IP Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concursul pentru Contractarea unui expert pentru Elaborarea curriculum-ului modular și suportului didactic pentru formarea profesională, nivel licenţă în Securitatea Informațională, proiectul DATASEAIP Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concursul pentru Contractarea unui expert pentru Elaborarea curriculum-ului modular și suportului didactic pentru formarea profesională, nivel licenţă în Securitatea Informațională, proiectul DATASEA

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Securitatea Informationala, ManaGementul InfoRmatiei, ȘtIința DaTelor, pentru sporirea competitivițății și a securității datelor IMM-urilor (DATASEA)

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-13 din 24.10.2022

Nr. Referinţă :  MD-TECHUNI-354206-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Elaborarea curriculum-ului modular și suportului didactic pentru formarea profesională, nivel licenţă în Securitatea Informațională.

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea Tehnică a Moldovei a obținut subproiectul Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Securitatea Informationala, ManaGementul InfoRmatiei, ȘtIința DaTelor, pentru sporirea competitivițății  și a securității datelor IMM-urilor (DATASEA) și respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin implementarea subproiectului DATASEA, UTM își propune îmbunătățirea calității programelor de studii în domeniul de formare Tehnologii ale informației și comunicațiilor prin modificarea și actualizarea programelor de studii în conformitate cu tendințele de dezvoltare ale domeniului și apropierea ofertei educaționale a UTM la cerințele pieței muncii, integrarea rezultatelor științifice obținute în cadrul UTM în vederea implementării unei educații de calitate bazate pe cercetare, precum și aplicarea principiilor economiei verzi în domeniul TIC (Green IT).

Ținând cont de domeniul prioritar de implementare au fost formulate două indicatoare de rezultat (outcomes) și domenii de implementare, după cum urmează:

OC 1: Curriculum actualizat pentru domeniul de formare Tehnologii ale informației și comunicațiilor în două direcții cu un grad ridicat de dinamism și inovare: știința datelor și securitatea informațională;  

OC 2: Consolidarea capacității de cercetare a UTM în direcțiile de analiză a datelor și securitate informațională prin dotarea cu echipamentul necesar a laboratoarelor științifice cu implementarea rezultatelor obținute în procesul de învățământ.

Serviciile de consultanță includ: actualizarea curriculum-ului modular și elaborarea/actualizarea suportului didactic pentru 1-2 discipline necesare pentru formarea profesională nivel licență în securitatea informațională. Timpul alocat pentru realizarea sarcinii este de 3 luni.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://utm.md/wp-content/uploads/2023/11/cerere-de-exprimare-a-interesului.-elaborarea-curriculum-ului-modular-si-suportului-didactic-pentru-formarea-profesionala-nivel-licenta-in-securitatea-informationala-1.pdf   

Universitatea Tehnică a Moldovei invită consultanții eligibili (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a curriculum-ului modular și suportului didactic pentru formarea profesională, nivel licență în Securitatea Informațională.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta Serviciile de consultanță pentru elaborarea curriculum-ului modular și suportului didactic pentru formarea profesională, nivel licență în Securitatea Informațională.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • Studii superioare în domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor;
 • Experiență națională în domeniul securității informaționale și/sau proiectelor care implică dezvoltare software cu/pentru securitatea informațională, minim 5 ani;
 • Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul TIC; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.)
 • Experiență pedagogică în instituții superioare de învățământ de minim 5 ani;
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate;
 • Experiență de lucru cu instrumentele TIC utilizate în domeniul securității informaționale;
 • Posedarea limbii române (scris și oral). În cazul în care nu este limbă nativă, certificare nivel B2 minim;
 • Cunoștințe de limbă engleză, minim nivel B2.

 

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru esenia.turchin@adm.utm.md, între orele: 08.00-17.00.

