Cerere de ofertă: audit financiar pentru proiectCerere de ofertă: audit financiar pentru proiect

Asociația Obștească Institutul de Instruire in Dezvoltare MilleniuM solicită ofertă de preț pentru auditarea raportului financiar pentru perioada 01 septembrie 2023 –30 iunie 2024 in care a fost  implementat proiectului “DEMOCRACY DEBATE HUB” cu suportul financiar al organizației Crosinig Borders, Danemarca.

 

Valoarea Proiectului “DEMOCRACY DEBATE HUB” este de 68 000 EUR.

Raportul de audit va fi produs în corespundere cu standardul internațional ISA 800/805.

 

Compania de audit va produce următoarele documente:

 1 raport de audit care va corespunde următoarelor detalii:

 • Raportul de audit verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licenţiat, nu doar numele companiei) vor fi prezentate MilleniuM conform termenelor indicate;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 •  Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limba engleză şi versiunea electronică a acestuia (în format pdf).

1 scrisoare către management care va include:

 concluzia de audit privind:

 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate 
 • Propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne.
 • Raportul de audit sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către MilleniuM fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Conţinutul și procedura de depunere a ofertei

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa  info@millenium.md până la data de 24 mai 2024, ora 17:00 următoarele documente:

 • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului;
 • CV-ul organizației din care să reiasă activitățile de audit relevante precum şi valoarea proiectelor auditate;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către echipa de evaluare a ofertelor în baza următoarelor criterii:

 • Experienţa în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în 

auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova;

 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Preţul serviciilor de audit;

 Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • 5 ani de activitate;
 • Experiență cu auditarea proiectelor finanțate de donatori internaționali.

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): 13-17 iunie 2024

Termenul limită de prezentare a raportului de audit: 25 iunie 2024

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la info@millenium.md, tel.06096338. Persoană de contact Alexandra Isaicul.

Termeni de Referință aici: https://shorturl.at/zAQX8