IP Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concurs pentru Contractarea unui expert pentru Elaborarea Ghidului de învăţare la locul de muncă (Work Based Training Guide) în domeniul ingineriei fabricaţiei, subproiect GEAR 4.0IP Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concurs pentru Contractarea unui expert pentru Elaborarea Ghidului de învăţare la locul de muncă (Work Based Training Guide) în domeniul ingineriei fabricaţiei, subproiect GEAR 4.0

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0).

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-14 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-354557-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Elaborarea Ghidului de învăţare la locul de muncă (Work Based Training Guide) în domeniul ingineriei fabricaţiei

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea Tehnică a Moldovei a obținut subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al RM pentru subproiectul Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 - GEAR 4.0 și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin implementarea subproiectului GEAR 4.0, UTM își propune îmbunătățirea calității programelor de studii în domeniul de formare 071 – Inginerie și activități inginerești prin modificarea și actualizarea programelor de studii în conformitate cu tendințele de dezvoltare ale domeniului și apropierea ofertei educaționale a UTM la cerințele pieței muncii, lansarea a 3 programe noi (1 program licență, 1 program master și 1 program modular de formare profesională continuă a specialiștilor din piața muncii), să dezvolte unități de curs pe tematica problemelor de mediu, precum şi să creeze un Cluster universitar IND-4.0, care va include laboratoare didactice și de cercetare.

Urmare a implementării subproiectului GEAR 4.0 va fi asigurată sporirea calității programelor de studii pentru domeniul general de studiu 071 – Inginerie și activități inginerești prin reducerea decalajului între oferta educațională asigurată de UTM și cerințele pieței muncii, dictat de digitalizarea activităților inginerești și de provocările de mediu.

Ținând cont de domeniul prioritar de implementare, au fost formulate două indicatoare de rezultat și domenii de implementare, după cum urmează:

 • IR 1 – Reproiectarea/revizuirea Curriculumului pentru domeniul general de studiu Inginerie și activități inginerești în consonanță cu cerințele Industriei 4.0.
 • IR 2 – Consolidarea capacităților UTM de predare/instruire și cercetare-dezvoltare prin dotarea laboratoarelor/centrelor științifice, didactice și de transfer tehnologic cu echipament modern de fabricație și automatizare a proceselor de producție.

 

Serviciile de consultanță includ: elaborarea ghidului de învăţare la locul de muncă pentru stagiile de practică realizate în mediul industrial, determinând sarcinile specifice, corelate cu obiectivele practicilor şi modul de inserare a studentului în activitatea profesională la locul de muncă în întreprinderea industrială.

Timpul alocat pentru realizarea sarcinii este de 2 luni.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://utm.md/wp-content/uploads/2024/05/cerere-de-exprimare-a-interesului.-elaborarea-ghidului-de-invatare-la-locul-de-munca-work-based-training-guide-in-domeniul-ingineriei-fabricatiei.pdf sau pot fi obținuți la adresa esenia.turchin@adm.utm.md .

Universitatea Tehnică a Moldovei invită consultanții eligibili  („Consultanți”) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a Ghidului de învăţare la locul de muncă.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că deţin calificarea necesară și experiență relevantă pentru a presta Serviciile de consultanță pentru elaborarea Ghidului de învăţare la locul de muncă.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să corespundă următoarelor cerinţe de calificare:

 • experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior tehnic;
 • experienţă de activitate în cadrul întreprinderilor industriale sau realizare a proiectelor de transfer tehnologic;
 • experiență în elaborarea documentelor curriculare pentru programele de studii în învățământul superior tehnic;
 • expertiză în calitate de expert/consultant în proiecte naţionale/internaţionale orientate spre conceperea și elaborarea programelor de studii din domeniul ingineriei mecanice, automatizarea proceselor de fabricație, electronică și robotică;
 • abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate;
 • posedarea limbii române, cel puţin nivel C1 (scris și oral).

Experienţă în calitate de mentor pentru studenţii în cadrul stagiilor de practică la întreprinderile industriale va constitui un avantaj.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru esenia.turchin@adm.utm.md, între orele: 08.00-17.00.

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau prin e-mail) până la data de: 29.05.2024, ora 14:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică (Elaborarea Ghidului de învăţare la locul de muncă)

 

Adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 108

Tel: +373 69668248, 022-23-51-59

E-mail: esenia.turchin@adm.utm.md

 

IP Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0)

 

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-14 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-354557-CS-INDV

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru Ghidului de învăţare la locul de muncă (Work Based Training Guide) în domeniul ingineriei fabricaţiei

 1. Informații generale despre proiect

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS, Ministerul a semnat cu Universitatea Tehnică a Moldovei Acordul de subfinanțare a subproiectului Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0).

