Cerere de exprimare a interesului Servicii de instruire a beneficiarilor programelor de studii de master și doctorat, cu genericul Metodologia de aplicare la proiectele internaționaleCerere de exprimare a interesului Servicii de instruire a beneficiarilor programelor de studii de master și doctorat, cu genericul Metodologia de aplicare la proiectele internaționale

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-USMF-404672-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Servicii de instruire a beneficiarilor programelor de studii de master și doctorat, cu genericul  Metodologia de aplicare la proiectele internaționale

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului va fi creată Platforma de educație prin cercetare, care va include sectorul de medicină Moleculară și cel de Medicină Personalizată, care se vor dota cu echipament pectru activități de laborator în corespundere cu tehnologiile moderne de cercetare. Vor fi îmbunătățite/optimizate Planurile de învățământ și optimizate/elaborate Curriculum-urilire adaptate la exponenta de cercetare. Pentru fortificarea instruirii prin cercetare și a dezvoltării aptitudinilor necesare pieții de muncă se vor dezvolta cunoștințele cu privire la oportunitățile de finanțare în domeniile de cercetare și inovare la nivel național și internațional și modul de aplicare la diferite programe de finanțare.

Serviciile de instruire a benefeciarilor programelor de studii integrate și de master vor include instruirea unui grup de 30 de persoane pe parcursul a 2 zile cu privire la modul de aplicare la proiectele internaționale.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae

IP USMF „Nicolae Testemițanu”  invită experți eligibili  (Experți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire a a benefeciarilor programelor de studii de master și doctorat cu privire la modul de aplicare la proiectele internaționale.

Experții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru formarea benefeciarilor programelor de studii de master și doctorat cu privire la modul de aplicare la proiectele internaționale.

Expertul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Experiență în prestarea serviciilor de instruire, consultanță, școlarizare cu privire la modul de aplicare la programele de finanțare la nivel internațional de cel puțin 5 ani.
 2. Capacitate de organizare și coordonare eficientă a activităților în grup.
 3. Capacitatea de a oferi instruirea în limba română sau engleză sau rusă.

Se atrage atenția persoanelor interesate asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00-17:00

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă,  prin e-mail) până la  data de 27.03.2024, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:or. Chișinău,

Bd. Stefan cel Mare 165 Birou 213

Tel:022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md

Semnătura Managerului de proiect

 

Nume Prenume Olga Tagadiuc

 

 

 


 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. Referinţă:  MD-USMF-404672-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Servicii de instruire a beneficiarilor programelor de studii de master și doctorat cu genericul Metodologia de aplicare la proiectele internaționale

 

 

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii. Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova acordul de subfinanțare a subproiectului  „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului va fi creată Platforma de educație prin cercetare, care va include sectorul de medicină Moleculară și cel de Medicină Personalizată, care se vor dota cu echipament pectru activități de laborator în corespundere cu tehnologiile moderne de cercetare. Vor fi îmbunătățite/optimizate Planurile de învățământ și optimizate/elaborate Curriculum-urilire adaptate la exponenta de cercetare. Pentru fortificarea instruirii prin cercetare și a dezvoltării aptitudinilor necesare pieții de muncă se vor dezvolta cunoștințele cu privire la oportunitățile de finanțare în domeniile de cercetare și inovare la nivel național și internațional și modul de aplicare la diferite scheme de finanțare.

Subproiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicate la spectrul cercetarilor știintifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilitiătii de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplina în conexiune cu rezultatele cercetiirii stiintifice.

O.3. Intelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetarii tiintifice și al algoritmului de indicatii vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

 1. Obiectivul sarcinii

Obiectivul principal este instruirea beneficiarilor programelor de studii de master și doctorat cu genericul Metodologia de aplicare la proiectele internaționale.

Serviciile de formare vor include instruirea unui grup de 30 de persoane pe parcursul a 2 zile cu privire la modul de aplicare la proiectele internaționale.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Expertul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Coordonarea cu Beneficiarul a programului de instruire a beneficiarilor programelor de studii de master și de doctorat cu genericul Metodologia de aplicare la proiectele internaționale.
 • Realizarea instruirii beneficiarilor programelor de studii de master și doctorat cu genericul Metodologia de aplicare la proiectele internaționale, în format cu prezență fizică la sediul USMF Nicolae Testemițanu (nr. de 30 persoane pe parcursul a 2 zile).
 • Prezentarea după finalizarea modulului de instruire a beneficiarilor programelor de studii de master și doctorat a raportului de realizare a instruirii și necesităților de instruire ulterioară.
 1. Livrabile și termeni de realizare:

Prestarea serviciilor este estimată a fi inițiată în luna aprilie și realizată până în luna mai  2024, cu activitățile și livrabilele prezentate, după cum urmează:

 

Sarcini, activități, livrabile

Termen de realizare

Coordonarea cu Beneficiarul a programului și materialelor pentru instruire de instruire a beneficiarilor programelor de studii de master și de doctorat cu genericul Metodologia de aplicare la proiectele internaționale

În decurs de 10 de zile de la semnarea contractului

Realizarea instruirii beneficiarilor programelor de studii integrate și de master cu genericul Metodologia de aplicare la proiectele internaționale (30 persoane, timp de 2 zile).

În decurs de 60 de zile de la semnarea contractului

Prezentarea raportului de realizare a instruirii și necesităților de instruire ulterioară.

În decurs de 60 de zile de la semnarea contractului

 

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 50 puncte

 1. Studii superioare integrate sau de masterat.
 2. Experiență în activitatea de cercetare/management al cercetării/consultanță în cercetare de cel puțin 5 ani
 3. Experiența dovedită de aplicare la proiecte internaționale

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 40 puncte

 1. Experiență demonstrată în instruire în domeniul metodologiilor de aplicare la proiecte de cercetare și inovare la nivel internațional
 2. Capacitatea de a organiza instruirea grupurilor și aplica metode moderne de instruire.

Limbă și experiență: 10 puncte

 1. Capacitatea de a presta serviciile de instruire în limba română sau engleză sau rusă.
 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Expertul va raporta: Expertul contractat va coordona activitatea cu managerul de subproiect și Directorul Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate.

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Expertului spațiile și dotările necesare activităților de instruire.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova.

 1. Eligibilitate

Compania va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume Olga tagadiuc