомобилем и другие ежемесячные вычеты) для мобильного и резидентского персонала 
Смешанный:
 • Постоянно обновляет файлы и гарантирует надлежащую подачу соответствующих подтверждающих документов для дальнейшего использования, включая аудиты.
 • Знает, применяет и соблюдает все административные и финансовые процедуры и сроки, связанные с его/ ее работой.
 • Выявляет аномалии или другие проблемы и сообщает о них своему руководителю.
 • Готовит ежемесячные LARC Files and Investigation differences и отправляет файл сверки 1-й недели месяца ответственному финансовому органу в соответствии с инструкциями FAD_REV.
 • Отвечайте на запросы после закрытия и ежемесячные транзакционные комментарии.
 • Регулярно следует и консультируется с руководством F & A, чтобы быть в курсе изменений в любое время
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
 • Отслеживание всех сообщений, связанных с работой, и переписка с соответствующими контактами и отделами
 • Осведомлен о целях делегации и хорошо осведомлен о Движении и других контактах, имеющих отношение к данной должности.
 • Собирает и обменивается информацией в целях улучшения понимания МККК окружающей среды, гуманитарных тенденций и ответных мер.
 • Надлежащим образом представляет МККК во время мероприятий, совещаний и на местах и избегает любой деятельности, которая может негативно отразиться на имидже МККК.
 • Берет на себя ответственность за собственное профессиональное обучение и развитие.
 • Особенно осведомлен о конфиденциальном характере этой должности и, следовательно, обрабатывает всю информацию, связанную с персоналом. 
Как подать заявку:
Заинтересованные кандидаты могут отправить резюме на адрес электронной почты HR-Consulting (www.search4staff.com): a.bonari@search4staff.com 
Пожалуйста, укажите соответствующий код вакансии АКК в строке темы или резюме.
Дополнительная информация по телефону: +373 22 20 29 86; +373 62101257

Успешный кандидат пройдет трехмесячный испытательный срок.
NB: Если вы не услышали от нас в течение месяца с момента получения вашей заявки, пожалуйста, считайте вашу заявку неудачной.
Без комиссии:
МККК НЕ ВЗИМАЕТ ПЛАТУ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ ПРОЦЕССА НАЙМА, ВКЛЮЧАЯ (ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ, СОБЕСЕДОВАНИЕ ИЛИ ОБРАБОТКА).

telegram