WVI - Cerere de oferte pentru "Servicii Traducere” / Request for quotation for "Translation Services"WVI - Cerere de oferte pentru Servicii Traducere” / Request for quotation for Translation Services

CERERE DE OFERTE

RFQ # UCRMD/ITB/FY24/0004

Invitație pentru prezentarea ofertei pentru Servicii Traducere” . 

World Vision Moldova (WVM) invită potențialii furnizori de servicii traducere și căutăm oportunitatea de a încheia un contract-cadru pe termen lung pentru servicii traducere. Prin urmare, potențialul furnizor trebuie să prezinte oferta pentru servicii conform cererii de ofertă anexate, împreună cu documentele aferente companiei dvs., așa cum se menționează mai jos, pentru a menține lista de furnizori aciva, astfel încât WVM să vă invite pentru orice oportunități de afaceri și în viitor.  

Rezultatul licitației 

Contractul-cadru: WVM dorește să încheie un contract cu ofertanții care să indice detaliile cheie în care anticipăm achizițiile viitoare. Un astfel de contract este cunoscut sub denumirea de contract-cadru sau FWA/contract.  WVM nu își asumă niciun angajament în cadrul acestui contract până când nu emitem comenzi de achiziție ulterioare care să sublinieze produse/servicii sau volume specifice.

Durata acordării

Inițial 1 an și prelungire ulterioară cu 1 an (sub rezerva aprobării de către WVM).

Pentru a trimite oferta dvs. de preț, vă rugăm să vă asigurați că urmați pașii de mai jos și documentele;

Etapa-1 – Elaborarea documentelor.

 1. Specificatiile tehnice cererii de ofertă completate corespunzător (anexa 1) ataș – aici
 2. Copia înregistrării/licențelor sau autorizatiilor de activitate (NIPT/licențe);   
 3. Copia înregistrării fiscale (extras)
 4. Codul de conduită și înregistrarea furnizorului semnate (anexate)aici

Etapa-2 Trimiteți oferta de preț, inclusiv toate documentele, prin e-mail la această adresă: urmd_t@wvi.org

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

 1. WVM își rezervă dreptul de a respinge oricare sau toate ofertele. Ofertantul sau ofertanții câștigători vor fi notificați cât mai curând posibil.                 
 2. În orice moment în timpul valabilității ofertei, devierile de preț datorată majorării, inflației, fluctuației cursurilor de schimb valutar sau oricăror alți factori de piață nu va fi acceptată de WVM după ce a primit oferta.                                                                                   
 3. Ofertele/cererile primite la alte adrese de e-mail decât urmd_t@wvi.org și dupătermenul limită nu vor fi acceptate.
 1. Pentru informații suplimentare, vărugăm sătrimiteți un e-mail la adresa info_wvmoldova@wvi.org sau să sunați la +373 60152817.
 2. Plata serviciilor se efectuează în termen de 14 zile de la livrarea bunurilor sau de la prestarea serviciilor.
 3. Ofertele trebuie să rămână valabile și deschise pentru examinare pentru o perioadă de cel puțin 60 de zile.
 4. WVI va furniza o confirmare scrisă prin intermediul unei comenzi de achiziție furnizorului selectat/atribuit
 5. Oferta dvs. trebuie să fie primită, cel târziu, până la data de 15 Martie, ora 17.00

Echipa lanțului de aprovizionare

World Vision Moldova

World Vision este o organizație creștină de ajutorare, dezvoltare și advocacy dedicată lucrului cu copiii, familiile și comunitățile pentru a depăși sărăcia și inechitatea. World Vision deservește toți oamenii, indiferent de religie, rasă, etnie sau sex. https://www.wvi.org/

--------------

Eng version:

REQUEST FOR QUOTATION FOR

RFQ # UCRMD/ITB/FY24/0004

World Vision Moldova (WVM) is inviting potential service providers of Translation Services, and we are seeking opportunity for long-term framework agreement for translation services. Hence, the potential supplier shall submit the offer for the services according to the attached RFQ along with your company related documents as stated below to maintain supplier roster with us, so that WVM shall invite you for any business opportunities in future too.  

Outcome of Tender

 

Framework Agreement: WVM wishes to enter into an agreement with bidders which outlines the key details in which we anticipate purchasing in the future. Such an agreement is known as a ‘Framework Agreement or FWA/Agreement’.  WVM makes no commitment under this agreement until we issue subsequent purchase orders outlining specific products/services or volumes.

Duration of Award

Initially 1 year and further extension 1 year (subject to WVM approval)

To submit your quotation, please ensure to follow the steps below and documents.

Step-1 – Download files from this LINK and Prepare documents. 

 1. Duly filled RFQ documents (Annex-1) – Download the template – here
 2. Copy of the business registration/ licenses or authorizations (NIPT/Licenses);   
 3. Copy of tax registration (extras)
 4. Signed Code of Conduct & Supplier Registration Download the template – here

Step-2 Submit your quotation including all document email at this address: urmd_t@wvi.org

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 1. WVM reserves the right to reject any or all quotation/s. The successful bidder or bidders will be notified at the earliest date possible.                 
 2. At any time during the validity of the quotation, price variation due to escalation, inflation, fluctuation in exchange rates, or any other market factors shall not be accepted by WVM after it has received the quotation.                                                                                   
 3. Offers/applications received at other email addresses other than urmd_t@wvi.org and after the deadline will not be accepted. 
 4. For additional information regarding please write email e-mail info_wvmoldova@wvi.org or call to +373 60152817
 5. Payment for the services shall be made 14 days after delivery of goods or performance of service.
 6. Bids must remain valid and open for consideration for a period of no less than 60 days. WVM will provide written confirmation through a purchase order to the selected/awarded supplier.
 7. RFQ should be sent in email address mentioning the sub “Quotation for Translation Services”.
 8. Your bid must be received, no later than 17:00 Local time, 15 March 2024.

Supply Chain Management Unit

World Vision Moldova

World Vision is a Christian relief, development and advocacy organisation dedicated to working with children, families and communities to overcome poverty and injustice. World Vision serves all people, regardless of religion, race, ethnicity or gender. https://www.wvi.org/