I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultant legal (acordare de suport pentru ratificarea amendamentului de la Kigali)

Denumirea proiectului: „Implementarea tranșei 1 din etapa III a Planului de management pentru suprimarea eșalonată a hidroclorofluorocarburilor HCFC în Republica Moldova”

Scurtă descriere a proiectului

Republica Moldova a devenit parte la Convenția pentru protecția stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985) și la Protocolul de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987) in 1996 (Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 966-XIII din 24 iulie 1996).

Pentru respectarea angajamentelor asumate față de Convenția de la Viena și a restricțiilor Protocolului de la Montreal, autoritatea centrală pentru resurse naturale și mediu a elaborat Programul național de suprimare eșalonată a clorofluorocarburilor (CFC), în calitate de substanțe ce distrug stratul de ozon (SDO), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 11 noiembrie 1999.

Principalele realizările ale Republicii Moldova în implementarea Convenției de la Viena și a Protocolului de la Montreal țin de elaborarea și implementarea:

 1. Programului național de suprimare eșalonată a clorofluorocarburilor (CFC), aprobat prin HG Nr. 1064 din 11 noiembrie 1999, care avea obiectivul suprimării eșalonate către anul 2010 a 73,3 tone de substanțe ce distrug stratul de ozon (SDO) din Anexa A, Grupa I (clorofluorocarburi).
 2. Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Legea Nr. 852-XV din 14.02.2002).
 3. Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) pentru anii 2016-2040 si Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia in anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 856 din 13.07.2016, care stabilește scopurile, obiectivele și acțiunile necesare creării unui sistem integrat de reglementare, gestionare, supraveghere și control al utilizării hidroclorofluorocarburilor, a produselor și echipamentelor ce conțin astfel de substanțe pentru realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în conformitate cu tratatele internaționale privind substanțele care distrug stratul de ozon la care este parte. Obiectivul general al Programului este eliminarea completă, până în anul 2040, a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) enumerate în Grupa I din anexa C la Protocolul de la Montreal prin realizarea activităților de suprimare eșalonată a acestora, în conformitate cu orarul stabilit, și prin conștientizarea publicului larg privind consumul acestor tipuri de hidroclorofluorocarburi și prin susținerea măsurilor ce urmează a fi efectuate.

Programul stabilește următorul orar de suprimare eșalonată a HCFC:

 1. înghețul consumului și producerii în anul 2013 la nivelul de bază calculat (media anilor 2009-2010);
 2. reducerea cu 10% din nivelul de bază către anul 2015;
 3. reducerea cu 35% din nivelul de bază către anul 2020;
 4. reducerea cu 67,5% din nivelul de bază către anul 2025;
 5. reducerea cu 97,5 % din nivelul de bază către anul 2030; și
 6. eliminarea completă a HCFC din consum către anul 2040.

HPMP etapa III tranșa 1 va fi implementată în perioada Ianuarie 2022 - Decembrie 2024 și are drept scop reducerea consumului anual de HCFC la 0,43 tone PDO în 2024.Totodată acesta va contribui la:

 1. reducerea cu 67,5% față de nivelul de bază a consumului de SDO;
 2. ajustarea cadrului normativ național cu legislația europeană în vederea asigurării procesului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC-urilor);
 3. instruirea și calificarea tehnicienilor frigotehniști și a inspectorilor de mediu;
 4. consolidarea Asociației Obștești a tehnicienilor din domeniul frigorific: materiale pentru creșterea gradului de conștientizare a tehnologiei, masa rotundă tehnologică / stand expozițional cu alternative;
 5. instruirea și calificarea specialiștilor din sectorul refrigerare, condiționare a aerului și pompe de căldură și a inspectorilor de mediu;
 6. consolidarea capacității Serviciului Vamal pentru executarea, conform competențelor, a obligațiilor asumate în cadrul tratatelor internaționale din domeniu.

Ratificând Convenția, Protocoalele şi modificările aferente, Republica Moldova s-a angajat să respecte şi să pună în aplicare aceste instrumente internaţionale prin ajustarea şi armonizarea cadrului normativ naţional, precum şi prin scoaterea treptată din uz a substanţelor care afectează sau pot influenţa negativ mediul ambiant şi, în consecinţă, sănătatea populaţiei.

În acest sens, în cadrul proiectului HPMP epata 3, precum și în Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 este inclusă acțiunea de armonizare a cadrului normativ naţional cu legislaţia Uniunii Europene şi perfecţionarea acestuia continuu în vederea asigurării procesului de suprimare eşalonată a substanţelor care distrug stratul de ozon prevăzute în grupa I din anexa C la Protocolul de la Montreal.

Totodată, în scopul atingerii obiectivelor privind dezvoltarea durabilă precum și pentru alinierea la reglementările de nivel internaţional şi european, este necesară aderarea la Amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal, care are drept scop obținerea reducerii globale a consumului și a producției de hidrofluorocarburi. Aceste gaze cu efect de seră sunt utilizate în principal pentru a înlocui substanţele care depreciază stratul de ozon, care sunt eliminate treptat în temeiul Protocolului de la Montreal. Deși gazele cu efect de seră nu diminuează stratul de ozon, eliberarea lor în atmosferă contribuie la schimbările climatice, aceste gaze avînd un înalt potențial de încălzire globală.

 

 1. Atribuțiile expertului:

Obiectivul serviciilor de consultanță vizează acordarea suportului pentru ratificarea amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal.

Livrabile:

1.Revizuirea proiectului HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la amendamentul de la Kigali la protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon.

2.Ajustarea proiectului HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la amendamentul de la Kigali la protocolul de la Montreal  și a notei informative la reforma instituțională realizată în anul 2021 prin crearea noului Minister al Mediului. 

3.Examinarea avizelor primite de la instituții conform procedurii de avizare si revizuirea  proiectului HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la amendamentul de la Kigali la protocolul de la Montreal  și notei informative în conformitate cu recomandările și obiecțiile Ministerelor în urma procesului de aprobare;

4.Examinarea avizelor primite de la instituii conform procedurii de reavizare si revizuirea  proiectului HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la amendamentul de la Kigali la protocolul de la Montreal  și notei informative în conformitate cu recomandările și obiecțiile Ministerelor în urma procesului de aprobare;

5.Elaborarea sintezei recomandărilor și obiecțiilor Ministerelor în urma procesului de aprobare.

 1. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:
 • Licență, masterat (sau echivalentul) cel puțin în unul din următoarele domenii: științe sociale, de mediu, drept, administrare publică sau științe politice;
 • Cunoștințe privind angajamentele naționale asumate în cadrul Convenției pentru protecția stratului de ozon și Protocolul de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon;
 • Experiență dovedită în dezvoltarea actelor normative în domeniul mediului;
 • Cunoașterea limbii române, scrisă și verbal, la nivel avansat este obligatorie.

3. Durata contractului

Consultantul tehnic va presta serviciile în perioada lunilor septembrie 2022 – decembrie 2022. Tarifarea se va efectua pe zile lucrătoare, cel mult 34 zile lucrătoare.

4. Persoanele interesate pot depune prin e-mail dosarul de concurs, și anume:

 • Buletin de identitate;
 • CV-ul aplicantului;
 • Scrisoare de intenție;
 • Scrisori de recomandare, după caz;
 • Acte privind confirmarea studiilor;
 • Oferta financiară, semnată și scanată .

5. Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs: 30.08.2022, ora 23:00.

6. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic la adresele de e-mail : cancelaria@uipm.gov.md și olesea.cotoman@uipm.gov.md

Articol adaugat de: Olesea Cotoman