Cerere de exprimare a interesului Actualizarea curriculum-ului la disciplina „Ecologia și plantele medicinale” în cadrul Programului de studii superioare integrate „Farmacie”Cerere de exprimare a interesului Actualizarea curriculum-ului la disciplina „Ecologia și plantele medicinale” în cadrul Programului de studii superioare integrate „Farmacie”

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului

„Fortificarea educației prin cercetare în medicină și farmacie în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” FORCE_Farm”

 

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U2-09 din 27.11.2023

Nr. Referință: MD-USMF-406139-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: „Actualizarea curriculum-ului la disciplina „Ecologia și plantele medicinale” în cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie.

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină ți farmacie în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_Farm” și respectiv a semnat Acordul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de activități orientate spre modernizarea și dezvoltarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

În cadrul subproiectului vor fi actualizate și  optimizate Planul de învățământ la programul de studii farmacie și curriculile disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricula noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în Republica Moldova.

Una din sarcinile propuse în cadrul subproiectului este actualizarea curriculum-ului la disciplina „Ecologia și plantele medicinale” în cadrul Programului de studii superioare integrate Farmaciecu sporirea componentei de cercetare în domeniul ecologiei și plantelor medicinale, inclusiv cu studierea principiilor adaptării la schimbările climatice și aplicarea lor în practică, ce va face posibilă înțelegerea și însușirea mai comprehensivă a materiei curriculare.  

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web:  https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-moderinzarea-si-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-farmacie-si-medicina

IP USMF „Nicolae Testemițanu”  invită consultanții eligibili  („Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de evaluare a curriculum-ului la disciplina „Ecologia și plantele medicinale” în cadrul Programului de studii superioare integrate „Farmacie” și actualizarea acesteia cu  sporirea componentei de cercetare.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de evaluare a curriculum-ului la disciplina „Ecologia și plantele medicinale” în cadrul Programului de studii superioare integrate „Farmacie” și actualizarea acesteia prin valorificarea componentei cercetării, rezultatele învățării vizavi de aplicarea acestora în activitatea practică a farmacistului și medicului.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate, specialitatea Farmacie/Biologie/Medicină;
 2. Titlu științific de doctor în științe farmaceutice/biologice/medicale;
 3. Deținători de titlu științifico-didactic de conferențiar/profesor universitar;
 4. Experiență în domeniul didactic/clinic/practic/metodic/de cercetare cel puțin 5 ani;
 5. Experiență în elaborarea documentelor curriculare în ultimii 5 ani (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 6. Capacitate de analiză și sinteză;
 7. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
 8. Abilități de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
 9. Experiența managerială în domeniu educației farmaceutice/medicale (șef catedră, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.)
 10. Va constitui un avantaj experiența în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional/național în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III);

Se atrage atenția consultanților internaționali interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din „Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF” iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 („Regulamentul privind achizițiile”), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda „Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali” prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00-18:00.

Cererile trebuie să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente (dacă există).

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos, personal, până la  data de: 19.03.2024, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: or. Chișinău,

Bd. Stefan cel Mare 165, Birou 213

Tel: 022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md

Semnătura Managerului de proiect

Tagadiuc Olga ___________________

 

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

„Fortificarea educației prin cercetare în medicină și farmacie în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” FORCE_Farm”

 

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U2-09 din 27.11.2023

Nr. Referință: MD-USMF-406139-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Titlul sarcinii: „Actualizarea curriculum-ului la disciplina „Ecologia și plantele medicinale” în cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie”.

 

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS, MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova acordul de subfinanțare a subproiectului  „Fortificarea educației prin cercetare în medicină și farmacie în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_Farm”.

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planul de învățământ la programul de studii Farmacie și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricula noi orientate spre creșterea componentei de cercetare ce vor spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în Republica Moldova, dar și a celei internaționale.

Subproiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective generale (ODP) și respectiv specifice (OS) după cum urmează:

ODP1: Creșterea capacității instituționale a USMF „Nicolae Testemițanu” de prestare a serviciilor educaționale și instruirii farmaceutice și medicale prin cercetare în vederea formării specialiștilor calificați competitivi pentru domeniul Sănătate (farmacie și medicină):

 • OS1: Angrenarea procesului didactic al disciplinelor farmaceutice de specialitate cu cele fundamentale medicale la spectrul cercetărilor științifice multilaterale în domeniul medicamentului.
 • OS2: Formarea abilității de integrare a elementelor conceptuale tratate la disciplină în conexiune cu rezultatele cercetării științifice, prin implicarea sporită a studentelor în procesul de cercetare;
 • OS3: Înțelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetării științifice multilaterale și interdisciplinare în domeniul medicamentului vizavi de aplicarea acestuia în terapie, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi și a farmacoterapiei personalizate.

