Distribuie prietenilor:


      Inspecția Socială; (Chișinău, Șoseaua Hîncești, 53, Bloc ”B”) anunță concurs pentru suplinirea funcției publice vacante din cadrul direcției inspecția prestațiilor sociale:

Inspector- 1 funcție

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

CV-ul, formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, anexa), buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare (originalul, copia), certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională (original și copia), cazierul judiciar.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova,
 2. Cunoaşterea limbii române și a limbii ruse,
 3. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1, B2),
 4. Posedarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet),
 5. Fără antecedente penale,
 6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
 7. Aptitudini: De elaborare, de analiză și sinteză a informațiilor, abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, soluționare de probleme.

8.Atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Notă:

Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la, care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia, că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail, vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • •Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este până la 31 martie 2020, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Inspecția Socială, (șos. Hîncești, 53 B, et. 6, bir.617, telefon de contact: 022-999-239,

e-mail: tamara.botnaru@is.msmps.gov.md)

 

 1. Inspector – 1 funcție, Direcția inspecția prestațiilor sociale.

Scopul funcției publice vacante conform fișei postului:

Inspectarea  modului de aplicare  corectă și unitară a actelor  normative, care reglementează  acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului.

Sarcini de bază:

 • Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a actelor normative, care reglementează acordarea prestațiilor sociale solicitanților/beneficiarilor de ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului, prin aplicarea  procedurilor și tehnicilor de inspecție;
 • Elaborarea și prezentarea șefului de direcție a rapoartelor scrise, în care se consemnează constatările misiunii de inspecție efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale;
 • Verificarea, în cadrul misiunilor de inspecție, a implementării recomandărilor înaintate anterior cu întocmirea Raportului.
 • Examinarea petițiilor/adresărilor/sesizărilor/demersurilor și interpelărilor parvenite în adresa Inspecției Sociale, conform prevederilor legislației.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
 • experiența profesională este un avantaj;
 • cunoașterea legislației în domeniul asistenței sociale.

Bibliografia concursului:

 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • Hotărârea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011 ;
 • Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
 • Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
 • Hotărârea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
 • Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova.

 

Alte articole de acest autor:
Author: Tamara Botnaru

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol:

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.