Ministerul Finanțelor angajează consultant în Secția datorie externă și recreditare, Direcția datorii publice

Ministerul finanțelor angajează consultant al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice -  1 funcție temporar vacantă;

  1. a) Scopul general al funcţiei:

Administrarea datoriei de stat externe şi a garanţiilor de stat externe. Monitorizarea datoriei externe a sectorului public. Participarea în procesul de elaborare a politicii în domeniul datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe, precum şi participarea în implementarea acesteia. Planificarea cheltuielilor de deservire a datoriei de stat externe, soldul datoriei de stat externe şi sursele externe de finanţare a bugetului de stat. Estimarea deservirii şi soldului datoriei externe a unităţilor administrativ-teritoriale, dar şi surselor externe de finanţare.

  1. b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Asigurarea procesului de elaborare/rectificare/executare a legii bugetului la capitolele ce ţin de competenţa Secţiei, precum şi elaborarea prognozelor aferente compartimentelor respective pentru cadrul bugetar pe termen mediu;

2. Asigurarea monitorizării și raportării periodice a datoriei externe a sectorului public și garanțiilor de stat externe;

3. Asigurarea ținerii evidenței și validării periodice a tranzacțiilor aferente datoriei externe a sectorului public  şi public garantate în sistemul informatic DMFAS;

4. Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Secției;

5. Participarea la procesul de identificare a obiectivelor şi acţiunilor pentru implementarea politicii în domeniul datoriei de stat externe şi a garanţiilor de stat externe necesare pentru promovarea Programului Managementul datoriei de stat externe, dar şi asigurarea îndeplinirii acţiunilor respective.

 c) Cerințe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul relaţiilor economice internaţionale, finanţe sau economie;

Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe.

Aspecte cognitive:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

  • Cunoaşterea domeniului de management al datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe;
  • Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1 şi a unei limbi de circulaţie internaţională (franceza, spaniola, germana, etc.) la nivel B1;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc) Internet.

Experienţă profesională – preferabil 1 an de experiență profesională în domeniul finanțelor publice.

 Abilități:

Aptitudine de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament:

Profesionalism, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, punctualitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de echipă.

 Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice

 Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;

  1. Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
  2. Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
  3. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  4. PROGRAMUL “Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2022;
  5. Hotărârea Guvernului nr.696/2017 ”Cu privire la organizarea si funcționarea

Ministerului Finanțelor”.

   Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 03 iunie 2022, ora 16:00.                                  Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;

e-mailresurse.umane@mf.gov.md.

Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane:
Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane
telefon de contact: 022 26 27 55
Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane 
telefon de contact: 022 26 27 78

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Articol adaugat de: Aliona Moisei