ODP2: Racordarea finalităților de studii și competențelor în cercetare a absolvenților în domeniul Farmacie și Medicină la cerințele actuale ale pieței forței de muncă:

 • OS1: Formarea abilității de aplicare a cunoștințelor despre procesul de cercetare/elaborare a medicamentului drept repere de formare a competențelor de utilizare a lui în farmacoterapia personalizată.
 • OS2: Inițierea educției bio- și nanotehnologice, bioanalitice,farmacogenetice și ecologice a viitorilor absolvenților cu abilități practice și viziuni contemporane pentru a răspunde necesităților industriilor farmaceutice moderne.
 • OS3: Asigurarea unei pregătiri integrative a medicilor și farmaciștilor prin prisma cunoașterii medicamentului, dezvoltarea abilităților de colaborare în echipe interprofesionale, care ar permite o evaluare mai holistică a pacientului și o luare a deciziilor terapeutice mai informate în contextul aplicării principiilor medicinii personalizate.
 1. Obiectivul sarcinii

Obiectivul principal al sarcinii este actualizarea curriculum-ului la disciplina opțională „Ecologia și plantele medicinale” în cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • analiza conținutului Curriculumul la disciplina opțională Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie;
 • elaborarea și coordonarea cu Clientul (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”) a structurii Curriculum-ului actualizat la disciplina opțională Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie;
 • elaborarea și coordonarea cu Clientul a denumirii, conținuturilor și sarcinilor aplicative ale disciplinei opționale Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie;
 • elaborarea Curriculum-ului actualizat la disciplina opțională Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie conform cerințelor:
 • Curricula disciplinei va fi actualizată în conformitate cu prevederile actelor normative naționale și procedurile universitare;
 • Conținutul tematic al disciplinei va fi în concordanță cu rezultatele cercetării din domeniul respectiv la nivel național și internațional;
 • finalitățile de studii, competențele profesionale și transversale vor corespunde cu obiectivele și conținutul curricular, Planul de învățământ și Cadrul Național/European al Calificărilor;
 • utilizarea diversificată a metodelor interactive de învățare-predare-evaluare pentru dezvoltarea gândirii analitice și critice la studenți, precum și instruirea cu utilizarea componentei de cercetare;
 • manoperele practice achiziționate pe parcursul disciplinelor vor fi axate pe metodele moderne de cercetare în domeniul ecologiei și plantelor medicinale, inclusiv cu studierea principiilor adaptării la schimbările climatice și vor asigura dezvoltarea abilităților practice de cercetare;
 • sarcinile și metodele de evaluare a lucrului individual vor asigura atingerea finalităților disciplinelor și implementarea instruirii prin cercetare;
 • Bibliografia va fi elaborată în corespundere cu nivelul de cunoaștere științifică în domeniul ecologiei și plantelor medicinale, inclusiv cu studierea principiilor adaptării la schimbările climatice;
 • Prezentarea și avizarea proiectelor Curricula actualizate la disciplina opțională Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie:
 • la ședința subdiviziunii didactice coordonatoare Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică;
 • la ședința Comisiei de Asigurarea a Calității și Evaluare Curriculară Farmacie;
 • la ședința Consiliului Facultății de Farmacie;
 • ajustarea Curriculum-ului conform recomandărilor subdiviziunilor sus-numite, după caz;
 • Prezentarea variantelor finale actualizate a Curriculum-ului disciplinei opționale la Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie;
 • elaborarea și prezentarea după realizarea sarcinii a Actului de prestare a serviciilor.
 1. Durata sarcinii:

Realizarea sarcinii este planificată pentru perioada martie-mai 2024

Sarcini, activități, livrabile

Termen de realizare

Număr de zile efectiv lucrate

Analiza conținutului Curriculumul la disciplina opțională Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie

Până la 10 zile de la semnarea contractului

5

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a structurii Curriculumul actualizate la disciplina opțională Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie

Până la 15 zile de la semnarea contractului

5

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a denumirii, conținuturilor și sarcinilor aplicative Curriculum-urilor la disciplina opțională Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie

Până la 20 zile de la semnarea contractului

5

Elaborarea Curriculum-urilor la disciplina opțională Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie

Până la 20 zile de la semnarea contractului

15

Prezentarea și avizarea proiectelor Curricula actualizate la disciplina opțională Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie la ședința unității didactice coordonatoare Catedra de  farmacognozie și botanică farmaceutică; la ședințele Comisiei de Asigurarea a Calității și Evaluare Curriculară Farmacie; Consiliului Facultății de Farmacie

Până la 35  zile de la semnarea contractului

7

Ajustarea Curriculum-ului conform recomandărilor subdiviziunilor sus-numite, după caz.

Până la 45  zile de la semnarea contractului

2

Prezentarea variantei finale a Curriculum-ului actualizate la disciplina opțională Ecologia și plantele medicinale din cadrul Programului de studii superioare integrate Farmacie

Până la 50  zile de la semnarea contractului

3

Elaborarea și prezentarea după realizarea sarcinii a Actului de prestare a serviciilor.

Până la 60  zile de la semnarea contractului

1

 

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 40 puncte

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate, specialitatea Farmacie/Biologie/Medicină;
 2. Titlu științific de doctor în științe farmaceutice/biologice /medicale;
 3. Deținători de titlu științifico-didactic de conferențiar/profesor universitar;
 4. Experiență în domeniul didactic/clinic/practic/metodic/de cercetare cel puțin 5 ani;

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 50 puncte

 1. Experiență în elaborarea documentelor curriculare în ultimii 5 ani (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 2. Experiența managerială în domeniu educației farmaceutice/medicale (șef catedră, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.)

 Limbă și experiență: 10 puncte

 1. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
 2. Abilități de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
 3. Capacitate de analiză și sinteză;

 

Va constitui un avantaj: experiența în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional/național în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III).

 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul  va raporta: Consultantul contractat va coordona și va raporta activitatea managerului de subproiect, șefului Departamentului Didactic și Management Academic și Decanului Facultății de Farmacie.

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Consultantului toate documentele necesare activității.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a IP USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

Semnătura Managerului de proiect

Tagadiuc Olga___________________