Asociaţia Obştească SOS Autism solicită ofertă pentru selectarea a unui Expert-Diriginte de șantier pentru prestarea seviciilor de realizare și supravegere a întregulului proces de reparație de interior

Distribuie prietenilor:1 CEH

Asociaţia Obştească SOS Autism solicită ofertă pentru selectarea a unui Expert-Diriginte de șantier pentru prestarea seviciilor de realizare și supravegere a întregulului proces de reparație de interior

În perioada iulie 2018 - decembrie 2021, ADRA Moldova cu Asociația Obştească „SOS Autism" (A.O. „SOS Autism”) implementează proiectul „Ajutor pentru copiii cu tulburări ale spectrului autist și alte tulburări genetice în Moldova”, finanţat de către Programul de Cooperare pentru Dezvoltare din Cehia și implementat de ADRA Cehia și ADRA Moldova în parteneriat cu A.O. „SOS Autism”.

Relevanța proiectului este ridicată datorită numărului tot mai mare de copii cu autism și a altor tulburări genetice diagnosticate în întreaga lume. În Moldova încă există posibilități insuficiente de diagnostic, mai ales într-o fază incipientă, iar situația cu tulburări genetice este în general slab dezvoltată, ceea ce duce la un anumit număr de copii care nu sunt tratați la timp și situația lor se înrăutățește. Organizațiile de sprijin existente formate în principal de părinți care au copii cu autism sau tulburări genetice au făcut anumite măsuri pentru a îmbunătăți situația în cooperare cu instituțiile statului. Cu toate acestea, există multe provocări înainte ca serviciile furnizate să respecte standardele europene. Scopul proiectului menționat mai sus este creșterea calității și disponibilității serviciilor oferite copiilor cu autism și altor tulburări genetice și părinților/îngrijitorilor acestora în Republica Moldova.

Beneficiarii finali ai proiectului

Copiii cu autism/tulburări genetice din Moldova sunt principalii beneficiari ai proiectului. Acțiunile proiectului au ca scop creșterea și îmbunătățirea serviciilor sociale și de sănătate pentru acestea, pentru a asigura incluziunea socială și egalitatea de șanse între aceștia și colegii lor.

Cel puțin 100 de părinți cu copii cu TSA/tulburări genetice vor beneficia de consiliere, sprijin psihologic și informațional, precum și oportunități de împuternicire cu scopul de a asigura respectarea drepturilor copiilor lor, o mai bună integrare socială și abilități de viață independentă.

Comunitățile în care vor fi implicați profesioniștii capabili din sectorul ABA medical, educațional și profesional pentru a oferi servicii sociale specializate adresate copiilor și familiilor vor deveni mai incluzive, iar membrii vor înțelege importanța sprijinului social pentru perioada potrivită.

Obiectivul anunţului

Unul din obiectivele stabilite pentru anul 2020 este Reparația Centrului de resurse pentru persoanele cu autism”, procurat în cadrul proiectuli "Ajutor pentru copiii cu tulburări ale spectrului autist și alte tulburări genetice în Moldova", finanțat de Programul de Cooperare pentru Dezvoltare din Cehia și ADRA Cehia.

Scopul anunţului

În vederea implementării obiectivelor sale, A.O. „SOS Autism” solicită oferta tehnică și financiară a unui Diriginte de șantier pentru prestarea seviciilor de organizare, realizare și supraveghere directe a lucrărilor de reparație de interior care vor fi executate. Expertul este angajat în bază de concurs și activitatea acestuia este reglementată de contractul semnat cu A.O. „SOS Autism”.

Servicii și responsabilități:

 1. Procurarea materialele necesare pentru reparație;
 2. Verificarea volumelor, efectuarea supravegherii calităţii lucrărilor de reparaţie şi completarea Registrului de lucrări şi cărţii tehnice;
 3. Efectuarea controlului şi completarea documentelor de execuţie necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate de Contractor către Managerul Proiectului în timpul vizitelor sale;
 4. Lucrul cu contractorul în vederea identificării problemelor şi raportarea lor imediată către Managerul Proiectului;
 5. Colectarea de la contractor a rapoartelor privind lucrările executate şi verificarea lor;
 6. Depistarea şi informarea imediată la A.O. „SOS Autism”-Managerul Proiectului despre lucrările care de fapt nu au fost efectuate, dar care sunt incluse în dările de seamă;
 7. Termenul de finisare a lucrărilor de reparație conform contractului semnat cu contractorul;
 8. Prezentarea regulată a rapoartelor în conformitate cu prevederile contractului semnat cu A.O. „SOS Autism”;

Expertul îşi asumă răspunderea materială individuală deplină faţa de A.O. „SOS Autism” pentru verificarea corectă a execuţiei lucrărilor de reparație, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu desfăşurarea proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calităţii, respectării standardelor calitative şi a specificaţiilor cantitative descrise în documentaţia tehnică.