 

Obiectivul general al subproiectului GEAR 4.0 este de a spori calitatea programelor de formare profesională în cadrul învățământului superior pentru domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești prin reducerea decalajului între oferta educațională, asigurată de UTM și cerințele pieței muncii, dictat de digitalizarea intensă a activităților inginerești și de provocările de mediu. Acest obiectiv include dezvoltarea de programe noi de studii universitare și formare continuă, reproiectarea unor programe existente prin introducerea de noi cursuri și modernizarea infrastructurii de învățare-cercetare prin dotarea laboratoarelor cu echipamente necesare, precum şi crearea unui Cluster universitar IND-4.0, care va include laboratoare didactice și de cercetare. Acest proces va facilita pregătirea specialiștilor capabili să facă față provocărilor inerente unei economii bazate pe tehnologii şi orientate spre mediu şi va contribui la creșterea cu cel puțin 25% a capacității instituționale în formarea competențelor necesare pentru absolvenți în scopul sporirii inserției pe piața muncii, precum și va consolida capacitatea de cercetare-dezvoltare a UTM.

 1. Obiectivul sarcinii

                Obiectivul principal al sarcinii este: elaborarea şi aprobarea în cadrul departamentului academic a Ghidului de învăţare la locul de muncă, în calitate de instrument de facilitare a inserării studentului în activitatea profesională la locul de muncă în cadrul realizării stagiilor de practică în întreprinderile industriale. Ghidul va servi ca fundament şi va oferi suport studentului şi mentorului pentru realizarea activităţilor din cadrul stagiilor de practică.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Analiza, în baza planului de învăţământ, a tipurilor de stagii de practică şi a conţinutului acestora pentru a determina gradul de formare a studentului, specificul activităților din cadrul stagiilor prevăzute, durata și finalitățile acestora.
 • elaborarea unui ghid structurat pe tipuri de activităţi corelate cu obiectivele stagiilor de practică care va fi utilizat ca instrument de formare a studentului la locul de muncă, facilitând comunicarea cu mentorul din cadrul întreprinderii;
 • prezentarea spre aprobare a ghidului la ședința departamentului de profil.

4. Durata sarcinii

Realizarea sarcinii este preconizată pentru perioada mai-iulie 2024.

Activități, livrabile

Volum de lucru

Termen de realizare

Analiza, în baza planului de învăţământ, a tipurilor de stagii de practică şi a conţinutului acestora pentru a determina gradul de formare a studentului, specificul activităților  din cadrul stagiilor prevăzute, durata și finalitățile acestora.

Maxim 10 zile de lucru

Maxim 14 zile de la semnarea contractului

Elaborarea unui ghid structurat pe tipuri de activităţi, specifice obiectivelor stagiilor de practică. Pentru fiecare activitate va fi stabilit:

·      Titlul sarcinii în funcţie de tipul activităţii;

·      Numărul de ore necesar pentru realizare;

·      Cerinţe faţă de coordonator;

·      Cerinţe de acces la sarcină pentru student;

·      Obiectivele sarcinii;

·      Ancorarea sarcinii la competenţele profesionale;

·      Rezultatele scontate;

·      Modul de prezentare a rezultatelor.

Livrabil 1: Ghid.

Până la 30 zile de lucru

Până la 56 zile de la semnarea contractului

Raport final şi prezentare:

·      Prezentarea ghidului elaborat în vederea aprobării acestuia în cadrul şedinţei departamentului de profil.

Livrabil 2: Raport final.

Până la 4 zile de lucru

Până la 62 zile de la semnarea contractului

Număr TOTAL de zile estimate

Până la 44 zile de lucru

 

5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

 

Experiență generală (40 p.):

 • Studii superioare în domeniul Inginerie şi activităţi inginereşti;
 • Experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior tehnic;
 • Expertiză în calitate de expert/consultant în proiecte naţionale/internaţionale orientate spre conceperea și elaborarea programelor de studii din domeniul ingineriei mecanice, automatizarea proceselor de fabricație, electronică și robotică

 

Corespunderea cu sarcinile proiectului (40 p.):

 • Experienţă de activitate în cadrul întreprinderilor industriale sau realizare a proiectelor de transfer tehnologic;
 • Experiență în elaborarea documentelor curriculare pentru programele de studii în învățământul superior tehnic.

Limbă și experiență (20 p.):

 • Posedarea limbii române, cel puţin nivel C1 (scris și oral);
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate.

Experienţă în calitate de mentor pentru studenţii în cadrul stagiilor de practică la întreprinderile industriale va constitui un avantaj.

6. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

 

Consultantul va raporta către şeful departamentului de profil sau persoana desemnată de acesta.

Materialele elaborate vor fi analizate și aprobate la departamentul de profil. În cazul recomandărilor sau obiecțiilor din partea membrilor departamentului, consultantul va ajusta/argumenta conținutul materialelor prezentate.

Aranjamente instituționale:

Angajatorul va pune la dispoziția consultantului accesul la planurile de învățământ, regulamentele UTM și alte documente necesare pentru realizarea sarcinii.

 

7. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite Universității Tehnice a Moldovei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a Universității Tehnice a Moldovei.

8. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).