CCI a RM solicită oferte de preț privind achiziționarea echipamentului IT

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) invită companiile specializate să participe la licitația publică privind achiziționarea echipamentului IT,  în cadrul Acordului de Grant nr. 81247322 privind „Sprijinul acordat Republicii Moldova pentru formarea și educația profesională în domeniul economiei verzi”, încheiat la data de 20.09.2019 între GIZ GmbH și CCI a RM”.

 1. Informații generale:
 • Denumirea organizației: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM);
 • Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 151, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova;
 • Numărul de telefon: 022 221338;
 • Adresa de e-mail a organizației: camera@chamber.md;
 • Pagina web a organizației: www.chamber.md;

2.Dosarul de aplicare va conține:

Oferta financiară care va include descrierea bunurilor propuse și caracteristicile tehnice (poate fi indicat și un link cu imaginea produsului oferit și alte detalii), prețul unitar în MDL, termenul de livrare și termenul de garanție. Propunerea tehnică se va prezenta astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini (vezi aici). Caracteristicile tehnice indicate în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

 1. Detalii:
 1. oferta va fi semnată electronic sau semnată olograf și ștampilată de către persoana autorizată;
 2. prețul va fi indicat cu TVA COTA ZERO (TVA 0%);
 3. costul livrării va fi inclus în prețul total – livrarea se va realiza la instituțiile de învățământ profesional-tehnic conform listei prezentate de către CCI a RM;
 4. garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei, fără TVA;
 5. garanția de bună execuție;
 6. certificat/decizia de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
 7. certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național;
 8. certificat de atribuire a contului bancar;
 9. demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea bunurilor în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit;
 10. datele de contact (numele, prenumele conducătorului, adresa, telefon de contact, e-mail) și datele bancare ale companiei/ofertantului;
 11. termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile;
 12. fotografii/desene tehnice/imagini;
 13. act ce atestă dreptul de a livra bunurile;
 14. demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului (personalul de specialitate şi/sau experții care vor avea roluri esențiale în îndeplinirea acestuia);
 15. garanția bunurilor cel puțin 3 ani.
 1. Criteriile de selectare a ofertantului:
 • dosar complet ce corespunde solicitării;
 • termenul de garanție a bunului;
 • corespunderea bunului propus parametrilor tehnici indicați în caietul de sarcini;
 • raport preț/calitate;
 • termeni de livrare – 45 de zile.

Dosarele de aplicare vor fi transmise până la data de 25 iulie 2022, ora 17:00 la adresa de
e-mail: diana.russu@chamber.mdvalentina.ichim@chamber.md, cu mențiunea „Echipament IT – Instituții Învățământ profesional-tehnic – DUAL”.
Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.