Ministerul Finanțelor angajează specialist principal, Trezoreria Regionala Chișinău-bugetul de stat

Ministerul Finanțelor angajează specialist principal al Secției de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare din cadrul Direcției Trezoreria Regionala Chișinău-bugetul de stat - 1 funcție temporar vacantă.

a) Scopul general al funcției:

Contribuirea la implementarea politicii statului în domeniul bugetar prin coordonarea  şi asigurarea  procesului de executare de casă a bugetului de stat prin sistemul trezorerial.

b) Sarcinile de bază ale funcției:

  1. Reflectarea exactă, transparentă și în termen în evidența contabilă a operațiunilor ce țin de executarea de casă a bugetului de stat efectuate prin trezoreria regională, întocmirea rapoartelor privind executarea de casă a bugetului de stat:
  2. Prelucrarea extraselor din conturile deschise în lei și în valută străină și eliberarea extraselor din conturile curente și a fișelor executării conturilor curente ale autorităților/instituțiilor deservente:
  3. Stabilirea din lista potențialilor beneficiari a persoanelor care vor beneficia de compensații/subvenții
  4. Monitorizarea, verificarea și executarea încasărilor neidentificate.
  5. Participarea la instruirea contabililor autorităților/instituțiilor bugetare deservente:
  6. Acordarea asistenţei consultative autorităților/instituțiilor deservente.

c) Cerințe specifice:

Studii: superioare, absolvite cu diploma de licență sau echivalente în domeniul financiar, contabilitate.

Experiența profesională –preferabil 1 an în domeniul solicitat.

Cunoașterea: limbii engleze la nivel B1.

Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională (franceza, germana) este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă și interviu la funcția vacantă de specialist principal al Secției de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare – specialist principal 

1. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

2. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

3. Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.39/1993 cu privire la Trezoreria de Stat;

4. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014;

5. Legea nr.397/ 2003 privind finanțele publice locale;

6. Legea contabilității nr.113/2007;

7. Legea privind achizițiile publice nr.131/2015;

8. Hotărârea Guvernului nr. 696/2017 cu privire la organizarea si funcționarea

Ministerului Finanțelor

9. Ordinul ministrului finanțelor nr.208/2015 privind Clasificația bugetară;

10. Ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;

11. Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 03 iunie 2022, ora 16:00.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;

e-mailresurse.umane@mf.gov.md.

Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane:
Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane
telefon de contact: 022 26 27 55
Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane 
telefon de contact: 022 26 27 78

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Articol adaugat de: Aliona Moisei