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau prin e-mail) până la  data de: 05.12.2023, ora 14:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 108

Tel: +373 69668248, 022-23-51-59

E-mail: esenia.turchin@adm.utm.md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Securitatea Informationala, ManaGementul InfoRmatiei, ȘtIința DaTelor, pentru sporirea competitivițății  și a securității datelor IMM-urilor (DATASEA)

 

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U din 24.10.2022

 

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-354206-CS-INDV

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru Elaborarea curriculum-ului modular și suportului didactic pentru formarea profesională, nivel licenţă în Securitatea Informațională.

 

 1. Informații generale despre proiect

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS, Ministerul a semnat cu Universitatea Tehnică a Moldovei Acordul de subfinanțare a subproiectului Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Securitatea Informationala, ManaGementul InfoRmatiei, ȘtIința DaTelor, pentru sporirea competitivițății  și a securității datelor IMM-urilor (DATASEA).

Obiectivul general major al subproiectului DATASEA este de a îmbunătăți calitatea programelor de studii în domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor (TIC), prin actualizarea și adaptarea curriculară la nevoile pieței muncii și tendințele în domenii cu gradul cel mai ridicat de dinamism și inovare: știința datelor și securitatea informațională. Acest obiectiv include dezvoltarea de programe noi de studii universitare și formare continuă, reproiectarea unor programe existente prin introducerea de noi cursuri, și modernizarea infrastructurii de învățământ-cercetare, prin dotarea laboratoarelor cu echipamentele necesare. Acest proces va ajuta la pregătirea specialiștilor capabili să facă față provocărilor inerente unei economiei bazate pe tehnologii.

 1. Obiectivul sarcinii

            Obiectivul principal al sarcinii este: actualizarea curriculum-ului modular existent și elaborarea/actualizarea suportului didactic (note de curs, prezentări, studii de caz, exerciții, proiecte și/sau orice alte resurse utile pentru facilitarea învățării, după caz) pentru 1-2 discipline necesare pentru formarea profesională nivel licență în securitatea informațională.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Analiza planului de învățământ la programul de studii Securitatea Informațională. Analiza fișelor și curriculum-lui existent sub aspectul corespunderii abilităților și competențelor dezvoltate în cadrul programului cu abilitățile și competențele necesare pentru a se încadra în câmpul muncii în domeniul securității informaționale;
 • Identificarea disciplinelor relevante din planul de învățământ pentru care se va actualiza curriculum modular și elabora/actualiza suportul didactic (1-2 discipline), coordonând decizia cu departamentul responsabil de program;
 • Actualizarea fișelor și curriculum-ului pentru disciplinele selectate. La actualizarea fișelor și curriculum-ului se va ține cont de cerințele DMAAC (Direcția Management Academic și Asigurarea Calității de la UTM) pentru elaborarea acestor documente, (Anexa 1). Prezentarea și aprobarea fișelor și curriculum-ului actualizat la Consiliul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), UTM;
 • Actualizarea/elaborarea materialelor didactice pentru disciplinele selectate din planul de învățământ (pentru fiecare disciplina se va selecta un material didactic din cele enumerate: note de curs, prezentări, studii de caz, culegeri de exerciții, proiecte și/sau orice alte resurse utile pentru facilitarea învățării). Prezentarea și aprobarea materialelor didactice la departamentul responsabil de program;
 • Elaborarea raportului de sinteză a activităților desfășurate în procesul de dezvoltare a curriculum modular și suportului didactic și a recomandărilor pentru activități și inițiative viitoare în vederea consolidării și extinderii rezultatelor învățării. Prezentarea raportului și a recomandărilor pentru activități și inițiative viitoare la Consiliul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică pentru aprobare.
 1. Durata sarcinii

Realizarea sarcinii este preconizată pentru perioada decembrie 2023- martie 2024

Activități, livrabile

Volum de lucru

Termen de realizare

Selectarea disciplinelor:

 

●   Analiza planului de învățământ la programul de studii Securitatea Informațională. Analiza fișelor și curriculumui existent sub aspectul corespunderii abilităților și competențelor dezvoltate în cadrul programului cu abilitățile și competențele necesare pentru a se încadra în câmpul muncii în domeniul securității informaționale;

●   Identificarea disciplinelor relevante din planul de învățământ pentru care se va actualiza curriculum modular și elabora/actualiza suportul didactic (1-2 discipline), coordonând decizia cu departamentul responsabil de program;

Livrabil 1: Raport privind rezultatele analizei planului de învățământ la programul de studii Securitatea Informațională și disciplinele selectate.

