Cerere de exprimare a interesului - Instruire privind evaluarea rezultatelor academice și a elaborării portofoliului, proiectului în didactica modernăCerere de exprimare a interesului - Instruire privind evaluarea rezultatelor academice și a elaborării portofoliului, proiectului în didactica modernă

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 Denumirea subproiectului: Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piaţa muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat

Nr. MD-MOED-6542-ASF-C-05 din 24 octombrie 2022

Nr. Referinţă: MD-M. CIACHIR-423660-CS-INDV

Titlul sarcinii: Instruire privind evaluarea rezultatelor academice și a elaborării portofoliului, proiectului în didactica modernă.

 Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat obținut subproiectul Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piaţa muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat și respectiv a semnat Acordul de subfinanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul Mihail Ciachir din Comrat își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional. Este preconizată realizarea activităților de îmbunătățire a metodei și metodologiei predării, precum și crearea unei săli de clasă specializate la programul „Educație timpurie”, calificarea Educator, unei săli de clasă specializate la programul „Educație timpurie”, calificarea Conducător muzical, unui laborator la programul „Învățământ primar” și a 2 laboratoare de informatică. Crearea condițiilor moderne de studiu va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței elevilor de la domeniul educație și îmbunătățirea angajării în câmpul muncii.

În cadrul implementării subproiectului Crearea condițiilor moderne pentru formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii la colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat, este planificat atingerea următorului obiectiv general:

  • Crearea unor condiții moderne de studiu pentru dezvoltarea personalității elevilor ca viitori specialiști, axați pe creativitatea profesională, intelectuală și socială prin implementarea unor programe educaționale și formarea capitalului uman competitiv pe piața muncii.

În contextul realizării obiectivului general, subproiectul își propune realizarea următoarelor obiective specifice:

  • Creșterea capacităților instituționale în vederea formării specialiștilor în domeniul Educație (Pedagogie)
  • Racordarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.

Serviciile de instruire includ formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării rezultatelor academice și a elaborării portofoliului, proiectului în didactica modernă. Formarea cadrelor didactice se va desfășura în două sesiuni a câte 15 persoane: sesiunea I – Portofoliul și proiectul în abordarea didacticii moderne – 4 zile (câte 5 ore) + 1 zi follow-up și sesiunea a II – Evaluare formativă și sumativă a rezultatelor academice – 4 zile (câte 5 ore) + 1 zi follow-up.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://cpcomrat.educ.md/объявления/

Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat invită consultanții eligibili (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de de instruire în domeniul procesului educațional.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de instruire în domeniul procesului educațional.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

  • studii superioare în domeniul Științe ale educației sau domenii conexe;
  • experiență de cel puțin 3 ani în prestarea serviciilor de instruire în domeniul procesului educațional cu accent pe evaluarea rezultatelor academice și elaborarea portofoliului, proiectului în didactica modernă;
  • deținători de grad didactic superior/întâi sau titlu științific și/sau științifico-didactic;
  • cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă cadrele didactice în procesul educațional;
  • abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
  • posedarea limbii ruse (scris și oral);
  • abilități de comunicare și de lucru în echipă.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru 9:00 – 17:00.

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 26 iunie 2024, ora 14:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: mun. Comrat, str.Lenin, 160

Tel/fax: 0298 26035

E-mail: guseinov.igor@gmail.com