Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea Suportului de curs ,,Fabricarea asistată de calculator”, programul de studii de master ,,Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto”CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 Republica Moldova

Denumirea subproiectului ,,Consolidarea procesului de predare, învățare, cercetare în domeniul ingineriei și activităților inginerești” (CONPROPRECERC)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-08 din 24.10.2022

Nr. Referinţă MD-ALECUR.UNI-354145-CS-INDV

Titlul sarcinii: Elaborarea Suportului de curs ,,Fabricarea asistată de calculator”, programul de studii de master ,,Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto”, domeniul Inginerie și activităţi inginereşti (071)

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământul superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul ,,Consolidarea procesului de predare, învățare, cercetare în domeniul ingineriei și activităților inginerești” (CONPROPRECERC) și, respectiv, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 071 Inginerie și activităţi inginerești prin dotarea a 2 laboratoare: Laboratorul ,,Studiul materialelor” și Laboratorul ,,Tehnologia materialelor”

Subproiectul CONPROPRECERC ,,Consolidarea procesului de predare, învățare, cercetare în domeniul ingineriei și activităților inginerești” este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

 • Consolidarea infrastructurii laboratoarelor de Studiul materialelor şi Tehnologia materialelor a catedrei Științe fizice și inginerești necesare pregătirii specialiştilor ingineri de înaltă calificare în programele de studii ale ciclului I şi II licenţă, precum şi dezvoltarea cercetării studenţilor şi cadrelor didactice, prin a asigurarea credibilităţii şi veridicităţii rezultatelor obţinute;
 • Iniţierea şi crearea unui program de master pe domeniul ingineriei inovaţionale şi transferului tehnologic necesar agenţilor economici din zona de nord a Republicii Moldova;
 • Formarea continuă a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar implicat în programele de studii de licenţă şi master în vederea utilizării utilajelor procurate și a softurilor inginerești;
 • Promovarea activităților de predare-învățare, de cercetare-inovare direcționate spre pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul inginerie, și anume pregătirea specialiștilor la ciclul I de studii în domeniul ingineriei și managementului, la ciclul II de studii în domeniul ingineriei inovaționale și transferului de tehnologie.
 • Stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriat între catedra Științe fizice și inginerești a USARB cu companiile cu profil ingineresc, din țară și de peste hotare, pentru implementarea în practică a rezultatelor obținute din activitățile de predare-învățare, de cercetare-inovare;
 • Stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriat între catedra Științe fizice și inginerești a USARB cu alte catedre din cadrul universităţilor din țară şi de peste hotare;
 • Promovarea și diseminarea rezultatelor de la activitățile de predare-învățare, cercetare-inovare, obținute de catedra Științe fizice și inginerești a USARB, prin utilizarea utilajelor din laboratoarele dotate la evenimente ştiinţifico-didactice naționale și internaționale;
 • Informarea potențialilor beneficiari-agenți economici privind pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul ingineriei și activităților inginerești (a produsului intelectual).

Serviciile de consultanță presupun elaborarea Suportului de curs ,,Fabricarea asistată de calculator”, pentru ciclul II, studii superioare de masterat, programul de studii de master ,,Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto”, unitatea de curs ,,Fabricarea asistată de calculator”. Timpul efectiv alocat îndeplinirii sarcinii – 20 zile lucrătoare.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://usarb.md/wp-content/uploads/2023/11/Elaborarea-Suportului-de-curs-Fabricarea-asistata-de-calculator.pdf

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți invită consultanții eligibili (,,Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a Suportului de curs ,,Fabricarea asistată de calculator” (volum de minim 4 coli de autor), programul de studii de master ,,Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto”, unitatea de curs ,, Fabricarea asistată de calculator”.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de elaborare a Suportului de curs ,,Fabricarea asistată de calculator”, unitatea de curs ,,Fabricarea asistată de calculator”, programul de studii de master ,,Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto”.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • Studii superioare în domeniul Inginerie și activităţi inginerești sau domenii conexe;
 • Deținător de titlu științific și/sau științifico-didactic;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea suporturilor didacice pentru discipline/unităţi de curs pentru programele de studii din învăţământul superior din domeniul științelor inginerești;
 • Experiență demonstrată în implementarea / utilizarea sistemelor de fabricare asistate de calculator;
 • Minimum 5 ani de experiență de predare în învățământul superior în domeniul științelor inginerești;
 • Posedarea limbii române Nivelul C1/ maternă (scris și oral);
 • Experiență de lucru cu instrumentele TIC utilizate în domeniul solicitat;
 • Abilități avansate de comunicare și de lucru în echipă.

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din ,,Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda ,,Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru: 8:00 - 16:30 

mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, 3100, Republica Moldova +373 231 52473

 e-mail: proiect.usarb@gmail.com

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până ladata de: 05 decembrie 2023, ora 14.00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, 3100, Republica Moldova

Tel/fax: +373 231 52 473

E-mail: proiect.usarb@gmail.com

 SEMNĂTURA MANAGERULUI DE PROIECT

PRIȚCAN VALENTINA ___________________