Ministerul Finanțelor angajează consultant principal în Secția datorie externă și recreditare, Direcția datorii publice

Ministerul Finanțelor angajează consultant principal al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice -  1 funcție vacantă;

a)    Scopul general al funcţiei:

Gestionarea și monitorizarea împrumuturilor recreditate din mijloacele obţinute din împrumuturile de stat interne și/sau externe în scopul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare  prin  intermediul Ministerului Finanţelor.

b)    Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Elaborarea și pregătirea pentru încheierea contractelor de recreditare și/sau a altor contracte aferente procesului de recreditare a mijloacelor obținute din împrumuturile de stat externe și/sau interne  în cadrul implementării proiectelor și a programelor de dezvoltare.

2. Asigurarea monitorizării împrumuturilor recreditate de stat.

3. Asigurarea ținerii evidenței a tranzacțiilor aferente procesului recreditării în sistemul informatic DMFAS.

4. Asigurarea elaborării periodice a rapoartelor privind situația în domeniul împrumuturilor recreditate de stat;

5. Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniul recreditării.

6. Participarea la elaborarea/ rectificarea/ executarea a legii bugetului la capitolele ce ţin de domeniul recreditării, precum şi elaborarea prognozelor aferente compartimentelor respective  pentru  CBTM.

 c) Cerințe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul relaţiilor economice internaţionale, finanţe sau economie;

Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe.

Aspecte cognitive:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

  • Cunoaşterea domeniului de management al datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe;
  • Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de managementului datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe, precum şi a practicilor pozitive internaţionale în domeniu;
  • Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1 şi a unei limbi de circulaţie internaţională (franceza, spaniola, germana, etc.) la nivel B1;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc) Internet.

Experienţă profesională – cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul finanțelor publice.

 Abilități:

Aptitudine de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament:

Profesionalism, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, punctualitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de echipă.

 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant principal al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice

 Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;

  1. Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
  2. Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
  3. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  4. Hotărârea Guvernului nr.696/2017 ”Cu privire la organizarea si funcționarea

Ministerului Finanțelor”.

 Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 03 iunie 2022, ora 16:00.                                  Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;

e-mailresurse.umane@mf.gov.md.

Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane:
Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane
telefon de contact: 022 26 27 55
Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane 
telefon de contact: 022 26 27 78

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Articol adaugat de: Aliona Moisei