Expertul va reprezenta interesele A.O. „SOS Autism” pe perioada executării lucrărilor de reparație şi va avea următoarele obligaţii şi sarcini:

 1. Să supravegheze existenţa atât la contractor cât şi la sub-contractori a licenţelor, autorizaţiilor, atestatelor sau altor documente recunoscute ca atare necesare şi corespunzătoare ce permit executarea lucrărilor contractate şi să ia măsuri pentru stoparea oricăror lucrări în cazul, retragerii, suspendării sau expirării unor astfel de documente, prezentând imediat un raport în acest sens Managerului Proiectului;
 2. Să supravegheze personal şi sa obţină toate avizele sau aprobările necesare pe parcursul realizării proiectului şi inclusiv, la orice etapă de realizare sau finalizare a reparatiei;
 3. Să studieze desenele tehnice şi documentele operaţionale referitor la implementarea proiectului; să verifice corespunderea lucrărilor ce urmează să fie executate;
 4. Să verifice dacă prevederile documentaţiei de proiect corespund cu situaţia la faţa locului şi să sesizeze Managerului Proiectului despre eventualele neconcordanţe, pentru soluţionare;
 5. Să accepte executarea lucrărilor de reparație numai în baza de desene tehnice de execuţie anexate la contractul între A.O. „SOS Autism” şi contractor; materialele şi elementele de reparaţie utilizate sau introduse în operă să fie însoţite de certificate de calitate;
 6. Să nu permită contractorului sau oricărui altui sub-contractor să introducă în operă nici un material înainte ca să verifice documentele de provenienţă, calitatea materialelor şi a elementelor de reparaţie, certificatele de calitate şi alte documente în care este indicată calitatea acestuia;
 7. Să acorde asistenţă A.O. „SOS Autism” la obţinerea diferitor certificate de la autoritățile municipale;
 8. Să supravegheze zilnic procesul de executare a lucrărilor de reparație, efectuate de către contractor sau de oricare alt sub-contractor;
 9. Să verifice şi să avizeze:
 • procedurile tehnice de executare a lucrărilor;
 • graficele de executare a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;
 • procesele verbale privind lucrările ascunse;
 • procesele verbale despre depistarea lucrărilor neexecutate, dar prezentate spre plată;
 1. Să controleze calitatea reparației ce se realizează;
 2. Să oprească executarea lucrărilor de reparaţie în cazul în care s-au produs defecte de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executare;
 3. Să ia masuri de corectare sau refacere a lucrărilor constatate ca fiind necorespunzătoare;
 4. Să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de reparaţie sau a abaterilor de la proiect;
 5. Să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre măsurile necesare de întreprins pentru lichidarea deficienţelor constatate şi excluderea repetării lor;
 6. Să informeze Managerul Proiectului în cazul în care realizarea şi exploatarea reparaţiilor nu corespund calităţii corespunzătoare şi pot pune în pericol viaţa oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător;
 7. Să întocmească şi să ţină la zi Registrul de evidenţă a lucrărilor de reparaţie verificate;
 8. Să semneze Rapoartele Lucrărilor Executate după ce lucrările au fost controlate şi primite;
 9. Să întocmească şi să completeze Cererea de efectuare a plăţilor şi să o prezinte spre aprobare Managerului de Proiect conform graficului stabilit din Contract;
 10. Să prezinte rapoartele săptămânale către Managerul Proiectului;
 11. Să ia măsuri pentru a termina lucrările de reparaţie în termenii stabiliţi de contract;

A.O. ”SOS Autism” invită expertii interesaţi, care pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind prestarea serviciilor de reparație.

Cerinţele de eligibilitate față de Ofertant:

 • Studii în domeniul construcțiilor sau reparațiilor;
 • Disponibilitatea de a presta servicii conform acestor Termeni de referință pe toată durata executării contractului de lucrăr;
 • Prezența tuturor documentelor solicitate;

Ofertantul va depune următoarele documente:

 1. Oferta tehnică, care trebuie să includă:
 • Scrisoarea de intenție cu descrierea motivației de a fi angajat la funcția respectivă (nu se acceptă să fie scrisă de mână)
 1. Oferta financiară.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă financiară la adresa de e-mail: sosautism.rm@gmail.com, sau irinastoian.egor@gmail.com

Termenul limită de depunere a ofertelor financiare este de 16.11.2020 ora 08:59. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Persoanele de contact:

Aliona Dumitraş, 068878788

Irina Stoian, 079970202

Vor fi evaluate doar ofertele complete și vor fi contactate doar experţii selectaţi.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.