Maxim 10 zile de lucru

Maxim 15 zile de la semnarea contractului

Curriculum modular pentru formarea profesională în securitatea informațională:

 

●   Actualizarea fișelor și curriculum-ului pentru disciplinele selectate. La actualizarea fișelor și curriculum-ului se va ține cont de cerințele DMAAC (Direcția Management Academic și Asigurarea Calității de la UTM) pentru elaborarea acestor documente, (Anexa 1).

●   Prezentarea și aprobarea fișelor și curriculum-ului la Consiliul FCIM;

Livrabil 2: Fișele actualizate pentru 1-2 discipline.

Livrabil 3: Curriculum actualizat pentru 1-2 discipline.

Până la 15 zile de lucru

Până la 40 zile de la semnarea contractului

Suport didactic pentru modulele de specialitate:

 

●   Actualizarea/elaborarea materialelor didactice pentru disciplinele selectate din planul de învățământ (pentru fiecare disciplina se va selecta un material didactic din cele enumerate: note de curs, prezentări, studii de caz, culegeri de exerciții, proiecte și/sau orice alte resurse utile pentru facilitarea învățării).

●   Prezentarea și aprobarea materialelor didactice la departamentul responsabil de program;

Livrabil 4: Câte un material didactic pentru  fiecare disciplină selectată.

Până la 35 zile de lucru

Până la 90 zile de la semnarea contractului

Raport final și prezentare:

 

●   Elaborarea raportului de sinteză a activităților desfășurate în procesul de dezvoltare a curriculum modular și suportului didactic și a recomandărilor pentru activități și inițiative viitoare în vederea consolidării și extinderii rezultatelor învățării;

●   Prezentarea raportului și a recomandărilor pentru activități și inițiative viitoare la Consiliul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică pentru aprobare.

Livrabil 5: Raport final.

Până la 5 zile de lucru

Până la 100 zile de la semnarea contractului

Număr TOTAL de zile estimate

Până la 65 zile de lucru

 

5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

 

Experiență generală (30 p.):

 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor;
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate.

Corespunderea cu sarcinile proiectului (50 p.):

 • Experiență națională în domeniul securității informaționale și/sau proiectelor care implică dezvoltare software cu/pentru securitatea informațională, minim 5 ani;
 • Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul TIC; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 • Experiența pedagogică în instituții superioare de învățământ de minim 5 ani.

Limbă și experiență (20 p.):

 • Posedarea limbii române (scris și oral). În cazul în care nu este limbă nativă, certificare nivel B2 minim;
 • Cunoștințe de limbă engleză, minim nivel B2;
 • Experiență de lucru cu instrumentele TIC utilizate în domeniul securității informaționale.

 

6. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

 

Consultantul va raporta către Dumitru Ciorbă, Decan al facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM), dumitru.ciorba@fcim.utm.md, sau persoana desemnată de acesta.

Materialele elaborate vor fi analizate și aprobate la Consiliul FCIM. În cazul recomandărilor sau obiecțiilor din partea membrilor Consiliului FCIM, consultantul va ajusta/argumenta conținutul materialelor prezentate.    

Aranjamente instituționale:

Angajatorul va pune la dispoziția consultantului accesul la planurile de învățământ, regulamentele UTM și alte documente necesare pentru realizarea sarcinii.

7. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite Universității Tehnice a Moldovei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a Universității Tehnice a Moldovei.

8. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).